Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 27 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Hướng dẫn số 41, ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Tuyên truyền kỷ niệm 190 năm Ngày sinh Các Mác (01/5/1818-05/5/2008)
16:15 | 24/04/2008
Ngày 21 tháng 4 năm 2008, Ban Bí thư ra Thông báo số 150-TB/TW về việc tổ chức kỷ niệm 190 năm Ngày sinh Các Mác, người sáng lập ra chủ nghĩa cộng sản khoa học, nhà cách mạng vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới. Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong toàn Đảng, toàn dân toàn quân, nhất là trong cán bộ, đảng viên và đoàn viên, thanh niên về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Các Mác, nêu bật tính cách mạng, tính khoa học và giá trị trường tồn của chủ nghĩa Mác – Lênin và sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam.
- Khẳng định chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng lý tưởng của Đảng và xã hội ta; tính đúng đắn và sự kiên định con đường mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn; kiên quyết đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
- Công tác tuyên truyền cần được tổ chức trong suốt tháng 5 gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày tễ lớn trong tháng 5 năm 2008, tạo ra không khí phấn khởi, củng cố niềm tin vào đường lối đúng đắn của Đảng ta, niềm tín vào chủ nghĩa Mác -Lênin, động viên toàn Đảng, toàn dân, quân ta phát huy sực mạnh nội lực, quyết tâm khắc phục, vượt qua những khó khăn về kinh tế-xã hội quý I-2008, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu kinh tế-xã hội năm 2008 và các chỉ tiêu của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.
II. Nội dung và hình thức tuyên truyền
l. Nội dung tuyên truyền
- Những tư tưởng vĩ đại; những phẩm chất cách mạng cao quý của Các Mác; tính khoa học, tính cách mạng và giá trị trường tồn của chủ nghĩa Mác-Lê nin; sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam, nhất là trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.
- Phê phán, bác bỏ nhũng luận điệu xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác- Lênin của các thế lực thù địch.
2. Hình thức tuyên truyền
* Lễ mít tinh kỷ niệm: Học viện Chính tri - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với thành phố Hà Nội tổ chức Lễ mít tinh, mời đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ban, bộ, ngành, thành phố Hà Nội dự.
* Hội thảo, toạ đàm:
+ Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học về giá trị trường tồn của chủ nghĩa Mác-Lênin.
+ Các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học, các trường chính trị tỉnh, thành phố, các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, tùy điều kiện cụ thể tổ chức hội thảo, toạ đàm về cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại của Các Mác, khẳng định tính cách mạng, tính khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn Việt Nam hiện nay.
* Các cơ quan báo, đài ở Trung ương và địa phương mở chuyên trang, chuyên mục đăng các bài nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Các Mác, bài diễn văn tại Lễ mít tinh kỷ niệm; đưa tin cáo hoạt động kỷ niệm.
Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức tọa đàm trên VTV1 về những cống hiến vĩ đại của Các Mác đối với lịch sử nhân loại, phát vào chương trình buổi tối ngày 05-5-2008; chiếu phim tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Các Mác.
* Báo cáo tại Hội nghị báo cáo viên các cấp; định hướng tuyên truyền trong bản tin Thông báo nội bộ của tỉnh, thành, đảng uỷ.
* Hệ thống tuyên giáo các cấp, các ngành, căn cứ Thông báo số 150- TB/TW ngày 21-4-2008 của Ban Bí thư và những nội dung nêu trên, xây dựng những hình thức tuyên truyền sáng tạo, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc thù của cơ quan, đơn vị.
III. Tổ chức thực hiện
1. Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành, đảng uỷ trực thuộc Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch chỉ đạo và tổ chức các hoạt động tuyên truyền thiết thực, hiệu quả xung quanh kỷ niệm 190 năm Ngày sinh Các Mác và các ngày lễ lớn trong dịp cuối tháng 4 và trong tháng 5 năm 2008.
2. Bộ thông tin và Truyền thông hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các báo, đài đưa tin tuyên truyền.
3. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch chào mừng 190 năm Ngày sinh Các Mác và các ngày lễ lớn của đất nước trong tháng 5 năm 2008./.


K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
(Đã ký)

Vũ Văn Phúc

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Hướng dẫn, số 51-HD/BTGTW ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương, các cấp ủy đảng chỉ đạo hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội và những người nhiễm HIV/AIDS phát động và tiến hành Cuộ (02/12/2008)
Công văn số 2821-CV/BTGTW ngày 28/10/2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (07/11/2008)
Hướng dẫn số 20-HD/BTCTW, ngày 10/10/2008 của Ban Tổ chức Trung ương về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên (27/10/2008)
Hướng dẫn số 52-HD/BTGTW, ngày 16/10/2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổng kết công tác thi đua khen thưởng (27/10/2008)
Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW ngày 10/11/2006 của Ban Tổ chức Trung ương về việc xây dựng, củng cố tổ chức đảng trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (24/10/2008)
Hướng dẫn số 50-HD/BTGTW, ngày 14 tháng 10 năm 2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và những giải pháp cần tập trung thực hiện các tháng cuối n (23/10/2008)
Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW, ngày 7-5-2008 của Ban Tổ chức Trung ương về việc nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức cơ quan đảng, đoàn thể và việc cán bộ, công chức thôi tham gia cấp uỷ các cấp (18/10/2008)
Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW ngày 14/10/2006 của Ban Tổ chức Trung ương về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên (17/10/2008)
Hướng dẫn số 57-HD/BTCTW ngày 16/3/2006 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (09/10/2008)
Hướng dẫn số 49-HD/BTGTW, ngày 1/9/2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương về nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2009 (02/09/2008)
 Trang 1 / 4 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Công văn số 3731-CV/BTCTW, ngày 16/4/2008 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn bổ sung một số nội dung sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Mi (23/04/2008)
Hướng dẫn số 11-HD/UBKTTW ngày 24/3/2008 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện Quy định số 94-QĐ/TW ngày 15/10/2007 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên (23/04/2008)
Quy chế hoạt động của thí sinh dự thi Cuộc thi “Bác Hồ - Người là niềm tin tất thắng”
(Ngày 8/4/2008 của Ban Tổ chức Cuộc thi toàn quốc “Bác Hồ - Người là niềm tin tất thắng” (14/04/2008)
Quyết định số 580-QĐ/BTGTW ngày 12/3/2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi “Bác Hồ - Người là niềm tin tất thắng”, các cơ quan báo chí khu vực miền Nam (14/04/2008)
Công văn số 1569-CV/BTGTW, ngày 20 tháng 3 năm 2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2008 (28/03/2008)
Kế hoạch số 31-KH/BTGTW ngày 06/3/2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Cuộc thi “Bác Hồ - Người là niềm tin tất thắng” (28/03/2008)
Thông báo số 99-TB/BTGTW ngày 12/3/2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương bổ sung Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Bác Hồ - Người là niềm tin tất thắng” (28/03/2008)
Hướng dẫn số 33-HD/BTGTWW ngày 12/3/2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2008) (27/03/2008)
Hướng dẫn số 34-HD/BTGTW ngày 12/3/2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và kỷ niệm 118 năm N (27/03/2008)
Quyết định số 579-QĐ/BTGTW ngày 12/3/2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi “Bác Hồ - Người là niềm tin tất thắng”, các cơ quan báo chí khu vực miền Trung & Tây Nguyên (18/03/2008)
 Trang 1 / 5 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Định mức trang bị máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước áp dụng từ năm 2016
· Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Thủ tướng Đức
· Khai mạc Hội nghị An toàn giao thông Việt Nam năm 2015
· Đồng chí Võ Kim Cự giữ chức Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
· Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Tổng thống Đức
· Vùng núi phía Bắc có rét đậm, Bắc Trung Bộ đề phòng tố lốc và gió giật
· Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và Công nghệ thông tin ASEAN lần thứ 15
· Viện Khảo sát thiết kế, Binh đoàn 12 kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống
· Áp dụng công nghệ thông tin trong việc đăng ký thuốc và kê khai giá thuốc
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet