STTHọ và tênChức vụ, đơn vị công tác
1 Nguyễn Văn An Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V (dự khuyết), VI, VII, VIII, IX
2 Chu Ngọc Anh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII
3 Hoàng Anh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa II, III, IV
4 Hoàng Tuấn Anh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khoá X, XI
5 Lê Đức Anh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV, V, VI, VII, VIII
6 Lê Hồng Anh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, IX, X, XI
7 Nguyễn Hoàng Anh Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII
8 Nguyễn Thúy Anh Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII
9 Trần Tuấn Anh Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII
10 Vũ Anh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa I
11 Đỗ Văn Ân Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI (dự khuyết), VII, VIII
12 Lê Quảng Ba Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa III
13 Lê Thị Thu Ba Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X, XI
14 Võ Đông Ba Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII
15 Nguyễn Bá Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI (dự khuyết), VII, VIII
16 Trần Xuân Bách Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V, VI
17 Phạm Bái Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V, VI
18 Hà Ban Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, XII
19 Lý Ban Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa III (dự khuyết)
20 Lê Thị Bân Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, X
21 Nguyễn Lương Bằng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa I, II, III, IV
22 Đặng Quốc Bảo Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV
23 Huỳnh Văn Be Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, X
24 Bùi Quang Bền Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XI
25 Trịnh Long Biên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, X
26 Nguyễn Đình Bin Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII
27 Lương Ngọc Bính Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XI
28 Phạm Văn Bính Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI (dự khuyết)
29 Đào Đình Bình Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, IX
30 Dương Thanh Bình Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, XII
31 Lê Đức Bình Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V, VI, VII
32 Nguyễn Đức Bình Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V, VI, VII, VIII
33 Nguyễn Hòa Bình Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, XII
34 Nguyễn Thái Bình Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, X, XI
35 Nguyễn Thanh Bình Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa III (dự khuyết), IV, V, VI
36 Nguyễn Thanh Bình Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, XII
37 Nguyễn Thị Bình Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V
38 Nguyễn Văn Bình Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, XII
39 Phan Thanh Bình Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X (dự khuyết), XI, XII
40 Trần Tử Bình Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa III
41 Trương Hòa Bình Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X, XI, XII
42 Võ Thanh Bình Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X (đến tháng 9/2008)
43 Nguyễn Thế Bôn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V
44 Nguyễn Thới Bưng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI, VII
45 Phạm Thái Bường Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa III (dự khuyết)
46 Hoàng Cầm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV, V, VI
47 Nguyễn Mạnh Cầm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI, VII, VIII
48 Nguyễn Kỳ Cẩm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V, VI, VII
49 Đào Xuân Cần Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X
50 Huỳnh Văn Cần Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI, VII
1 2 3 4 5 ...