Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh, việc Bộ Chính trị khóa XII ban hành Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một lần nữa khẳng định đây là chủ trương lớn của Đảng, vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa lâu dài; coi đây là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ.

Quang cảnh Hội nghị - Ảnh: Minh Châu

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương yêu cầu ngay sau Hội nghị, các đảng ủy trực thuộc, các tổ chức đảng, bí thư các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối tập trung quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung cơ bản của Chỉ thị 05-CT/TW đến tất cả đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ, đảm bảo đầy đủ nội dung, chất lượng và tiến độ, với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với đặc thù công tác của từng đơn vị.

Đồng thời, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề nổi cộm của từng đơn vị; phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, đặc biệt là trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy về nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần tập thể, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tự mình học trước, làm trước, giữ gìn phẩm chất đạo đức để lôi cuốn, thúc đẩy việc thực hiện Chỉ thị một cách hiệu quả.

Tiếp tục cụ thể hóa các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua việc hoàn thiện chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên, người lao động phù hợp với yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh hội nhập quốc tế và tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng; nâng cao trách nhiệm, đạo đức, tính gương mẫu, phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, người lao động; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng, chống "tự diễn biến, tự chuyển hóa", quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm; trước mắt, triển khai kịp thời và hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 khóa XII; tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, phát hiện, kịp thời biểu dương các điển hình tiên tiến và xử lý vi phạm theo Điều lệ Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cơ bản của Chỉ thị 05/CT-TW; Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư, Kế hoạch số 16-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nghe PGS.TS Phạm Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu chuyên đề: " Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"./.

Minh Châu