Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 30 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Quy định số 171-QĐ/TW ngày 27 tháng 6 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương về Chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan hội quần chúng
14:43 | 29/07/2008

- Căn cứ Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên;

- Căn cứ đặc điểm của các hội quần chúng,

Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan hội quần chúng như sau:

I- CHỨC NĂNG

Điều 1. Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan hội quần chúng là hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và hội viên trong cơ quan thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và điều lệ của hội; lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của hội; xây dựng đảng bộ, chi bộ cơ quan hội trong sạch, vững mạnh.

II- NHIỆM VỤ

Điều 2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

1- Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và hội viên trong cơ quan chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và điều lệ của hội; đề cao tinh thần trách nhiệm trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của cơ quan hội.

2- Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, hội viên trong cơ quan tích cực, chủ động, sáng tạo trong công tác hội; sâu sát cơ sở, gắn bó với hội viên, góp phần thực hiện công tác vận động quần chúng, công tác đối ngoại nhân dân của Đảng và Nhà nước. Lãnh đạo chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, hội viên trong cơ quan.

3- Lãnh đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan hội. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và hội viên phát huy quyền làm chủ, thực hiện nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của hội; ngăn ngừa và đấu tranh với các hành vi tham ô, tham nhũng; giữ gìn bí mật, bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định của Đảng và Nhà nước, bảo vệ tài sản của cơ quan.

Điều 3. Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng

1- Tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và hội viên; xây dựng tinh thần đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong công tác và đời sống; nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, hội viên để giải quyết hoặc báo cáo lên cấp có thẩm quyền giải quyết.

2- Thường xuyên phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, nhiệm vụ của đơn vị để cán bộ, đảng viên và hội viên trong cơ quan nắm vững và thực hiện có hiệu quả. Tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên, hội viên được học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

3- Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, hội viên đề cao cảnh giác, chủ động ngăn ngừa và đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chống âm mưu "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch.

Điều 4. Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ

1- Cấp uỷ cùng với đảng đoàn, thường vụ hội lãnh đạo thực hiện chủ trương, giải pháp kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ của cơ quan; tham gia về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ là đảng viên trong đảng bộ, chi bộ cơ quan hội.

2- Cấp uỷ tham gia, đề xuất với cấp uỷ cấp trên xem xét, quyết định những vấn đề về tổ chức, cán bộ, đảng viên của hội thuộc thẩm quyền của cấp trên khi có yêu cầu.

Điều 5. Xây dựng tổ chức đảng

1- Đề ra chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

2- Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; làm tốt công tác quản lý đảng viên, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, chống những biểu hiện tiêu cực, vi phạm đạo đức, tư cách của người đảng viên.

3- Thường xuyên bồi dưỡng quần chúng ưu tú để tạo nguồn kết nạp đảng viên mới; làm tốt công tác phát triển đảng, bảo đảm tiêu chuẩn, quy trình theo quy định.

4- Xây dựng cấp uỷ có uy tín, năng lực, phẩm chất, hoạt động hiệu quả, tiêu biểu cho trí tuệ của đảng bộ, chi bộ.

5- Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định, hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên.

Điều 6. Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội.

1- Lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội trong cơ quan vững mạnh, hoạt động đúng pháp luật và điều lệ của từng tổ chức, tham gia công tác xây dựng đảng; đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

2- Lãnh đạo các đoàn thể làm tốt công tác quản lý, giáo dục đoàn viên, hội viên; chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của cơ quan.

3- Định kỳ 6 tháng hoặc đột xuất khi có yêu cầu, cấp uỷ nghe các đoàn thể chính trị - xã hội báo cáo tình hình hoạt động và có chủ trương lãnh đạo hoạt động của từng đoàn thể.

III- QUAN HỆ GIỮA CẤP UỶ VÀ CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN

Điều 7. Đối với đảng đoàn và lãnh đạo hội

1- Cấp uỷ lãnh đạo cán bộ, đảng viên, hội viên thực hiện các chủ trương, quyết định của đảng đoàn, lãnh đạo hội; phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn, lãnh đạo hội để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

2- Cấp uỷ xây dựng quy chế phối hợp công tác với đảng đoàn và lãnh đạo hội. Định kỳ hoặc đột xuất, thông báo với đảng đoàn, lãnh đạo hội, thủ trưởng cơ quan ý kiến của đảng viên và quần chúng về việc thực hiện các nhiệm vụ, chính sách, chế độ trong đơn vị để phối hợp giải quyết.

3- Đảng đoàn lãnh đạo hội có trách nhiệm tạo điều kiện để cấp uỷ và đảng bộ, chi bộ thực hiện Quy định này. Định kỳ hoặc khi có yêu cầu, đại diện đảng đoàn lãnh đạo hội thông báo với cấp uỷ hoặc đảng bộ, chi bộ về các chủ trương công tác lớn của hội để cấp uỷ lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện.

Điều 8. Đối với cấp uỷ cấp trên trực tiếp

1- Đảng bộ, chi bộ chịu sự lãnh đạo của cấp uỷ cấp trên trực tiếp để xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của cấp uỷ và cơ quan, tổ chức cấp trên.

2- Cấp uỷ cấp trên trực tiếp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với đảng bộ, chi bộ cơ sở hội; phối hợp với đảng đoàn tạo điều kiện để đảng bộ, chi bộ thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ.

Điều 9. Đối với cấp uỷ và chính quyền địa phương

Cấp uỷ xây dựng mối quan hệ với cấp uỷ địa phương nơi có trụ sở của hội đóng và nơi đảng viên cư trú để phối hợp công tác, quản lý đảng viên; tạo điều kiện để đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp uỷ địa phương, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

IV- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Tổ chức thực hiện

1- Tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, các cấp uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan hội có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

2- Căn cứ Quy định này và hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên, các đảng bộ, chi bộ trong cơ quan hội xây dựng quy chế hoạt động phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và phổ biến đến chi bộ để thực hiện.

T/M BAN BÍ THƯ

(đã ký)

Trương Tấn Sang

 

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Quyết định số 197-QĐ/TW ngày 24-11-2008 của Ban Bí thư về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước với cấp ủy địa phương (18/12/2008)
Quy định số 125-QĐ/TW ngày 28/9/2004 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị nghiệp vụ trinh sát, điều tra thuộc Công an nhân dân (17/12/2008)
Quy định số 196-QĐ/TW, ngày 24-11-2008 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước (15/12/2008)
Quyết định 43-QĐ/TW, ngày 15/7/2002 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương (15/12/2008)
Quy chế bổ nhiệm cán bộ (Ban hành theo Quyết định số 51-QĐ/TW ngày 03-5-1999 của Bộ Chính trị) (02/12/2008)
Quyết định số 42-QĐ/TW, ngày 15/7/2002 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương (01/12/2008)
Quyết định số 10-QĐ/TW ngày 25/9/2001 của Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng (28/11/2008)
Quy chế số 25-QĐ/TW, ngày 22/01/2002 của Hội đồng Lý luận Trung ương (28/11/2008)
Quy định số 14-QĐ/TW, ngày 16/11/2001 của Bộ Chính trị về cụ thể thi hành Điều lệ Đảng (28/11/2008)
Quyết định số 70-QĐ/TW, ngày 25/11/1999 của Bộ Chính trị Ban hành "Quy chế về quan hệ công tác giữa Văn phòng Trung ương Đảng với các ban đảng, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng uỷ trực thuộc Trung (27/11/2008)
 Trang 1 / 3 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Quyết định số 102-QĐ/TW, ngày 20-10-2007 của Bộ Chính trị về thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (17/06/2008)
Quyết định ngày 19/12/2007 của Ban Bí thư thành lập Hội đồng lý luận Trung ương về Văn học nghệ thuật nhiệm kỳ Đại hội X (27/12/2007)
Quy định số 94/QĐ-TW ngày 15/10/2007 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm (26/12/2007)
Quyết định số 106-QĐ/TW, ngày 21/11/2007 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Trung ương (25/12/2007)
Quy định số 115-QĐ/TW ngày 7/12/2007 của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm (21/12/2007)
Quyết định số 95-QĐ/TW ngày 16 tháng 10 năm 2007 của Ban Chấp hành Trung ương về thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước kỷ niệm 90 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và 160 năm “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản" (31/10/2007)
Quyết định số 95-QĐ/TW ngày 16 tháng 10 năm 2007 của Ban Chấp hành Trung ương về thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước kỷ niệm 90 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và 160 năm “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản” (26/10/2007)
Quy định số 164-QĐ/TW ngày 15/4/2006 của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (gọi chung là hợp tác xã) (29/09/2007)
Quy định số 163-QĐ/TW ngày 15/4/2006 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong trường học, bệnh viện ngoài công lập (29/09/2007)
Quyết định số 79-QĐ/TW ngày 21/8/2007 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Văn phòng Trung ương Đảng (14/09/2007)
 Trang 1 / 21 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét việc ông Nguyễn Thế Thảo thôi giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố
· Quốc hội thông qua Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)
Bắt buộc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can
· Bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
Quốc hội đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, yếu kém
· Việt Nam xếp thứ 29/70 quốc gia về năng lực tiếng Anh
· Lễ trao giải thưởng Công nghệ thông tin - Tuyền thông ASEAN 2015
· Tổng thống Đức: Tôi đặc biệt kính trọng nhân dân Việt Nam
· Xét xử "đại án" tham ô tại ALC II: Tuyên án tử hình đối với bị cáo Vũ Quốc Hảo và Đặng Văn Hai
· Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự hài lòng với kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
· Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp các nhà giáo và cán bộ ngành Giáo dục TP. Hải Phòng
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet