21/11/2016     |      36211

Quy định số 450-QĐ/TCTW, ngày 22/12/1998 của Ban Tổ chức Trung ương về ban hành danh mục chức danh gốc và tiêu chuẩn chung một số chức danh cán bộ, công chức cơ quan đảng, đoàn thể

Số hiệu 450-QĐ/TCTW
Trích yếu Về ban hành danh mục chức danh gốc và tiêu chuẩn chung một số chức danh cán bộ, công chức cơ quan đảng, đoàn thể
Mô tả

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC

*

Số 450-QĐ/TCTW

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMHà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 1998


 

QUY ĐỊNH

Về ban hành danh mục chức danh gốc và tiêu chuẩn chung một số chức danh cán bộ, công chức cơ quan đảng, đoàn thể

________

- Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) và chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;

- Căn cứ Quyết định số 28-QĐ/TW ngày 28/4/1992 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá VII) về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Ban Tổ chức Trung ương;

- Căn cứ Kết luận của Thường vụ Bộ Chính trị tại phiên họp ngày 30/10/1998 (Công văn số 1485-CV/VPTW ngày04/11/1998) uỷ nhiệm đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ban hành danh mục các chức danh gốc và tiêu chuẩn chung một số chức danh cán bộ, công chức cơ quan đảng, đoàn thể.

BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 - Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục các chức danh gốc trong hệ thống các cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội.

Điều 2- Ban hành tiêu chuẩn chung một số chức danh cán bộ, công chức: Chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp trong các cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội.

Đối với các chức danh cán sự, chức danh kỹ thuật, hành chính, phục vụ áp dụng theo tiêu chuẩn của cán bộ, công chức nhà nước tương ứng.

Điều 3-

1- Các đồng chí Trưởng ban đảng, Đoàn chủ tịch hoặc Ban thường vụ ở cấp Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội căn cứ vào danh mục các chức danh gốc và tiêu chuẩn chung một số chức danh cán bộ, công chức ban hành kèm theo Quyết định này để xây dựng các chức danh và tiêu chuẩn cụ thể của cán bộ, công chức trong từng ban, từng đoàn thể; sau khi trao đổi thống nhất với Ban Tổ chức Trung ương sẽ ban hành và hưỡng dẫn, áp dụng ở cấp Trung ương và các địa phương.

2- Các Tỉnh uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Trung ương căn cứ danh mục gốc và và tiêu chuẩn cán bộ, công chức các cơ quan đảng, đoàn thể có liên quan ở cấp Trung ương để áp dụng đối với cán bộ, công chức các cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương và đảng bộ trực thuộc Trung ương.

Điều 4-

1- Tiêu chuẩn chung, tiêu chuẩn cụ thể của cán bộ, công chức là căn cứ để các cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, thực hiện chế độ chính sách tiền lương và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan đảng, đoàn thể.

2- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/1999. 

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Nguyễn Văn An

 –––

TIÊU CHUẨN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CƠ QUAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 450-QĐ/TCTW ngày 22-12-1998 của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương)

-----

A-VỀ PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG

1. Có tinh thần yêu nước và tinh thần phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; phấn đấu thực hiện  có kết quả đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quy định tại Pháp lệnh cán bộ, công chức.

2. Có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, năng động sáng tạo, tận tụy công tác, yêu ngành yêu nghề; trung thực, giữ gìn đoàn kết; liên hệ chặt chẽ với nhân dân, thực hiện nghiêm túc các quy chế dân chủ ở cơ quan và cơ sở.

3. Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Sống lành mạnh, trong sạch.

B- VỀ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

B1- CHUYÊN VIÊN.

I. Chức trách, nhiệm vụ

Là cán bộ nghiệp vụ trong các cơ quan đảng, đoàn thể, giúp lãnh đạo đơn vị phụ trách một phần việc hoặc một vấn đề nghiệp vụ.

1. Đề xuất ý kiến về kế hoạch, biện pháp công tác; trực tiếp thực hiện được phần việc được phân công.

2. Soạn thảo các quy định cụ thể, các văn bản hướng dẫn để thực hiện chỉ thị, nghị quyết, quyết định của đảng, đoàn thể thuộc phần việc được phân công.

3. Theo dõi, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ trong phần việc được giao; đề  xuất các biện pháp uốn nắn, điều chỉnh.

4. Thực hiện nề nếp hoạt động nghiệp vụ; thu thập thông tin, thống kê, lưu trữ các tài liệu; phân tích, đánh giá kết quả thực hiện công việc được phân công.

5. Phối hợp hoặc tham gia thực hiện các công việc có trách nhiệm liên đới theo vị trí, chức năng của bản thân và đơn vị.

6. Hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ cấp dưới.

II. Hiểu biết

1. Hiểu được những nội dung chủ yếu của chủ nghĩa mác - lênin và tư tưởng Hồ Chí minh; đường lối, chủ trương của đảng, đoàn thể; chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến phần việc được phân  công.

2. Hiểu biết kiến thức cơ bản về nghiệp vụ công tác; có kiến thức khoa học, công nghệ phổ thông liên quan.

3. Hiểu rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc của cơ quan đơn vị mình công tác và các nguyên tắc cơ bản của tổ chức đảng, đoàn thể và Nhà nước.

4. Hiểu biết cơ bản về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại của đất nước; tình hình xây dựng đảng, đoàn thể và Nhà nước.

5. Có khả năng tham gia xây dựng kế hoạch, phối hợp triển khai, chủ động tổ chức thực hiện công việc. Hiểu biết các thể thức văn bản hành chính.

6. Có năng lực nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất biện pháp giải quyết những vấn đề cụ thể.

III. Yêu cầu trình độ

1. Lý luận chính trị: Đã học xong chương trình sơ cấp.

2. Chuyên môn: Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng; đã qua thời gian tập sự.

3. Nghiệp vụ: Đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác đảng, đoàn thể.

4. Có trình độ A về một ngoại ngữ trở lên. Biết sử dụng máy tính văn phòng.

B2- CHUYÊN VIÊN CHÍNH

I. Chức trách, nhiệm vụ

Là cán bộ nghiệp vụ trong các cơ quan đảng, đoàn thể giúp lãnh đạo đơn vị phụ trách một phần việc hoặc một lĩnh vực công tác.

1. Chủ trì nghiên cứu đề xuất chủ trương, kế hoạch, biện pháp thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của đảng, đoàn thể liên quan đến phần việc, liînh vực công tác được phân  công.

2. Xây dựng và hướng dẫn thực hiện các quy chế, quy định, quy trình tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của đảng, đoàn thể trong phần việc, liînh vực công tác được phân  công.

3. Tổ chức theo dõi, kiểm tra, báo cáo tình hình và kết quả thực hiện chỉ thị, nghị quyết, quyết định của đảng, đoàn thể trong lĩnh vực được phân công; đề xuất biện pháp uốn nắn,  điều chỉnh.

4. Xây dựng, thực hiện nề nếp hoạt động nghiệp vụ; thu thập thông tin, thống kê, lưu trữ tài liệu, phân tích, đánh giá kết quả thực hiện công việc được phân công.

5. Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng đề án cấp cơ sở, cấp ban, (bộ).

6. Tham gia biên soạn từng phần hoặc từng chuyên đề, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ. Tham gia hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ.

II. Hiểu biết

1. Nắm được những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của đảng, đoàn thể, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến phần việc được phân công.

2. Nắm được những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ công tác; có kiến thức khoa học, công nghệ cần thiết liên quan.

3. Nắm được nguyên tắc tổ chức, quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của đảng, đoàn thể và Nhà nước.

4. Hiểu biết tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại của đất nước, tình hình xây dựng đảng, đoàn thể và Nhà nước; tình hình quốc tế có liên quan đến lĩnh vực được phân công.

5. Có năng lực chỉ đạo, tổ chức, phối hợp triển khai công việc. Có khả năng tổng kết, đề xuất chủ trương, giải pháp cần thiết đối với những vấn đề mới nảy sinh. Có kinh nghiệm trong tổ chức triển khai hoạt động nghiệp vụ.

6. Có năng lực nghiên cứu, xây dựng các đề án cấp cơ sở. Có khả năng soạn thảo tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ.

III. Yêu cầu trình độ

1. Lý luận chính trị: Đã học xong chương trình trung cấp.

2. Chuyên môn: Tốt nghiệp đại học và cao đẳng trở lên.

3. Nghiệp vụ: Đã học xong chương trình đào tạo, bồi dưỡng về công tác đảng, đoàn thể, quản lý hành chính Nhà nước.

4. Thực tiễn: Đã qua 1/3 số bậc của ngạch chuyên viên trở lên.

5. Có đề án, công trình nghiên cứu trong lĩnh vực công tác được giao.

6. Có trình độ B về một ngoại ngữ trở lên. Biết sử dụng máy tính văn phòng.

B3- CHUYÊN  VIÊN CAO CẤP

I. Chức trách, nhiệm vụ

Là cán bộ nghiệp vụ trong các cơ quan đảng, đoàn thể, giúp lãnh đạo ban, đoàn thể ở Trung ương, cấp ủy tỉnh, thành phố phụ trách một hoặc một số lính vực công tác.

1. Chủ trì nghiên cứu xây dựng chủ trương, chính sách ở các cơ quan đảng, đoàn thể  trong lĩnh vực công tác được phân công.

2. Soạn thảo và chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định của Đảng, đoàn thể và thẩm định các đề án thuộc lĩnh vực được phân công. Đề  xuất các phương án triển khai, chỉ đạo, kiểm tra, thực hiện.

3. Chủ trì tổ chức phối hợp, theo dõi, kiểm tra, phân tích, đánh giá, báo cáo tổng kết việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đoàn thể, đề xuất chủ trương, biện pháp uốn nắn, điều chỉnh.

4. Chỉ đạo tổ chức xây dựng và thực hiện nề nếp hoạt động nghiệp vụ; xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý tài liệu, hồ sơ theo quy định.

5. Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu các công trình, xây dựng các đề án cấp ngành, tỉnh, thành phố, cấp ban (bộ), cấp Nhà nước.

6. Chủ trì hoặc tham gia biên soạn tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ; tham gia giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ.

II. Hiểu biết

1. Nắm vững những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của đảng, đoàn thể; chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những vấn đề có liên quan đến phần việc được phân công.

2. Nắm chắc kiến thức cơ bản về ngành, lĩnh vực được phân công; có kiến thức rộng về khoa học, công nghệ liên quan.

3. Nắm vững điều lệ, nguyên tắc tổ chức, quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của đảng, đoàn thể và Nhà nước.

4. Hiểu biết rộng về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng, đối ngoại của đất nước và tình hình quốc tế. Nắm vững tình hình công tác xây dựng đảng, đoàn thể và những vấn đề của Nhà nước  có liên quan.

5. Có năng lực, kinh nghiệm tổ chức chỉ đạo, phối hợp triển khai công việc trong phạm vi một hoặc nhiều ngành. Có năng lực, kinh nghiệm tổ chức chỉ đạo, phối hợp triển khai công việc trong phạm vi một hoặc nhiều ngành. Có năng lực tổng kết, phát hiện vấn đề mới nảy sinh, đề  xuất chủ trương, giải pháp điều chỉnh ở tầm vĩ mô. Có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động nghiệp vụ.

6. Có năng lực tổ chức nghiên cứu xây dựng và thẩm định các đề án, công trình cấp ban, ngành, tỉnh, thành phố, cấp ban (bộ), cấp Nhà nước thuộc lĩnh vực công tác được phân công.

III. Yêu cầu trình độ

1. Lý luận  chính trị: Đã học xong chương trình đào tạo lý luận chính trị cao cấp  hoặc tốt nghiệp cử nhân chính trị.

2. Chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên.

3. Nghiệp vụ: Đã học xong chương trình đào tạo, bồi dưỡng về xây dựng đảng, đoàn thể, quản lý kinh tế, quản lý hành chính Nhà nước.

4. Thực tiễn: Đã qua 1/3 số bậc của ngạch chuyên viên chính trở lên.

5. Có công trình nghiên cứu, đề án áp dụng.

6. Có trình độ B về một ngoại ngữ trở lên. Biết sử dụng máy tính văn phòng.

 

 


TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Nguyễn Văn An

Chuyên mục
Ngày ban hành 22/12/1998
Ngày hiệu lực 01/01/1999
Lĩnh vực Hành chính
Đơn vị ban hành Ban Tổ chức Trung ương
Người ký Nguyễn Văn An
Tệp đính kèm
Ý kiến bạn đọc
Hiển thị: lời bình
 

Không có lời bình nào hiển thị.

Xem nhiều

Văn bản mới