Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 2 tháng 12 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X
16:17 | 27/08/2008

Thực hiện chương trình công tác toàn khóa, từ 09 đến 7/7/2008, Ban Chấp hành Trung ương đã họp Hội nghị lần thứ bảy. Đồng chí Tổng Bí Nông Đức Mạnh đã có bài phát biểu khai mạc và bế mạc quan trọng. Sau khi Hội nghị kết thúc, đã có Thông báo Kết quả Hội nghị. Đấy là những tài liệu rất quan trọng, thể hiện một cách cô đúc nhất tinh thần cơ bản của các đề án, các nội dung Hội nghị Trung ương đã tập trung thảo luận và quyết nghị.

Tại Hội nghị, Trung ương đã nghe và thảo luận các đề án do Bộ Chính trị trình; quyết định ban hành các Nghị quyết và kết luận những vấn đề quan trọng, nhằm tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội X, đưa Nghị quyết Đại hội X vào thực tiễn cuộc sống.

1.Những hoạt động chính và quyết nghị của Hội nghị

* Hội nghị Trung ương 7 đã thảo luận và ra  nghị quyết về 3 vấn đề quan trọng bao gồm: Thứ nhất, thảo luận Đề án và quyết nghị ra nghị quyết về vấn đề ''Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá". Thứ hai, thảo luận Đề án và quyết nghị ra nghị quyết về vấn đề ''Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước''. Thứ ba, thảo luận Đề án và quyết nghị ra nghị quyết “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”

* Hội nghị cũng đã nghe báo cáo và thảo luận về một số vấn đề khác: Nghe báo cáo và thảo luận về tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm, bàn và thống nhất những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2008. Nghiên cứu và góp ý kiến vào 3 báo cáo do Bộ Chính trị và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương trình Ban Chấp hành Trung ương bao gồm: Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 7; Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương tại Hội nghị Trung ương 6 về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2007, trọng tâm công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2008; Báo cáo giải trình của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương tiếp thu ý kiến của Trung ương về Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2007. Xem xét kỷ luật cán bộ và một số công việc khác.

2. Một số ghi nhận về Hội nghị

* Hội nghị mang tính chuyên đề rất đậm nét. Ba đề án Trung ương thảo luận và thông qua đều tập trung vào mảng vấn đề là xây dựng các lực lượng chính trị - xã hội Hội nghị. Trung ương 7 tập trung bàn về thanh niên, trí thức, nông dân - những lực lượng đóng vai trò quyết định thắng lợi của CNH, HĐH. Tính chuyên đề rất tập trung nhưng lại thể hiện tính logic trong tư duy lãnh đạo.

* Hội nghị Trung ương 7 thể hiện một bước tiến mới trong quá trình chuẩn bị các đề án. Các đề án trình Hội nghị Trung ương 7 lần này là những vấn đề rất lớn và khó, được chuẩn bị rất công phu và nghiêm túc, có sự kết hợp chặt chẽ giữa tổng kết thực tiễn với nghiên cứu khoa học, lý luận.

Từ trước tới nay, các đề án, các vấn đề trình ra Trung ương đều được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, nhưng do yêu cầu khách quan của thực tiễn với những vấn đề ngày càng phức tạp hơn, mới hơn, khó hơn đòi hỏi Đảng phải tiếp tục nâng cao trình độ trí tuệ trong việc đề ra các quyết sách lớn. Chất lượng các đề án trình ra Trung ương tạo cơ sở để Trung ương cân nhắc, bàn thảo và quyết định chính xác nhất những vấn đề quan trọng của đất nước, nhất là sau khi Hội nghị Trung ương 6 đã ra Nghị quyết về ''Công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới''. Ba Đề án trình ra Hội nghị Trung ương 7 có thể nói là kết quả của một quá trình kết hợp tổng kết thực tiễn một cách nghiêm túc, với việc triển khai nghiên cứu khoa học, lý luận một cách rất công phu.

Đề án ''Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế,: Từ tháng 12/2007 đến tháng 6/2008, theo sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo chuẩn bị Đề án đã khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao: tổ chức điều tra xã hội học với đối tượng là trí thức hoạt động trên các lĩnh vực khác nhau; hướng dẫn Ban Tuyên giáo của 64 tỉnh, thành phố, các bộ, ngành, các tổ chức liên quan báo cáo về tình hình đội ngũ trí thức và công tác trí thức. Trực tiếp làm việc với lãnh đạo tỉnh uỷ, thành uỷ, ban tuyên giáo, các sở, ban ngành ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, tỉnh Đắc Lắc, tỉnh Thái Nguyên. Tổ chức 22 buổi hội thảo, toạ đàm, hội nghị với sự tham gia của gần 2.000 đại biểu là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ lão thành, các chuyên gia và các trí thức đại diện cho các bộ, ban, ngành, hội ở Trung ương, trí thức, kiều bào. Đã có trên 80 chuyên gia gửi văn bản góp ý kiến vào dự thảo Đề án. Ngày 19/5/2008, Thường trực Ban Bí thư đã mời và nghe ý kiến đóng góp trực tiếp của 28 trí thức tiêu biểu. Kỳ họp thứ 5 của Hội đồng Lý luận Trung ương đã tập trung thảo luận để những vấn đề lý luận liên quan đến xây dựng đội ngũ trí thức. Chương trình khoa học cấp Nhà nước KX.04.04/10 của Hội đồng Lý luận Trung ương đã phối hợp với Thời báo Kinh tế tổ chức cuộc hội thảo quy mô về xây dựng trí thức trong doanh nghiệp. Ngày 30/5/2008, Thường trực Ban Bí thư đã làm việc với Ban Biên tập Đề án, chỉ đạo một số nội đung cần chỉnh sửa, hoàn thiện. Ngày 12/6/2008, Bộ Chính trị đã họp, thảo luận dự thảo Đề án do Ban Chỉ đạo chuẩn bị, sau đó hoàn chỉnh trình Ban Chấp hành Trung ương.

Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá, Ban Chỉ đạo đã tổ chức khảo sát trực tiếp ở 8 tỉnh, thành phố, đi nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm tại Nhật Bản, Trung Quốc về tình hình thanh niên và công tác thanh niên; tổ chức 2 cuộc hội thảo khoa học tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam; 2 cuộc hội thảo với lãnh đạo một số bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo một số tỉnh, thành phố, một số nhà khoa học; lấy ý kiến các đồng chí nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và một số cán bộ đoàn tiêu biểu của Trung ương Đoàn để tham gia vào các nội dung của dự thảo Đề án. Hội đồng Lý luận Trung ương đã nghiên cứu 5 chuyên đề phục vụ thiết thực các yêu cầu của Đề án. Đã tiến hành một cuộc điều tra xã hội học trên diện rộng, trên cơ sở đó, kết hợp việc phân tích kết quả điều tra hàng năm của Viện Nghiên cứu thanh niên trong những năm gần đây để nắm sát hơn tâm tư, nguyện vọng, mong muốn của thanh niên. Trước khi Bộ Chính trị cho ý kiến lần cuối để trình ra Trung ương, Bộ Chính trị giao cho Hội đồng Lý luận Trung ương nghiên cứu 4 chuyên đề để thẩm định, đối chiếu, so sánh các chuyên đề. Ngày 28/5/2008, Bộ Chính trị đã thảo luận, chỉ đạo hoàn chỉnh Đề án trình Ban Chấp hành Trung ương.

Đề án về ''Vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn” thực sự là kết quả của nhiều công trình tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, lý luận đồ sộ, nghiêm túc với sự tham gia đóng góp của đông đảo các cán bộ lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học, nghiên cứu lý luận thuộc nhiều lĩnh vực.

Ngoài nội dung chính của các Đề án còn có các phụ lục rất chi tiết về số liệu và rất công phu: Đề án ''Xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế'' có 4 phụ lục với 82 trang; Đề án ''Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá” có 5 phụ lục với 82 trang.

Đề án về ''Vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn'' có tập phụ biểu với 9 nội dung quan trọng với 91 trang.

thể nói, các Đề án  trình Hội nghị Trung ương 7 đã chắt lọc và đúc kết, trí tuệ của nhiều cấp, nhiều ngành; thể hiện tinh thần làm việc trách nhiệm, nghiêm túc, khoa học và dân chủ của Ban Chấp hành Trung ương (tổng hợp cả 3 đề án, có 337 ý kiến phát biểu thảo luận ở tổ và tại Hội trường).

* Trung ương vừa quan tâm những vấn đề lớn, có tầm chiến lược, vừa quan tâm lãnh đạo những vấn đề cấp bách, bức xúc trước mắt, đã dành thời gian thoả đáng để nghe và bàn sâu về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, các giải pháp để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, giải quyết vấn đề an sinh xã hội và bảo đảm phát triển, tăng trưởng kinh tế hợp lý và bền vững, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và quyết định sẽ bổ sung một Hội nghị Trung ương vào tháng 10 để bàn sâu về tình hình kinh tế - xã hội năm 2008, phương hướng phát triển kinh tế xã hội năm 2009 trước khi Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ tư cuối năm 2008.

* Trung ương nêu cao tinh thần trách nhiệm trước toàn Đảng, trước nhân dân, phát huy dân chủ và tinh thần tự phê bình, phê bình trong thảo luận các nội dung đề án và xem xét, biểu quyết kỷ luật nội bộ.

 Theo Tạp chí Báo cáo viên

 

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin tiếp
Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (20/02/2008)
Lời phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X), ngày 22/1/2008 (23/01/2008)
Phát biểu của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khai mạc Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X, ngày 5/7/2007 (06/07/2007)
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: "Phát huy cao độ ý thức trách nhiệm, trí tuệ tập thể để Hội nghị Trung ương 5 thành công tốt đẹp"* (05/07/2007)
Phòng chống tham nhũng lãng phí - Quyết tâm lớn của Đảng và Nhà nước (21/05/2007)
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X (09/05/2007)
Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại t (28/03/2007)
Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí (22/08/2006)
 Trang 1 / 1 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét việc ông Nguyễn Thế Thảo thôi giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố
· Quốc hội thông qua Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)
Bắt buộc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can
· Việt Nam xếp thứ 29/70 quốc gia về năng lực tiếng Anh
· Bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
Quốc hội đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, yếu kém
· Xét xử "đại án" tham ô tại ALC II: Tuyên án tử hình đối với bị cáo Vũ Quốc Hảo và Đặng Văn Hai
· Tổng thống Đức: Tôi đặc biệt kính trọng nhân dân Việt Nam
· Lễ trao giải thưởng Công nghệ thông tin - Tuyền thông ASEAN 2015
· Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp các nhà giáo và cán bộ ngành Giáo dục TP. Hải Phòng
· Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự hài lòng với kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet