Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 25 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Thông tư số 11/2006/TT-BTC ngày 21/2/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 110/2002/TT-BTC ngày 12/12/2002 của Bộ Tài Chính về sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực Ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm
09:07 | 18/04/2006
New Page 1

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

 

Căn cứ Nghị định số 144/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

 

Nhằm tạo môi trường thuận lợi cho việc phát hành và kinh doanh chứng khoán, đảm bảo cho thị trường chứng khoán hoạt động có tổ chức, an toàn và hiệu quả, Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 110/2002/TT-BTC ngày 12/12/2002 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm (sau đây gọi tắt là Thông tư 110/2002/TT-BTC) như sau:

 

1. Sửa đổi, bổ sung điểm 1, mục II, Thông tư 110/2002/TT-BTC như sau: “Mức thu phí đối với các dịch vụ sử dụng thiết bị, cơ sở hạ tầng chứng khoán và hoạt động chứng khoán được thực hiện theo các mức cụ thể quy định trong phụ lục số 1: Biểu mức thu phí trong lĩnh vực chứng khoán”.

 

Ban hành kèm theo Thông tư này “Biểu mức thu phí trong lĩnh vực chứng khoán” thay thế “Danh mục chi tiết các loại phí” tại phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 110/2002/TT-BTC.

 

2. Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ tư, điểm 3, mục II, Thông tư 110/2002/TT-BTC như sau: “Phí trong lĩnh vực chứng khoán do Trung tâm giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán (cơ quan thu phí) tổ chức thu và quản lý sử dụng theo quy định hiện hành”.

 

3. Sửa đổi, bổ sung điểm 2, mục II, Thông tư 110/2002/TT-BTC như sau: “Cơ quan thu phí được sử dụng 100% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho việc cung cấp dịch vụ và thu phí.”

 

4. Thay cụm từ “Danh mục chi tiết các loại lệ phí” tại điểm 2, mục II và phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư 110/2002/TT-BTC bằng cụm từ  “Biểu mức thu lệ phí trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm”.

 

5. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Công văn số 14365-TC/TCNH ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính về việc thu phí hoạt động kinh doanh chứng khoán.

 

6. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

 

THỨ TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Trương Chí Trung

PHỤ LỤC SỐ 1

 

BIỂU MỨC THU PHÍ TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN

 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2006/TT-BTC ngày 21/02/2006
của Bộ Tài chính  sửa đổi, bổ sung Thông tư số 110/2002/TT-BTC ngày 12/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm)

 

TT

TÊN PHÍ

MỨC THU

1

Phí sử dụng hệ thống thiết bị

20.000.000 đồng/1 thiết bị đầu cuối/năm

2

Phí giao dịch:

 

2.1

Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư

0,05%/trị giá giao dịch

2.2

Trái phiếu

0,0075%/trị giá giao dịch

3

Phí quản lý niêm yết hàng năm:

 

3.1

Niêm yết dưới 10 tỷ đồng

5.000.000 đồng

3.2

Niêm yết từ 10 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng

10.000.000 đồng

3.3

Niêm yết từ trên 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng

15.000.000 đồng

3.4

Niêm yết từ 100 tỷ đồng trở lên

20.000.000 đồng

4

Phí lưu ký chứng khoán:

 

4.1

Lưu ký chứng khoán

2 đồng/lô chứng khoán/tháng

4.2

Chuyển khoản chứng khoán

5 đồng/lô chứng khoán (tối đa không quá 500.000đ/1lần chuyển khoản)

 

Ghi chú: 01 lô chứng khoán = 10 chứng khoán.

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Quyết định Số : 31/2006/QĐ-NHNN ngày 18/ 7/2006 của Ngõn hàng Nhà nước Việt Nam Ban hành Quy định tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và người điều hành Quỹ tín dụng (21/08/2006)
Quyết định số 26/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 26/ 6/2006 Về việc ban hành Quy chế bảo lãnh ngân hàng (21/08/2006)
Quyết định số 112/2006/QĐ-TTg ngày 24/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 (29/06/2006)
Thông tư số 35/2006/TT-BCT ngày 20/4/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 07/2006/NĐ-CP ngày 10/1/2006 của Chính phủ về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (28/06/2006)
Quyết định số 15/2006/QĐ-NHNN ngày 13/4/2006 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Về việc sửa đổi một số điều của Quy chế tiêu huỷ tiền ban hành kèm theo Quyết định số 326/2004/QĐ-NHNN ngày 01/4/2004 của T (28/06/2006)
Quyết định số 108/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ngân hàng Phát triển Việt Nam (02/06/2006)
Quyết định số 19/2006/QĐ-NHNN ngày 4/5/2006 về việc ban hành Chương trình hành động của Ngành ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (16/05/2006)
Thông tư của ngân hàng Nhà nước số 02/2006/TT-NHNN ngày 12 tháng 4 năm 2006 hướng dẫn việc ký quỹ tại ngân hàng đối với doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm (15/05/2006)
Các biện pháp góp phần ổn định thị trường ngoại tệ (13/05/2006)
Thông tư số 01/2006/TT-NHNN ngày 20/2/2006 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số nội dung về góp vốn thành lậo quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (19/04/2006)
 Trang 1 / 2 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Quyết định số 13/2006/QĐ-NHNN ngày 3/4/2006 về việc bổ sung Điểm 5 Phụ lục số 3 quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số (15/04/2006)
Quyết định số 08/2006/QĐ-NHNN ngày 14/02/2006 ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Vụ Thi đua – Khen thưởng (03/04/2006)
Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Thi đua – Khen thưởng
(Ban hành kèm theo Quyết định số 08 /2006/QĐ-NHNN ngày 14 tháng 02 năm 2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước) (03/04/2006)
Nghị định số 22/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện (03/04/2006)
Quyết định số 07/2006/QĐ-NHNN ngày 26/01/2006 của Ngân hàng Nhà nước về việc huỷ bỏ Quyết định số 319/1998/QĐ-NHNN7 ngày 29/9/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc báo cáo thu, chi ngoại tệ tr (03/04/2006)
Quyết định số 1839/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 19/12/2005 về việc thu đổi ngân phiếu thanh toán quá thời hạn lưu hành (27/01/2006)
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 07/2006/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2006 phê duyệt chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2 (25/01/2006)
Quyết định số 807/2005/QĐ-NHNN ngày 01/6/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết (31/10/2005)
Quyết định số 1247/2005/QĐ-NHNN ngày 26/8/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh lãi suất tiền gửi tối đa bằng Đô-la Mỹ của pháp nhân tại tổ chức tín dụng (21/09/2005)
Thông tư số 04/2005/TT-NHNN ngày 26/8/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về sửa đổi, bổ sung khoản 6 Mục III Thông tư số 01/2001/TT-NHNN ngày 19/01/2001 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với đầu t (20/09/2005)
 Trang 1 / 2 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Thủ tướng phê duyệt biên chế công chức năm 2016
Giảm 4.139 biên chế của các bộ, ngành và địa phương
· Tăng cường hợp tác giữa công đoàn Việt Nam và Belarus
· 82 bia tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám được công nhận là bảo vật quốc gia
· Kỷ niệm trọng thể 70 năm thành lập UNESCO
· Rà soát các phương án chuẩn bị Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX
· 22/5/2016: Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
· Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia
· Triển khai xây dựng các trung tâm nghề cá lớn
· Chủ tịch nước Trương Tấn Sang rời Hà Nội, lên đường thăm Đức
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet