Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 29 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Đảng Cộng sản Việt Nam - Những thành tựu và bài học chủ yếu
10:43 | 15/01/2005
1. Những thành tựu vĩ đại.
75 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta giương cao ngọn cờ độc lập đân tộc và chủ nghĩa xã hội, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và đã giành được những thành tựu vĩ đại. Đó là:
- Tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công, lập ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam) Nhà nước của công nông và nhân dân lao động đầu tiên ở Châu Á.
- Tiến hành cuộc kháng chiến lần thứ nhất, đánh thắng chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp được đánh dấu bằng thắng lợi lịch sử Điện Biên Phủ, giải phóng miền Bắc, góp phần quan trọng mở đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới.
- Tiến hành cuộc kháng chiến lần thứ hai đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, được đánh dấu bằng trận “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972 và cuộc tổng tiến công mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.
- Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt là công cuộc đổi mới đã làm biến đổi sâu sắc bộ mặt đất nước, làm cho vị thế nước ta ngày càng được nâng cao trên thế giới.
Với những thành tựu vĩ đại đó, nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Đất nước ta từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu đã xây dựng được những cơ sở vật chất - kỹ thuật – công nghệ cần thiết, tạo các tiền đề để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, có quan hệ rộng rãi với tất các các nước, từng bước hội nhập nền kinh tế quốc tế.
2. Những bài học chủ yếu qua 75 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng.
Những thành tựu to lớn mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong 75 năm qua thể hiện sự vận dụng đúng đắn và sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam trong mỗi thời kỳ cụ thể.
Từ thực tiễn của cuộc đấu tranh cách mạng 75 năm qua của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, có thể rút ra những bài học chủ yếu sau đây:
Một là, kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là mục tiêu lý tưởng đã được Đảng ta xác định ngay từ khi thành lập Đảng và đây cũng là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam. Suốt 75 năm qua, Đảng và nhân dân ta luôn luôn kiên trì và thực hiện mục tiêu này.
Độc lập dân tộc là giành lại và củng cố vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, là phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, là bảo vệ, giữ gìn và phát triển bản sắc văn hoá dân tộc. Độc lập dân tộc vừa là mục tiêu vừa là động lực, vừa là điều kiện tiên quyết để bảo đảm đất nước phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa. Mặt khác, Đảng ta ngay từ đầu cũng đã nhận thức được rằng, chỉ có chủ nghĩa xã hội mới là con đường đúng đắn bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc. Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới giải phóng triệt để các dân tộc, giải phóng giai cấp công nhân, nông dân, giải phóng con người khỏi bóc lột, áp bức, bất công, mang lại quyền sống, quyền tự do, quyền phát triển thật sự cho mỗi con người và cho xã hội.
Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn hợp quy luật, hợp lòng người và trở thành khát vọng lớn lao, lý tưởng phấn đấu của Đảng và nhân dân ta, trở thành ngọn cờ tập hợp, cổ vũ mọi lực lượng yêu nước và tiến bộ, tạo nên sức mạnh của dân tộc và của đất nước. Đó cũng là bản chất và sức mạnh của chế độ ta.
Dù trong hoàn cảnh nào, Đảng và nhân dân ta cũng kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Sự kiên định này đã trở thành nhân tố quyết định bảo đảm cho cách mạng vượt qua những khó khăn, thách thức lớn về chính trị cũng như về kinh tế - xã hội trong suốt 75 năm qua và đưa cách mạng nước ta tiến lên vững chắc, đạt được những thành tựu hết sức to lớn.
Hai là, với tinh thần “Dân là gốc”, dựa vào dân, tất cả vì lợi ích của nhân dân, Đảng ta luôn biết phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sức sáng tạo của nhân dân trong quá trình tiến hành đấu tranh cách mạng.
Quán triệt quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn thấm nhuần tư tưởng “Dân là gốc”, từ đó biết dựa vào dân, gán bó máu thịt với nhân dân, hết lòng hết sức phụng sự cho lợi ích của nhân dân, của Tổ quốc. Chính vì thế, trong khó khăn, hoạn nạn cũng như lúc đã giành và xây dựng chính quyền, Đảng ta luôn được nhân dân đùm bọc, bảo vệ, ủng hộ và giúp đỡ về mọi mặt.
Trong đấu tranh cách mạng, Đảng ta đã biết phát huy truyền thống yêu nước nồng nàn, tinh thần đấu tranh bất khuất, kiên cường, truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa, thủy chung của dân tộc ta để tập hợp, đoàn kết toàn dân thành một khối thống nhất trong Mặt trận dân tộc thống nhất, tạo thành sức mạnh to lớn để có thể đánh thắng bất cứ kẻ thù nào, dù đó là giặc ngoại xâm hùng mạnh nhất thế giới hay là tình trạng nặng nề của sự nghèo nàn, lạc hậu...
Đảng ta không ngừng chăm lo xây dựng khối liên minh vững chắc giữa giai cấp công nhân và giai cấp nông dân với đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng, coi đây là nền tảng để mở rộng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Để làm tốt điều đó, Đảng ta chú trọng lợi ích toàn dân tộc đồng thời cũng luôn chăm lo lợi ích của từng giai cấp, từng bộ phận, giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa lợi ích, quyền lợi và nghĩa vụ, trách nhiệm công dân. Đảng ta cũng có quan điểm, chủ chương, chính sách dân tộc, tôn giáo đúng đắn, nhằm tăng cường đoàn kết dân tộc, đoàn kết giữa các tôn giáo với nhau và giữa đồng bào theo đạo và đồng bào không theo đạo để cùng phấn đấu vì mục tiêu chung của cách mạng.
Ba là, thấm nhuần chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
Trong suốt 75 năm lãnh đạo cách mạng, lúc thuận lợi cũng như lúc khó khăn, hoạn nạn, Đảng ta luôn kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa giai cấp và dân tộc, giữa dân tộc và quốc tế. Đảng ta luôn coi sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta là một bộ phận của phong trào cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân tiến bộ trên thế giới trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.
Trong toàn bộ hoạt động của mình, ở mọi thời kỳ cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng việc mở rộng hợp tác quốc tế, tranh thủ đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của các lực lượng tiến bộ và nhân dân thế giới. Ngày nay trong điều kiện mới, nhất là trong điều kiện phát triển nhanh chóng của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ trên thế giới, toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, Đảng ta chủ trương chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các nước, phấn đấu vì một nền hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Đường lối đối ngoại tích cực và chủ động đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của đất nước ta đồng thời góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ hoà bình và sự phát triển của các lực lượng tiến bộ trên thế giới.
Đó cũng là thể hiện sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp của cách mạng, đưa cách mạng nước ta giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Bốn là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đi đôi với thường xuyên chăm lo xây dựng và chỉnh đốn Đảng để Đảng mãi mãi xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân và của dân tộc Việt Nam.
Suốt 75 năm qua, Đảng ta luôn luôn giữ vững vai trò lãnh đạo cách mạng Việt Nam chính vì Đảng ta có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân và của dân tộc, luôn luôn xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp và của dân tộc, giữ vững bản chất cách mạng và khoa học, không ngừng sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và giải quyết các vấn đề do thực tiễn đặt ra.
Đảng ta có vinh dự và niềm tự hào to lớn là được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đảng ta lại trưởng thành và phát triển trong thực tiễn đấu tranh đầy hy sinh gian khổ của dân tộc, vượt qua bao thử thách, hiểm nguy suốt 75 năm qua, đưa cách mạng Việt Nam giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Đảng ta luôn luôn nắm vững những nguyên lý, quan điểm cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, căn cứ vào thực tiễn cách mạng trong mỗi lúc để đề ra đường lối đúng đắn và sáng tạo, chỉ rõ phương thức hành động thích hợp, tập hợp và tổ chức, dộng viên toàn dân tiến hành đấu tranh cách mạng giành thắng lợi.
Đường lối đúng đắn cộng với đội ngũ cán bộ, đảng viên dày dạn kinh nghiệm và trung kiên, được nhân dân tin yêu, đùm bọc, có năng lực lãnh đạo, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc và được cả dân tộc thừa nhận, tin tưởng, đó là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong suốt 75 năm qua.
Để làm cho Đảng thật sự là ngọn cờ lãnh đạo duy nhất của cách mạng Việt Nam, ngay từ khi ra đời đến nay, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, coi đó là nhiệm vụ then chốt của cách mạng. Đảng ta không ngừng chăm lo việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng nhằm nâng cao trình độ trí tuệ, bản lĩnh chính trị, tăng cường sức chiến đấu của từng đảng viên và tổ chức đảng, giữ vững mối liên hệ mật thiết với nhân dân, xứng đáng “là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.
Trong điều kiện Đảng cầm quyền, kinh tế nước ta vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế, lại bị các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để thực hiện âm mưu “diến biến hoà bình” đối với nước ta, tìm mọi cách để làm suy yếu sự lãnh đạo của Đảng, thì vấn đề mấu chốt, sống còn của chế độ và của Đảng là Đảng phải không ngừng xây dựng và chỉnh đốn, tự đổi mới, vươn lên về mọi mặt, để đủ sức đáp ứng yêu cầu của cách mạng trong thời kỳ mới.
Đảng phải nâng cao năng lực lãnh đạo chính quyền, làm cho chính quyền phát huy bản chất là nhà nước của dân, do dân và vì dân, xây dựng bộ máy thật sự trong sạch vững mạnh, chống mọi thói hư, tật xấu, chống tham ô, lãng phí, quan liêu, nâng cao hiệu quả, hiệu lực điều hành của Nhà nước. Từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền các cấp cũng như toàn bộ hệ thống chính trị, làm cho toàn bộ hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ta luôn coi trọng vấn đề đoàn kết trong Đảng, coi đó là truyền thống cực kỳ quý báu và là điều kiện quan trọng nhất cho sự phát triển và vững mạnh của Đảng. Để tăng cường đoàn kết trong Đảng, một mặt Đảng ta quan tâm mở rộng dân chủ trong Đảng, đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, mặt khác Đảng ta chăm lo công tác tự phê bình và phê bình, coi đó là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng.
Cũng chính nhờ thực hiện tốt nguyên tắc xây dựng Đảng mà trước những bước ngoặt của cách mạng, Đảng ta đã kịp thời tổng kết thực tiễn, đánh giá đúng tình hình, chỉ ra những mặt mạnh cần phát huy, mặt yếu cần khắc phục, rút ra những bài học từ cả thành công và thất bại, từ đó hoàn thiện, bổ sung và phát triển đường lối, chủ trương, chính sách, chấn chỉnh công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng không ngừng lớn mạnh.
Để tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đổi mới nội dung và phương pháp lãnh đạo, Đại hội IX của Đảng đã xác định 4 nhiệm vụ cần tập trung làm tốt là: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân; tiếp tục đổi mới công tác cán bộ; xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng; kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.
Nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương Đảng đã được ban hành đều xoay quanh vấn đề xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao phẩm chất chính trị và đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, tăng cường củng cố hệ thống chính trị các cấp, đặc biệt là ở cơ sở, mở rộng dân chủ và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở...Những văn kiện quan trọng này thể hiện Đảng ta hết sức coi trọng công tác xây dựng Đảng, coi đó là nhiệm vụ then chốt, là cơ sở cực kỳ quan trọng bảo đảm thắng lợi của cách mạngViệt Nam.
Với những thành tựu mà cách mạng nước ta đã đạt được trong suốt 75 năm qua, với truyền thống đầy tự hào và những kinh nghiệm mà chúng ta đã tích luỹ được trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng, với bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, với sức mạnh của cả dân tộc được đoàn kết thống nhất một lòng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, được sự đồng tình ủng hộ của bạn bè quốc tế, chúng ta hoàn toàn có cơ sở vững chắc để tin tưởng rằng, đất nước ta sẽ tiếp tục phát triển nhanh, mạnh, bền vững trong thế kỷ XXI, vươn tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội

Hoàng Văn (tổng hợp)


Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Kỷ niệm 75 năm ngày ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
Sứ mệnh cao cả, lịch sử vẻ vang (16/02/2005)
Đảng 75 mùa xuân (15/02/2005)
Mùa Xuân và Đảng (05/02/2005)
Ðồng chí Nguyễn Văn Cừ, một tấm gương cộng sản mẫu mực (03/02/2005)
Đảng ta tròn 75 Xuân (02/02/2005)
Đảng ta là đạo đức, là văn minh (02/02/2005)
Khí phách người cộng sản (02/02/2005)
Anh Cả Nguyễn Lương Bằng (02/02/2005)
Càng hiểu kỹ, càng tự hào và yêu quý Đảng (27/01/2005)
Trí tuệ, bản lĩnh của Đảng trong công cuộc đổi mới (26/01/2005)
 Trang 1 / 2 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Từ Ất Dậu ... đến Ất Dậu (09/01/2005)
Sự lãnh đạo của Đảng, nhân tố chủ yếu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam (03/01/2005)
 Trang 1 / 1 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét việc ông Nguyễn Thế Thảo thôi giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố
· Quốc hội thông qua Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)
Bắt buộc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can
· Bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
Quốc hội đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, yếu kém
· Việt Nam xếp thứ 29/70 quốc gia về năng lực tiếng Anh
· Lễ trao giải thưởng Công nghệ thông tin - Tuyền thông ASEAN 2015
· Tổng thống Đức: Tôi đặc biệt kính trọng nhân dân Việt Nam
· Xét xử "đại án" tham ô tại ALC II: Tuyên án tử hình đối với bị cáo Vũ Quốc Hảo và Đặng Văn Hai
· Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự hài lòng với kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
· Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp các nhà giáo và cán bộ ngành Giáo dục TP. Hải Phòng
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet