Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Người sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ tịch Đảng (từ 02/1951 đến 10/1956 và từ 9/1960 đến khi mất); Tổng Bí thư của Đảng (từ 10/1956 đến 9/1960)

Đồng chí Trần Phú

Đồng chí Trần Phú

(từ 10/1930 đến 4/1931)

Đồng chí Lê Hồng Phong

Đồng chí Lê Hồng Phong

(từ 03/1935 - đến 10/1936)

Đồng chí Hà Huy Tập

Đồng chí Hà Huy Tập

(từ 10/1936 đến 03/1938)

Đồng chí Nguyễn Văn Cừ

Đồng chí Nguyễn Văn Cừ

(từ 03/1938 - đến 01/1940)

Đồng chí Trường Chinh

Đồng chí Trường Chinh

(từ 5/1941 đến 10/1956)
(từ 7/1986 đến 12/1986)

Đồng chí Lê Duẩn

Đồng chí Lê Duẩn

(từ 9/1960 đến 7/1986)

Đồng chí Nguyễn Văn Linh

Đồng chí Nguyễn Văn Linh

(từ 12/1986 đến 6/1991)

Đồng chí Đỗ Mười

Đồng chí Đỗ Mười

(từ 6/1991 đến 12/1997)

Đồng chí Lê Khả Phiêu

Đồng chí Lê Khả Phiêu

(từ 12/1997 đến 4/2001)

Đồng chí Nông Đức Mạnh

Đồng chí Nông Đức Mạnh

(từ 4/2001 đến 01/2011)

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng

(từ 01/2011 - đến nay)