Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 28 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
(Tham luận của đồng chí Nguyễn Văn Sáu, đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan Trung ương về công tác Tư tưởng)<

16:49 | 21/04/2006
Từ cuối thế kỷ 20, lý luận và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội trên thế giới đã đứng trước những thách thức nghiêm trọng, trong đó có sự biến động sâu sắc trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ; cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa xã hội hiện thực; sự tan rã của Liên Xô và sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Ðông Âu...
Công cuộc đổi mới ở nước ta, được Ðại hội VI của Ðảng khởi xướng năm 1986, bên cạnh nhiệm vụ nóng bỏng trước mắt là khắc phục cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội nảy sinh từ cuối thập kỷ 70, còn có nhiệm vụ cơ bản và lâu dài hơn: Ðó là xây dựng nhận thức đúng đắn về chủ nghĩa xã hội và xác định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Ðể thực hiện nhiệm vụ vừa phức tạp, vừa hệ trọng đó, Ðảng và nhân dân ta kiên trì đứng vững trên lập trường, quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin; đồng thời tích cực phát huy tấm gương Hồ Chí Minh trong vận dụng và phát triển sáng tạo lý luận Mác - Lênin phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam... Chính Mác và Ăng ghen, hơn ai hết đã nhiều lần cảnh báo rằng chủ nghĩa xã hội là một phong trào hiện thực, chứ không phải một khuôn mẫu lý luận bắt hiện thực phải tuân theo. Cách đây hơn 150 năm, trên cơ sở phân tích sự phủ định biện chứng của chủ nghĩa tư bản, các ông đã nêu lên những nhận thức cơ bản về chủ nghĩa xã hội mà theo chúng tôi, có giá trị và sức sống bền vững. Đó là quan điểm về chủ nghĩa xã hội như một chế độ xã hội của giải phóng và phát triển, của dân chủ và công bằng xã hội; một chế dộ do nhân dân lao động làm chủ, không còn bóc lột, áp bức. Những quan điểm của Mác-Ăng ghen về chủ nghĩa xã hội, tuy là nền móng rất quan trọng đối với nhận thức của chúng ta về chủ nghĩa xã hội nhưng đó mới chỉ là những khái quát chung nhất, nhất thiết phải được cụ thể hoá ''thành xương, thành thịt'' trên từng mảnh đất hiện thực. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã có công lao to lớn: nêu lên hàng loạt nhận thức sinh động về chủ nghĩa xã hội. Theo Người, xây dựng chủ nghĩaxã hội là xây dựng một chế độ xã hội sao cho đời sống vật chất ngày càng tăng, đời sống tinh thần ngày càng tốt, xã hội ngày càng văn minh, tiến bộ; là làm cho dân có ăn, có mặc, có nhà ở, ai ai cũng được học hành tiến bộ, được chăm sóc sức khoẻ, được tự do đi lại, được hưởng quyền dân chủ, có đời sống tươi vui, hạnh phúc, đấy là mục đích của mọi chính sách của Đảng và Chính phủ.
Trong Di chúc, Người nói rõ điều mong muốn cuối cùng, cũng là hoài bão, khát vọng cả cuộc đời mà Người đã tranh đấu không mệt mỏi cho dân, cho nước, ấy là xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh. Đây chính là tính hướng đích sâu xa của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là ở đó, là làm tất cả những gì có ích, có lợi cho cuộc sống của nhân dân, chăm lo phát triển sức dân, bồi dưỡng sức dân, đi liền với tiết kiệm sức dân. Giải phóng dân tộc trên lập trường giai cấp công nhân đã từng là phát kiến lý luận đầy bản lĩnh sáng tạo của Hồ Chí Minh. Thống nhất sức mạnh giai cấp với sức mạnh dân tộc và thời đại, gắn quyện mật thiết mục tiêu bản chất- động lực của chủ nghĩa xã hội ở sức mạnh của dân chủ và quyền làm chủ của dân, ở tự do, công bằng và bình đẳng trong sự phát triển hài hoà giữa cá nhân và xã hội, đó là chiều sâu troog tư duy lý luận của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội.
Qua 20 năm đổi mới, nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng sáng tỏ hơn. Cho đến nay, Ðảng ta đã bước đầu hình thành được trên những nét cơ bản một hệ thống quan điểm lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, làm cơ sở khoa học cho đường lối của Ðảng, góp phần bổ sung và phát triển quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội.
Nói tới nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, mỗi chúng ta đều thấy hai câu hỏi lớn đặt ra. Ðó là: Chủ nghĩa xã hội là gì? Và, xây dựng chủ nghĩa xã hội như thế nào?
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được thông qua tại Ðại hội VII, năm 1991 đã nêu ra những đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang từng bước xây dựng và xác định những phương hướng chủ yếu đưa nước ta từng bước quá độ tới chủ nghĩa xã hội. Cũng có thể xem đó là con đường đi tới chủ nghĩa xã hội, là mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong điều kiện bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa.
Từng bước một, qua thực tiễn đổi mới kinh tế, nhất là với những nhận thức mới về tình hình thế giới trong bối cảnh quốc tế và xu thế toàn cầu hóa hiện nay, Ðảng ta đã thấy rõ yêu cầu khách quan của việc xây dựng nền kinh tế thị trường và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Từ cơ chế thị trường tới xây dựng thể chế kinh tế thị trường và chủ trương phát triển mạnh mẽ nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một bước tiến rất căn bản trong nhận thức lý luận của Ðảng ta về chủ nghĩa xã hội.
Ở đây, cần thấy rằng, cái mới trong nhận thức lý luận về chủ nghĩa xã hội mà chúng ta đạt được là ở chỗ, quan niệm về chủ nghĩa xã hội đã từ những nhận thức chung, có phần còn trừu tượng và có khuynh hướng lý tưởng hóa hiện thực, thoát ly thực tiễn đến chỗ hình dung chủ nghĩa xã hội ngày càng cụ thể, thiết thực, đặc biệt là đặt đúng vai trò quyết định của lực lượng sản xuất đối với quan hệ sản xuất, nhận thức rõ, muốn đi tới chủ nghĩa xã hội trước hết phải tập trung phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất, từng bước xây dựng và hoàn thiện quan hệ sản xuất mới theo đúng quy luật khách quan. Kinh tế thị trường, mở cửa, hội nhập thực hiện hợp tác song phương và đa phương, kết hợp nội lực với ngoại lực để phát triển..., những vấn đề ấy đã được xác định trong quan niệm mới hiện nay về chủ nghĩa xã hội ở nước ta
Chúng ta có thể nhận thấy mối liên hệ mật thiết giữa những thành tựu của 20 năm đổi mới, xét về mặt thực tiễn, với những nhận thức mới của Ðảng về chủ nghĩa xã hội xét trên phương diện lý luận. Từ thực tiễn đổi mới, những khái quát lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội đã không ngừng được bổ sung, hoàn thiện.
Mục tiêu của chủ nghĩa xã hội được xác định tại Ðại hội VI là: Dân giàu, nước mạnh, xã hội văn minh, đến Ðại hội VIII được bổ sung: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, và Ðại hội IX hoàn chỉnh thêm: "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Có thể nói, tư duy lý luận của Ðảng về dân chủ đã có những bước phát triển quan trọng từ nhận thức dân chủ hóa và đổi mới hệ thống chính trị ở Ðại hội VI và Ðại hội VII đến Quy chế dân chủ ở cơ sở trong nhiệm kỳ Ðại hội VIII và đổi mới hệ thống chính trị cơ sở trong nhiệm kỳ của Ðại hội IX.
Chính là nhờ những nhận thức lý luận mới được hình thành và phát triển trong thực tiễn và tổng kết thực tiễn mà, giờ đây chúng ta có thể nói: Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng dưới sự lãnh đạo của Đảng là một xã hội nhằm đi tới ''Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh''. Có thể xem đây là hình dung tổng quát về bản chất, mục tiêu, bao hàm trong đó cả hệ thống giá trị, chuẩn mực, nguyên tắc, cả động lực phát triển của chủ nghĩa xã hội.
Một quan niệm như thế về chủ nghĩa xã hội đã được thể hiện trong tổng kết lý luận - thực tiễn 20 năm đổi mới, trong Báo cáo Chính trị trình Đại hội X là kết quả tìm tòi, nghiền ngẫm từ thực tiễn của Đảng và nhân dân ta. Nhờ bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn và trở về với thực tiễn mà lý luận về chủ nghĩa xã hội của Ðảng có được hơi thở, sức sống thực tiễn, phù hợp với cuộc sống và lợi ích, nhu cầu, nguyện vọng thiết thân của quần chúng. Cũng cần phải nhấn mạnh rằng, thành tựu lý luận mà Ðảng ta và nhân dân ta đạt được qua thực tiễn 20 năm đổi mới tập trung nổi bật ở quan điểm về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, nền dân chủ hướng tới đông đảo quần chúng nhân dân, bảo đảm dân chủ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Ðảng Cộng sản cầm quyền trong sạch, vững mạnh, coi đó là khâu then chốt, đại đoàn kết toàn dân tộc là động lực mạnh mẽ và quyết định thành bại của công cuộc đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội...
Sự xác định đúng đắn những vấn đề trên cho thấy, lý luận, tư duy lý luận của Ðảng về chủ nghĩa xã hội thấm nhuần tính khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đã đóng vai trò quan trọng đối với thực tiễn đổi mới, làm nên những thành tựu của đổi mới.
Tuy nhiên, còn không ít những vấn đề lý luận, cả lý luận về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, liên quan tới cơ cấu kinh tế, chế độ sở hữu, cơ chế quản lý... cũng như lý luận về chính trị, về Ðảng Cộng sản cầm quyền, nhà nước pháp quyền, hệ thống chính trị, xã hội dân sự... chúng ta cần tiếp tục nghiên cứu để làm sáng tỏ. Sự phát triển của thực tiễn và sự nâng cao không ngừng năng lực tư duy lý luận của Đảng, trình độ nhận thức của xã hội, nhất là của giới lý luận sẽ từng bước góp phần làm sáng tỏ và đem lại lời giải đầy đủ, thấu đáo hơn những vấn đề đó. Trên tinh thần của đổi mới, nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, chúng ta cần thẳng thắn nhận rõ rằng, lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội như hiện nay của chúng ta vẫn chưa ngang tầm với những đòi hỏi của thực tiễn cách mạng, của yêu cầu phát triển và hiện đại hoá xã hội. Thành tựu của đổi mới còn có thể to lớn hơn nữa, nếu lý luận đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa có những bước tiến đột phá, đủ sức tạo ra một xung lực tinh thần thúc đẩy thực tiễn phát triển.
Thực tiễn và kinh nghiệm lịch sử của thế giới cũng như của nước ta đã cho thấy, những biến đổi mang tầm vóc cách mạng trong đời sống xã hội bao giờ cũng dựa trên một tiền đề: cách mạng hoá tư duy và tư tưởng, ý thức và nhận thức lý luận. Đổi mới, phát triển và hiện đại hoá xã hội, trước hết đòi hỏi Đảng đi tiên phong trong đổi mới, bằng cách đổi mới chính bản thân mình để thúc đẩy đổi mới xã hội, phát triển năng lực trí tuệ của Đảng bằng cách thu hút tốt nhất trí tuệ của dân tộc mình và tiếp thu được tinh hoa trí tuệ của thời đại, của văn hoá nhân loại, hiện đại hoá lý luận, làm cho lý luận đủ sức đóng vai trò dẫn đường cho sự phát triển, hiện đại hoá xã hội.
Ðại hội X của Ðảng đánh dấu một bước ngoặt, một thời kỳ phát triển mới của đổi mới ở nước ta. Ðể tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, chúng tôi xin đề xuất một số vấn đề về nghiên cứu và thực hành lý luận trong thời gian tới mà Ðảng ta cần đặc biệt quan tâm.
Trước hết, cần đi sâu nghiên cứu về chủ nghĩa Mác-Lênin một cách cơ bản và hệ thống nhằm tiến tới nhận thức khoa học và hiện đại trên những vấn đề sau đây:
- Làm sáng tỏ những giá trị còn thật sự đúng đắn, bền vững, cần thiết cho thế giới quan, ý thức hệ của chúng ta.
- Ðánh giá những luận điểm của các nhà kinh điển vốn đúng đắn, chính xác, hợp lý ở thời kỳ lịch sử trước đây khi các ông đề xướng nhưng ngày nay thực tiễn biến đổi, đã không còn phù hợp nữa, đòi hỏi phải có những nhận thức, những phát triển mới.
- Cần nghiên cứu với tinh thần phê phán để thấy có những luận điểm mà các nhà kinh điển nêu ra nhưng ngay từ đầu đã không đúng và chính các nhà kinh điển cũng đã có điều chỉnh mà ngày nay chúng ta cần phải nhận rõ, cần tự giải phóng tư duy và tư tưởng của chính mình để phát triển mới chứ không lệ thuộc.
- Nghiên cứu với tinh thần tự phê phán và tự đổi mới để thấy cho rõ nhiều luận điểm, tư tưởng của các nhà kinh điển đã từng bị hiểu sai, làm sai do giáo điều, do hạn chế nhận thức dẫn tới. Bằng sức mạnh tư duy khoa học phải vượt qua những hạn chế đó, phải làm chính xác những tư tưởng đích thực là của Mác-Lênin. Cũng từ đó, nhận rõ những sự xuyên tạc Mác, cắt xén Mác-Lênin, những mưu toan phủ nhận Mác-Lênin có dụng ý. Sự phê phán này phải thật sự là những nghiên cứu khoa học khách quan, nghiêm túc nhất, góp phần củng cố niềm tin khoa học với chủ nghĩa Mác- Lênin và chủ nghĩa xã hội.
- Nghiên cứu những thành tựu khoa học, lý luận mà thế giới đương đại đã và đang đạt được, từ đó thấy rõ những gì cần phải bổ sung, làm phong phú và sâu sắc thêm kho tàng di sản kinh điển mácxít.
Tiếp theo, nhận thức về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam cần thể hiện chân thật và sinh động việc thực hành nhất quán, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống, từ trong Ðảng, Nhà nước đến các tổ chức, đoàn thể của hệ thống chính trị, trong đời sống của nhân dân và trong toàn xã hội.
Cuối cùng, khâu quyết định đối với việc chúng ta có tiếp tục xây dựng nhận thức đúng đắn về chủ nghĩa xã hội và làm sáng tỏ hơn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hay không là công tác nắm bắt kịp thời, tổng kết chính xác thực tiễn kinh tế - xã hội, chính trị, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, tinh thần của thời đại và cuộc sống sôi động của đất nước. Không tiến hành có hiệu quả nhiệm vụ tổng kết thực tiễn, Đảng và nhân dân ta không thể góp phần tạo ra cho lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội sinh lực và xung lực trong thời đại mới; càng không thể khai mở ngày càng sáng tỏ con đường Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã hội.
Tiếp tục xây dựng nhận thức về chủ nghĩa xã hội và làm sáng tỏ hơn nữa con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta chính là bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa của sự phát triển đất nước và bảo đảm thắng lợi của công cuộc đổi mới. Nhìn từ vai trò, vị trí này, vấn đề đang bàn trở nên thật sự sống còn và cao cả. Ðây vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với toàn Ðảng, toàn dân, trong đó có đội ngũ những người làm công tác lý luận. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng sẽ tiếp tục tiến lên phía trước trong tư duy và thực hành xây dựng chủ nghĩa xã hội, bởi chúng ta có sự lãnh đạo của Ðảng quang vinh đã từng dẫn dắt dân tộc đến nhiều kỳ tích lịch sử, đã khởi xướng và lãnh đạo thành công công cuộc đổi mới 20 năm qua; có nguồn thực tiễn rất năng động và sáng tạo của cả 80 triệu nhân dân Việt Nam đã làm nên những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử qua hai thập kỷ đổi mới. Với những nhân tố quý báu này, tư duy lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta sẽ biến thách thức thành cơ hội, vươn lên ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ của Ðảng, của dân tộc và phù hợp với xu thế thời đại.

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Ý Đảng- lòng dân vùng sông nước Cửu Long (03/05/2006)
Những vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng Ðảng và các đoàn thể nhân dân ở doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
(Tham luận của đồng chí Trần Đình Thành, đại (28/04/2006)
Tuổi trẻ Vĩnh Phúc trong sự nghiệp CNH, HĐH (28/04/2006)
Tăng cường đoàn kết các dân tộc để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
(Tham luận của đồng chí Niê Thuật, Đoàn Đại biểu (27/04/2006)
Chủ động hội nhập và tăng tốc phát triển, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển
(Bài tham luận của đồng chí Hứa Ngọc Thuận, Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh) (27/04/2006)
Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình hiện nay
(Tham luận của đồng chí Lê Hồng Anh, đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương) (27/04/2006)
Các giải pháp thu hút vốn đầu tư để phát triển ngành công nghiệp giai đoạn 2006 – 2010
(Tham luận của đồng chí Hoàng Trung Hải, Bộ Trưởng Bộ Công nghiệp) (26/04/2006)
Tăng nhanh năng lực, hiện đại hóa ngành Bưu chính - Viễn thông và Công nghệ thông tin
(Tham luận của đồng chí Đỗ Trung Tá, Ban cán sự Đảng Bộ Bưu chính - Viễn thông tại Đại hội Đảng (26/04/2006)
Cần đầu tư đúng mức cho vùng Đồng bằng Sông Cửu Long (25/04/2006)
Phát triển có hiệu quả nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thủy sản
(Tham luận của đồng chí Võ Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau) (25/04/2006)
 Trang 1 / 3 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong giai đoạn mới
(Tham luận của đồng chí Phạm Thế Duyệt - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam )(21/04/2006)
Thực hiện tốt chương trình bảo vệ và phát triển rừng, bảo đảm cho người làm rừng có cuộc sống ổn định
(Tham luận của đồng chí Hoàng Bình Quân, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang) (21/04/2006)
Đại hội của dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, trên tinh thần xây dựng (21/04/2006)
Huyện uỷ Đức Thọ: Tập trung xây dựng Đảng và chỉ đạo phát triển kinh tế (21/04/2006)
Một số ý kiến về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên hiện nay
(Tham luận của đồng chí Vũ Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Thường trực Ban Chỉ đạ (20/04/2006)
Đảng cần có chính sách cụ thể hơn trong khuyến khích phát triển kinh tế (20/04/2006)
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng: Phải tăng cường dân chủ (20/04/2006)
Mình tin tưởng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp (20/04/2006)
Tôi chỉ mong bà con quê tôi nhanh chóng định canh định cư, xoá đói giảm nghèo (20/04/2006)
Phải thực hiện đến nơi đến chốn những chính sách đã ban hành (19/04/2006)
 Trang 1 / 2 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Quốc hội thông qua Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)
Bắt buộc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can
· Bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
Quốc hội đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, yếu kém
· Lễ trao giải thưởng Công nghệ thông tin - Tuyền thông ASEAN 2015
· HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét việc ông Nguyễn Thế Thảo thôi giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố
· Việt Nam xếp thứ 29/70 quốc gia về năng lực tiếng Anh
· Xét xử "đại án" tham ô tại ALC II: Tuyên án tử hình đối với bị cáo Vũ Quốc Hảo và Đặng Văn Hai
· Tổng thống Đức: Tôi đặc biệt kính trọng nhân dân Việt Nam
· Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự hài lòng với kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
· Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp các nhà giáo và cán bộ ngành Giáo dục TP. Hải Phòng
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet