Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 30 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Quyết định số 168/2007/QĐ-TTg ngày 5/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương
10:28 | 11/11/2007

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 158/2004/NĐ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 01/QĐ-HĐTĐKTTW ngày 03 tháng 11 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

                       THỦ TƯỚNG

                           (đã ký)

                          Nguyễn Tấn Dũng

 

  

QUY CHẾ

Hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

(Ban hành kèm theo Quyết định số 168 /2007/QĐ-TTg

ngày 05 tháng 11  năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)

_______

 

 

Chương I

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG

THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG

Điều 1. Chức năng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương (sau đây gọi tắt là Hội đồng) là cơ quan tham mưu, tư vấn cho Đảng và Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng

1. Thực hiện sự phối hợp giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức nghề nghiệp trong việc tham mưu đề xuất các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng và tổ chức các phong trào thi đua trong phạm vi cả nước.

2. Định kỳ đánh giá tình hình phong trào thi đua và công tác khen thưởng; kiến nghị, đề xuất với Đảng và Chính phủ đề ra các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua trong từng năm và trong từng giai đoạn, tham mưu, tư vấn cho Đảng và Nhà nước về tổng kết lý luận và thực tiễn về công tác thi đua, khen thưởng; đề xuất sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách về thi đua, khen thưởng.

3. Đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách về thi đua, khen thưởng đối với các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

4. Xét chọn các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét đề nghị Chủ tịch nước quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, danh hiệu tỉnh Anh hùng, thành phố Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.

Chương II

THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ

CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng

Thủ tướng Chính phủ là Chủ tịch Hội đồng.

Chủ tịch Hội đồng lãnh đạo mọi hoạt động của Hội đồng, chủ trì và kết luận các phiên họp của Hội đồng.

Điều 4. Các Phó Chủ tịch Hội đồng

1. Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng do Phó Chủ tịch nước đảm nhận, chịu trách nhiệm chủ trì, kết luận các phiên họp của Hội đồng nếu Chủ tịch Hội đồng đi vắng và ủy quyền, thay mặt Chủ tịch Hội đồng ký các văn bản của Hội đồng, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy chế và các quyết định về chủ trương công tác của Hội đồng.

2. Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng do Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đảm nhận, chịu trách nhiệm thường trực giải quyết các công việc của Hội đồng, ký các văn bản của Hội đồng theo sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng.

3. Một Phó Chủ tịch Hội đồng do Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đảm nhận, chịu trách nhiệm phụ trách phong trào thi đua của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phong trào thi đua trong các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, nghề nghiệp và các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng phân công.

4. Một Phó Chủ tịch Hội đồng do Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đảm nhận, chịu trách nhiệm phụ trách phong trào thi đua trong công nhân viên chức và lao động thuộc các thành phần kinh tế và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng phân công.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng

Ngoài Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Hội đồng có các thành viên sau:

1. Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước;

2. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

3. Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương;

4. Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương;

5. Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương;

6. Đại diện lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

7. Đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ;

8. Đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng;

9. Đại diện lãnh đạo Bộ Công an;

10. Đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

11. Đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam;

12. Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam;

13. Đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Việt Nam;

14. Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên Hội đồng

Thành viên Hội đồng là người đại diện cho cơ quan, đoàn thể tham gia với tư cách đại diện cho một tổ chức, được sử dụng bộ máy của cơ quan mình để thực hiện những nhiệm vụ theo quy định của Quy chế này. Thành viên Hội đồng có nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Theo dõi chỉ đạo hoạt động của các cụm, khối thi đua và phong trào thi đua thuộc phạm vi ngành, đoàn thể mình phụ trách.

2. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương công tác của Hội đồng theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng và Thường trực Hội đồng, định kỳ 06 tháng và 01 năm báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng.

3. Tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng theo quy định. Trường hợp vắng mặt không tham dự cuộc họp của Hội đồng, thành viên Hội đồng phải báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng.

4. Thực hiện việc xem xét, bỏ phiếu đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng.

Điều 7. Cơ cấu, nhiệm vụ của Thường trực Hội đồng

1. Thường trực Hội đồng gồm có Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội đồng.

2. Thường trực Hội đồng có các nhiệm vụ sau đây:

a) Lập kế hoạch và chương trình công tác của Hội đồng;

b) Thông qua dự thảo chương trình nội dung công tác trình Hội đồng thảo luận tại các kỳ họp, thông báo kết luận các kỳ họp của Hội đồng;

c) Xử lý những vấn đề phát sinh đột xuất cần có ý kiến của tập thể do không thể chờ đến kỳ họp của Hội đồng hoặc không tổ chức họp Hội đồng đột xuất, sau đó phải báo cáo lại với Hội đồng trong phiên họp Hội đồng gần nhất;

d) Thông qua dự thảo các văn bản để triển khai các chủ trương công tác và các kết luận của Chủ tịch Hội đồng;

đ) Đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc theo đề nghị của cơ quan thường trực giúp việc Hội đồng.

3. Thường trực Hội đồng họp thường kỳ 03 tháng một lần. Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng và Phó Chủ tịch thường trực thường xuyên xem xét, kiểm tra tiến độ việc thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng.

Điều 8. Cơ quan thường trực, giúp việc cho Hội đồng

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương là cơ quan thường trực giúp việc cho Hội đồng, có nhiệm vụ:

1. Dự thảo nội dung các văn bản theo quy định tại Điều 7 Quy chế này.

2. Tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng về việc đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng (quy định tại Điều 2 Quy chế này); báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng đối với các trường hợp (được các Bộ, ngành, địa phương đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng) có số phiếu đồng ý của các thành viên Hội đồng từ 70% trở lên so với tổng số thành viên Hội đồng để xin ý kiến và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét đề nghị Chủ tịch nước quyết định theo đúng quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.

3. Xem xét, tổng hợp hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, báo cáo Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

4. Tổ chức triển khai các kết luận của Hội đồng, thường trực giải quyết các công việc nghiệp vụ của Hội đồng, xử lý các thông tin, ý kiến đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương; tổng hợp báo cáo công tác của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

5. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết và dự trù kinh phí hoạt động của Hội đồng.

 

Chương III

PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG

Điều 9. Phiên họp thường kỳ của Hội đồng

Hội đồng họp định kỳ 06 tháng 1 lần để đánh giá công tác của Hội đồng, tổng hợp tình hình phong trào thi đua và công tác khen thưởng của cả nước, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng tiếp theo và cho ý kiến giải quyết những vấn đề cần thiết khác. Hội đồng có thể họp bất thường do Chủ tịch Hội đồng triệu tập.

Điều 10. Công tác kiểm tra, giám sát của Hội đồng

Hội đồng thực hiện việc kiểm tra, giám sát thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với công tác thi đua, khen thưởng ở các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể trung ương và các địa phương.

Điều 11. Quan hệ với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp

Quan hệ làm việc giữa Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các Bộ, ngành, đoàn thể trung ương, các địa phương là quan hệ chỉ đạo và phối hợp. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, các ngành có trách nhiệm phối hợp thực hiện.

Điều 12. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng

Hội đồng hoạt động theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, biểu quyết theo đa số, các ý kiến khác nhau của các thành viên Hội đồng về việc đề xuất các chủ trương, chính sách về thi đua, khen thưởng đều được báo cáo với Đảng, nhà nước để xem xét, quyết định.

 

Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Khen thưởng

Các thành viên Hội đồng có thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ được Thường trực Hội đồng đề xuất để Hội đồng xem xét, đề nghị Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước khen thưởng.

Điều 14. Điều khoản thi hành

Quy chế này làm căn cứ hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo./.

 

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Quy định số 114-QĐ/TW ngày 20/8/2004 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp Quân đội (03/10/2008)
Quyết định số 127/2008/QĐ-TTg ngày 15/9/2008 của Chính phủ về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có mức tương thấp, đời sống khó khăn (19/09/2008)
Quyết định số 97-QĐ/TW, ngày 22 tháng 10 năm 2007 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Trung ương (30/07/2008)
Quyết định số 258/QĐ-TTg, ngày 04/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 11 tháng 6 hằng năm là ngày thi đua yêu nước (05/06/2008)
Quyết định số 289/QĐ-TTg, ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân (22/03/2008)
Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 08/1/2008 của Chính phủ quy định việc phối hợp trong phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS qua đường biên giới (15/01/2008)
Quyết định số 07/2008/QĐ-TTg ngày 10/1/2008 của Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010 (15/01/2008)
Những quy định mới về những điều đảng viên không được làm (24/12/2007)
Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 6/12/2007 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng (12/12/2007)
Sửa đổi, bổ sung Quy định về tiêu chuẩn, định mức phương tiện đi lại trong các cơ quan nhà nước (03/12/2007)
 Trang 1 / 2 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Quyết định số 1404/QĐ-TTg ngày 16/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương, quân khu (20/10/2007)
Quyết định số 129/2007-QĐ-TTg ngày 2/8/2007 của Chính phủ ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước (10/10/2007)
Quyết định số 155/2007/QĐ-TTg ngày 25/9/2007 của Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm (09/10/2007)
Quyết định số 156/2007/QĐ-TTg ngày 25/9/2007 Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý đến năm 2010 (09/10/2007)
Quyết định một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007-2015 (20/09/2007)
Quyết định số 1120/QĐ-TTg ngày 24 /8/2007 của Thủ tướng Chính Phủ về Việc phân công công tác
của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng (31/08/2007)
QUY CHẾ
Về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài (24/08/2007)
Quyết định số 135/2007/ QĐ-TTg ngày 17/8/2007 của Chính phủ ban hành Quy chế về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài (24/08/2007)
Quyết định số 882/QĐ-TTg ngày 13/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung thành viên và gia hạn nhiệm kỳ công tác của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước (21/08/2007)
Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch tai xanh ở lợn (18/08/2007)
 Trang 1 / 5 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét việc ông Nguyễn Thế Thảo thôi giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố
· Quốc hội thông qua Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)
Bắt buộc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can
· Bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
Quốc hội đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, yếu kém
· Việt Nam xếp thứ 29/70 quốc gia về năng lực tiếng Anh
· Lễ trao giải thưởng Công nghệ thông tin - Tuyền thông ASEAN 2015
· Tổng thống Đức: Tôi đặc biệt kính trọng nhân dân Việt Nam
· Xét xử "đại án" tham ô tại ALC II: Tuyên án tử hình đối với bị cáo Vũ Quốc Hảo và Đặng Văn Hai
· Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự hài lòng với kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
· Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp các nhà giáo và cán bộ ngành Giáo dục TP. Hải Phòng
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet