Hôm nay, ngày 30 tháng 11 năm 2015  
In trang
Hướng dẫn số 49-HD/BTGTW, ngày 1/9/2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương về nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2009
15:17 | 02/09/2008

Căn cứ Quyết định số 100-QĐ/TW ngày 03-06-1995 của Ban Bí thư Trung Đảng khoá VII; Quy định số 54-QĐ/TW ngày 12-5-1999 cửa Bộ Chính trị khoá VIII;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và chương trình "công tác của Ban trong năm 2009.

Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2009 như sau:

1. Mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị

(1) Chương trình học tập chính trị cho học viên lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng (Tài liệu biên soạn năm 2007).

Thực hiện theo Hướng dẫn số 21-HD/TTVH ngày 23-3-2007 của Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương.

(2) Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới (Tài liệu biên soạn năm 2007).

Thực hiện theo Hướng dẫn số 22-HD/TTVH ngày 23-3-2007 của Ban Tư - Văn hoá Trung ương.

(3) Chương trình sơ cấp lý luận chính trị

Ban Tuyên giáo Trưng ương đang xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu mới. Trong khi chưa có chương trình, tài liệu mới thực hiện theo Hướng dẫn số 1499-HD/TTVH ngày 31-7-2002 của Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương. Giảng viên khi sử dụng tài liệu hiện hành cần vận dụng các quan điểm của Đảng trong Nghị quyết Đại hội X và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khoá X vào nội dung bài giảng. Khi ban hành chương trình mới, Ban sẽ hướng dẫn sau.

2. Mở các lớp bồi dương theo các chương trình chuyên để

(1) Giáo dục chủ nghiã yêu nước Việt Nam.

Thực hiện theo hướng dẫn số 2244-HD/TTVH ngày 25/2/2000 của Ban Tư tuởng - Văn hoá Trung ương. Tài liệu sẽ tái bản, có sửa chữa, bổ sung vào cuối năm 2008.

(2) Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thực hiện theo Hướng dẫn sổ 2018-HD/TTVH ngày 10/8/2002 của Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương. Tài liệu tái bản có sửa chữa, bổ sung cuối năm 2008.

(3) Vấn đề về tôn giáo và công tác tôn giáo ở cơ sở.

Thực hiện theo Hướng dẫn số 62-HD/TTVH ngày 3/8/2Q05 của Ban Tư –Văn hoá Trung ương. Tài liệu tái bản có sửa chữa, bổ sung cuối năng 2008.

(4) Về tư tương Hồ Chí Minh.

Tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn số 299G-HD/TTVH ngày 25/4/2003 và Hướng dẫn số 3022-HD/TTVH ngày 5/5/2003 của Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương.

(5) Tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thực hiện theo sự phân công, giao nhiệm vụ của cấp uỷ và Ban Chỉ đạo vận động ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'' của địa phương, đơn vị.

(6) Việt Nam chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

Thực hiện thẹo chương trình và tài liệu mới do Ban Tuyên giáo Trung xây dựng lại, sẽ có hướng dẫn cụ thể.

(7) Giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Thực hiện theo chương trình và tài liệu mới do Ban Tuyên giáo Trung đang xây dựng lại, sẽ có hướng dẫn cụ thể...

3- Mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ

(1) Bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở.

Thực hiện theo Hướng dẫn số 05-HD/BTGTW, ngày 18-5-2007 của Ban Tuyên giáo Trung ương và tài liệu phát hành năm 2007.

(2) Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy lý luận chính trị cho giảng viên Trung tâm bồi dưỡng chính trì cấp huyện.

Thực hiện theo tài liệu tái bản có sửa chữa, bổ sung do Ban Tuyên giáo Trung ương đang thực hiện, phát hành cuối năm 2008.

(3) Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở.

Thực hiện theo tài liệu tái bản có sửa chữa, bổ sung do Ban Tuyên giáo ương đang thực hiện, phát hành cuối năm 2008.

(4) Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ báo các viên cấp cơ sở.

Thực hiện theo tài liệu và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ phát hành cuối năm 2008.

(5) Về các tài liệu bồi dưỡng cán bộ các đoàn thể chính trị ở cơ sở:

- Ban Tuyên giáo Trung ương đang phối hợp với Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam để xây dựng các tài liệu bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ cán bộ các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở. Việc thực hiện các chương trình trên theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ ban hành và cuối năm 2008.

- Ban Tuyên giáo các cấp, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện chủ động phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội, chính quyền tổ chức các lớp dành cho các đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội, trưởng thôn (ấp, bản) ...

4. Mở các lớp nghiên cứu Văn kiện các Hội nghị Trung ương (khoá X). Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ có hướng dẫn cụ thể với từng nghị quyết.

5. Tổ chức thông tin những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn, đấu tranh chống các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực cơ hội chính trị và thù địch cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên cấp tỉnh, huyện.

Thực hiện theo kế hoạch và sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương.

6. Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2009.

Nội dung kiểm tra gồm: phương hướng chính trị, tư tưởng, chất lượng giảng dạy lý luận chính trị trong các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, giáo dục công dân, giáo dục đạo đức của các nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân ở địa phương.

7. Kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ phận huấn học trong Ban Tuyên giáo, Trung tâm bổi ương chính trị cấp huyện.

- Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành uỷ phân công một đồng chí phó trưởng ban phụ trách huấn học; nơi nào chưa thành lập thì cần sớm thành lập phòng Huấn học, có trưởng, phó phòng và cán bộ chuyên môn. Phòng Huấn học có nhiệm vụ giúp lãnh đạo Ban theo dõi và chỉ đạo hoạt động của các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện về mặt thực hiện nội dung chuyên môn.

- Trong nửa cuối năm 2008, Ban Bí thư sẽ có Thông báo Kết luận về việc đẩy mạnh công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở và ban hành quyết định về chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm, bổ sung cho Quyết định 100-QĐ/TW. Căn cứ Hướng dẫn của các cơ quan trung ương, các địa phương tiếp tục kiện toàn, củng cố các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, đảm bảo đủ cán bộ, kinh phí; tăng cường cơ sở vật chất (hội trường, phòng làm việc, tài liệu, sách, báo, tạp chí, v.v...), tạo điều kiện thuận lợi cho các trung tâm hoạt động có hiệu quả.

8- Về giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị và tập huấn giảng viên Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

- Hàng quý, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành uỷ cần tiến hành giao ban công tác giáo dụclý luận chính trị. Nội dung và hình thức tổ chức phù hợp với đặc điểm từng địa phương. Sau mỗi lần giao ban gửi báo cáo phản ánh tình hình về Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Năm 2009, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tổ chức Hội nghị giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị và tập huấn nội dung một số chương trình mới biên soạn hoặc được sửa chữa, bổ sung, Dự kiến tiến hành 1-2 hội nghị tập huấn theo 3 khu vực. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự sẽ thông báo saụ.

Căn cứ vào Hướng dẫn này, Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị năm 2009 của ngành, địa phương.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc đề nghi phản ánh kịp thời về Ban Tuyên giáo Trung ương, qua Vụ Lý luận chính trị./.

 K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
(Đã ký)


Vũ Văn Phúc

 

Các từ khóa theo tin:

Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 157/GP-BVHTT ngày 01/12/2005 của Bộ Văn hoá - Thông tin về cung cấp thông tin lên mạng Internet