Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 27 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Quyết định của Bộ Chính trị số 37-QĐ/TW: "Về chức năng, nhiệm vụ,tổ chức bộ máy của Ban Khoa giáo Trung ương", ngày 15 tháng 7 năm 2002
15:33 | 19/07/2006
- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá IX;
- Căn cứ Nghị quyết Trung ương 7 (khoá VIII);
Bộ Chính trị Quyết định
Điều 1. Chức năng của Ban Khoa giáo Trung ương

Ban Khoa giáo Trung ương là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương và các chính sách lớn thuộc lĩnh vực khoa giáo (bao gồm khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, sức khoẻ, giới trí thức khoa học).
Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Khoa giáo Trung ương
1- Nghiên cứu, đề xuất :
- Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu cụ thể hoá đường lối phát triển khoa giáo của Đảng; chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội, các nghị quyết, chỉ thị, quyết định thuộc lĩnh vực nêu trên của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
- Tham gia ý kiến với các cơ quan nhà nước trong việc thể chế hoá các nghị quyết, quyết định của Đảng về lĩnh vực khoa giáo.
- Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu xây dựng một số đề án thuộc lĩnh vực khoa giáo.
- Thẩm định :
Thẩm định các đề án của các cơ quan Đảng, Nhà nước và đoàn thể về lĩnh vực khoa giáo trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
3- Hướng dẫn, kiểm tra :
- Hướng dẫn và kiểm tra việc triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng về lĩnh vực khoa giáo đối với các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương.
- Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế của Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ.
- Bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác khoa giáo của các cấp uỷ địa phương.
4- Tham gia công tác xây dựng đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ trong khối khoa giáo:
- Tham gia với Đảng uỷ khối cơ quan Khoa giáo Trung ương về phương hướng công tác xây dựng Đảng.
- Tham gia ý kiến về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển, khen thưởng, miễn nhiệm, kỷ luật đối với đội ngũ cán bộ trong khối theo danh mục phân cấp quản lý của Trung ương.
5- Thực hiện các nhiệm vụ do Bộ Chính trị và Ban Bí thư uỷ quyền :
- Chỉ đạo nội dung giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân; chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng trong đội ngũ trí thức khoa học.
- Nghiên cứu và tham gia về chủ trương đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, quản lý và đãi ngộ nhân tài.
- Tập hợp kế hoạch và quản lý quá trình triển khai nghiên cứu khoa học của các ban đảng Trung ương.
- Thường trực Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin các cơ quan Đảng; Thường trực Website Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Tham gia Hội đồng Quốc gia về giáo dục.
- Thực hiện những công việc khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao. Trước mắt thực hiện việc bồi dưỡng nâng cao trình độ về công nghệ thông tin và ngoại ngữ cho cán bộ các cơ quan đảng ở Trung ương và các tỉnh uỷ, thành uỷ.
Điều 3. Tổ chức bộ máy của Ban Khoa giáo Trung ương
1- Cơ cấu tổ chức của Ban gồm các vụ và các đơn vị sau đây :
- Vụ Giáo dục,
- Vụ Khoa học xã hội,
- Vụ Khoa học tự nhiên - Công nghệ - Môi trường,
- Vụ Sức khoẻ,
- Trung tâm Thông tin - Tư liệu,
- Tạp chí Công tác khoa giáo,
- Vụ Khoa giáo phía Nam.,
- Văn phòng.
2- Lãnh đạo Ban gồm :
Trưởng ban, và các Phó trưởng ban.
3- Về biên chế :
Thống nhất với Ban Tổ chức Trung ương trên cơ sở xác định chức danh tiêu chuẩn cán bộ, công chức.
Ngoài số biên chế theo quy định, Ban Khoa giáo Trung ương được thực hiện chế độ cộng tác viên phục vụ cho công tác nghiên cứu của Ban.
Điều 4. Quy chế làm việc
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế, Ban Khoa giáo Trung ương tiến hành xây dựng và hoàn chỉnh quy chế làm việc của Ban.
- Quan hệ giữa Ban Khoa giáo Trung ương với các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương thực hiện theo chức năng và theo quy định của Ban Bí thư.
Điều 5. Điều khoản thi hành
- Quyết định này thay cho Quyết định số 26-QĐ/TW ngày 26-3-1992 của Ban Bí thư (khoá VII) và có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Ban Khoa giáo Trung ương, các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành quyết định này.

T/M BỘ CHÍNH TRỊ
Phan Diễn

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Quyết định số 197-QĐ/TW ngày 24-11-2008 của Ban Bí thư về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước với cấp ủy địa phương (18/12/2008)
Quy định số 125-QĐ/TW ngày 28/9/2004 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị nghiệp vụ trinh sát, điều tra thuộc Công an nhân dân (17/12/2008)
Quy định số 196-QĐ/TW, ngày 24-11-2008 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước (15/12/2008)
Quyết định 43-QĐ/TW, ngày 15/7/2002 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương (15/12/2008)
Quy chế bổ nhiệm cán bộ (Ban hành theo Quyết định số 51-QĐ/TW ngày 03-5-1999 của Bộ Chính trị) (02/12/2008)
Quyết định số 42-QĐ/TW, ngày 15/7/2002 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương (01/12/2008)
Quyết định số 10-QĐ/TW ngày 25/9/2001 của Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng (28/11/2008)
Quy chế số 25-QĐ/TW, ngày 22/01/2002 của Hội đồng Lý luận Trung ương (28/11/2008)
Quy định số 14-QĐ/TW, ngày 16/11/2001 của Bộ Chính trị về cụ thể thi hành Điều lệ Đảng (28/11/2008)
Quyết định số 70-QĐ/TW, ngày 25/11/1999 của Bộ Chính trị Ban hành "Quy chế về quan hệ công tác giữa Văn phòng Trung ương Đảng với các ban đảng, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng uỷ trực thuộc Trung (27/11/2008)
 Trang 1 / 8 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Quyết định của Ban Chấp hành Trung ương số 28-QĐ/TW: "Về việc tặng bức trướng cho Phụ nữ Việt Nam", ngày 16 tháng 02 năm 2002 (19/07/2006)
Quyết định của Ban Bí thư số 21-QĐ/TW: "Về chức năng, nhiệm vụ của Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương 6 (2)", ngày 04 tháng 01 năm 2002 (19/07/2006)
Quy định của Bộ Chính trị số 19-QĐ/TW: "Về những điều đảng viên không được làm", ngày 03 tháng 01 năm 2002 (19/07/2006)
Quyết định của Bộ Chính trị số 81-QĐ/TW: "Về việc tặng thưởng thành phố Hà Nội danh hiệu vinh dự Nhà nước", ngày 02 tháng 10 năm 2000 (19/07/2006)
Quy định của Bộ Chính trị số 76-QĐ/TW: "Về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan*, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện ngh (19/07/2006)
Quyết định của Bộ Chính trị số 74-QĐ/TW: "Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ", ngày 11 tháng 02 năm 2000 (19/07/2006)
Quyết định của Bộ Chính trị số 71-QĐ/TW: "Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của Văn phòng Trung ương Đảng", ngày 01 tháng 12 năm 1999 (19/07/2006)
Quyết định của Bộ Chính trị số 67-QĐ/TW: "Về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh", ngày 20 tháng 10 năm 1999 (19/07/2006)
Quyết định của Bộ Chính trị số 64-QĐ/TW: "Thành lập Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam", ngày 01 tháng 9 năm 1999 (19/07/2006)
Quy định của Bộ Chính trị số 55-QĐ/TW: "Những điều đảng viên không được làm", ngày 12 tháng 5 năm 1999 (19/07/2006)
 Trang 1 / 16 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Định mức trang bị máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước áp dụng từ năm 2016
· Khai mạc Hội nghị An toàn giao thông Việt Nam năm 2015
· Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Thủ tướng Đức
· Đồng chí Võ Kim Cự giữ chức Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
· Vùng núi phía Bắc có rét đậm, Bắc Trung Bộ đề phòng tố lốc và gió giật
· Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Tổng thống Đức
· Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và Công nghệ thông tin ASEAN lần thứ 15
· Viện Khảo sát thiết kế, Binh đoàn 12 kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống
· Áp dụng công nghệ thông tin trong việc đăng ký thuốc và kê khai giá thuốc
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet