Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 30 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Ðẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
11:28 | 09/11/2005
Quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam từ cách đây 20 năm, đã tạo ra những bước chuyển lớn trong phát triển kinh tế đất nước nhưng đồng thời cũng đang chứa đựng nhiều vấn đề chưa được giải quyết, trong đó có những vấn đề thật sự nghiêm trọng.
Thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HÐH) ở Việt Nam là nhằm xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Quá trình thực hiện nhiệm vụ này kể từ năm 1986 đến nay gắn liền và là kết quả đổi mới tư duy của Ðảng, trước hết là đổi mới tư duy kinh tế.
Nhìn lại chặng đường 20 năm đổi mới vừa qua, có thể khái quát những bước chuyển lớn, mang tính đột phá trong phát triển tư duy lý luận và thực tiễn của Ðảng ta về công nghiệp hóa như sau:
1. Ðã chuyển từ quan niệm CNH trong khuôn khổ cơ chế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp sang quan niệm CNH trên những nguyên tắc của thị trường và kinh tế thị trường
Nội dung cốt lõi của sự đổi mới tư duy này, xét thực chất là thay đổi cơ chế phân bổ, điều tiết các nguồn lực cho CNH, thừa nhận vai trò phân bổ, điều tiết của thị trường và cho phép thị trường tham gia phân bổ các nguồn lực, kết hợp tốt vai trò của thị trường và của Nhà nước trong việc phân bổ, điều tiết các nguồn lực cho CNH, thông qua đó tạo điều kiện giải phóng tối đa sức sản xuất hiện có, khai thác mọi khả năng tiềm tàng của đất nước để đẩy mạnh CNH.
Từ Ðại hội Ðảng lần thứ VI (năm 1986), Ðảng ta xác định tiếp tục xây dựng những tiền đề cần thiết để đẩy mạnh CNH và từ Ðại hội Ðảng lần thứ VIII (năm 2001), đất nước chuyển sang một giai đoạn phát triển mới, giai đoạn đẩy mạnh phát triển CNH, HÐH.
Theo đó, chúng ta đã từng bước gắn liền CNH, HÐH với việc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với nội dung cơ bản là phát triển đồng bộ các loại thị trường (thị trường hàng hóa và dịch vụ, thị trường vốn, thị trường bất động sản, thị trường lao động, thị trường khoa học và công nghệ); kết hợp hài hòa giữa thể chế thị trường và thể chế nhà nước, sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước là chủ đạo và Nhà nước có vai trò định hướng, tạo môi trường, hỗ trợ phát triển, kiểm soát và điều tiết vĩ mô nền kinh tế.
2. Gắn liền CNH với HÐH, đẩy mạnh CNH, HÐH để đến năm 2020, về cơ bản Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 2001), Ðảng ta đã nhấn mạnh phải thực hiện "CNH đất nước theo hướng hiện đại" và coi đây là một nhiệm vụ trung tâm, phương hướng cơ bản của quá trình xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.
Việc chuyển từ quan niệm "công nghiệp hóa" sang quan niệm "công nghiệp hóa đất nước theo hướng hiện đại" (Ðại hội VII) và "công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" (Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII, Ðại hội Ðảng lần thứ VIII và Ðại hội Ðảng lần thứ IX), là một sự phát triển quan trọng trong tư duy lý luận và thực tiễn của Ðảng ta về CNH, HÐH đất nước.
Tại Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII, Ðảng ta đã khẳng định, "CNH, HÐH là con đường thoát khỏi nguy cơ tụt hậu xa hơn so với các nước chung quanh, giữ được ổn định chính trị, xã hội, bảo vệ được độc lập, chủ quyền và định hướng phát triển xã hội chủ nghĩa".
Cũng bắt đầu từ đây, một quan niệm mới về CNH ngày càng được định hình rõ nét, CNH không chỉ đơn giản là phát triển công nghiệp, xây dựng nhà máy. Ðó là quá trình cải biến căn bản, toàn diện để tạo nền tảng của một nước công nghiệp có cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế tiên tiến, quan hệ sản xuất phù hợp sự phát triển đất nước theo định hướng XHCN, tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước và chính sách phát triển vì mục tiêu phát triển con người Việt Nam. Ðó cũng là quá trình tăng cường nguồn lực con người, năng lực nội sinh về khoa học và công nghệ, kết cấu hạ tầng theo hướng hiện đại, thân thiện và bảo vệ môi trường theo quan điểm phát triển bền vững.
3. Thực hiện chiến lược CNH, hướng mạnh vào xuất khẩu, đồng thời thay thế nhập khẩu ở những sản phẩm trong nước sản xuất có hiệu quả, phát huy lợi thế so sánh và lợi thế cạnh tranh của cả nước, từng vùng, từng ngành, từng lĩnh vực, từng sản phẩm
Trong 20 năm đổi mới vừa qua, Việt Nam đã từ bỏ mô hình công nghiệp hóa khép kín, thay thế nhập khẩu, từng bước xây dựng nền kinh tế mở, hội nhập thế giới và khu vực, thực hiện chiến lược CNH trên cơ sở phát huy lợi thế, hướng mạnh vào xuất khẩu, đồng thời thay thế nhập khẩu bằng những sản phẩm sản xuất trong nước có hiệu quả. Ðây là bước đột phá rất quan trọng trong đổi mới tư duy của Ðảng về CNH. Nó đã mở ra một không gian phát triển mới, không giới hạn cho việc đẩy mạnh CNH, HÐH đất nước.
4. Ðịnh hình ngày càng rõ hơn quan điểm rút ngắn thời gian thực hiện CNH, HÐH; đẩy mạnh CNH, HÐH, gắn với phát triển kinh tế tri thức và chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế
Tiếp tục phát triển tư duy lý luận và thực tiễn về CNH, HÐH, đến Ðại hội Ðảng lần thứ IX, lần đầu tiên trong văn kiện của mình, Ðảng ta chính thức khẳng định quan điểm rút ngắn thời gian thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa. "Con đường CNH, HÐH của nước ta cần và có thể rút ngắn thời gian, vừa có những bước tuần tự, vừa có bước nhảy vọt" (Văn kiện Ðại hội Ðảng lần thứ IX).
Trong thực tế, quá trình CNH ở từng quốc gia, tuy vẫn phải tuân theo những lô-gích tổng quát, nhưng lại rất khác nhau trong việc lựa chọn mô hình, nội dung chiến lược, bước đi và giải pháp CNH cụ thể. Các nước đi sau đều có khả năng rút ngắn quá trình thực hiện CNH so với các nước đi trước. Việc rút ngắn này được thực hiện bằng cách:
- Ðẩy nhanh tốc độ thực hiện các bước chuyển tuần tự từ nền kinh tế nông nghiệp truyền thống sang nền kinh tế công nghiệp hiện đại.
- Rút ngắn các bước đi, thực hiện những bước nhảy vọt về cơ cấu.
Sự kết hợp hai xu hướng này đòi hỏi quá trình CNH ở Việt Nam phải đồng thời thực hiện hai nội dung của một quá trình phát triển rút ngắn theo hướng hiện đại là vừa xây dựng nền kinh tế công nghiệp hiện đại, vừa từng bước phát triển kinh tế tri thức trong môi trường hội nhập kinh tế quốc tế dưới tác động của toàn cầu hóa kinh tế. Ðây là tư duy phát triển hiện đại mà Ðảng ta đã nắm bắt và trở thành một trong những tư tưởng chủ đạo của việc đẩy mạnh, đẩy nhanh CNH, HÐH ở nước ta, nhằm nhanh chóng thoát khỏi tình trạng một nước nghèo, kém phát triển, rút ngắn khoảng cách tụt hậu phát triển so với các nước trong khu vực.
Trên cơ sở kết hợp tốt cơ hội thuận lợi do bối cảnh quốc tế tạo ra, với những tiềm năng và lợi thế của đất nước, nhất là tiềm năng và lợi thế của con người Việt Nam và do con người Việt Nam tạo ra, chúng ta có đủ điều kiện thực tế để rút ngắn quá trình CNH, HÐH gắn với phát triển kinh tế tri thức và hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả. Ðể hiện thực hóa khả năng rút ngắn, có nhiều việc phải làm, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến việc hình thành đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và coi phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ thật sự là nền tảng và động lực của CNH, HÐH đất nước.
Trên cơ sở đổi mới, phát triển tư duy lý luận và thực tiễn của Ðảng ta về CNH, HÐH đất nước, một hệ thống các quan điểm chỉ đạo về đẩy mạnh CNH, HÐH đã hình thành. Ðó là:
a) Coi trọng việc đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn với những nội dung chủ yếu như: chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn hướng tới một nền nông nghiệp hàng hóa đa dạng, có sức cạnh tranh cao và tạo giá trị gia tăng ngày càng lớn gắn với công nghiệp chế biến hiện đại; phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ nông thôn, làng nghề, khu công nghiệp nhỏ, điểm công nghiệp, khu nông nghiệp công nghiệp cao. Ðồng thời, tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ trong nông nghiệp, nhất là công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, công nghệ sạch; phát triển mạnh kết cấu hạ tầng kỹ thuật cho nông nghiệp, nông thôn, nhất là thủy lợi, giao thông, điện, thông tin, trường học, trạm y tế; đầu tư nhiều hơn cho xóa đói, giảm nghèo và giáo dục văn hóa, nâng cao trình độ dân trí ở các vùng nông thôn, nhất là các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số.
Ðảng ta coi trọng việc đẩy nhanh CNH, HÐH nông nghiệp, nông thôn với các nội dung trên, thực chất là tạo những cơ sở kinh tế - xã hội để giải quyết tốt vấn đề nông dân, nông nghiệp, nông thôn - một nội dung cốt lõi mà cách mạng Việt Nam phải giải quyết, một trong những tiền đề tiên quyết để rút ngắn thành công quá trình CNH, HÐH đất nước.
b) Ða dạng hóa các chủ thể thực hiện CNH, HÐH; công nghiệp hóa là sự nghiệp của toàn dân, của mọi thành phần kinh tế trong đó kinh tế nhà nước là chủ đạo.
Trước đây, trong mô hình công nghiệp hóa kiểu cũ, Nhà nước là chủ thể duy nhất thực hiện công nghiệp hóa. Ngày nay, ngoài Nhà nước và kinh tế nhà nước còn có các chủ thể khác là tư nhân và kinh tế tư nhân, các nhà đầu tư nước ngoài và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Một chủ thể thực hiện CNH, HÐH đặc biệt quan trọng là người dân trong xã hội trên cương vị công tác, làm việc của mình. Ðó là công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân; là công chức, viên chức, công an, quân đội... Trên cơ sở này, mọi nguồn lực của xã hội đều có khả năng được huy động cho quá trình CNH rút ngắn theo hướng hiện đại ở nước ta.
Ðảng ta khẳng định, trong các thành phần kinh tế thực hiện CNH, HÐH đất nước, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Nhưng, quan niệm về vai trò chủ đạo đã có đổi mới căn bản về nội dung. Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước thể hiện ở sự định hướng, tạo môi trường, hỗ trợ các thành phần kinh tế khác cùng phát triển và là lực lượng vật chất cần thiết để Nhà nước điều tiết sự phát triển của nền kinh tế trong quá trình đẩy mạnh CNH, HÐH.
c) Gắn chặt việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng, kết hợp tốt nội lực và ngoại lực trở thành nguồn lực tổng hợp của quốc gia để đẩy mạnh CNH, HÐH đất nước.
Giữ vững độc lập tự chủ trong phát triển đất nước nói chung và trong phát triển kinh tế nói riêng là một vấn đề có tính nguyên tắc, kiên định trong đường lối, chính sách của Ðảng ta có liên quan trực tiếp đến sự tồn vong và phát triển của đất nước. Ðộc lập tự chủ về kinh tế tạo cơ sở cho hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả là để tạo những điều kiện cần thiết cho việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ. Ðây là mối quan hệ biện chứng. Giải quyết tốt mối quan hệ này thì chúng có tác động hỗ trợ, thúc đẩy tích cực. Nếu giải quyết không tốt, thì có tác động ngược lại.
Quan niệm về nền kinh tế độc lập tự chủ cũng có nhiều đổi mới và phát triển. Ðó không phải là nền kinh tế khép kín, thay thế nhập khẩu, tự sản xuất mọi thứ mà đất nước cần với bất cứ giá nào, không cần tính đến lợi thế và hiệu quả. Ðảng ta quan niệm độc lập tự chủ trong phát triển kinh tế đất nước, "trước hết là độc lập tự chủ về đường lối, chính sách, đồng thời có tiềm lực kinh tế đủ mạnh: có mức tích lũy ngày càng cao từ nội bộ nền kinh tế; có cơ cấu kinh tế hợp lý, có sức cạnh tranh; kết cấu hạ tầng ngày càng hiện đại và có một số ngành công nghiệp nặng then chốt; có năng lực nội sinh về khoa học và công nghệ; giữ vững ổn định kinh tế - tài chính vĩ mô; bảo đảm an ninh lương thực, an toàn năng lượng, tài chính, môi trường..." (Văn kiện Ðại hội Ðảng lần thứ IX).
Như vậy, để giữ vững độc lập tự chủ trong phát triển kinh tế thì ngoài độc lập tự chủ về đường lối và chính sách, Ðảng ta luôn luôn chăm lo đến việc bảo đảm tiềm lực nội sinh của đất nước nói chung và nền kinh tế nói riêng đủ mạnh, đủ sức làm cơ sở cho sự phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững của đất nước trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Tiềm lực nội sinh của đất nước, của nền kinh tế sẽ không được bảo đảm và từng bước nâng cao, nếu chúng ta không phát triển được một số ngành công nghiệp nặng then chốt, có ý nghĩa tạo nền tảng như khai thác dầu khí, lọc dầu và hóa dầu, luyện kim cơ khí chế tạo, hóa chất cơ bản, phân bón, vật liệu xây dựng... với những bước đi hợp lý, bảo đảm công nghệ hiện đại, có sức cạnh tranh cao, phát huy tốt hiệu quả trên cơ sở thu hút vốn đầu tư của trong nước và ngoài nước, nhất là của các tập đoàn hàng đầu trên thế giới.
d) Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng an ninh.
Trong 20 năm qua, quan điểm về sự kết hợp này ngày càng được thể hiện đậm nét trong quy hoạch và kế hoạch phát triển đất nước, từng vùng, ngành, địa phương và trong nhiều dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng, đã góp phần quyết định vào việc giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia, đẩy mạnh CNH, HÐH đất nước.
Hai mươi năm đổi mới cũng chính là 20 năm tiếp tục thực hiện CNH đất nước trên nền tảng của sự đổi mới tư duy, trước hết là tư duy kinh tế. Thành tựu của 20 năm này là to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Ðất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế-xã hội, ổn định và phát triển, tạo lập được những tiền đề cần thiết để bắt đầu từ năm 2001, đất nước chuyển sang một giai đoạn phát triển mới, giai đoạn thực hiện chiến lược đẩy mạnh CNH, HÐH đất nước theo định hướng XHCN với mục tiêu đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nền kinh tế đã có bước phát triển mới về lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và hội nhập kinh tế quốc tế. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đã tăng gần bốn lần. Cơ cấu kinh tế đã có bước chuyển biến tích cực theo hướng CNH, HÐH; một số ngành công nghiệp nền tảng bước đầu được xây dựng; năng lực nội sinh của khoa học và công nghệ, kết cấu hạ tầng, tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường. Theo đó, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ta được cải thiện rõ rệt; chỉ số phát triển con người (HDI) được liên tục nâng cao và thành tựu về phát triển con người của Việt Nam được Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) đánh giá là tốt nhất khu vực Ðông-Nam Á. Những thành tựu này làm tăng thêm thế và lực mới của đất nước, tạo thêm điều kiện để đẩy mạnh hơn nữa CNH, HÐH.
Tuy nhiên, quá trình CNH, HÐH trong 20 năm qua cũng đang chứa đựng nhiều vấn đề chưa được giải quyết, trong đó có những vấn đề thật sự nghiêm trọng. Ðó là tình trạng nền kinh tế phát triển chưa tương xứng tiềm năng; chất lượng tăng trưởng chậm được cải thiện; CNH, HÐH nông nghiệp, nông thôn còn nhiều lúng túng, tình trạng trùng lặp về cơ cấu giữa các vùng, các địa phương chậm được khắc phục; khoa học và công nghệ chưa thật sự là nền tảng và động lực của CNH, HÐH; môi trường ngày càng xuống cấp, tham nhũng, lãng phí ngày càng có xu hướng nghiêm trọng... Việc giải quyết một số mối quan hệ, như: quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng và chất lượng tăng trưởng, quan hệ giữa thể chế nhà nước và thể chế thị trường, quan hệ giữa độc lập tự chủ về kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế trong quá trình đẩy mạnh CNH, HÐH đang gặp những vướng mắc trong thực tiễn cũng đang đòi hỏi có sự trả lời thỏa đáng về mặt lý luận.
Trước thềm Ðại hội Ðảng lần thứ X, những vấn đề lý luận và thực tiễn của việc rút ngắn quá trình CNH, HÐH theo định hướng XHCN trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh và lợi thế cạnh tranh của đất nước do con người Việt Nam tạo ra, được thực hiện trong môi trường chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển kinh tế tri thức, phát huy tối đa nội lực, thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn ngoại lực, sẽ được toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta thảo luận làm rõ; để có thêm xung lực mới đẩy mạnh CNH, HÐH đất nước.

Ðỗ Hòai Nam
Ủy viên T.Ư Ðảng
Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam
(Theo báo ND)

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Củ Chi thay da đổi thịt – Giàu lên nhờ phát triển mạnh công nghiệp (04/09/2006)
Hải Dương: Đổi mới và phát triển (25/08/2006)
Những công trình kinh tế - xã hội quan trọng của đất nước trong 20 năm đổi mới (1986 - 2006)
(tiếp theo) (26/05/2006)
Những công trình kinh tế - xã hội quan trọng của đất nước trong 20 năm đổi mới (1986 - 2006) (Tiếp theo) (24/05/2006)
Những công trình kinh tế - xã hội quan trọng của đất nước trong 20 năm đổi mới (1986 - 2006) (24/05/2006)
Nhìn lại 20 năm công tác phát triển đảng viên (15/05/2006)
Hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới: Sóc Trăng đã "hơn trước nhiều!" (16/04/2006)
Thành tựu về quyền con người trong thời kỳ đổi mới (10/04/2006)
Thành tựu 20 năm đổi mới – Thành tựu của toàn dân tộc (10/03/2006)
Phát triển kinh tế - xã hội miền núi ở Bắc Giang (10/03/2006)
 Trang 1 / 5 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Ðổi mới giáo dục - đào tạo, thành tựu và thách thức (07/11/2005)
Chăm lo cho con người là mục đích của chủ nghĩa xã hội (04/11/2005)
Nhìn lại 20 năm đổi mới: Văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội (30/10/2005)
Đổi mới về đối ngoại (28/10/2005)
Chủ động hội nhập kinh tế, những thành tựu quan trọng (27/10/2005)
Những thành tựu trong đổi mới nhận thức lý luận về văn hoá (26/10/2005)
Tăng trưởng kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội (26/10/2005)
Công cuộc đổi mới: Nhìn lại để tiếp tục tiến lên (24/10/2005)
Bài học kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại qua 20 năm đổi mới ở nước ta (24/10/2005)
Chính sách và hoạt động đối ngoại trong thời kỳ đổi mới (24/10/2005)
 Trang 1 / 1 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét việc ông Nguyễn Thế Thảo thôi giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố
· Quốc hội thông qua Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)
Bắt buộc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can
· Bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
Quốc hội đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, yếu kém
· Việt Nam xếp thứ 29/70 quốc gia về năng lực tiếng Anh
· Lễ trao giải thưởng Công nghệ thông tin - Tuyền thông ASEAN 2015
· Tổng thống Đức: Tôi đặc biệt kính trọng nhân dân Việt Nam
· Xét xử "đại án" tham ô tại ALC II: Tuyên án tử hình đối với bị cáo Vũ Quốc Hảo và Đặng Văn Hai
· Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp các nhà giáo và cán bộ ngành Giáo dục TP. Hải Phòng
· Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự hài lòng với kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet