Ban Đối ngoại Trung ương

Cập nhật lúc 16h8  -  Ngày 24/01/2018

share facebookgửi emailin bài này

I. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng của Ban Đối ngoại Trung ương

Ban Đối ngoại Trung ương là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương và các chính sách lớn thuộc lĩnh vực đối ngoại; đồng thời là cơ quan tổ chức thực hiện quan hệ đối ngoại của Đảng.

Nhiệm vụ của Ban Đối ngoại Trung ương

1. Nghiên cứu, đề xuất:

- Thu thập thông tin, nghiên cứu phân tích, tổng hợp tình hình các đảng cộng sản và công nhân, các lực lượng cánh tả, các phong trào độc lập và giải phóng dân tộc, các lực lượng cách mạng và tiến bộ, các chính đảng và đảng cầm quyền trên thế giới; dự báo tình hình quốc tế, đề xuất kịp thời những đối sách của Đảng ta.

- Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu cụ thể hoá đường lối của Đảng về đối ngoại. Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội, các nghị quyết, chỉ thị, quyết định về lĩnh vực quan hệ đối ngoại đảng và đối ngoại nhà nước của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

2. Thẩm định:

Thẩm định hoặc tham gia thẩm định các đề án về lĩnh vực đối ngoại của các cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể ở Trung ương trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

3. Hướng dẫn, kiểm tra:

Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách về công tác đối ngoại của Đảng đối với các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương.

4. Tham gia công tác xây dựng Đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ trong khối Đối ngoại Trung ương:

- Tham gia với Đảng uỷ khối cơ quan Đối ngoại Trung ương về phương hướng công tác xây dựng Đảng; với các cơ quan chức năng có liên quan về công tác xây dựng các đảng bộ và quản lý đảng viên ở ngoài nước theo quy định của Bộ Chính trị;

- Tham gia ý kiến về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, khen thưởng, miễn nhiệm, kỷ luật đối với đội ngũ cán bộ trong khối theo danh mục phân cấp quản lý của Trung ương;

- Tham gia ý kiến với cơ quan nhà nước trong việc bố trí cán bộ chủ chốt tại các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài và cử cán bộ làm công tác đảng ở các đảng bộ ngoài nước.

5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư uỷ quyền:

- Tổ chức thực hiện các quan hệ của Đảng ta với các đảng cộng sản và công nhân, các lực lượng cánh tả, các phong trào độc lập và giải phóng dân tộc, các phong trào cách mạng, các chính đảng và phong trào tiến bộ trên thế giới, các đảng cầm quyền mà Đảng ta có quan hệ;

- Phối hợp chỉ đạo và hướng dẫn hoạt động đối ngoại của các đoàn thể nhân dân và các tổ chức hoà bình, đoàn kết, hữu nghị;

- Phối hợp với các ban đảng, bộ, ngành, các đảng uỷ trực thuộc Trung ương, các tỉnh, thành uỷ chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại và các công tác khác có liên quan trực tiếp đến đối ngoại;

- Cử cán bộ làm công tác đối ngoại đảng ở một số địa bàn do Ban Bí thư quy định;

- Phối hợp với Ban Tài chính - Quản trị Trung ương xây dựng và quản lý ngân sách hoạt động đối ngoại của Đảng;

- Thực hiện những công việc khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

II. Tổ chức, bộ máy

* Lãnh đạo Ban 

 Image result for dangcongsan: Hoàng Bình Quân

Đồng chí Hoàng Bình Quân

Ủy viên Trung ương Đảng,

Trưởng ban

1. Hoàng Bình Quân - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban 

2. Nguyễn Huy Tăng - Phó Trưởng ban

3. Trần Đắc Lợi - Phó Trưởng ban

4. Nguyễn Tuấn Phong - Phó Trưởng ban

* Các đơn vị trong Ban

1. Văn phòng

2. Vụ Tổng hợp

3.  Vụ Trung Quốc - Đông Bắc Á

4. Vụ Lào - Campuchia

5. Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương

6. Vụ Tây Bắc Âu - Bắc Mỹ

7. Vụ SNG - Ban tích - Đông Âu

8. Vụ Trung Đông - Châu Phi - Mỹ Latinh

9. Vụ Đối ngoại Nhân dân

10. Vụ Tổ chức - Cán bộ

11. Vụ Lễ tân - Quản trị

12. Tạp chí Đối ngoại

Gửi phản hồi
Họ và tên: (*)
Nghề nghiệp:
Địa chỉ:
Email: (*)
Tiêu đề:
Nội dung: (*)
Tệp đính kèm:
Mã bảo vệ: (*)
 

Các trường có dấu (*) là thông tin bắt buộc.