Cuộc vận động “CBCCVC nói không với tiêu cực” và phong trào thi đua “CBCCVC thi đua thực hiện văn hóa công sở” hướng tới mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của CBCCVC trong việc thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; xây dựng đội ngũ CBCCVC trung thành với Tổ quốc, tận tụy với nhân dân, có trách nhiệm cao với công việc, có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh; xây dựng cơ quan văn minh, văn hóa.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường phát động cuộc vận động “CBCCVC nói không với tiêu cực” và phong trào thi đua “CBCCVC thi đua thực hiện văn hóa công sở”

Tại lễ phát động, Ủy viên Trung ương Đảng Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường cho biết, những năm qua, phần lớn đoàn viên công đoàn là CBCCVC luôn nỗ lực, cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, sáng tạo, đổi mới và sâu sát với cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đó, điều đáng trăn trở và suy nghĩ cần thiết phải hành động, đó là một bộ phận không nhỏ CBCCVC có biểu hiện suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; có các hành vi tham nhũng, tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu, hách dịch, cửa quyền với người dân và doanh nghiệp để vụ lợi. Những biểu hiện và hành vi đó làm giảm sút lòng tin của Nhân dân vào đội ngũ CBCCVC, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giao cho Tổng LĐLĐ Việt Nam xây dựng, phê duyệt và tổ chức Cuộc vận động “CBCCVC nói không với tiêu cực”, sau một thời gian nghiên cứu, chuẩn bị công phu, tổ chức các hội thảo, lấy ý kiến của các ban, bộ, ngành Trung ương và 63 tỉnh, thành phố, đến nay Đề án đã được Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phê duyệt.

Để đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn trong cả nước chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp và các tổ chức chính trị - xã hội thi đua thực hiện tốt các nội dung: Tuyên truyền nâng cao nhận thức của CBCCVC trong thực thi công vụ, ý thức gắn bó, tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân; tuyên truyền, cổ vũ động viên, khích lệ những tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động “CBCCVC nói không với tiêu cực” và phong trào thi đua “CBCCVC thi đua thực hiện văn hóa công sở”.


Quang cảnh buổi lễ

Nâng cao chất lượng xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật. Loại bỏ tư tưởng “cục bộ”, “lợi ích nhóm”. Công khai hóa, quy trình hóa, chuẩn hóa các thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị, thẩm quyền, trách nhiệm của CBCCVC để người dân và doanh nghiệp biết, giám sát, thực hiện.

Cùng với đó, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ của CBCCVC. Vận động CBCCVC gương mẫu chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị; làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo, công tâm, khách quan, tận tụy, chuyên nghiệp, hiệu quả; thái độ phục vụ tận tình, chu đáo; ứng xử văn minh, lịch sự, tôn trọng nhân dân. Phát huy dân chủ, công khai, minh bạch các chế độ, chính sách; xây dựng và phát huy tình đồng chí, đồng nghiệp để chia sẻ khó khăn, phát hiện và uốn nắn khuyết điểm cho nhau, để cùng nhau tiến bộ, vì lợi ích chung.

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, phong trào “Đổi mới sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”, Cuộc vận động người CBCCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo". Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của CBCCVC; phát huy vai trò người đứng đầu trong các cấp công đoàn; động viên, tôn vinh, khen thưởng kịp thời những CBCCVC có thành tích xuất sắc xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động và phong trào thi đua để tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho rằng, để triển khai thực hiện thành công cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” và phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, tổ chức Công đoàn và mỗi đoàn viên phải là chủ thể tham gia phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tham gia và lãnh đạo Ban thanh tra nhân dân giám sát việc thực thi phòng chống tiêu cực, tham nhũng tại từng đơn vị.

Đồng thời, xây dựng mô hình điểm, các cá nhân điển hình để nhân rộng trong toàn hệ thống; gắn việc thực hiện Cuộc vận động với các phong trào thi đua với các cuộc vận động khác, với nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị.

Nội dung của Cuộc vận động “CBCCVC nói không với tiêu cực”:

- Không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà;

- Không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm;

- Không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; 

- Không xu nịnh, chạy chọt, gian dối;

- Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ.

Nội dung chính của Phong trào “CBCCVC thi đua thực hiện văn hóa công sở”:

- Đối với tập thể: Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp.

- Đối với CBCCVC: Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp.

Tin, ảnh: Cẩm Linh