Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 29 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Đưa Nghị quyết Trung ương 9 (khóa X) vào cuộc sống
11:15 | 27/03/2009

Những ngày này, các tỉnh, thành phố trong cả nước đang tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 (khoá X) cho cán bộ chủ chốt các sở, ban ngành, đoàn thể, các địa phương và thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

* Hải Dương: Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khoá X), tỉnh sẽ bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, sáng tạo trong thực hiện, chủ động ngăn chặn suy giảm kinh tế, phòng ngừa lạm phát, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực và bền vững; đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Nửa nhiệm kỳ tiếp theo, tỉnh sẽ tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu; kích cầu đầu tư và tiêu dùng; chú trọng những công trình dân sinh, phúc lợi xã hội. Về văn hóa - xã hội, tỉnh đang triển khai các chính sách hỗ trợ, tạo việc làm mới cho lao động ở các doanh nghiệp bị dôi dư; đẩy nhanh kiên cố hoá trường học và xây dựng trường chuẩn quốc gia; tập trung giải quyết dứt điểm ô nhiễm môi trường.

Trong chiến lược cán bộ thời kỳ CNH - HĐH, tỉnh chủ trương xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với xây dựng tổ chức và đổi mới cơ chế, chính sách, thu hút ưu đãi và sử dụng nhân tài. Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tỉnh thực hiện tốt công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ; chăm lo củng cố xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tỉnh đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; đẩy nhanh tiến độ điều tra truy tố các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, các vụ việc đã được phát hiện, đưa ra xét xử công khai và nghiêm minh trong thời gian ngắn nhất theo quy định của pháp luật.

* Kon Tum: Sau hai ngày tập trung nghiên cứu, Hội nghị nhất trí đánh giá: Nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ 9 ( khoá X) là Nghị quyết có tầm quan trọng đặc biệt về tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng như: Đưa Nghị quyết Đại hội X của Đảng vào cuộc sống, kiểm điểm 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 ( khoá X) về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và Nghị quyết Trung ương 3 ( Khoá VIII) về chiến lược cán bộ.

Thời gian qua, tỉnh Kon Tum đã khắc phục nhiều khó khăn thiếu thốn, thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện có hiệu quả chương trình xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào, nhất là đối với đồng bào các dân tộc thiểu số. Phát huy lợi thế và tiềm năng của mình, tỉnh Kon Tum đã không ngừng đẩy mạnh các hoạt động thu hút đầu tư vào các lĩnh vực phát triển lâm nghiệp, trồng cây công nghiệp có gía trị cao như cà phê, cao su và khai thác nguồn thủy năng phong phú để xây dựng công trình thủy điện, phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Đối với chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020, tỉnh Kon Tum sẽ tập trung thực hiện các giải pháp chính như: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và của mỗi Đảng viên, đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng đối với công tác cán bộ, tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng...

Sau hội nghị lần này, các sở, ban, ngành đoàn thể và các địa phương trong tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, thấm nhuần tinh thần Nghị quyết của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 9 ( khoá X).

* Bình Phước: Ngày 26/3, hơn 400 cán bộ chủ chốt là cán bộ đương nhiệm và lãnh đạo tỉnh qua các thời kì đã nghe báo cáo viên giới thiệu về nội dung cơ bản của nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khoá X); “Kết quả 2 năm thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 3, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí”; kết luận Hội nghị Trung ương 9 về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020” và triển khai thông báo kết luận 213-TB/TW ngày 02/01/2009 của Ban bí thư về đề án “Đấu tranh chống quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật”.

Để phát huy tính hiệu quả của nghị quyết Hội nghị Trung ương 9, tỉnh uỷ Bình Phước đã đưa ra chương trình hành động với các mục tiêu: Nâng cao năng lực quản lý của bộ máy hành chính các cấp; phát triển nguồn nhân lực; thu hút đầu tư, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp; phát triển kinh tế bền vững, bảo đảm nâng cao mức sống người dân và giảm bớt khoảng cách giàu nghèo giữa các khu vực; đẩy nhanh xuất khẩu, chú trọng đầu tư và phát triển các ngành công nghiệp chế biến như cao su, tiêu, điều, cà phê. Cụ thể: tăng trưởng GDP đạt 14-15%/năm; tổng vốn đầu tư xã hội khoảng 14.134 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế trong GDP: Dịch vụ chiếm 30%, công nghiệp mở rộng 29% và nông nghiệp 41%; cải thiện chỉ số cạnh tranh PCI của tỉnh (phấn đấu nằm trong tốp 20 của cả nước); kim ngạch xuất khẩu tăng 16,5-17,5%/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 28% vào năm 2010, hàng năm đào tạo việc làm cho khoảng 3.000 người...

* Hải Phòng: Ngày 26/3, Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết và Kết luận của Hội nghị Trung ương 9 (khóa X). Theo đó, Hải Phòng đề ra chương trình hành động hướng tập trung vào khai thác tiềm năng, lợi thế cảng biển; ưu tiên đầu tư cho khu du lịch trọng điểm Cát Bà, Đồ Sơn, xây dựng Bạch Long Vĩ sớm trở thành trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá cho khu vực ven biển Bắc bộ; đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển nhanh dịch vụ và công nghiệp nhiều lợi thế có giá trị cao, có khả năng thích ứng với biến động của thị trường thế giới, chú trọng cả xuất khẩu và thị trường trong nước; tập trung hoàn thành các dự án, công trình trọng điểm; cải thiện môi trường đầu tư nhằm huy động tối đa các nguồn lực đầu tư phát triển. Mặt khác, thành phố tiếp tục nâng cao năng lực quản lý và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm triển khai các dự án theo quy hoạch, bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên; Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Thực hiện Kết luận số 37-KL/TW, Hải Phòng chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao chất lượng hiệu quả của từng khâu trong công tác cán bộ, từ đánh giá, quy hoạch cho đến luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng và giáo dục cán bộ. Bên cạnh đó, Hải Phòng đang nghiên cứu và thực hiện thí điểm một số đề án như: tuyển chọn cán bộ lãnh đạo cấp phòng, thực hiện chế độ thực tập và tập sự lãnh đạo; Đưa sinh viên tốt nghiệp đại học về công tác tại cơ sở, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo cấp ủy, chính quyền ở xã, phường, thị trấn; Tinh giản biên chế gắn với việc mở rộng thực hiện chủ trương khoán chi phí hành chính, khoán quỹ lương trong các cơ quan hành chính ...

Cùng ngày, Thành ủy Hải Phòng công bố Quyết định về việc “Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường", đồng thời triển khai kế hoạch cụ thể thực hiện chủ trương này tại địa phương ./.

Các từ khóa theo tin:

(Nguồn – TTXVN)

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Đảng bộ Đức Bình Tây: Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển (09/03/2010)
Đắk Glong triển khai hiệu quả việc xóa nhà tạm, nhà dột nát (09/03/2010)
Phú Thọ: Kết quả và kinh nghiệm bước đầu thực hiện thí điểm chủ trương Đại hội cơ sở trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư (08/03/2010)
 Trang 1 / 1 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Quốc hội thông qua Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)
Bắt buộc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can
· HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét việc ông Nguyễn Thế Thảo thôi giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố
· Bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
Quốc hội đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, yếu kém
· Lễ trao giải thưởng Công nghệ thông tin - Tuyền thông ASEAN 2015
· Việt Nam xếp thứ 29/70 quốc gia về năng lực tiếng Anh
· Tổng thống Đức: Tôi đặc biệt kính trọng nhân dân Việt Nam
· Xét xử "đại án" tham ô tại ALC II: Tuyên án tử hình đối với bị cáo Vũ Quốc Hảo và Đặng Văn Hai
· Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự hài lòng với kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
· Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp các nhà giáo và cán bộ ngành Giáo dục TP. Hải Phòng
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet