Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 29 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Chỉ thị số 49-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử
đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 1999-2004, ngày 07 tháng 8 năm 1999

16:31 | 29/08/2006
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã công bố ngày bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp trong cả nước vào ngày chủ nhật, 14-11-1999.
Cuộc bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 1999-2004 được tổ chức trong thời điểm nhân dân ta thực hiện đường lối đổi mới của Đảng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, đối ngoại. Mặt khác, tình hình khu vực và thế giới vừa có nhiều cơ hội mới, vừa đặt ra nhiều thách thức, khó khăn, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải có những nỗ lực cao hơn để vươn lên khắc phục khó khăn, thách thức, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giành thắng lợi lớn hơn trong giai đoạn mới.
Với ý nghĩa là cuộc vận động chính trị và sinh hoạt dân chủ sâu rộng của nhân dân cả nước, nhằm bầu ra những đại biểu ưu tú, đại diện cho nhân dân địa phương ở thời điểm đầu thế kỷ XXI, cuộc bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân lần này cần đạt những yêu cầu sau đây :
- Tổ chức cuộc bầu cử thực sự dân chủ, đúng luật, bảo đảm an toàn, tiết kiệm và thể hiện không khí ngày hội của toàn dân;
- Nâng cao chất lượng đại biểu hội đồng nhân dân để phát huy vai trò người đại biểu nhân dân trong việc quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương;
- Làm trong sạch bộ máy chính quyền địa phương, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân; bảo đảm phát huy quyền làm chủ của nhân dân qua hình thức dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp để nhân dân tham gia xây dựng và giám sát hoạt động của bộ máy chính quyền ở địa phương, tiếp tục triển khai tốt Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Để đạt được các yêu cầu trên, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp uỷ đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng chỉ đạo chặt chẽ việc chuẩn bị và tiến hành cuộc bầu cử, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 1999, cụ thể là :
1- Bằng nhiều hình thức phong phú, lãnh đạo tốt việc tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa của cuộc bầu cử hội đồng nhân dân các cấp, quyền và nghĩa vụ của công dân đối với cuộc bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân, những nội dung cơ bản của Luật bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân (sửa đổi), Luật tổ chức hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân (sửa đổi); động viên mọi cử tri tự giác, chủ động tham gia bầu cử. Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân tích cực tham gia cuộc bầu cử.
2- Chỉ đạo khẩn trương việc tổng kết hoạt động của hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân nhiệm kỳ 1994-1999 có chiều sâu, theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và kết hợp chặt chẽ với việc triển khai Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở với việc lựa chọn người ra ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp. Thông qua cuộc bầu cử, củng cố và kiện toàn chính quyền các cấp ở địa phương, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp trong nhiệm kỳ mới, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị.
3- Lãnh đạo tốt việc hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương (khoá VIII) là bầu cử có nhiệm kỳ, bổ nhiệm có thời hạn; đồng thời, gắn công tác nhân sự của chính quyền khoá mới với nhân sự của đại hội đảng các cấp trong thời gian tới. Việc lựa chọn đại biểu hội đồng nhân dân phải căn cứ vào tiêu chuẩn do Luật bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân quy định, đặc biệt phải bảo đảm tiêu chuẩn về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và bảo đảm cơ cấu hợp lý giữa các độ tuổi, dân tộc, tôn giáo, nam, nữ; giảm số lượng đại biểu là cán bộ ở các cơ quan hành chính nhà nước, trên cơ sở tiêu chuẩn mà tăng số lượng đại biểu là người ngoài đảng, phụ nữ, dân tộc và tuổi trẻ.
4- Các cấp uỷ đảng có trách nhiệm chỉ đạo chính quyền các cấp bảo đảm các điều kiện, phương tiện vật chất cho cuộc bầu cử; đồng thời, thực hiện tốt những nhiệm vụ kinh tế - xã hội ở địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 1999 của cả nước, chuẩn bị tốt cho việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2000.
5- Ban cán sự đảng Chính phủ chủ trì phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội, Đảng đoàn Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ban cán sự đảng các bộ, ngành hướng dẫn, kiểm tra các cấp uỷ đảng địa phương thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp; bảo đảm các nhiệm vụ thường xuyên của các bộ, ngành và địa phương.
Các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương tập trung tuyên truyền kịp thời, sâu rộng về công tác chuẩn bị bầu cử và kết quả cuộc bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp.
Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Ban cán sự đảng Chính phủ hướng dẫn cụ thể về tỉ lệ, cơ cấu, thành phần đại biểu hội đồng nhân dân các cấp; theo dõi quá trình triển khai Chỉ thị này và kịp thời báo cáo Bộ Chính trị tình hình chuẩn bị và kết quả thực hiện.
Chỉ thị này được phổ biến và quán triệt tới các chi bộ đảng.

T/M BỘ CHÍNH TRỊ
Phạm Thế Duyệt

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 29/5/2001 về việc phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng (15/12/2008)
Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 06/12/2001 của Bộ Chính trị về việc tổng kết công tác tổ chức và cán bộ theo Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VII), Nghị quyết Trung ương 3 và Nghị quyết Trung ương 7 (khoá VII (12/12/2008)
Chỉ thị số 63-CT/TW, ngày 28/02/2001 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn (03/12/2008)
Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 25/6/1998 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (02/12/2008)
Chỉ thị số 61-CT/TW, ngày 28/12/2000 của Bộ Chính trị về việc thực hiện phổ cập trung học cơ sở (02/12/2008)
Chỉ thị số 60-CT/TW, ngày 22/12/2000 của Bộ Chính trị về công tác của Tạp chí Cộng sản trong tình hình mới (01/12/2008)
Chỉ thị số 55-CT/TW ngày 28/6/2000 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng ở cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (28/11/2008)
Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 24/8/1999 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Khuyến học Việt Nam (27/11/2008)
Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 11/11/1998 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam (27/11/2008)
Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 03/6/1998 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua - khen thưởng trong giai đoạn mới (25/11/2008)
 Trang 1 / 7 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội của các hội văn học, nghệ thuật ở Trung ương, ngày 21 tháng 5 năm 1999 (29/08/2006)
Chỉ thị số 43-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tổ chức thực hiện
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (lần 1) Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII, ngày 26 tháng 10 năm 1998 (29/08/2006)
Chỉ thị số 41-CT/TW của Bộ Chính trị về xuất khẩu lao động và chuyên gia, ngày 22 tháng 9 năm 1998 (29/08/2006)
Chỉ thị Số 40-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, ngày 24 tháng 8 năm 1998 (29/08/2006)
Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong hoạt động ngân hàng, ngày 08 tháng 5 năm 1998 (29/08/2006)
Chỉ thị số 29-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác kiểm tra của Đảng, ngày 14 tháng 02 năm 1998 (29/08/2006)
Chỉ thị số 28-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo đại hội cấp tỉnh, thành phố và đại hội toàn quốc lần thứ III Hội Nông dân Việt Nam, ngày 14 tháng 02 năm 1998 (29/08/2006)
Chỉ thị số 23-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo thực hiện công tác xoá đói, giảm nghèo, ngày 29-11- 1997 (28/08/2006)
Chỉ thị số 22-CT/TW của Bộ Chính trị tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo, quản lý công tác báo chí, xuất bản, ngày 17-10-1997 (28/08/2006)
Chỉ thị số 19-CT/TW về lãnh đạo Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VIII Công đoàn Việt Nam, ngày 13-9-1997 (28/08/2006)
 Trang 1 / 37 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét việc ông Nguyễn Thế Thảo thôi giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố
· Quốc hội thông qua Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)
Bắt buộc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can
· Bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
Quốc hội đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, yếu kém
· Việt Nam xếp thứ 29/70 quốc gia về năng lực tiếng Anh
· Lễ trao giải thưởng Công nghệ thông tin - Tuyền thông ASEAN 2015
· Tổng thống Đức: Tôi đặc biệt kính trọng nhân dân Việt Nam
· Xét xử "đại án" tham ô tại ALC II: Tuyên án tử hình đối với bị cáo Vũ Quốc Hảo và Đặng Văn Hai
· Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự hài lòng với kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
· Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp các nhà giáo và cán bộ ngành Giáo dục TP. Hải Phòng
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet