Video: Công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (Nguồn: SGGPO)
KT