Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 28 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Hướng dẫn số 57-HD/BTCTW ngày 16/3/2006 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
16:26 | 09/10/2008

Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, đảng viên trong việc thực hiện nền nếp chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng.

- Thực hiện đúng các nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt đảng, thực sự phát huy dân chủ, nhất là việc thảo luận và quyết định các công việc của chi bộ, những vấn đề liên quan đến trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của đảng viên; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên.

- Tùy theo tình hình, đặc điểm của mỗi chi bộ, thời gian sinh hoạt nên qui định thống nhất vào một ngày trong tháng. Nội dung sinh hoạt cần tập trung vào những vấn đề cụ thể, thiết thực, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.

II. NỘI DUNG

Căn cứ nhiệm vụ của chi bộ và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, chi ủy lựa chọn hình thức sinh hoạt cho phù hợp (định kỳ hay chuyên đề). Trong các buổi sinh hoạt định kỳ, cần thực hiện các nội dung chủ yếu sau đây:

1- Thông báo tình hình thời sự, những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên.

- Thông tin tình hình thời sự trong nước, thế giới về tình hình kinh tế - xã hội của ngành, địa phương theo nội dung hướng dẫn của Ban Tuyên giáo cấp ủy cấp trên và hướng dẫn những tài liệu để đảng viên nghiên cứu, tham khảo.

- Phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, nhất là những vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; quyền và nghĩa vụ của đảng viên.

2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng trước.

Căn cứ vào nghị quyết của chi bộ tháng trước để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của chi bộ; nêu rõ những việc làm được, chưa làm được, nguyên nhân chủ quan, khách quan và xác định rõ trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ và đảng viên. Trong đó, chú ý một số nội dung sau:

- Đánh giá tình hình tư tưởng và những diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ, nhất là những vấn đề mới nổi lên cần quan tâm, giải quyết

- Đánh giá tình hình đảng viên trong chi bộ thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên và việc thực hiện các nhiệm vụ được chi bộ phân công.

- Tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và những đề xuất, kiến nghị của cán bộ, đảng viên, quần chúng ở địa phương, cơ quan, đơn vị cần quan tâm chỉ đạo, giải quyết.

- Tổng hợp ý kiến nhận xét, phản ánh của quần chúng về sự lãnh đạo của chi bộ, vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên và những biểu hiện tiêu cực có liên quan đến cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ quan, đơn vị để chi bộ biết nhằm phát huy những mặt tốt, có biện pháp lãnh đạo phòng ngừa và giúp đỡ những đảng viên sai phạm (nếu có). Trên cơ sở tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn, vướng mắc của bản thân, gia đình đảng viên, chi bộ cần bàn và có biện pháp cụ thể để giúp đỡ kịp thời với tinh thần đoàn kết, tình đồng chí.

3. Đề ra nhiệm vụ của chi bộ tháng tới.

Căn cứ chương trình, kế hoạch công tác của chi bộ trong quý, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng trước, yêu cầu nhiệm vụ mới đặt ra và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, chi bộ xác định và chọn ra một số nhiệm vụ cụ thể để thực hiện trong tháng tới như: Những vấn đề về tư tưởng nổi lên mà chi bộ cần tập trung lãnh đạo; những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, bức xúc trước mắt phải thực hiện; những giải pháp để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; về công tác phát triển đảng viên...

4. Chi bộ thảo luận, thông qua kết luận hoặc nghị quyết

Đồng chí bí thư chi bộ cần nêu rõ những nội dung trọng tâm, quan trọng để chi bộ tập trung thảo luận. Trong thảo luận, phải thực sự phát huy dân chủ, tạo được không khí đoàn kết, cởi mở, thẳng thắn để các đảng viên thể hiện chính kiến của mình. Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, chi bộ cần trao đổi, thảo luận kỹ, tạo sự thống nhất cao trước khi biểu quyết.

5. Một số vấn đề khác cần chú ý.

Để sinh hoạt chi bộ có chất lượng, ban chi ủy mà trước hết là đồng chí bí thư phải căn cứ vào nhiệm vụ của chi bộ trong từng thời gian và sự chỉ đạo của  cấp uỷ trên, chuẩn bị kỹ nội dung và thông báo trước cho đảng viên biết nội dung, thời gian và địa điểm họp.

Trong các buổi họp chi bộ, đồng chí bí thư phải thông báo tình hình đảng viên dự họp; thông qua chương trình, nội dung và nêu rõ những vấn đề trọng tâm chi bộ cần tập trung thảo luận; phải cử thư ký để ghi chép đầy đủ, trung thực ý kiến phát biểu của đảng viên vào sổ ghi biên bản cuộc họp chi bộ.

- Ngoài các buổi sinh hoạt định kỳ, chi ủy cần lựa chọn một số nội dung cụ thể, thiết thực, sát với tình hình và nhiệm vụ của chi bộ để sinh hoạt theo các chuyên đề như: việc xây dựng thôn, làng, khu phố văn hóa; công tác đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội trên địa bàn; công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới; việc phân công công tác cho đảng viên; biện pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và các giải pháp để nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực cho đội ngũ đảng viên v.v.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên cơ sở Hướng dẫn này, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương căn cứ vào tình hình, đặc điểm cụ thể của đảng bộ, hướng dẫn nội dung, hình thức sinh hoạt cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng.

Các cấp ủy cấp trên của tổ chức cơ sở đảng định kỳ kiểm tra việc thực hiện chế độ và nội dung, chất lượng sinh hoạt của các chi bộ, kiểm tra sổ ghi biên bản các kỳ họp để có biện pháp chỉ đạo, uốn nắn kịp thời.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì chưa phù hợp, các cấp ủy kịp thời phản ảnh về Ban Tổ chức Trung ương.

Hướng dẫn này được phổ biến đến các chi bộ để thực hiện.

K/T. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

(đã ký)

Nguyễn Đức Hạt

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Hướng dẫn, số 51-HD/BTGTW ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương, các cấp ủy đảng chỉ đạo hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội và những người nhiễm HIV/AIDS phát động và tiến hành Cuộ (02/12/2008)
Công văn số 2821-CV/BTGTW ngày 28/10/2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (07/11/2008)
Hướng dẫn số 20-HD/BTCTW, ngày 10/10/2008 của Ban Tổ chức Trung ương về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên (27/10/2008)
Hướng dẫn số 52-HD/BTGTW, ngày 16/10/2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổng kết công tác thi đua khen thưởng (27/10/2008)
Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW ngày 10/11/2006 của Ban Tổ chức Trung ương về việc xây dựng, củng cố tổ chức đảng trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (24/10/2008)
Hướng dẫn số 50-HD/BTGTW, ngày 14 tháng 10 năm 2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và những giải pháp cần tập trung thực hiện các tháng cuối n (23/10/2008)
Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW, ngày 7-5-2008 của Ban Tổ chức Trung ương về việc nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức cơ quan đảng, đoàn thể và việc cán bộ, công chức thôi tham gia cấp uỷ các cấp (18/10/2008)
Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW ngày 14/10/2006 của Ban Tổ chức Trung ương về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên (17/10/2008)
 Trang 1 / 1 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Hướng dẫn số 49-HD/BTGTW, ngày 1/9/2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương về nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2009 (02/09/2008)
Quy định số 10-QĐ/BTCTW ngày 13-8-2008 của Ban Tổ chức Trung ương về xét tặng kỷ niệm chương "vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng đảng" (26/08/2008)
Kế hoạch số 48-KH/BTGTW, ngày 21 tháng 8 năm 2008 phân công các vụ, đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền Kết luận số 25-KL/TW của Bộ Chính trị về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu nă (25/08/2008)
Kế hoạch Tổng thể số 46-KH/BTGTW, ngày 18/8/2008 của ngành Tuyên giáo tuyên truyền Kết luận của Bộ Chính trị về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2008 và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh (22/08/2008)
Thông báo số 164-TB/BTGTW, ngày 15 tháng 8 năm 2008, Ban Tuyên giáo Trung ương về việc thi tuyển công chức, viên chức (20/08/2008)
Hướng dẫn số 47-HD/BTGTW, ngày 6 tháng 8 năm 2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 và Nghị quyết 23-NQ/TW c (13/08/2008)
Công văn số 2291- CV/BTGTW, ngày 24 tháng 7 năm 2008 gửi Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy; Đảng ủy trực thuộc Trung ương; Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịc (11/08/2008)
Hướng dẫn số 15-HD/UBKTTW, ngày 14 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện Quyết định số 158QĐ/TW, ngày 12/5/2008 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế chất vấn trong Đảng (07/08/2008)
Quyết định số 30-QĐ/BCĐTW, ngày 10/4/2008, của Trưởng Ban Chỉ đạo TW về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở (05/08/2008)
Hướng dẫn 01/HDLB-TC-DV ngày 25/5/2000 của Ban Dân vận Trung ương và Ban Tổ chức Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế cán bộ của Ban Dân vận địa phương (04/08/2008)
 Trang 1 / 8 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet