Việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tu dưỡng, rèn luyện, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Qua đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp có phẩm chất đạo đức tốt, phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, chuyên nghiệp, có hiệu quả.

Cụm thi đua số 3 Bộ Tư pháp phát động phong trào thi đua. Ảnh: TH.

Đặc biệt, thông qua phong trào thi đua, có thể tạo ra môi trường làm việc dân chủ, văn hóa, thân thiện, hiện đại; cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn, bảo đảm tính trang nghiêm, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, góp phần xây dựng Bộ, ngành Tư pháp trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, Kế hoạch đề ra, đối với tập thể,các tập thể là đơn vị thuộc Bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp; Sở Tư pháp; Cục Thi hành án dân sự; Chi cục Thi hành án dân sự “Thi đua  xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp” với các nội dung: Xây dựng, ban hành các chính sách, quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị về văn hoá công sở; Thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hoá các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị; Thực hiện ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; Xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp; Tổ chức các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề, thường xuyên hàng năm về thi đua thực hiện văn hoá công sở thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tổ chức, đơn vị để thu hút, tập hợp sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đối với cá nhân, các cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Tư pháp “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tuỵ, chuyên nghiệp” với các nội dung: Thực hiện chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính; Thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ; Tinh thần, thái độ làm việc tận tuỵ, nghiêm túc, trách nhiệm; Thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử; Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống; Trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc; Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, đơn vị và địa phương phát động, tổ chức.

Việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua phải được triển khai đồng bộ, sâu rộng, thường xuyên, liên tục, thông qua những việc làm hàng ngày của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động ngành Tư pháp trên mọi lĩnh vực công tác, trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong các phong trào thi đua. Phải kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bên cạnh đó, việc tổ chức, thực hiện phong trào thi đua phải phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong chỉ đạo và triển khai hưởng ứng phong trào thi đua. Tăng cường việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết phong trào, phát hiện bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, sáng kiến, kinh nghiệm hay phong trào thi đua, kịp thời biểu dương, khen thưởng…/.

Vy Anh