SỐ HIỆU TRÍCH YẾU VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH FILE
17-CT/TW Về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 04/01/2018
109- QĐ/TW Về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên 03/01/2018
26-KL/TW Về kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả tạp chí các ban đảng Trung ương hiện nay 29/12/2017
16-CT/TW Về việc tổ chức Tết năm 2018 22/12/2017
105-QĐ/TW Về phân cấp quản cán bộ bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử 19/12/2017
668-QĐ/UBKTTW Ban hành bổ sung một số mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng 01/12/2017
23-KL/TW Về tăng cường chỉ đạo, quản , phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóatrong nội bộ 22/11/2017
52-HD/BTGTW Về Học tập chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" 20/11/2017
102-QĐ/TW Quy định về xử kỷ luật đảng viên vi phạm 15/11/2017
51-HD/BTGTW Về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng 13/11/2017
22-KL/TW Về kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Nội giai đoạn 2011 - 2020 07/11/2017
21-NQ/TW Về công tác dân số trong tình hình mới 25/10/2017
20-NQ/TW Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới 25/10/2017
19-NQ/TW Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản , nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập 25/10/2017
18-NQ/TW Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả 25/10/2017
21-KL/TW Về kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 24/10/2017
98-QĐ/TW Về luân chuyển cán bộ 07/10/2017
99-QĐ/TW Hướng dẫn khung để các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ 03/10/2017
18-KL/TW Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban thư khóa X "Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" trong tình hình mới 22/09/2017
09-QĐ/VPTW Về một số chế độ chi tiêu hoạt động của các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương 22/09/2017

Xem nhiều

Văn bản mới