Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 25 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Quyết định số 97-QĐ/TW, ngày 22 tháng 10 năm 2007 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Trung ương
11:29 | 30/07/2008
- Căn cứ Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa X;
- Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về đổi mới, kiện toàn, tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, định hướng về đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội,

BỘ CHÍNH TRỊ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chức năng của Ban Dân vận Trung ương
Ban Dân vận Trung ương là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương, chính sách và giải pháp lớn về công tác dân vận.
Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Dân vận Trung ương
1. Nghiên cứu, đề xuất
- Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu cụ thể hóa đường lối dân vận của Đảng (công tác mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng, tôn giáo, dân tộc); chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội, các nghị quyết, chỉ thị, quyết định thuộc lĩnh vực nêu trên của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

- Tham gia ý kiến với các cơ quan nhà nước trong việc thể chế hóa các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng về công tác dân vận; phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
2. Thẩm định
- Thẩm định các đề án về công tác dân vận của các ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
- Tham gia thẩm định các chính sách, đề án có liên quan đến quyền dân chủ của nhân dân và công tác dân vận của Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan nhà nước (bao gồm cả quân đội và công an).
- Khi cần thiết, tham gia với Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác dân vận theo phân cấp quản lý.
3. Hướng dẫn, kiểm tra
- Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng về dân vận đối với các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương.
- Phối hợp hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận đối với đội ngũ cán bộ phụ trách công tác dân vận của các cấp ủy trực thuộc Trung ương.
- Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế dân vận của các cấp ủy trực thuộc Trung ương.
4. Tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ trong khối cơ quan dân vận và ban dân vận các cấp ủy trực thuộc Trung ương
- Tham gia với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng.

- Tham gia ý kiến về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, khen thưởng, miễn nhiệm, kỷ luật đối với đội ngũ cán bộ trong khối theo danh mục phân cấp quản lý của Trung ương.
5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư ủy quyền
- Theo dõi hoạt động của một số hội quần chúng.
- Tham gia thẩm định những đề án thuộc các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng... có liên quan mật thiết đến công tác dân vận.
- Thực hiện những công việc khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.
Điều 3. Tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Trung ương
1. Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương:
Có trưởng ban và các phó trưởng ban.
2. Cơ cấu tổ chức của Ban Dân vận Trung ương, gồm:
1. Vụ Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước,
2. Vụ Đoàn thể nhân dân,
3. Vụ Công tác tôn giáo,
4. Vụ Dân tộc,
5. Tạp chí Dân vận,
6. Vụ Tổ chức – Cán bộ,
7. Cơ quan Thường trực tại thành phố Hồ Chí Minh,
8. Cơ quan Thường trực tại thành phố Đà Nẵng,
9. Trung tâm nghiên cứu khoa học dân vận,
10. Văn phòng.
3. Về biên chế:

Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, thống nhất với Ban Dân vận Trung ương xác định biên chế của Ban Dân vận Trung ương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và chức danh, tiêu chuẩn cán bộ, công chức.
Ngoài số biên chế theo quy định, Ban Dân vận Trung ương được thực hiện cơ chế cộng tác viên phục vụ nhiệm vụ nghiên cứu của Ban.
Điều 4. Quy chế làm việc
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế, Ban Dân vận Trung ương tiến hành xây dựng và hoàn chỉnh Quy chế làm việc của Ban và xây dựng quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, trình Ban Bí thư ban hành.
- Quan hệ công tác giữa Ban Dân vận Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quy chế phối hợp và theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Điều 5. Điều khoản thi hành
- Quyết định này thay thế Quyết định số 38-QĐ/TW, ngày 15-7-2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Trung ương và có hiệu lực từ ngày ký.
- Ban Dân vận Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành quyết định này.
T/M BỘ CHÍNH TRỊ
UỶ VIÊN BCT, THƯỜNG TRỰC BBT
Trương Tấn Sang
(Đã ký)

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Quy định số 114-QĐ/TW ngày 20/8/2004 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp Quân đội (03/10/2008)
Quyết định số 127/2008/QĐ-TTg ngày 15/9/2008 của Chính phủ về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có mức tương thấp, đời sống khó khăn (19/09/2008)
 Trang 1 / 1 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Quyết định số 258/QĐ-TTg, ngày 04/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 11 tháng 6 hằng năm là ngày thi đua yêu nước (05/06/2008)
Quyết định số 289/QĐ-TTg, ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân (22/03/2008)
Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 08/1/2008 của Chính phủ quy định việc phối hợp trong phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS qua đường biên giới (15/01/2008)
Quyết định số 07/2008/QĐ-TTg ngày 10/1/2008 của Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010 (15/01/2008)
Những quy định mới về những điều đảng viên không được làm (24/12/2007)
Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 6/12/2007 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng (12/12/2007)
Sửa đổi, bổ sung Quy định về tiêu chuẩn, định mức phương tiện đi lại trong các cơ quan nhà nước (03/12/2007)
Quyết định về việc kiện toàn Uỷ ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế (21/11/2007)
Quyết định số 168/2007/QĐ-TTg ngày 5/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương (11/11/2007)
Quyết định số 1404/QĐ-TTg ngày 16/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương, quân khu (20/10/2007)
 Trang 1 / 6 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Thủ tướng phê duyệt biên chế công chức năm 2016
Giảm 4.139 biên chế của các bộ, ngành và địa phương
· Tăng cường hợp tác giữa công đoàn Việt Nam và Belarus
· 82 bia tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám được công nhận là bảo vật quốc gia
· Rà soát các phương án chuẩn bị Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX
· Kỷ niệm trọng thể 70 năm thành lập UNESCO
· 22/5/2016: Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
· Triển khai xây dựng các trung tâm nghề cá lớn
· Chủ tịch nước Trương Tấn Sang rời Hà Nội, lên đường thăm Đức
· Phát triển sản phẩm đặc thù gắn với đẩy mạnh quảng bá thương hiệu du lịch vùng Tây Bắc
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet