Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 25 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Hướng dẫn số 08-HD/KTTW, ngày 28/9/2007 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khoá X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng
09:28 | 16/10/2007
New Page 1

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khoá X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ban hành ngày 30-7-2007 (Số14-NQ/TW). Thực hiên nhiệm vụ Ban Chấp hành Trung ương giao Uỷ ban Kiểm tra Trung ương ban hành Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra các cấp và cán bộ, đảng viên, trước hết là về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật theo Nghị quyết Đại hội X của Đảng: ''Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát với nhận thức và yêu cầu mới: công tác kiểm tra, giám sát phải góp phần phát hiện và khắc phục được những khuyết điểm, thiếu sót lúc mới manh nha; bên cạnh việc tiếp tục thực hiện kiểm tra tổ chức và cá nhân đảng viên có dấu hiệu vi phạm, phải tăng cường chủ động giám sát, kiểm tra về phẩm chất, đạo đức và kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, về nhận thức và chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và việc chấp hành Điều lệ Đảng. Coi trọng kiểm tra, phát hiện nhân tố tích cực''.

2- Yêu cầu

- Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khoá X về tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Đảng phải đúng mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, chủ trương và giải pháp mà Nghị quyết đã đề ra.

- Việc quán triệt và thực hiện Nghị quyết phải sát hợp với thực tiễn ở địa phương, đơn vị tạo chuyển biến tích cực trong nhận thúc và hành động để công tác kiểm tra, giám sát thực sự phục vụ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng ở từng địa phương, đơn vị.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

l. Cấp uỷ các cấp căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung uơng khoá X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình, yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng, chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ giải pháp cụ thể, rõ ràng, có trọng tâm, trọng điểm, có tính khả thi ở địa phương, đơn vị có lộ trình thực hiện sát hợp, phân công, phân nhiệm rõ ràng giữa cấp uỷ, các ban tham mưụ của cấp uỷ trong thực hiện, phối hợp thực hiện; định rõ thời gian hoàn thành, kết quả cần đạt được, bảo đảm các điều kiện, cơ sở vật chất cho việc thực hiện chương trình hành động có kết quả.

Nội dung của chương trình hành động tập trung vào những vấn đề sau đây:

a. Cấp uỷ các cấp tiến hành rà soát lại các quy định, quy chế, quyết định đã ban hành để bổ sung, sửa đổi những vấn đề không còn phù hợp hoặc ban hành mới theo thẩm quyền để bảo đảm việc chấp hành nghiêm kỷ luật đảng của tổ chức đảng và đảng viên, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Ban hành quy định về việc cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí đối với các vụ việc kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đã được kết luận theo thẩm qụyền của các cấp uỷ. Chỉ đạọ xem xét, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu cơ quan chủ quản, tổng biên tập, phóng viên, cộng tác viên công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng những vụ việc trong quá trình kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng khi chưa được phép của cấp uỷ, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp.  Đồng thời xử lý nghiêm người cung cấp tin khi chưa được phép của tổ chức có thẩm quyền.

Các tổ chức đảng trong các cơ quan nhà nước chỉ đạo rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành không còn phù hợp để bổ sung, sửa đổi kịp thời hoặc ban hành văn bản mới theo thẩm quyền, bảo đảm việc thực thi đúng pháp luật và tạo cơ sở cho việc thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

b- Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định, quyết định, quy chế của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng, hướng dẫn của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện công tác giám sát của cấp uỷ, các ban của cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp và của chi bộ.

Cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp căn cứ quy trình tiến hành công tác kiểm tra do Uỷ ban Kiểm tra Trung ương ban hành để ban hành quy trình tiến hành công tác kiểm tra ở cấp mình cho phù hợp và tổ chức thực hiện đúng quy định.

c- Cấp uỷ các cấp quan tâm chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ uỷ ban kiểm tra và cơ quan uỷ ban kiểm tra cấp mình và cấp dưới thuộc phạm vi quản lý đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ uỷ ban kiểm tra các cấp thuộc pham vi lãnh đao, quản lý, nhất là uỷ ban kiểm tra đảng uỷ cơ sở xã, phường, thị trấn và những tổ chức cơ sơ đảng trong cơ quan, doanh nghiệp có từ 300 đảng viên trở lên theo hướng có một biên chế cán bộ kiểm tra chuyên trách và chế độ phụ cấp cho cán bộ kiểm tra không cnuyên trách để bảo đảm đủ khả năng điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ kiểm tra.

Xây dựng và triển khai thực hiện đề án kiện toàn tổ chức bộ máy ủy ban kiểm tra, cơ quan uỷ ban kiểm tra và cán bộ kiểm tra cấp mình và cấp dưới

d- Các cấp uỷ đảng tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện, phương tiện làm việc cho uỷ ban kiểm tra và cán bộ kiểm tra hoạt động có chất lượng và hiệu quả.

Xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án:

Tăng cường cơ sở vật chất, điều kiện, phương tiện làm việc của uỷ ban kiểm tra và cơ quan uỷ ban kiểm tra cấp mình và cấp dưới.

Lập trang thông tin điện từ để tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cấp tương đương

Chỉ đạo việc tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng cả về lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm một cách sinh động, thiết thực trên các phương tiện thông tin đại chúng, trước hết là các báo của Đảng, đài phát thanh, truyền hình, truyền thanh ở địa phương.

e- Chú trọng tổ chức nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng ở cấp mình để rút kinh nghiệm và có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có chất lượng hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Kịp thời phát hiện những chủ trương, chính sách, nghị quyết không còn phù hợp để sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp hoặc ban hành mới.

Hằng năm, cuối nhiệm kỳ, cấp uỷ các cấp, trước hết là người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo tổng kết việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng ở cấp mình.

2. Những cấp uỷ đã ban hành nghị quyết về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của đảng bộ, căn cứ Nghị quyết của Trung ương để bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện có kết quả.

Những cấp ủy chưa ban hành nghị quyết về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nếu thấy cần thiết thì tuỳ tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng để ban hành nghị quyết ở cấp mình nhưng không nhất thiết cấp uỷ nào cũng ban hành nghị quyết.

3- Trên cơ sở chương trình hành động thực hiện Nghị quyết mà cụ thể hoá thành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm của cấp uỷ, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra các cấp. Căn cứ nội dung cần tập trung kiểm tra giám sát trong Nghị quyết, yêu cầu nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị trong từng thời gian để lựa chọn đối tượng, nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm

Căn cứ vào điểm 3 (nhiệm vụ) trong Mục (I- Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ) của Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung uơng khoá X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng để bổ sung, cụ thể hoá thành các nội dung kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra mỗi cấp trong từng thời gian trên các lĩnh vực: tư tưởng chính trị, quản lý báo chí; chấp hành nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; kinh tế - tài chính, hành chính - tư pháp; công tác tổ chức và cán bộ, lãnh đạo, chỉ đạo và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hành tiết kiệm, phòng chống, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác...

Tập trung kiểm tra, giám sát những nơi thường dễ xảy ra vi phạm như lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai, tài chính ngân hàng, thương mại, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước; những nơi có dấu hiệu ban hành chủ trương, chính sách trái với nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước và bao che cho sai phạm của cấp dưới. Kiểm tra, giám sát người đứng đầu cơ quan nhà nước ở các cấp về năng lực lãnh đạo, quản lý phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách và tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ.

Chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc căn cứ chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp uỷ cấp trên và cấp uỷ cấp mình để xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Chấp hành và chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc cấp mình chấp hành tốt các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp uỷ tổ chức đảng uỷ ban kiểm tra cấp trên.

Uỷ ban kiểm tra các cấp phải tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, trước hết là cấp uỷ viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp uỷ cấp mình quản lý, chủ động phát hiện và kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Nâng cao chất lựợng kiểm tra, giám sát tài chính của cấp uỷ cấp dưới và của cơ quan tài chính cấp uỷ cùng cấp để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các tổ chức đảng chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên theo chức nặng, nhiệm vụ, quyền hạn đuợc giao; thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp uỷ và nhiệm vụ cấp uỷ giao về công tác kiểm tra, giám sát. Kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách chuyên tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Chi bộ cùng vớí việc chú trọng quản lý giáo dục, rèn luyện phải tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên trong chi bộ (kể cả đảng viên là cán bộ do cấp trên quản lý), kịp thời phát huy ưu điểm, uốn nắn, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên từ khi mới phát sinh; chủ động phòng ngừa ngăn chặn xảy ra vi phạm từ trong nội bộ, ngay từ cơ sở. Khắc phục tình trạng chi bộ buông lỏng vai trò lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, tự phê bình và phê bình giảm sút.

4- Cấp uỷ tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra các cấp gắn việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm ban Chấp hành Trung ương khoá X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 lần 2- (khoá VIII), Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí và Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Uỷ ban Kiểm tra Trung ương

- Phối hợp với ban Tuyên giáo Trung ương (do ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì) tổ chức tuyên truyền quán triệt Nghị quyết trong toàn Đảng.

- Đẩy mạnh việc tuyên truyền công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng cả về lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm trên các phương tiện thông tin đại chúng trước hết là trên các tạp chí, các báo cáo của Đảng, đài phát thanh, truyền hình ở Trung ương.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy chế giám sát trong Đảng, Quy chế chất vấn trong Đảng và quy chế phối hợp giữa Uỷ ban Kiểm tra Trung uơng với các tổ chức đảng có liên quan trong thực hiện công tác kiểm tra giám sát và thi hành.

Ban hành các hướng dẫn thực hiện các quy định, quy chế, quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng theo thẩm quyền.

- Chủ trì, phối hợp với các ban của Đảng theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và hằng năm báo cáo Ban Chấp hành Trung uơng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết quả thực hiện Nghị quyết.

Phân công các thành viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương phụ trách lĩnh vực địa bàn đôn đốc, theo dõi các cấp, tổ chức đảng cấp dưới trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình hành động thực hiên Nghị quyết của cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

- Chủ động phối với Ban Tổ chức Trung ương xây dựng đề án kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan uỷ ban kiểm tra theo mô hình thống nhất từ Trung ương đến cấp huyên, quận và tương đương bảo đảm hoạt động có hiệu lực, hiệu quả đề án tăng cường cán bộ kiểm tra chuyên trách cho uỷ ban kiểm tra đảng uỷ, xã, phường, thị trấn và những tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan, doanh nghiệp có từ 300 đảng viên trở lên.

- Chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương xây dựng và trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định và triển khai thực hiện đề án luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra và luân chuyển lãnh đạo uỷ ban kiểm tra sang công tác ở các ngành, các cấp để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kiểm tra các cấp.

- Xây dựng và chỉ đạo triển khai đề án về chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ kiểm tra từ cấp quận huyện và tương đương trở lên.

- Phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh xây dựng hoàn chỉnh chương trình và giáo trình nghiệp vụ đào tạo cử nhân chuyên ngành Kiểm tra Đảng và tổ chức đào tạo cán bộ kiểm tra cho Ngành kiểm tra Đảng.

- Tiến hành nghiên cứu đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng khoá XI về công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật đảng.

2- Cấp uỷ các cấp

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết ở cấp mình.

Ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Phân công một đồng chí thường trực cấp uỷ trực tiếp chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết.

Chỉ đạo, theo dõi cấp uỷ, tổ chức đảng cấp dưới thuộc đảng bộ mình trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

- Giữa nhiệm kỳ và cuối nhiệm kỳ, các cấp uỷ trực tiếp, tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết ở cấp mình; chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng thuộc cấp mình quản lý tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết và báo cáo với cấp uỷ, ủy ban kiểm tra cấp trên trực tiếp. Cảc tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết với Bộ Chính trị, Ban Bí thư của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

3- Uỷ ban kiểm tra các cấp

- Phối hợp với ban tuyên giáo tham mưu, giúp cấp uỷ tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết đến các tổ chức đảng, đảng viên theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và của cấp uỷ cấp mình.

Theo dõi cấp uỷ, tổ chức đảng cấp dưới thuộc đảng bộ mình trong việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện Nghị quyết

- Chủ trì, phối hợp với các ban đảng tham mưu, giúp cấp uỷ xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, xây dựng phương hướng nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát hàng năm và lãnh đao, chỉ đạo tổ chức chức thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát của cấp uỷ.

- Giúp cấp uỷ theo dõi, kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới trong việc thực hiện Nghị quyết báo cáo kết quả thực hiện với cấp uỷ cấp mình và uỷ ban kiểm tra cấp trên. 

- Chủ trì, phối hợp với các ban đảng tham mưu, giúp cấp uỷ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung những nội dung không còn phù hợp trong các quy định, quy chế, quyết định đã ban hành cho phù hợp hay ban hành mới và tổ chức thực hiện có kết quả. Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế, quyết định của cấp trên.

- Uỷ ban kiểm tra các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương chủ trì phối hợp với các ban đảng tham mưu, giúp cấp uỷ cấp mình xây dựng các đề án: kiện toàn tổ chức bộ máy uỷ ban kiểm tra, tăng cường cán bộ kiểm tra và cơ sở vật chất, điều kiện, phương tiện làm việc, thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật đảng ở cấp tỉnh, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương bảo đảm cho uỷ ban kiểm tra và cán bộ kiểm tra thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Đề xuất cấp uỷ kịp thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức đảng và đảng viên thực hiện tốt Nghị quyết, uốn nắn, chấn chỉnh những nơi thực hiện thiếu nghiêm túc.

Hướng dẫn này được phổ biến đến chi bổ để thực hiện.

Quá trình thực hiện Hướng dẫn, nếu có khó khăn, vướng mắc, cấp uỷ, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra các cấp kịp thời phản ảnh về Uỷ ban Kiểm tra Trung ương để hướng dẫn bổ sung cho phù hợp./.

 

T/M UỶ BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG

                                                                                                       CHỦ NHIỆM

                                                                                                             (Đã ký)

 

                                                                                                    Nguyễn Văn Chi

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Hướng dẫn, số 51-HD/BTGTW ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương, các cấp ủy đảng chỉ đạo hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội và những người nhiễm HIV/AIDS phát động và tiến hành Cuộ (02/12/2008)
Công văn số 2821-CV/BTGTW ngày 28/10/2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (07/11/2008)
Hướng dẫn số 20-HD/BTCTW, ngày 10/10/2008 của Ban Tổ chức Trung ương về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên (27/10/2008)
Hướng dẫn số 52-HD/BTGTW, ngày 16/10/2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổng kết công tác thi đua khen thưởng (27/10/2008)
Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW ngày 10/11/2006 của Ban Tổ chức Trung ương về việc xây dựng, củng cố tổ chức đảng trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (24/10/2008)
Hướng dẫn số 50-HD/BTGTW, ngày 14 tháng 10 năm 2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và những giải pháp cần tập trung thực hiện các tháng cuối n (23/10/2008)
Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW, ngày 7-5-2008 của Ban Tổ chức Trung ương về việc nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức cơ quan đảng, đoàn thể và việc cán bộ, công chức thôi tham gia cấp uỷ các cấp (18/10/2008)
Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW ngày 14/10/2006 của Ban Tổ chức Trung ương về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên (17/10/2008)
Hướng dẫn số 57-HD/BTCTW ngày 16/3/2006 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (09/10/2008)
Hướng dẫn số 49-HD/BTGTW, ngày 1/9/2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương về nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2009 (02/09/2008)
 Trang 1 / 7 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Hướng dẫn số 16-HD/TGTW, ngày 18/9/2007 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Cách mạng Tháng Mười (7/11/1917-7/11/2007) và 160 năm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (24/2/1848 - 24/ (11/10/2007)
Hướng dẫn thực hiện công tác giám sát của cấp uỷ, Ban Thường vụ cấp uỷ các cấp (24/09/2007)
Hướng dẫn số 06-HD/KTTW, ngày 25/7/2007 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện công tác giám sát của chi bộ (10/08/2007)
Hướng dẫn số 11-HD/BTGTW, ngày 26/7/2007 về nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X (07/08/2007)
Hướng dẫn số 02-HD/BTGTW, ngày 3/5/2007 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Tuyên truyền thi đua khen thưởng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007 (21/05/2007)
Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 3/2/2006 của Ban Bí thư về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về bản dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần t (09/05/2007)
Bổ nhiệm lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương (03/05/2007)
Công văn số 1354-CV/TTVH ngày 10/4/2007 của Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương về công tác tuyên truyền ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (23/04/2007)
Hướng dẫn số 23-HD/TTVH, ngày 02-04-2007, của Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương về Việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá X (11/04/2007)
Hướng dẫn số 04-HD/TTVH, ngày 25-9-2006, của Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương về Tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương khoá X về (22/03/2007)
 Trang 1 / 3 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet