Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 27 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
15:49 | 01/05/2004
(ĐCSVN)- Ngày 28 tháng 4 năm 2004, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 38-CT/TW “Về lãnh đạo Đại hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ V”. Website Đảng Cộng sản Việt Nam xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc nội dung Chỉ thị như sau:
Hội Liên hiệp Thanh niên là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên Việt Nam. Những năm qua, công tác Hội và phong trào thanh niên có nhiều chuyển biến tích cực. Tổ chức Hội ngày càng phát triển và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, số lượng hội viên tăng nhanh. Mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được củng cố và mở rộng. Các phong trào, các cuộc vận động của Hội ngày càng có nội dung thiết thực, có nhiều hình thức hoạt động phong phú thu hút các tầng lớp thanh niên tham gia, tạo môi trường cho tuổi trẻ rèn luyện và góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng. Tuy nhiên, tổ chức và hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, nhất là ở cơ sở còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của Mặt trận đoàn kết, tập hợp và giáo dục thanh niên trong tình hình hiện nay.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam sẽ được tổ chức vào đầu quý I năm 2005. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của thế hệ trẻ Việt Nam, nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò, tiềm năng của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước. Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ đảng, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp tập trung chỉ đạo để tổ chức thành công Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp và Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ V. Cụ thể, cần thực hiện tốt một số việc sau đây :
1- Tiếp tục chỉ đạo và quan tâm tạo điều kiện để xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thật sự là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh, phấn đấu vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là mặt trận đoàn kết, tập hợp rộng rãi tất cả thanh niên Việt Nam; là môi trường giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, ý chí bảo vệ độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, tinh thần tự lực, tự cường; khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tính tích cực, khả năng sáng tạo của thanh niên, chăm lo quyền lợi chính đáng của thanh niên; phát huy vai trò và tiềm năng to lớn của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2- Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp phải thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trơng mọi tầng lớp thanh niên, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước sôi nổi trong thanh niên, góp phần tạo sự chuyển biến mới trong việc đoàn kết, tập hợp thanh niên. Đổi mới việc tổ chức Đại hội để Đại hội thực sự là ngày hội của tuổi trẻ, là diễn đàn sôi động của thanh niên, bảo đảm đoàn kết, phấn khởi, tin tưởng, trang trọng, thiết thực; tránh phô trương hình thức.
3- Chỉ đạo Đoàn Thanh niên và Uỷ ban Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp chuẩn bị tốt nội dung Đại hội. Báo cáo tổng kết cần đánh giá đúng thực trạng công tác Hội Llên hiệp Thanh niên Việt Nam và mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên ở mỗi cấp, khẳng định những bước trưởng thành của Hội và sự cống hiến của các tầng lớp thanh niên, nêu rõ những việc đã làm được, chưa làm được, phân tích sâu sắc những nguyên nhân hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm.
Trên cơ sở quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, cần xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp cụ thể, thiết thực, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội trong giai đoạn mới.
Phương hướng quan trọng là, phải tăng cường tính liên hiệp rộng rãi của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Đa dạng hoá các loại hình tổ chức và hình thức tập hợp thanh niên. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức thành viên và Liên hiệp Hội phong phú hơn, phù hợp với các đối tượng thanh niên khác nhau, tạo những điều kiện ngày càng thuận lợi hơn để thanh niên được học tập, giáo dục, rèn luyện, trưởng thành, cống hiến; chăm sóc và bảo vệ quyền lợi chính đáng của thanh niên; đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng đa dạng của tuổi trẻ. Trên cơ sở đó mà thu hút rộng rãi hơn nữa thanh niên tham gia vào tổ chức Hội, đặc biệt là mở rộng tập hợp thanh niên vùng tôn giáo, dân tộc, trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và lực lượng sinh viên, học nghề; đồng thời tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
4- Chỉ đạo tốt công tác nhân sự, lựa chọn người có uy tín, năng lực và nhiệt huyết với công tác thanh niên tham gia Uỷ ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; chú trọng trẻ hoá, bảo đảm tính đại diện, tính liên hiệp rộng rãi, tiêu biểu cho khối đại đoàn kết và sức mạnh của các tầng lớp thanh niên. Lãnh đạo chặt chẽ, đảm bảo dân chủ việc lựa chọn giới thiệu cán bộ Đoàn chủ chốt ở mỗi cấp để hiệp thương giữ vị trí lãnh đạo trong Uỷ ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
5- Công tác thanh niên là trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. Các cấp uỷ đảng tập trung chỉ đạo tốt Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp.
Ban Tổ chức, Ban Dân vận và các Ban có liên quan thuộc cấp uỷ đảng từ Trung ương đến cơ sở có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tham mưu giúp cấp uỷ chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội thành công, đảm bảo đoàn kết, phấn khởi, tin tưởng, trang trọng và thiết thực.
Các cấp chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể phối hợp, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tổ chức thành công Đại hội.

TM/ BAN BÍ THƯ
Đã ký
Phan Diễn

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin/bài đọc nhiều nhất
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet