Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật

Cập nhật lúc 9h9  -  Ngày 23/01/2018

share facebookgửi emailin bài này

1. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

Chức năng:

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật là đơn vị sự nghiệp trung ương của Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thư, có chức năng là cơ quan xuất bản chính trị của Đảng và Nhà nước, hoạt động theo Luật xuất bản.

Nhiệm vụ

- Biên tập, xuất bản:

Tổ chức biên tập, xuất bản các sách chính trị, lý luận và pháp luật, góp phần làm cho thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội; phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nâng cao kiến thức của nhân dân về chính trị, lý luận và pháp luật, phục vụ sự nghiệp đổi mới và hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Nghiên cứu khoa học:

- Tổ chức nghiên cứu khoa học xuất bản nhằm phục vụ trực tiếp cho công tác biên tập, xuất bản và đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư các vấn đề về lĩnh vực xuất bản sách lý luận chính trị.

- Tham gia nghiên cứu các chương trình quốc gia, đề tài khoa học xã hội cấp nhà nước, cấp ban, bộ; góp phần làm sáng tỏ hơn những vấn đề về chính trị, lý luận, pháp luật; về chủ nghĩa xã hội, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. 

2. TỔ CHỨC BỘ MÁY:

Ban Giám đốc:

1. Phạm Chí Thành - Quyền Giám đốc, Tổng Biên tập

2. Vũ Trọng Lâm - Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập

3. Đỗ Quang Dũng - Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập

4. Trần Quốc Dân - Phó Giám đốc

Các Ban biên tập và đơn vị chuyên môn:

- Ban sách về Đảng

- Ban sách Nhà nước và pháp luật

- Ban sách Kinh điển - Lý luận

- Ban sách Kinh tế

- Ban sách Quốc tế

- Ban sách Giáo khoa và tham khảo

- Trung tâm TT&NCKH - Tạp chí Nhịp cầu tri thức

- Vụ Kế hoạch và Thư ký biên tập

- Vụ Tài chính - Kế toán

- Vụ Tổ chức và Đào tạo cán bộ

- Văn phòng

- Trung tâm Phát hành sách

- Trung tâm Tổ chức in

- Nhà in Sự thật

- Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh

- Chi nhánh tại Cần Thơ

- Chi nhánh tại Đà Nẵng