Báo Nhân Dân

Cập nhật lúc 9h10  -  Ngày 23/01/2018

share facebookgửi emailin bài này

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Chức năng

Báo Nhân Dân là đơn vị sự nghiệp trung ương của Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, có chức năng là cơ quan ngôn luận Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; ngọn cờ chính trị - tư tưởng của Đảng trên mặt trận báo chí nước ta; cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Đối tượng đọc Báo Nhân Dân là cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Nhiệm vụ

Trên cơ sở chức năng của Báo Nhân Dân, Ban Biên tập tổ chức xuất bản các ấn phẩm Nhân Dân (Nhân Dân hằng ngày, Nhân Dân cuối tuần, Nhân Dân hằng tháng, Nhân Dân điện tử tiếng Việt và tiếng Anh), thực hiện những nhiệm vụ cụ thể sau :

Tuyên truyền:

- Truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, giáo dục lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, lối sống lành mạnh, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hoá của loài người trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; góp phần xây dựng con người mới Việt Nam.

- Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Tuyên truyền đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta; góp phần mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế trên cơ sở giữ vững độc lập dân tộc và chủ quyền đất nước, tranh thủ và tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Thông tin và bình luận kịp thời, chính xác với định hướng đúng đắn các sự kiện quan trọng trong nước và trên thế giới.

Cổ động:

Cổ vũ những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, hướng suy nghĩ và hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào những mục tiêu cụ thể và thiết thực của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổ chức tập thể:

- Tham gia phát động, chỉ đạo và tổ chức các phong trào hoạt động cách mạng của quần chúng.

- Từ những vấn đề đặt ra trong cuộc sống, tham gia tổng kết thực tiễn, góp phần vào việc hình thành, kiểm nghiệm, bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện đường lối của Đảng, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Là diễn đàn của nhân dân:

- Phản ánh trung thực những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, những kiến nghị, kinh nghiệm và sáng kiến của mọi tầng lớp nhân dân.

Đấu tranh, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đấu tranh chống tiêu cực:

- Bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời đấu tranh kiên quyết, chủ động, kịp thời, sắc bén và có sức thuyết phục chống lại những luận điệu và hành động của các thế lực thù địch có hại đến sự nghiệp cách mạng nước ta.

- Đấu tranh kiên quyết, có trọng tâm, trọng điểm, chính xác, đúng pháp luật, chống tiêu cực, tham nhũng, buôn lậu, quan liêu, lãng phí và các tệ nạn xã hội khác.

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY

Ban Biên tập:

Nguyễn hữu thuận

Đồng chí Nguyễn Hữu Thuận (Thuận Hữu)

Ủy viên Trung ương Đảng

Tổng Biên tập

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương (kiêm nhiệm)

 

01. Nguyễn Hữu Thuận (Thuận Hữu), Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

02. Lê Quốc Khánh, Phó Tổng Biên tập

03. Phan Huy Hiền, Phó Tổng Biên tập

04. Đinh Như Hoan, Phó Tổng Biên tập

05. Nguyễn Hải Đường, Uỷ viên Ban Biên tập

06. Phạm Song Hà, Ủy viên Ban Biên tập

07. Quế Đình Nguyên, Ủy viên Ban Biên tập

08. Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Biên tập

09. Trần Việt Cường, Ủy viên Ban Biên tập

10. Nguyễn Đức Cung, Ủy viên Ban Biên tập

Gửi phản hồi
Họ và tên: (*)
Nghề nghiệp:
Địa chỉ:
Email: (*)
Tiêu đề:
Nội dung: (*)
Tệp đính kèm:
Mã bảo vệ: (*)
 

Các trường có dấu (*) là thông tin bắt buộc.