Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Nước kiêm Thủ tướng Chính phủ (từ 11/1946 đến 9/1955)

Đồng chí Phạm Văn Đồng

Đồng chí Phạm Văn Đồng

(từ 1955 đến 1987)

Đồng chí Phạm Hùng

Đồng chí Phạm Hùng

(từ 1987 đến 1988)

Đồng chí Đỗ Mười

Đồng chí Đỗ Mười

(từ 1988 đến 1991)

Đồng chí Võ Văn Kiệt

Đồng chí Võ Văn Kiệt

(từ 1992 đến 1997)

Đồng chí Phan Văn Khải

Đồng chí Phan Văn Khải

(từ 1997 đến 6/2006)

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng

(từ 6/2006 đến 6/4/2016)

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc

từ 7/4/2016 đến nay