Thông tin trên được đồng chí Trần Anh Đức, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Cẩm Lệ cho biết sáng 14/10.

Theo đồng chí Trần Anh Đức, không phải đợi đến chuẩn bị đại hội đảng các cấp thì cấp ủy và UBKT các cấp tại Cẩm Lệ mới quan tâm, tập trung cho công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên mà đây là việc làm trọng tâm, thường xuyên của công tác xây dựng Đảng tại địa phương.

Cũng theo đồng chí Trần Anh Đức, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm có trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực tiễn nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đặc biệt, sau khi Bộ Chính trị có Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã có chỉ thị chỉ đạo công tác đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó Quận ủy Cẩm Lệ đã có văn bản chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó riêng công tác kiểm tra được Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu các cấp ủy và UBKT Quận ủy, người đứng đầu các cấp ủy tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên để góp phần chuẩn bị nhân sự đảm bảo đạt yêu cầu, có chất lượng phục vụ cho đại hội lần này; đồng thời tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 14-NQ/TW ngày 30/7/2007 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, Kết luận số 72-KL/TW ngày 17/5/2010 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020 và các nghị quyết, chỉ thị có liên quan của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Trên tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy, nhằm chuẩn bị đảm bảo nhân sự theo đúng quy định, yêu cầu đặt ra, càng về cuối nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy và UBKT các cấp tại quận Cẩm Lệ càng chú trọng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luận của Đảng.

Theo báo cáo của Quận ủy Cẩm Lệ, từ đầu năm 2015 đến nay, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trên địa bàn quận Cẩm Lệ đã tiến hành kiểm tra 131 tổ chức đảng, 508 đảng viên; giám sát 40 tổ chức đảng, 21 đảng viên. Việc kiểm tra, giám sát này tập trung các nội dung liên quan đến vấn đề chấp hành Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Chỉ thị 50-CT/TW ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Chỉ thị 05-CT/TU ngày 5/1/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi duy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

Trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, Quận ủy Cẩm Lệ và các cấp ủy trên địa bàn đặc biệt quan tâm chỉ đạo, giao cho UBKT các cấp đã chủ động nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra các tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, tổ chức đảng và đảng viên có đơn thư khiếu nại, tố cáo….

Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBKT các cấp qua việc chủ động nắm tình hình, đã phát hiện và tiến hành kiểm tra 2 tổ chức đảng, 14 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, giám sát đã có kết luận vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 3 đảng viên. Đồng thời cũng đã kiểm tra 114 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; giám sát 61 tổ chức đảng, 38 đảng viên; giải quyết tố cáo 1 đảng viên; kiểm tra 4 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và 103 tổ chức đảng trong việc thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí. Qua đó, các cấp ủy và UBKT các cấp trong quận đã thi hành kỷ luật 73 đảng viên, bằng các hình thức: khiển trách 59, cảnh cáo 11, khai trừ 3 trường hợp.

Riêng trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luận Đảng tại quận Cẩm Lệ tiếp tục thu  được kết quả đáng kể. Trong đó, về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, Ban Thường vụ Quận ủy đã thành lập và tiến hành kiểm tra đối với 3 tổ chức đảng và 6 đảng viên. Trong đó đã hoàn thành kiểm tra với 1 tổ chức đảng và 3 đảng viển; nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện Quy chế làm việc của cấp ủy chi bộ, Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua kiểm tra, các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra thì cơ bản đều thực hiện tốt các nội dung đề ra; tuy nhiệm Quận ủy Cẩm Lệ đang chỉ đạo các cấp ủy tiến hành các bước theo quy trình đối với 2 tổ chức đảng và 3 đảng viên; đồng thời với đó, các cấp ủy cơ sở cũng đang tiến hành kiểm tra đối với 1 tổ chức đảng và 1 đảng viên là cấp ủy viên cùng cấp.

Song song với công tác kiểm tra, trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Thường vụ Quận ủy Cẩm Lệ đã thành lập và tiến hành giám sát chuyên đề đối với 4 tổ chức đảng và 7 đảng viên về nội dung thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và Chỉ thị 05-CT/TW của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.

Cùng với công tác kiểm tra, giám sát, việc tập huấn, quán triệt các văn bản chỉ đạo
của cấp trên liên quan đến xây dựng đội ngũ cán bộ ở Cẩm Lệ được Thường trực
Quận ủy và các cấp ủy rất quan tâm. 

Chia sẻ thêm về những kết quả đạt được của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luận Đảng thời gian qua, đồng chí Mai Thị Ánh Hồng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Cẩm Lệ cho rằng, cấp ủy và trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy thường xuyên quan tâm theo dõi, chỉ đạo đôn đốc UBKT từ quận đến cơ sở tăng cường, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, trọng tâm là lựa chọn đối tượng, nội dung kiểm tra, giám sát thiết thực, nhất là những nơi có biểu hiện để công việc trì trệ, chấp hành không nghiêm chủ trương, nghị quyết, nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng, quy chế làm việc, đoàn kết nội bộ, quy định về những điều đảng viên không được làm.

Hằng năm, Ban Thường vụ và UBKT Quận ủy tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, kiểm tra, giám sát cho các tổ chức cơ sở đảng, các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, nhất là cấp cơ sở giúp nắm bắt kịp thời các nghị quyết, quy định, hướng dẫn, văn bản mới của Trung ương, của thành phố về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Định kỳ, tại các hội nghị của Ban chấp hành đều có báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát đã đề ra. Thường trực Quận ủy duy trì giao ban khối Đảng, đoàn thể quận và phường để nắm tình hình và kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, kiến nghị về công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát nói riêng. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Quận ủy hằng tháng tham dự sinh hoạt chi bộ ở các chi bộ cơ quan và chi bộ khu dân cư nhằm theo dõi, nắm tình hình đảng viên và hoạt động của chi bộ, qua đó giúp chi bộ nâng cao vai trò lãnh đạo, tính tiên phong gương mẫu của đảng viên, xây dựng chi bộ thật sự trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Chỉ thị 10, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư "về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ".

Bên cạnh những nhiệm vụ trên, UBKT Quận ủy xây dựng và ban hành quy định về việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân; kế hoạch tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng hằng năm; kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Quận ủy, các ngành có liên quan thực hiện tốt quy chế phối hợp trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; theo dõi, chỉ đạo các tổ chức đảng ở cơ sở thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng... Nhờ đó, hoạt động công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ quận có những chuyển biến tích cực, phát huy hiệu quả.

“Tuy nhiên, trước việc các cấp ủy đảng trên địa bàn đang tập trung cho công tác chuẩn bị đại hội đảng cấp mình, việc tăng cường, kiểm tra, giám sát của Đảng để góp phần chuẩn bị nhân sự đảm bảo theo yêu cầu đang là nhiệm vụ hết sức quan trọng mà Thường vụ Quận ủy đang quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trước mắt sẽ giúp cấp ủy ra soát, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác cán bộ đảm bảo theo quy trình và Điều lệ Đảng để chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng các cấp”- đồng chí Mai Thị Ánh Hồng cho biết./.

Đình Tăng