Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 26 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Quy định của Ban Bí thư số 51-QĐ/TW: Chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ trong các đơn vị sự nghiệp (trưởng học, viện nghiên cứu, bệnh viện), ngày 19 tháng 11 năm 1992
10:31 | 04/03/2006
Căn cứ Điều lệ Đảng và nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương khoá VII;
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ đặc điểm của các đơn vị sự nghiệp;
Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ của các đảng bộ, chi bộ trong các đơn vị sự nghiệp như sau :
I- CHỨC NĂNG
Điều 1
Đảng bộ, chi bộ trong các đơn vị sự nghiệp là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở đơn vị; lãnh đạo thực hiện công tác chuyên môn có hiệu quả, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, công nhân viên, hoàn thành nghĩa vụ của đơn vị đối với Nhà nước.
II- NHIỆM VỤ
1- Lãnh đạo xây dựng và thực hiện chủ trương, nhiệm vụ chuyên môn, an ninh, quốc phòng… của đơn vị.
Điều 2
Lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, mục tiêu công tác chuyên môn của đơn vị, thực hiện đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công nhân viên, hoàn thành nghĩa vụ của đơn vị đối với Nhà nước.
Điều 3
Lãnh đạo xây dựng và thực hiện nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công nhân viên, thực hiện công bằng xã hội; thực hiện công khai về tài chính và phân phối, chống tham nhũng, trù dập, ức hiếp quần chúng…
Điều 4
Lãnh đạo xây dựng và thực hiện chủ trương, nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, bảo vệ nội bộ, bảo vệ tài sản của đơn vị, giữ gìn bí mật quốc gia…
2- Lãnh đạo công tác tư tưởng.
Điều 5
Làm tốt công tác giáo dục tư tưởng trong cán bộ, công nhân viên, phát huy truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tinh thần làm chủ, xây dựng tình đoàn kết, hợp tác, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau.
Làm cho cán bộ, công nhân viên hiểu và chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương nhiệm vụ của đơn vị; hiểu được tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công nhân viên để kịp thời giải quyết và báo cáo lên cấp trên, không ngừng bồi dưỡng nâng cao trình độ kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn của cán bộ, công nhân viên.
Chống tư tưởng và việc làm trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tự do vô tổ chức, thiếu tinh thần trách nhiệm, tinh thần hợp tác…
3- Lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức và cán bộ
Điều 6
Lãnh đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong đơn vị.
Điều 7
Cấp ủy nhận xét, đánh giá cán bộ và ra nghị quyết về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều chuyển, nghỉ hưu, kỷ luật, khen thưởng, đãi ngộ… đối với những cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của cấp ủy về những chủ trương kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy, xây dựng quy chế làm việc của đơn vị. Lãnh đạo thực hiện các nghị quyết đó.
Điều 8
Cấp ủy đơn vị đề xuất ý kiến để cấp trên xem xét, quyết định đối với các vấn đề về tổ chức và cán bộ của đơn vị thuộc thẩm quyền của cấp trên.
4- Lãnh đạo các đoàn thể nhân dân.
Điều 9
Lãnh đạo các đoàn thể nhân dân xây dựng tổ chức vững mạnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo điều lệ của mỗi đoàn thể, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công nhân viên, thi đua thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.
Điều 10
Cấp ủy lãnh đạo các đoàn thể nhân dân và cán bộ, công nhân viên tham gia xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, nhiệm vụ của mỗi đơn vị.
5- Xây dựng tổ chức đảng.
Điều 11
Đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh.
Điều 12
Thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng; nền nếp sinh hoạt đảng.
Điều 13
Đảng viên phải đăng ký chương trình học tập với chi bộ; chi bộ, chi ủy hướng dẫn, kiểm tra và tạo điều kiện để đảng viên thực hiện chương trình đã đăng ký.
Cấp ủy và chi bộ quản lý và phân công đảng viên, tạo điều kiện để đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; kịp thời biểu dương việc làm tốt của đảng viên, kiểm tra, xử lý đảng viên mắc sai lầm, khuyết điểm, kiên quyết đưa người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi đảng.
Điều 14
Thường xuyên làm tốt công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên đúng tiêu chuẩn, coi trọng chất lượng; chú trọng phát triển đảng trong đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Điều 15
Xây dựng cấp ủy có đủ phẩm chất, năng lực, hoạt động có hiệu quả, được đảng viên và quần chúng tín nhiệm. Bí thư cấp ủy là cán bộ lãnh đạo của đơn vị, phải tiêu biểu cho đảng bộ, chi bộ, đoàn kết, tập hợp được cán bộ, đảng viên và quần chúng.
III- QUAN HỆ CỦA ĐẢNG BỘ, CHI BỘ VỚI THỦ TRƯỞNG VÀ CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN
Điều 16
Đảng bộ, chi bộ, cấp ủy bảo đảm và tạo điều kiện để thủ trưởng đơn vị thực hiện trách nhiệm và quyền hạn được giao.
Thủ trưởng đơn vị bảo đảm và tạo điều kiện để đảng bộ, chi bộ thực hiện quy định này.
Điều 17
Thủ trưởng định kỳ (3 tháng, 6 tháng…dịp đại hội đảng) báo cáo với cấp ủy hoặc đại hội về tình hình thực hiện các mặt công tác và những chủ trương, nhiệm vụ sắp tới của đơn vị; cấp ủy hoặc đại hội đảng bộ, chi bộ thảo luận, ra nghị quyết về những vấn đề lớn và quan trọng, lãnh đạo đảng viên, quần chúng trong đơn vị thực hiện.
Cấp ủy thông báo với thủ trưởng ý kiến của đảng viên, quần chúng về việc thực hiện nhiệm vụ và các chính sách, chế độ trong đơn vị.
Điều 18
Cấp uỷ xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với ban cán sự đảng, với cấp ủy và chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng, nơi có đảng viên là cán bộ, công nhân viên của đơn vị cư trú, để phối hợp công tác.
IV- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 19
Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cấp ủy cấp trên trực tiếp của các tổ chức cơ sở đảng có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quy định này.
Điều 20
Đảng bộ, chi bộ trong các đơn vị sự nghiệp căn cứ vào quy định này, xây dựng quy chế hoạt động cụ thể, sát hợp với đặc điểm của đơn vị để thực hiện.
Điều 21
Mọi quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.
Điều 22
Quy định này có hiệu lực từ ngày ký và được phổ biến đến các chi bộ để thực hiện.

T/M BAN BÍ THƯ
Đào Duy Tùng

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Quyết định số 197-QĐ/TW ngày 24-11-2008 của Ban Bí thư về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước với cấp ủy địa phương (18/12/2008)
Quy định số 125-QĐ/TW ngày 28/9/2004 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị nghiệp vụ trinh sát, điều tra thuộc Công an nhân dân (17/12/2008)
Quy định số 196-QĐ/TW, ngày 24-11-2008 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước (15/12/2008)
Quyết định 43-QĐ/TW, ngày 15/7/2002 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương (15/12/2008)
Quy chế bổ nhiệm cán bộ (Ban hành theo Quyết định số 51-QĐ/TW ngày 03-5-1999 của Bộ Chính trị) (02/12/2008)
Quyết định số 42-QĐ/TW, ngày 15/7/2002 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương (01/12/2008)
Quyết định số 10-QĐ/TW ngày 25/9/2001 của Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng (28/11/2008)
Quy chế số 25-QĐ/TW, ngày 22/01/2002 của Hội đồng Lý luận Trung ương (28/11/2008)
Quy định số 14-QĐ/TW, ngày 16/11/2001 của Bộ Chính trị về cụ thể thi hành Điều lệ Đảng (28/11/2008)
Quyết định số 70-QĐ/TW, ngày 25/11/1999 của Bộ Chính trị Ban hành "Quy chế về quan hệ công tác giữa Văn phòng Trung ương Đảng với các ban đảng, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng uỷ trực thuộc Trung (27/11/2008)
 Trang 1 / 13 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Quy định của Ban Bí thư số 50-QĐ/TW: Chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ ở nông thôn, ngày 19 tháng 11 năm 1992 (04/03/2006)
Quy định của Ban Bí thư số 49-QĐ/TW: Chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ trong các doanh nghiệp nhà nước, ngày 19 tháng 11 năm 1992 (04/03/2006)
Quyết định của Ban Bí thư số 48-QĐ/TW: Về việc lập Ban Cán sự đảng ở các bộ và cơ quan ngang bộ, ngày 14 tháng 12 năm 1992 (04/03/2006)
Quyết định của Bộ Chính trị số 47-QĐ/TW: Về việc lập Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, ngày 14 tháng 12 năm 1992 (04/03/2006)
Quyết định của Bộ Chính trị số 46-QĐ/TW: Về việc lập các đảng đoàn đoàn thể nhân dân ở cấp Trung ương, ngày 14 tháng 12 năm 1992 (03/03/2006)
Quyết định của Ban Bí thư số 45- QĐ/TW: Về việc lập Ban Cán sự đảng Toà án nhân dân tối cao, ngày 14 tháng 12 năm 1992 (03/03/2006)
Quyết định của Ban Bí thư số 43-QĐ/TW: Về việc lập Ban cán sự đảng Chính phủ, ngày 14 tháng 12 năm 1991 (03/03/2006)
Quyết định của Ban Bí thư số 42-QĐ/TW: Về việc lập Đảng đoàn Quốc hội, ngày 14 tháng 12 năm 1992 (03/03/2006)
Quyết định của Ban Bí thư số 37-QĐ/TW: Về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Ban Tư tưởng - văn hoá Trung ương, ngày 29 tháng 8 năm 1992 (03/03/2006)
Quyết định của Ban Bí thư số 33-QĐ/TW: Về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Ban Tài chính - quản trị Trung ương, ngày 7 tháng 9 năm 1992 (03/03/2006)
 Trang 1 / 12 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet