Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 1 tháng 12 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Hà Nam : Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát
Phát huy thành tích, vươn lên làm tốt nhiệm vụ trong tình hình mới

10:36 | 15/10/2008
Untitled 1

(ĐCSVN)- Quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X về công tác kiểm tra, giám sát với nhận thức và yêu cầu mới, góp phần phát hiện và khắc phục những thiếu sót, vi phạm,  Ban thường vụ Tỉnh uỷ Hà Nam đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng triển khai thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Việc quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định, quy chế của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá X, của Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, đã được triển khai thực hiện nghiêm túc từ tỉnh đến cơ sở, qua đó cán bộ, đảng viên trong tỉnh đã nhận thức sâu sắc hơn về công tác kiểm tra, giám sát và thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng đối với công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng.

Tỉnh uỷ Hà Nam đã xây dựng quy chế và bổ xung quy chế làm việc của cấp uỷ và UBKT Tỉnh uỷ, hướng dẫn các cấp uỷ, tổ chức đảng bổ xung quy chế làm việc của cấp uỷ và UBKT các cấp và của chi bộ.

Thực hiện  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã xây dựng chương trình kiểm tra toàn khoá, chương trình kiểm tra hàng năm; phân công các đồng chí uỷ viên ban thường vụ thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng cấp dưới và cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh uỷ quản lý. Nội dung kiểm tra, giám sát đã bám sát vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các chương trình, đề án trọng tâm của Ban Chấp hành, ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng và công tác xây dựng Đảng.

Hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã trực tiếp chỉ đạo UBKT Tỉnh uỷ sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và chỉ đạo các cấp uỷ đảng trực thuộc tổ chức sơ kết, tổng kết, bảo đảm nội dung, chất lượng hiệu quả, thiết thực theo đúng kế hoạch của UBKT Trung ương và Chỉ thị số 29 của Bộ Chính trị khoá IX về “Tăng cường công tác kiểm tra của Đảng”.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các cấp uỷ đảng đã thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn kịp thời cán bộ UBKT các cấp, đảm bảo đảm thực thi tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với những cố gắng trên, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Các cấp uỷ trong tỉnh đã kiểm tra 1.760 lượt tổ chức đảng cấp dưới về lãnh đạo, chỉ đạo trong việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và nghị quyết của cấp mình. Các cuộc kiểm tra bao gồm những nội dung: về đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn đảng; tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác thương binh, liệt sỹ; về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Đồng thời thực hiện nghiêm túc Chương trình kiểm tra 07, 37, 67 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trung ương về lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thông qua các cuộc kiểm tra, đã giúp cho các cấp uỷ đảng đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm đối với tổ chức đảng được kiểm tra, rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, góp phần nâng cao trách nhiệm, năng lực lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, góp phần phòng ngừa vi phạm ngay từ ban đầu.

Trong lĩnh vực công tác giám sát, căn cứ vào hướng dẫn của UBKT Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thuờng vụ Tỉnh uỷ thực hiện giám sát đối với các tổ chức đảng, giám sát đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thườg vụ Tỉnh uỷ quản lý; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cũng tăng cường chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ giám sát; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chủ động nắm sát tình hình, trao đổi, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh ngay từ dưới cơ sở.

Với những thành tích dã đạt được qua quá trình công tác, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Hà Nam đã nhiều năm liền được Uỷ Ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen và cờ thi đua, Bằng khen của Chính phủ, 2 năm liền được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc, năm 2006 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chưong Lao động hạng 3.

Nội dung giám sát bao gồm việc thực hiện Chương tình của Tỉnh uỷ về phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2006-2010; Chương trình củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở; Chương trình cải cách hành chính; Chương trình phát triển toàn diện đời sống văn hoá cơ sở đến năm 2010; Nghị quyết 07 của Tỉnh uỷ về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá; thực hiện Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị khoá IX về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; về giải quyết kiếu nại, tố cáo của công dân, công tác giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc xây dựng tiêu chuẩn, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên...

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các cấp uỷ cơ sở đã xây dựng kế hoạch giám sát cụ thể, thông báo nội dung và gợi ý xây dựng báo cáo cho tổ chức đảng được giám sát chuẩn bị, các kết quả giám sát đều được thảo luận tập thể trước khi ra thông báo kết quả giám sát; đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm, giúp cho các cấp uỷ, tổ chức đảng được giám sát nhận thức sâu sắc hơn về thực hiện nhiệm vụ giám sát, có tác dụng tốt trong phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm.

Về kết quả hoạt động của UBKT các cấp, qua kiểm tra 173 đảng viên, đã kết luận 161 đồng chí có vi phạm, chủ yếu thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; vi phạm đạo đức, lối sống, mất đoàn kết nội bộ. Trong đó đã thi hành kỷ luật 74 đồng chí. Qua kiểm tra 22 tổ chức đảng cấp dưới, đã xem xét kết luận 15 tổ chức đảng có vi phạm, chủ yếu là buông lỏng lãnh đạo, thiếu trách nhiệm, mất đoàn kết nội bộ. Đã xử lý kỷ luật một tổ chức đảng.

Trong công tác kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, đã kiểm tra 2.480 tổ chức đảng. Trong đó có 2.299 tổ chức thực hiện tốt nội dung kiểm tra, 181 tổ chức chưa thực hiện tốt. Về kiểm tra thi hành kỷ luật trong đảng, đã kiểm tra 239 tổ chức, có 234 tổ chức thực hiện tốt việc thi hành kỷ luật trong đảng.

Công tác giám sát tổ chức đảng và giám sát đảng viên cũng đã được quan tâm đúng mức. UBT các cấp đã tiến hành 276 cuộc giám sát đối với 528 tổ chức đảng cấp dưới, tổng số đảng viên được giám sát là 5.899 đồng chí. Qua giám sát đã kịp thời uốn nắn, sửa chữa, khắc phục thiếu sót, phòng ngừa và ngăn chặn vi phạm. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cũng đã quan tâm chỉ đạo UBKT Tỉnh uỷ, các cấp uỷ, tổ chức đảng làm tốt công tác giải quyết tố cáo đảng viên, tổ chức đảng; giải quyết khiếu nại, kỷ luật đảng; thi hành kỷ luật trong đảng, bảo đảm công tâm, khách quan, góp phần giữ vững ổn định cơ sở. Chú trọng làm tốt công tác kiểm tra tài chính đảng; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn thể cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Tăng cường công tác xây dựng đảng nói chung, cũng như công tác xây dựng ngành kiểm tra đảng, đảm bảo hoạt động đạt hiệu quả cao trong tình hình mới.

Phát huy những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Nam đang tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng và UBKT đẩy mạnh thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau: Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Quyết định 25 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của đảng” và các quy định của Bộ Chính trị, ban Bí thư và hưóng dẫn của UBKT Trung ương, Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục trong đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, hiểu đầy đủ, sâu sắc hơn mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, tổ chức tốt thực hiện kế hoạch đã đề ra; chú trọng kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Rà soát và bổ xung kế hoạch, nâng cao chất lượng, hiệu quả của côg tác kiểm tra, giám sát, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức đảng. UBKT các cấp thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp các cấp uỷ đảng làm tốt công tác kiểm tra, giám sát theo điều 30, Điều lệ đảng và thực hiện toàn diện quy định của Điều lệ Đảng, giám sát tổ chức đảng và đảng viên, làm tốt công tác tài chính đảng; không để tình trạng đơn thư tố cáo, khiếu nại tồn đọng. Kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ UBKT các cấp, đảm bảo số lượng và chất lượng, của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm có đủ năng lực để đảm đương trọng trách trong tình hình mới; góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng tỉnh Hà Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Minh Tạo

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin/bài đọc nhiều nhất
· HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét việc ông Nguyễn Thế Thảo thôi giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố
· Quốc hội thông qua Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)
Bắt buộc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can
· Bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
Quốc hội đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, yếu kém
· Việt Nam xếp thứ 29/70 quốc gia về năng lực tiếng Anh
· Xét xử "đại án" tham ô tại ALC II: Tuyên án tử hình đối với bị cáo Vũ Quốc Hảo và Đặng Văn Hai
· Tổng thống Đức: Tôi đặc biệt kính trọng nhân dân Việt Nam
· Lễ trao giải thưởng Công nghệ thông tin - Tuyền thông ASEAN 2015
· Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp các nhà giáo và cán bộ ngành Giáo dục TP. Hải Phòng
· Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự hài lòng với kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet