Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: NH)

Tại Phiên họp lần này, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung: Báo cáo về tiến độ thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp thứ 8 của Ban Chỉ đạo; Báo cáo kết quả xác minh các vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc.

Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư - Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp thứ 8 cho biết, đến nay, trong 19 vụ án, 6 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, các cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố thành 31 vụ án thành phần/329 bị can. Đã xử lý dứt điểm 6 vụ án và 4 vụ việc.

Trong số 29 vụ án, 5 vụ việc thuộc diện Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc, đến nay, các cơ quan tiến hành tố tụng đã giải quyết dứt điểm 8 vụ án, 3 vụ việc; còn 21 vụ án, 2 vụ việc đang tiếp tục được theo dõi, đôn đốc.

Cũng tại phiên họp này, Ban Chỉ đạo sẽ nghe và cho ý kiến đối với Báo cáo kết quả rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội tại các địa phương theo Hướng dẫn số 06-HD/BNCTW ngày 16/4/2015 của Ban Nội chính Trung ương; Báo cáo của Ban Chỉ đạo về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016; Báo cáo sơ kết 3 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Chương trình trọng tâm năm 2016 của Ban Chỉ đạo cùng một số nội dung liên quan khác./.

Nguyễn Hiền