Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 26 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Quy định số 64-QĐ/TW, ngày 20/02/2003 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Đảng uỷ khối cơ quan Trung ương
11:19 | 14/11/2008

- Căn cứ Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá IX;

Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Đảng uỷ khối cơ quan Trung ương như sau:

I. CHỨC NĂNG

Đảng uỷ khối cơ quan Trung ương là cấp uỷ cấp trên trực tiếp của các đảng bộ, chi bộ trong các cơ quan trung ương (thuộc khối), đặt dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư; có chức năng lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan trung ương (thuộc khối) phát huy vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo cán bộ, đảng viên và công nhân viên trong cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan và đoàn thể ở các cơ quan, đơn vị trong khối vững mạnh.

II. NHIỆM VỤ

1. Lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc phát huy vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo cán bộ, đảng viên và công nhân viên trong cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đúng với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không ngừng cải tiến, nâng cao hiệu quả, hiệu suất công tác; góp ý kiến với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và đề xuất với Trung ương những vấn đề cần thiết nhằm bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan thuộc khối.

2. Lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và công nhân viên trong cơ quan, đơn vị quán triệt và chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; bồi dưỡng nâng cao trình độ kiến thức, năng lực hoạt động thực tiễn cho cán bộ, đảng viên.

3. Lãnh đạo đảng bộ thực hiện công tác kiểm tra, giữ gìn kỷ luật đảng, phát hiện cán bộ, đảng viên vi phạm, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện về tư tưởng và việc làm trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chống quan liêu, cục bộ, gia trưởng, vi phạm về tổ chức, kỷ luật, suy thoái về tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; bảo đảm đoàn kết nội bộ.

4. Lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện đúng Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương về nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; bồi dưỡng cấp uỷ viên về phẩm chất, năng lực lãnh đạo; chăm lo công tác phát triển đảng viên; thực hiện việc khen thưởng và kỷ luật.

5. Lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ chăm lo xây dựng các đoàn thể trong các cơ quan, đơn vị thuộc khối bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo điều lệ của các đoàn thể.

6. Tham gia ý kiến về nhân sự diện Trung ương quản lý theo quy chế quản lý cán bộ của Trung ương.

7. Lãnh đạo đảng bộ thực hiện các chủ trương của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nhiệm vụ quốc phòng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đề cao cảnh giác, giữ gìn bí mật của Đảng và Nhà nước.

III. MỐI QUAN HỆ CỦA ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG VỚI CÁC BAN ĐẢNG, ĐẢNG ĐOÀN, BAN CÁN SỰ ĐẢNG TRONG KHỐI VÀ VỚI CÁC CẤP UỶ ĐỊA PHƯƠNG

1. Quan hệ giữa Đảng uỷ khối với các ban đảng ở Trung ương trong khối là quan hệ phối hợp công tác, định kỳ thông báo tình hình và kế hoạch công tác hoặc khi cần thiết tổ chức họp liên tịch đảng uỷ khối và lãnh đạo ban để góp ý kiến và phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng đảng bộ.

2. Quan hệ giữa Đảng uỷ khối với đảng đoàn và ban cán sự đảng trong khối là quan hệ phối hợp nhằm gắn công tác xây dựng các tổ chức đảng trong khối với xây dựng cơ quan bộ, ngành, đoàn thể thuộc khối và thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Định kỳ Đảng uỷ khối thông báo tình hình và chủ trương xây dựng đảng bộ để lãnh đạo các ban đảng, các đảng đoàn, ban cán sự đảng trong khối chủ động có kế hoạch phối hợp và góp ý kiến; khi cần thiết có thể họp liên tịch.

Đối với các cuộc họp liên tịch nói ở điểm 1 và 2, tuỳ tính chất, yêu cầu, nội dung cần phối hợp mà Đảng uỷ khối hoặc lãnh đạo ban đảng hoặc đảng đoàn, ban cán sự đảng chủ động đề xuất và mời, sau khi đã trao đổi thống nhất trước.

3. Quan hệ giữa Đảng uỷ khối với các cấp uỷ địa phương là quan hệ phối hợp để quản lý và kiểm tra hoạt động của đảng viên trong khối được giới thiệu về giữ mối liên hệ với đảng uỷ, chi uỷ nơi cư trú và tham gia sinh hoạt trên địa bàn dân cư.

IV. BỘ MÁY THAM MƯU GIÚP VIỆC VÀ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

1. Bộ máy tham mưu, giúp việc của Đảng uỷ khối cơ quan Trung ương gồm: văn phòng, ban tổ chức, ban tuyên giáo và cơ quan uỷ ban kiểm tra.

2. Về biên chế cán bộ chuyên trách:

Giao Ban Tổ chức Trung ương căn cứ vào tình hình thực tế của mỗi đảng uỷ khối để xác định số lượng biên chế cụ thể báo cáo Ban Bí thư và thông báo cho các đảng uỷ khối thực hiện, với yêu cầu nâng cao chất lượng cán bộ chuyên trách và tăng cường sử dụng cán bộ kiêm chức.

3. Đảng uỷ khối cơ quan Trung ương được cấp kinh phí hoạt động, trang bị cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động và thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ chuyên trách và cán bộ kiêm chức theo quy định chung.

4. Các ban đảng ở Trung ương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, giúp Ban Bí thư theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các đảng uỷ khối cơ quan Trung ương, định kỳ báo cáo Ban Bí thư.

Quy định này thay thế Quyết định số 12-QĐ/TW, ngày 08-11-1982 và Thông tri số 07-TT/TW, ngày 20-7-1994 của Ban Bí thư và có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

T/M BAN BÍ THƯ

PHAN DIỄN

 

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Quyết định số 197-QĐ/TW ngày 24-11-2008 của Ban Bí thư về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước với cấp ủy địa phương (18/12/2008)
Quy định số 125-QĐ/TW ngày 28/9/2004 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị nghiệp vụ trinh sát, điều tra thuộc Công an nhân dân (17/12/2008)
Quy định số 196-QĐ/TW, ngày 24-11-2008 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước (15/12/2008)
Quyết định 43-QĐ/TW, ngày 15/7/2002 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương (15/12/2008)
Quy chế bổ nhiệm cán bộ (Ban hành theo Quyết định số 51-QĐ/TW ngày 03-5-1999 của Bộ Chính trị) (02/12/2008)
Quyết định số 42-QĐ/TW, ngày 15/7/2002 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương (01/12/2008)
Quyết định số 10-QĐ/TW ngày 25/9/2001 của Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng (28/11/2008)
Quy chế số 25-QĐ/TW, ngày 22/01/2002 của Hội đồng Lý luận Trung ương (28/11/2008)
Quy định số 14-QĐ/TW, ngày 16/11/2001 của Bộ Chính trị về cụ thể thi hành Điều lệ Đảng (28/11/2008)
Quyết định số 70-QĐ/TW, ngày 25/11/1999 của Bộ Chính trị Ban hành "Quy chế về quan hệ công tác giữa Văn phòng Trung ương Đảng với các ban đảng, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng uỷ trực thuộc Trung (27/11/2008)
 Trang 1 / 2 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Quyết định của Bộ Chính trị số 44-QĐ/TW, ngày 15 tháng 7 năm 2002 Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Đối ngoại Trung ương (13/11/2008)
Quy chế số 53-QĐ/TW ngày 5/5/1999 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra cán bộ và công tác cán bộ (11/11/2008)
Quy định số 52-QĐ/TW ngày 5/5/1999 của Bộ Chính trị về giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý (11/11/2008)
Quy định số 165-QĐ/TW ngày 21/4/2006 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan báo chí (14/10/2008)
Quy định số 110-QĐ/TW ngày 20/8/2004 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ chi bộ cơ sở trong cơ quan Quân đội (03/10/2008)
Quy định số 109-QĐ/TW ngày 20/8/2004 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ cơ sở cơ quan quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (01/10/2008)
Quy định số 108-QĐ/TW ngày 20/8/2004 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong đơn vị chiến đấu (01/10/2008)
Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh* (15/09/2008)
Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố * (15/09/2008)
Quy định về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên các cấp (30/07/2008)
 Trang 1 / 23 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Quốc hội thông qua Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi)
· Ban Tuyên giáo Trung ương đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh
· Phát huy vai trò của truyền thông trong phòng, chống ma túy
· Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra, xử lý nghiêm việc xây dựng sai phép
· Các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hoá trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm
· Tổng kết 5 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
· Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức
· Phiên họp toàn thể Diễn đàn “Quốc hội trẻ Việt Nam” 2015
· Nhân tố mới cản trở tiến trình chống khủng bố
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet