Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 26 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Quy định số 165-QĐ/TW ngày 21/4/2006 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan báo chí
15:28 | 14/10/2008

- Căn cứ Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị (khoá IX);

- Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Luật Báo chí và Pháp lệnh cán bộ, công chức;

Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan báo chí như sau:

I. CHỨC NĂNG

Điều 1. Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan báo chí là hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, biên tập viên, phóng viên và những người lao động khác trong cơ quan thực hiện đúng quan điểm, đảng lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tôn chỉ, mục đích của báo, đài, tạp chí; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng, rèn luyện đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức trong sáng, góp phân tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

II. NHIỆM VỤ

Điều 2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

1- Lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, theo đúng Luật Báo chí và tôn chỉ, mục đích của báo, đài, tạp chí, xứng đáng là tiếng nói của Đảng và Nhà nước, đồng thời là diễn đàn của nhân dân; hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước.

2- Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, biên tập biên, phóng viên và những người lao động khác trong cơ quan tích cực tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội, gương người tốt, việc tốt và các điển hình tiên tiến; đấu tranh chống những quan điểm, tư tưởng sai trái, tệ quan liêu, tham nhũng lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

3- Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, biên tập viên, phóng viên và những người lao động khác trong cơ quan nêu cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, thường xuyên cải tiến lề lối, phong cách làm việc, nâng cao hiệu quả công tác; xây dựng, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và các quy định khác của cơ quan; thực hiện công khai về tài chính, phân phối và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; xây dựng cơ quan vững mạnh về mọi mặt.

4- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong cơ quan; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hoà bình” và các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, nói xấu, chống đối Đảng Cộng sản Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa của các thực thù địch, giữ gìn bí mật của Đảng, Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản của Nhà nước và của cơ quan.

Điều 3. Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng.

1- Thường xuyên bồi dưỡng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, biên tập viên, phóng viên và những người lao động khác trong cơ quan; phát huy truyền thống yêu nước và tinh thần quốc tế trong sáng, xây dựng tinh thần làm chủ, tình đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau; kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng để giải quyết và báo cáo lên cấp trên.

2- Kịp thời phổ biến, quán triệt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụ của cơ quan; thường xuyên giáo dục, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, biên tập viên, phóng viên và những người lao động khác trong cơ quan.

3- Lãnh đạo cán bộ, Đảng viên, biên tập viên phóng viên và những người lao động khác trong cơ quan nói và làm theo nghị quyết của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, những hành vi nói, viết và làm trái với quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng cơ hội, thực dụng, sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống.

Điều 4. Lãnh đạo công tác tổ chức, của bộ.

1- Cấp ủy phối hợp với tổng biên tập (giám đốc) lãnh đạo xây dựng và thực hiện chủ trương về kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy và quy chế hoạt động của cơ quan.

2- Cấp ủy phối hợp với tổng biên tập (giám đốc) đánh giá, nhận xét cán bộ, lãnh đạo xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong cơ quan; tổng biên tập (giám đốc) quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển đối với cán bộ thuộc thẩm quyền trên cơ sở thống nhất với cấp ủy đảng.

3- Cấp ủy đề xuất để cấp trên xem xét, quyết định các vấn đề về tổ chức và cán bộ của cơ quan thuộc thẩm quyền của cấp trên.

Điều 5. Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội và Hội Nhà báo.

1- Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội và Hội nhà báo trong cơ quan tham gia xây dựng, quán triệt và thực hiện quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụ của cơ quan.

2- Lãnh đạo xây dựng các đoàn thể chính trị - xã hội và Hội Nhà báo trong cơ quan vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quyết định và theo điều lệ của mỗi tổ chức; phát huy dân chủ nội bộ, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Điều 6. Xây dựng tổ chức đảng.

1-Đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên. Thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, thực hiện có nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu

2- Giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, ý thức và trách nhiệm công dân, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; xây đựng kế hoạch và tạo điều kiện để đảng viên học tập, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt.

3- Cấp ủy xây dựng kế hoạch, biện pháp quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ và tạo điều kiện cho đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt việc giới thiệu đảng viên trong cơ quan thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Làm tốt công tác khen thưởng, kỷ luật đảng viên; kịp thời biểu dương, khen thưởng những đảng viên có thành tích xuất sắc, xử lý nghiêm những đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là Luật Báo chí.

4- Làm tốt công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên; bảo đảm tiêu chuẩn và đúng nguyên tắc, thủ tục; chú trọng đối tượng là đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và những quần chúng ưu tú, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ.

5- Xây dựng cấp ủy, trước nhất là thường trực cấp ủy có đủ phẩm chất, năng lực, đoàn kết, gương mẫu, tiêu biểu cho đảng bộ, chi bộ và hoạt động có hiệu quả, được đảng viên và quần chúng tín nhiệm. Bí thư cấp ủy nên là cán bộ lãnh đạo của cơ quan.

6- Cấp ủy thường xuyên kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng,   chính sách, pháp luật của Nhà nước và Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm.

Định kỳ hàng năm, cấp ủy tổ chức để quần chúng tham gia góp ý về sự lãnh đạo của tổ chức đảng và vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên.

III. QUAN HỆ CỦA ĐẢNG BỘ, CHI BỘ VỚI TỔNG BIÊN TẬP (GIÁM ĐỐC) VÀ CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN

Điều 7. Đối với tổng biên tập (giám đốc).

1- Cấp ủy tôn trọng và phát huy vai trò của tổng biên tập (giám đốc) trong việc thực hiện trách nhiệm, quyền hạn được giao; tổng biên tập (giám đốc) có trách nhiệm tự mình thực hiện tốt và tạo diều kiện để cấp ủy thực hiện Quy định này.

2- Định kỳ hoặc khi có yêu cầu đột xuất, cấp ủy thông báo với tổng biên tập (giám đốc) kiến của đảng viên, quần chúng về việc thực hiện các nhiệm vụ và chính sách, chế độ trong cơ quan; tổng biên tập (giám đốc) có trách nhiệm báo cáo với cấp ủy về tình hình thực hiện các mặt công tác và những chủ trương, nhiệm vụ sắp tới của cơ quan. Cấp ủy hoặc đảng bộ, chi bộ thảo luận, ra nghị quyết về những vấn đề lớn, quan trọng của đơn vị và lãnh đạo đảng viên, quần chúng trong cơ quan thực hiện.

3- Bí thư chịu trách nhiệm trước tổ chức đảng, tổng biên tập (giám đốc) chịu trách nhiệm trước pháp luật và tổ chức đảng khi để xảy ra mất đoàn kết, quan liêu, tham nhũng lãng phí và các tiêu cực khác trong cơ quan. Khi cấp ủy và tổng biên tập (giám đốc) có ý kiến khác nhau về những vấn đề lớn, quan trọng thì tổng biên tập (giám đốc) quyết định theo quyền hạn và chịu trách nhiệm về quyết định đó, đồng thời cấp ủy và tổng biên tập (giám đốc) báo cáo lên cấp ủy và cơ quan quản lý cấp trên.

Quan hệ của đảng bộ, chi bộ với tổng biên tập (giám đốc) cơ quan báo chí trong quân đội thực hiện theo Điều 8 và Điều 9 Quy định số 110-QĐ/TW, ngày 20-8-2004 của Ban Bí thư; trong công an thực hiện theo Điều 7 Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 28/9/2004 của Ban Bí thư.

Điều 8. Đối với các đoàn thể chính trị - xã hội và Hội Nhà báo.

Định kỳ hoặc khi có yêu cầu đột xuất, cấp ủy làm việc với các đoàn thể chính trị - xã hội và Hội Nhà báo trong cơ quan nắm tình hình hoạt động của từng tổ chức để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.

Điều 9. Đối với các tổ chức có liên quan

1- Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan báo chí chịu sự lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra của cấp ủy cấp trên trực tiếp.

2- Cấp ủy xây dựng mối quan hệ với cơ quan quản lý cấp trên, với cấp ủy và chính quyền địa phương nơi có trụ sở cơ quan và nơi đảng viên cư trú để phối hợp công tác và quản lý đảng viên.

IV. ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Tổ chức thực hiện

1- Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cấp ủy cấp trên trực tiếp của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan báo chí có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện quy định này.

2- Căn cứ Quy định này và các văn bản hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các cơ quán báo chí xây dựng quy chế hoạt động cụ thể để thực hiện.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Quy định này có hiệu lực từ ngày ký và phổ biến đến các chi bộ để thực hiện.

T/M BAN BÍ THƯ

(đã ký)

Phan Diễn

 

 

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Quyết định số 197-QĐ/TW ngày 24-11-2008 của Ban Bí thư về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước với cấp ủy địa phương (18/12/2008)
Quy định số 125-QĐ/TW ngày 28/9/2004 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị nghiệp vụ trinh sát, điều tra thuộc Công an nhân dân (17/12/2008)
Quy định số 196-QĐ/TW, ngày 24-11-2008 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước (15/12/2008)
Quyết định 43-QĐ/TW, ngày 15/7/2002 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương (15/12/2008)
Quy chế bổ nhiệm cán bộ (Ban hành theo Quyết định số 51-QĐ/TW ngày 03-5-1999 của Bộ Chính trị) (02/12/2008)
Quyết định số 42-QĐ/TW, ngày 15/7/2002 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương (01/12/2008)
Quyết định số 10-QĐ/TW ngày 25/9/2001 của Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng (28/11/2008)
Quy chế số 25-QĐ/TW, ngày 22/01/2002 của Hội đồng Lý luận Trung ương (28/11/2008)
Quy định số 14-QĐ/TW, ngày 16/11/2001 của Bộ Chính trị về cụ thể thi hành Điều lệ Đảng (28/11/2008)
Quyết định số 70-QĐ/TW, ngày 25/11/1999 của Bộ Chính trị Ban hành "Quy chế về quan hệ công tác giữa Văn phòng Trung ương Đảng với các ban đảng, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng uỷ trực thuộc Trung (27/11/2008)
 Trang 1 / 2 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Quy định số 110-QĐ/TW ngày 20/8/2004 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ chi bộ cơ sở trong cơ quan Quân đội (03/10/2008)
Quy định số 109-QĐ/TW ngày 20/8/2004 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ cơ sở cơ quan quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (01/10/2008)
Quy định số 108-QĐ/TW ngày 20/8/2004 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong đơn vị chiến đấu (01/10/2008)
Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh* (15/09/2008)
Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố * (15/09/2008)
Quy định về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên các cấp (30/07/2008)
Quyết định số 97-QĐ/TW, ngày 22 tháng 10 năm 2007 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Trung ương (30/07/2008)
Quy định số 171-QĐ/TW ngày 27 tháng 6 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương về Chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan hội quần chúng (29/07/2008)
Quyết định số 102-QĐ/TW, ngày 20-10-2007 của Bộ Chính trị về thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (17/06/2008)
Quyết định ngày 19/12/2007 của Ban Bí thư thành lập Hội đồng lý luận Trung ương về Văn học nghệ thuật nhiệm kỳ Đại hội X (27/12/2007)
 Trang 1 / 22 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Quốc hội thông qua Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi)
· Ban Tuyên giáo Trung ương đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh
· Phát huy vai trò của truyền thông trong phòng, chống ma túy
· Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra, xử lý nghiêm việc xây dựng sai phép
· Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức
· Các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hoá trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm
· Phiên họp toàn thể Diễn đàn “Quốc hội trẻ Việt Nam” 2015
· Nhân tố mới cản trở tiến trình chống khủng bố
· Quốc hội thông qua Bộ luật Tố tụng dân sự
Tòa án không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet