Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 28 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của Đảng
15:07 | 13/02/2008
(ĐCSVN)- Công tác kiểm tra của Đảng là một hoạt động, đồng thời là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng; đảm bảo cho việc đề ra đường lối, chủ trương đúng đắn và thực hiện các nghị quyết của Đảng.
Thông qua kiểm tra để phát hiện những ưu điểm, nhược điểm nảy sinh trong hoạt động, để đảm bảo cho việc thực hiện đạt hiệu quả; cụ thể hơn công tác kiểm tra chính là hoạt động của tổ chức, đảng viên hướng vào việc xây dựng và thực hiện các quyết định, giải quyết các vấn đề trong sinh hoạt và nội bộ Đảng, hoàn thiện quy trình lãnh đạo, giữ vững kỷ luật, với mục đích đảm bảo cho các quyết định đã đề ra được thực hiện một cách nghiêm túc đạt kết quả cao. Lênin ngay từ những ngày đầu lãnh đạo Đảng và Nhà nước Xô Viết đã chỉ rõ: “Khi đường lối, chính sách đã được xác định phương hướng, được thông qua thì nhiệm vụ tổ chức thực hiện phải đặt lên hàng đầu và sự lãnh đạo phải chuyển trọng tâm từ việc soạn th ảo các sắc lệnh sang việc lựa chọn người và kiểm tra sự thực hiện”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: Lãnh đạo đúng nghĩa là giải quyết mọi vấn đề một cách cho đúng, phải tổ chức sự thi hành cho đúng và phải tổ chức sự kiểm soát. Người nhấn mạnh: “Khi đã có chính sách đúng, thì sự thành công hay thất bại của chính sách đó là so nơi cách tổ chức công việc, nơi lựa chọn cán bộ, và do nơi kiểm tra, nếu ba điều ấy sơ sài, thì chính sách có đúng mấy cũng vô ích”.
Đảng ta ngay từ khi thành lập cho đến nay vẫn luôn coi trọng công tác kiểm tra và giữ gìn kỷ luật Đảng. Điều lệ Đảng năm 1930 quy định rõ: Cái trách nhiệm của đảng viên và các đảng bộ là giữ cho kỷ luật của Đảng một cách nghiêm khắc. Tất cả đảng viên đều phải chấp hành các nghị quyết của Quốc tế, của Đảng, Đại hội của Trung ương và thượng cấp.
Tiếp đó, trong các văn kiện của Đảng, vị trí vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm tra được nêu lên rất cụ thể, Đại hội lần thứ V của Đảng nêu rõ: Lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không lãnh đạo. Văn kiện Đại hội lần thứ IX của Đảng ghi: Tăng cường công tác kiểm tra của cấp uỷ, của Uỷ ban Kiểm tra các cấp.
Điều 30, Điều lệ Đảng khoá X khẳng định: “Kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng. Tổ chức đảng phải tiến hành công tác kiểm tra, giám sát. Tổ chức đảng và đảng viên chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng.
Các cấp uỷ đảng lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng”.
Từ những căn cứ và dẫn chứng nêu trên, có thể khẳng định kiểm tra thực sự là hoạt động lãnh đạo quan trọng của Đảng. Kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng và là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng.
Bên cạnh đó, công tác kiểm tra của Đảng còn yếu, chất lượng và hiệu quả kiểm tra chưa cao; nhiều khuyết điểm, sai lầm của đảng viên và tổ chức đảng chậm được phát hiện và khắc phục; chưa coi trọng kiểm tra phòng ngừa, phát huy nhân tố tích cực. Nhiều cấp uỷ, tổ chức đảng chưa làm tốt công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng. Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra của tổ chức đảng và cấp uỷ vẫn còn hạn chế, chưa đạt yêu cầu mong muốn. Một số tổ chức đảng, cấp uỷ nhận thức còn hạn chế; chưa xây dựng được quy trình công tác kiểm tra của cấp uỷ nên nhiều cấp uỷ lúng túng, thiếu chương trình, kế hoạch kiểm tra cụ thể, thiếu trọng tâm, trọng điểm, còn biểu hiện ỷ lại hoặc “khoán trắng” cho uỷ ban kiểm tra, chưa quan tâm chỉ đạo phối hợp thực hiện công tác kiểm tra; công tác kiểm tra ở một số tổ chức đảng chưa đi vào nề nếp, nhất là tổ chức đảng ở các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp; phương pháp kiểm tra của cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra các cấp chưa thật sự đổi mới. Các quy trình tiến hành công tác kiểm tra chậm được quy định cụ thể…
Công tác kiểm tra là quan trọng, là khâu then chốt của vấn đề xây dựng Đảng, nhất là trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của Đảng, cần coi trọng và thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ bản sau đây:
Thứ nhất, nhận thức đúng và thống nhất về công tác kiểm tra của Đảng trong giai đoạn hiện nay, trong đó cần tiếp tục tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức rõ hơn vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, đặc biệt trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến đổi phức tạp, kẻ thù đang tìm mọi cách chống phá cách mạng nước ta. Trong nước đang tiến hành công cuộc đổi mới, mở cửa, tác động tiêu cực của nền kinh tế thị trường ảnh hưởng tới đảng viên và tổ chức đảng, vì vậy hơn lúc nào hết công tác tuyên truyền, giáo dục, kiểm tra đảng là cực kỳ quan trọng.
Sự cần thiết phải tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo số lượng, chất lượng và hiệu quả, nhất là khi Đảng ta là Đảng cầm quyền, Nhà nước là của dân, do dân và vì dân, nhưng thực tế vẫn còn nhiều hiện tượng và hành vi vi phạm kỷ luật của đảng viên, tổ chức đảng làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng.
Thứ hai, phải dân chủ hoá và hiện đại hoá công tác kiểm tra. Hoạt động kiểm tra phải được tiến hành có kế hoạch, tổ chức công khai, thống nhất từ trong cấp uỷ đến từng đảng viên. Kiểm tra, đáng giá, kết luận phải có căn cứ khoa học. Kết quả xử lý kỷ luật phải có tác dụng rõ rệt; phải phối hợp giữa công tác kiểm tra đảng với thanh tra chính phủ và các đoàn thể nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra; phát huy vai trò xây dựng Đảng của quần chúng nhân dân, trong đó có vấn đề kiểm tra, giám sát của quần chúng nhân dân đối với Đảng. Muốn vậy, cần xây dựng va ban hành cơ chế để nhân dân thật sự giám sát được cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng. Mặt khác, để công tác kiểm tra đạt hiệu quả cao cũng cần phải đổi mới, hiện đại hoá các thiết bị, cơ sở vật chất, tạo điều kiện để cán bộ đảng viên thực hiện công tác kiểm tra tốt hơn.
Thứ ba, củng cố nâng cao chất lượng của cơ quan kiểm tra và cấp uỷ đảng, vì thực tế cho thấy trong những năm qua dù đã đạt một số thành tích trong các cơ quan kiểm tra đảng, song vẫn còn mỏng về lực lượng, chất lượng chưa cao, khả năng đáp ứng yêu cầu mới của cách mạng thấp, vì vây phải nhanh chóng thực hiện giải pháp này, trong đó phải tập trung cho uỷ ban kiểm tra của cấp uỷ, cụ thể là: Kiện toàn tổ chức bộ máy; Xây dựng rà soát, bổ sung quy chế làm việc; Đẩy mạnh hơn nữa việc bồi dưỡng, đào tạo lực lượng cán bộ kiểm tra; Quam tâm giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ làm công tác kiểm tra; Nghiên cứu tăng thêm quyền và trách nhiệm cho uỷ ban kiểm tra; Tăng cường sự quan tâm lãnh đạo của cấp uỷ cùng cấp, sự giúp đỡ của uỷ ban kiểm tra cấp trên.
Thực tế đã chứng minh, cơ quan tham mưu - cơ quan uỷ ban kiểm tra của cấp uỷ đảng chính là bộ óc cấp hai của cấp uỷ đảng, ngoài việc thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm tra trong phạm vi phụ trách, uỷ ban kiểm tra còn làm cả chức năng tham mưu, giúp cấp uỷ lãnh đạo. Vì vậy, cơ quan này phải tinh gọn và mạnh mẽ, phải khắc phục tình trạng song trùng của cấp uỷ và chính quyền.
Thứ tư, trong hoạt động kiểm tra phải luôn linh hoạt, vận dụng đồng bộ và sáng tạo các hình thức kiểm tra như kiểm tra thường xuyên, đột xuất, định kỳ; các phương pháp như kiểm tra trực tiếp, gián tiếp và các phương pháp khác theo phương châm chỉ đạo của Bác Hồ là: Khéo kiểm tra thì bao nhiêu khuyết điểm cũng sẽ tòi ra hết.
Thứ năm, Cần nắm vững và thực hiện đúng mục tiêu, tư tưởng chỉ đạo của công tác kiểm tra là chủ động giáo dục, đấu tranh và kiểm tra là “trị bệnh cứu người” đạt hiệu quả cao nhất. Muốn thực hiện được các vấn đề nêu trên thì mỗi cấp uỷ, đảng viên phải có chương trình, kế hoạch ngày từ khi chuẩn bị ra quyết định, quá trình tổ chức thực hiện cho đến khi kết thúc, kiểm tra ngay từ khi có dấu hiệu sai lệch, vi phạm để giáo dục uốn nắm, giúp tổ chức va đảng viên có biện pháp khắc phục để làm tốt hơn.
Thứ sáu, cùng với việc kiểm tra, phải chú ý nâng cao chất lượng các quyết định ngay từ khi soạn thảo, ban hành. Hoàn thiện cơ chế quản lý, hệ thống pháp luật của Nhà nước, vì Đảng ta là đảng cầm quyền, từ đó có chuẩn mực để kiểm tra, đánh giá, vì khâu văn bản luật pháp ở nước ta đang còn trong quá trình hoàn thiện, do đó cũng ảnh hưởng đến quá trình thực hiện, kiểm tra và xử lý đúng.
Thứ bảy, kết hợp chặt chẽ kiểm tra với thi hành kỷ luật, có thể kiểm tra và xử lý kỷ luật có quan hệ hữu cơ trong hoạt động của Đảng, chúng luôn tác động lẫn nhau, thống nhất nhưng không đồng nhất. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: Sửa chữa sai lầm cố nhiên cần dùng cách giải thích, thuyết phục, cảm hoá, dạy bảo. Song không phải tuyệt nhiên không dùng xử phạt. Vấn đề đó mọi tổ chức, đảng viên đều được quán triệt, song thực tế có nhiều nơi, nhiều lúc cán bộ, đảng viên làm chưa đúng, thậm chí thiên lệch, điều này cần được khắc phục.
Thứ tám, trong công tác kiểm tra hiện nay cần phải được nghiêm túc tổng kết đánh giá về hiệu quả để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, có phương hướng tốt hơn. Tình hình hiện nay đòi hỏi công tác kiểm tra của Đảng phải có đổi mới và hoàn thiện sự phối hợp hoạt động giữa uỷ ban kiểm tra với các cơ quan có liên quan nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Phải làm sao để công tác kiểm tra của Đảng trở thàn sự quan tâm của mọi tầng lớp xã hội, tạo nên dư luận, giúp cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của nhân dân.
Văn kiện Đại hội lần thứ X của Đảng nêu rõ: “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát với nhận thức và yêu cầu mới: công tác kiểm tra, giám sát phải góp phần phát hiện và khắc phục được những khuyết điểm, thiếu sót khi mới manh nha; bên cạnh việc tiếp tục thực hiện kiểm tra tổ chức và cá nhân đảng viên có dấu hiệu vi phạm, phải tăng cường chủ động, giám sát, kiểm tra về phẩm chất đạo đực và kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên…”.

Thành Huy

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin/bài đọc nhiều nhất
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet