SỐ HIỆU TRÍCH YẾU VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH FILE
04-HD/UBKTTW Thực hiện một số Điều trong Quy định số 102-/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử kỷ luật đảng viên vi phạm 22/03/2018
23-NQ/TW Định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 22/03/2018
132-QĐ/TW Về việc kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, nhân trong hệ thống chính trị 08/03/2018
127-QĐ/TW Quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ sở , phường, thị trấn 01/03/2018
23-CT/TW Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới 09/02/2018
30-KL/TW Về việc tiếp tục thực hiện Đề án trang bị sách cho sở , phường, thị trấn 08/02/2018
02-HD/TW Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu luận 08/02/2018
124-QĐ/TW Về giám sát Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - hội nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt cán bộ, đảng viên 02/02/2018
29-KL/TW Về tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 15-/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Đảng viên làm kinh tế nhân 31/01/2018
121-QĐ/TW Về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp cao thuộc diện Bộ Chính trị, Ban thư quản 25/01/2018
22-CT/TW Về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) 23/01/2018
57-HD/BTG Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn sự kiện lịch sử trong năm 2018 22/01/2018
04-KL/BTCTW Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 22/01/2018
21-CT/TW Về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới 20/01/2018
20-CT/TW Về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng 18/01/2018
10-QC/VPTW Về hội nghị trực tuyến Văn phòng Trung ương Đảng với các văn phòng tỉnh ủy, thành ủy 10/01/2018
214-KH/BKTTW kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020" 09/01/2018
17-CT/TW Về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 04/01/2018
684-QĐ/UBKTTW Ban hành Quy trình tiến hành công tác kiểm tra thi hành kỷ luật đảng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương 03/01/2018
109- QĐ/TW Về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên 03/01/2018

Xem nhiều

Văn bản mới