Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 13 tháng 10 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Chỉ thị Số 38-CT/TW , ngày 12 tháng 8 năm 1998 về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII
14:42 | 23/11/2003
Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII đã ra Nghị quyết về "Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc". Đây là nghị quyết có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước ta trong giai đoạn mới.
Các cấp uỷ đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng cần tập trung lãnh đạo việc quán triệt và thực hiện thắng lợi nghị quyết này. Chú ý làm tốt những việc sau đây :
I- Tổ chức phổ biến, quán triệt nghị quyết.
1- Yêu cầu.
- Tạo được sự chuyển biến và nâng cao nhận thức đối với cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, trước hết là trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp về vị trí, vai trò của văn hoá; nhất trí trong đảng về đánh giá thực trạng văn hoá nước ta; quán triệt các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, nhất là các nhiệm vụ cấp bách phải tập trung thực hiện từ nay đến năm 2000; ngăn chặn, khắc phục tình trạng xuống cấp về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, xây dựng quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết, kiên định mục tiêu, lý tưởng, gương mẫu trong đạo đức, lối sống; đấu tranh chống các quan điểm sai trái trong lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hoá...
- Nâng cao tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên, tích cực vận động nhân dân tham gia phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"; ở từng cơ quan, đơn vị, ở mỗi địa phương, cơ sở.
- Gắn việc quán triệt nghị quyết với thảo luận nhiệm vụ và kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ, giải quyết những vấn đề cấp bách, thiết thực của địa phương, ngành, đơn vị mình trên từng mặt, tạo sự chuyển biến thực sự trong cán bộ, đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và xây dựng đời sống văn hoá.
- Việc tổ chức quán triệt nghị quyết phải phù hợp với trình độ nhận thức, yêu cầu nhiệm vụ và hoàn cảnh từng loại cơ sở đảng và đảng viên, đem lại hiệu quả thiết thực. Tránh làm lướt, hình thức, lãng phí.
2- Kế hoạch triển khai.
- Các đồng chí Uỷ viên Trung ương (và các đồng chí cán bộ lãnh đạo tham dự Hội nghị Trung ương) bàn với các cấp uỷ đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương chủ động tổ chức quán triệt nội dung nghị quyết và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương trong các đảng bộ do mình phụ trách nhằm đảm bảo các yêu cầu nêu tại điểm 1 của chỉ thị này. Việc triển khai các công việc trên phải hoàn thành trong tháng 9-1998.
Việc tiến hành sinh hoạt chính trị, tự phê bình và phê bình trong đảng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 thực hiện theo kế hoạch chỉ đạo của Bộ Chính trị.
- Ban Tư tưởng-văn hoá Trung ương chịu trách nhiệm biên soạn tài liệu phục vụ việc học tập, nghiên cứu cho các loại đối tượng, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Nghị quyết Trung ương 5 trong nhân dân.
II- Tổ chức chỉ đạo.
1- Các cấp uỷ đảng phải chỉ đạo chặt chẽ việc quán triệt nội dung nghị quyết và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5.
2- Chỉ đạo chặt chẽ các ngành, các đoàn thể nhân dân trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", tiến tới Đại hội Anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2000, kịp thời phát hiện và nhân rộng điển hình nhân tố tích cực, tránh hình thức hoặc "đánh trống, bỏ dùi".
3- Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ và Ban cán sự đảng các Bộ : Văn hoá - thông tin, Tài chính... lãnh đạo cơ quan chức năng rà soát lại các chính sách, các văn bản pháp quy hiện hành điều chỉnh các hoạt động trên lĩnh vực văn hoá để có kế hoạch, bổ sung, điều chỉnh đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam trong thời kỳ mới.
Trước mắt, tập trung xây dựng để sớm ban hành một số văn bản pháp luật về di sản văn hoá dân tộc, quảng cáo, thư viện... quy chế giải thưởng, kỷ niệm các sự kiện lịch sử; xây dựng mới các quy chế, quy định.
Tăng mức đầu tư cho văn hoá phù hợp với khả năng ngân sách và mức tăng trưởng kinh tế. Xây dựng các chương trình có mục tiêu về văn hoá nhằm vào các trọng điểm và các vấn đề cấp bách.
4- Kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan lãnh đạo, quản lý, tham mưu và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực văn hoá.
Thực hiện Nghị quyết Trung ương về văn hoá là một quá trình lâu dài. Việc quán triệt nghị quyết phải gắn với từng bước cụ thể hoá, thể chế hoá và quá trình kiên trì vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Trong quá trình tổ chức thực hiện, các cấp uỷ đảng phải phân công rõ trách nhiệm cho từng cán bộ lãnh đạo trên từng lĩnh vực, từng nhiệm vụ, từng việc cụ thể; tăng cường kiểm tra, thường xuyên sơ kết, tổng kết để nhân rộng mặt tích cực, từng bước đẩy lùi mặt tiêu cực, từng bước đưa nghị quyết vào cuộc sống.
Ban Tư tưởng - văn hoá Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với các ban thường xuyên theo dõi kết quả thực hiện nghị quyết, kịp thời báo cáo Bộ Chính trị.

T/M BỘ CHÍNH TRỊ


Phạm Thế Duyệt


Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin/bài đọc nhiều nhất
· TP.Hồ Chí Minh: Tổng kết công tác lấy ý kiến nhân dân góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X
· Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV
· Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020
· Sẽ mời Bộ Công an để xử lý mạnh tay vấn đề mất cắp tại sân bay
· Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp xúc cử tri Thành phố Hồ Chí Minh
· Giải Nobel Kinh tế thuộc về nhà kinh tế người Anh- Mỹ
· Mưa to đến rất to ở các tỉnh từ Nghệ An-Thừa Thiên Huế sẽ kéo dài đến ngày 15/10
· Khai mạc Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh 2010-2015
· Thổ Nhĩ Kỳ nghi ngờ IS thực hiện các vụ khủng bố
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet