Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 28 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Hướng dẫn 01/HDLB-TC-DV ngày 25/5/2000 của Ban Dân vận Trung ương và Ban Tổ chức Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế cán bộ của Ban Dân vận địa phương
14:32 | 04/08/2008

- Căn cứ vào Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) về: Một số vấn đề tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị và tiền lương, trợ cấp xã hội thuộc ngân sách nhà nước.

- Căn cứ vào tình hình thực tiễn của hệ thống dân vận các cấp hiện nay.

Ban Tổ chức Trung ương, Ban Dân vận Trung ương hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy và biên chế cán bộ của Ban Dân vận tỉnh, thành ủy (gọi chung là Ban Dân vận tỉnh ủy), Ban Dân vận huyện ủy, thị ủy, quận ủy, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Ban Dân vận huyện ủy) và khối Dân vận xã, phường, thị trấn như sau:

I. VỀ BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY, HUYỆN ỦY

 1. Về chức năng và nhiệm vụ của Ban Dân vận

1.1. Về chức năng:

Ban Dân vận là một Ban thuộc hệ thống các Ban xây dựng Đảng, là cơ quan tham mưu của cấp ủy, mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ về công tác dân vận của Đảng, trong đó có công tác tôn giáo, dân tộc và người Hoa.

1.2. Ban Dân vận có các nhiệm vụ sau:

+ Nghiên cứu, tham mưu với cấp ủy những chủ trương về công tác dân vận; chuẩn bị, tham gia chuẩn bị các quyết định của Đảng về công tác dân vận; thẩm định các đề án về công tác dân vận trước khi trình cấp ủy; tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo những vấn đề cụ thể về công tác dân vận trong hệ thống chính trị (trong đó có công tác tôn giáo, dân tộc và người Hoa).

+ Hướng dẫn các cấp ủy, các tổ chức Đảng thực hiện các nghị quyết chủ trương của cấp trên; hướng dẫn Ban Dân vận cấp ủy cấp dưới về chuyên môn nghiệp vụ.

+ Giúp cấp ủy kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận. Theo dõi tình hình, phong trào và nguyện vọng của quần chúng, tổng kết kinh nghiệm, thực hiện chế độ báo cáo, kiến nghị và đề xuất chủ trương với Trung ương và cấp ủy địa phương về công tác dân vận và những vấn đề liên quan công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

+ Phối hợp với Ban Tổ chức triển khai công tác tổ chức và cán bộ trong khối theo quy định của cấp ủy; đề xuất việc bố trí, sử dụng, đề bạt cán bộ trong khối thuộc diện cấp ủy quản lý, kiến nghị những biện pháp quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ dân vận; tổ chức hướng dẫn bồi dưỡng nghiệp vụ dân vận cho cán bộ của hệ thống chính trị; tham gia công tác xây dựng Đảng ở các Đảng bộ cơ quan khối Dân vận.

+ Chủ trì phối hợp với các Ban, ngành liên quan, nhất là các cơ quan trong khối các hoạt động chung về công tác dân vận; công tác nghiên cứu, kiểm tra, đào tạo, bồi dưỡng, thông tin... về công tác dân vận ở địa phương.

2. Về bộ máy và biên chế cán bộ

2.1. Về bộ máy và cán bộ Ban Dân vận tỉnh, thành ủy:

2.1.1. Về bộ máy:

- Ban Dân vận tỉnh, thành ủy có đồng chí ủy viên Ban Thường vụ trực tiếp làm Trưởng Ban. Trưởng Ban chịu trách nhiệm các mặt công tác của Ban và được thường vụ cấp ủy phân công phụ trách công tác dân vận của Đảng.

- Ban Dân vận tỉnh, thành ủy có 2 - 3 Phó trưởng Ban. Các Phó trưởng Ban chịu trách nhiệm giúp Trưởng Ban phụ trách từng lĩnh vực công tác như: Thường trực Ban, giữ mối liên hệ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, hội quần chúng, các cơ quan nhà nước, công tác tôn giáo, dân tộc, người Hoa, người Việt Nam ở nước ngoài.

- Ban Dân vận tỉnh, thành ủy được tổ chức các phòng chuyên môn nghiệp vụ để phù hợp với khối lượng công việc: Văn phòng Ban, đoàn thể và hội quần chúng, công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, công tác dân tộc và tôn giáo, người Hoa, người Việt Nam ở nước ngoài.

2.1.2. Về biên chế cán bộ:

  - Biên chế của Ban Dân vận tỉnh, thành ủy có số lượng từ 11 đến 13 cán bộ, chuyên viên. Những địa phương không có Ban Tôn giáo, Ban Dân vận, Ban Công tác người Hoa của Ủy ban nhân dân tỉnh thì thêm 2 đến 3 biên chế để làm công tác tôn giáo, dân tộc và người Hoa (Về số lượng biên chế Ban Dân vận thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh được thống nhất giữa cấp ủy với Ban Tổ chức và Ban Dân vận Trung ương).

- Ban Dân vận được sử dụng hình thức cộng tác viên khi cần thiết để nghiên cứu, tổng kết các chuyên đề quan trọng.

Căn cứ vào khung biên chế trên đây và tổng biên chế được giao, các cấp ủy quyết định biên chế cụ thể cho Ban Dân vận cấp ủy để thực hiện được chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm tinh gọn, chất lượng, hiệu quả.

2.2. Về bộ máy, cán bộ Ban Dân vận huyện, quận, thị ủy:

2.2.1. Về bộ máy:

- Ban Dân vận huyện, quận, thị ủy, thành ủy (thuộc tỉnh) có đồng chí Trưởng Ban chuyên trách là ủy viên thường vụ cấp ủy. Trưởng Ban phụ trách chung công tác của Ban và phụ trách khối Dân vận.

- Có một đồng chí Phó trưởng Ban giúp Trưởng Ban làm nhiệm vụ thường trực, tổng hợp điều hành công việc của Ban; giữ mối liên hệ với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các cơ quan liên quan.

- Đối với những địa phương Ban Dân vận do đồng chí Phó bí thư thường trực kiêm Trưởng Ban thì bố trí đồng chí Phó ban, chuyên trách là cấp ủy viên.

2.2.2. Về biên chế cán bộ:

Ban Dân vận huyện ủy, quận ủy, thị ủy, biên chế 3 cán bộ chuyên trách. Đối với thị xã, thành phố thuộc tỉnh và những nơi có nhiều tôn giáo, dân tộc, địa bàn khó khăn thì thêm 1 đến 2 biên chế.

3. Về tiêu chuẩn cán bộ làm công tác dân vận.

Căn cứ tiêu chuẩn chung đã quy định trong Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII), khi tuyển chọn cán bộ dân vận cần chú ý xem xét những đồng chí trưởng thành từ phong trào quần chúng, có hiểu biết về công tác vận động quần chúng, được quần chúng tín nhiệm; có nhiệt tình, được đào tạo bồi dưỡng về lý luận cơ bản về pháp luật và nghiệp vụ công tác dân vận; có khả năng nghiên cứu, đề xuất hướng dẫn, kiểm tra... Cần lựa chọn những cán bộ có kiến thức, kinh nghiệm về công tác dân tộc, tôn giáo để theo dõi về công tác này.

II. VỀ TỔ CHỨC KHỐI DÂN VẬN CẤP XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

 1. Các xã, phường, thị trấn tổ chức Khối Dân vận do đồng chí Phó bí thư thường trực Đảng (hoặc đồng chí Ủy viên thường vụ thường trực Đảng) làm trưởng khối. Thành viên bao gồm các đồng chí: Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, trưởng các đoàn thể và hội quần chúng, Thường trực Hội đồng nhân dân, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân. Ở các phường, thị trấn cử thêm đồng chí Trưởng công an tham gia.

2. Về chức năng và nhiệm vụ của khối dân vận xã, phường, thị trấn.

- Phối hợp các thành viên trong khối để tham mưu với cấp ủy tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận. Theo dõi, kiểm tra tình hình; phản ánh diễn biến tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân; sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, đề xuất và kiến nghị các vấn đề về công tác dân vận với cấp ủy và cấp trên.

- Phối hợp các hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới các tầng lớp nhân dân; hướng dẫn tổ chức các phong trào quần chúng thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; giúp cấp ủy xử lý những vấn đề cụ thể liên quan đến công tác dân vận.

- Thường xuyên giữ mối liên hệ các hoạt động trong khối, theo dõi tình hình và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể, qua đó đề xuất với cấp ủy tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; biểu dương mặt tốt, khắc phục thiếu sót, có kế hoạch củng cố tổ chức, bồi dưỡng đào tạo, sử dụng và khen thưởng động viên cán bộ trong khối.

- Duy trì nền nếp chế độ giao ban khối hàng tháng, quý, năm để tổng hợp tình hình quần chúng; thống nhất kiến nghị với cấp ủy và chính quyền xử lý những vướng mắc trong công tác Mặt trận, đoàn thể.

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo với cấp ủy và Ban Dân vận cấp trên theo quy định.

Căn cứ vào những nội dung hướng dẫn trên đây, Ban Tổ chức và Ban Dân vận tỉnh, thành ủy phối hợp tham mưu với Ban Thường vụ tiến hành kiện toàn và củng cố tổ chức bộ máy, bố trí, tuyển chọn cán bộ dân vận tỉnh, thành ủy và huyện, quận, thị ủy vừa đảm bảo số lượng, chất lượng để làm tốt chức năng cơ quan tham mưu cho cấp ủy địa phương.

Ban Dân vận Trung ương hướng dẫn Ban Dân vận địa phương xây dựng quy chế hoạt động cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 537/TC-TW ngày 04/11/1992 và Thông tri số 62/TC-TW ngày 18/4/1994 giữa Ban Tổ chức Trung ương và Ban Dân vận Trung ương.

 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC TW

TRƯỞNG BAN DÂN VẬN TW

(Đã ký)

NGUYỄN VĂN AN

 

(Đã ký)

TRƯƠNG QUANG ĐƯỢC

 

 

 

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Hướng dẫn, số 51-HD/BTGTW ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương, các cấp ủy đảng chỉ đạo hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội và những người nhiễm HIV/AIDS phát động và tiến hành Cuộ (02/12/2008)
Công văn số 2821-CV/BTGTW ngày 28/10/2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (07/11/2008)
Hướng dẫn số 20-HD/BTCTW, ngày 10/10/2008 của Ban Tổ chức Trung ương về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên (27/10/2008)
Hướng dẫn số 52-HD/BTGTW, ngày 16/10/2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổng kết công tác thi đua khen thưởng (27/10/2008)
Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW ngày 10/11/2006 của Ban Tổ chức Trung ương về việc xây dựng, củng cố tổ chức đảng trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (24/10/2008)
Hướng dẫn số 50-HD/BTGTW, ngày 14 tháng 10 năm 2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và những giải pháp cần tập trung thực hiện các tháng cuối n (23/10/2008)
Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW, ngày 7-5-2008 của Ban Tổ chức Trung ương về việc nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức cơ quan đảng, đoàn thể và việc cán bộ, công chức thôi tham gia cấp uỷ các cấp (18/10/2008)
Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW ngày 14/10/2006 của Ban Tổ chức Trung ương về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên (17/10/2008)
Hướng dẫn số 57-HD/BTCTW ngày 16/3/2006 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (09/10/2008)
Hướng dẫn số 49-HD/BTGTW, ngày 1/9/2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương về nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2009 (02/09/2008)
 Trang 1 / 2 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Công văn số 125TB/BCĐTW, ngày 24/4/2008 của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Về văn bản hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh 34 và Nghị định 87/2007/NĐ-CP (01/08/2008)
Thông báo số 345 - TB/BDVTW, ngày 05 tháng 11 năm 2007 của Ban Dân vận Trung ương về giao ban cụm công tác dân vận năm 2007 (01/08/2008)
Hướng dẫn số 46-HD/BTGTW, ngày 23 tháng 7 năm 2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương Tuyên truyền thực hiện các giải pháp chủ yếu về kinh tế- xã hội trong 6 tháng cuối năm 2008 (01/08/2008)
Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW, ngày 7-5-2008 của Ban Tổ chức Trung ương về việc nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức cơ quan đảng, đoàn thể và việc cán bộ, công chức thôi tham gia cấp uỷ các cấp (29/07/2008)
Hướng dẫn số 18-HD/BTGTW, ngày 9 tháng 7 năm 2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2008) (11/07/2008)
Công văn số 921-CV/BTGTW, ngày 01-11-2007 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc triển khai kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương. (17/06/2008)
Thông báo số 30-TB/BTGTW, ngày 26-7-2007 của Ban Tuyên giáo Trung ương kết luận về một số đề nghị của các ngành, địa phương trong Hội nghị Thường trực các Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm the (17/06/2008)
Hướng dẫn số 09-HD/BTGTW, ngày 20-06-2007 của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại các địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị (17/06/2008)
Hướng dẫn số 26-HD/BTGTW, ngày 21 tháng 1 năm 2008 về tuyên truyền thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 (17/06/2008)
Hướng dẫn số 28-HD/BTGTW, ngày 28 tháng 1 năm 2008 thực hiện Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi mới và nâng cao công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới” (05/06/2008)
 Trang 1 / 7 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet