Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 28 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố hàng đầu quyết định sự trưởng thành và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam.
17:08 | 25/01/2005
(ĐCSVN)- Cách đây vừa tròn 75 năm, ngày 3- 2 - 1930 Đảng cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Với ''Chính cương, vắn tắt'', ''Sách lược vắn tắt'' trong Hội nghị hợp nhất và sau đó là Luận cương Chính trị của Hội nghị Trung ương lần thứ nhất, tháng 10 năm 1930, Đảng ta đã đề ra đường lối đúng đắn cho cách mạng Việt Nam. Đó là làm cách mạng tư sản dân quyền, cách mạng thổ địa để đi tới xã hội cộng sản.
Thấm nhuần quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về vũ trang quần chúng, cách mạng bạo lực và sự tất yếu phải tổ chức, huấn luyện và lãnh đạo chặt chẽ quân đội trong mọi tình huống; phát huy truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc, ngay từ khi ra đời Đảng ta đã xác định phương pháp cách mạng bạo lực, đấu tranh vũ trang để giành chính quyền. Trong các văn kiện đầu tiên của Đảng, những quan điểm quân sự cơ bản đã hình thành, đó là: Vũ trang cách mạng là một phương thức cơ bản để giành chính quyền; nhiệm vụ chính trị quyết định nhiệm vụ quân sự; đấu tranh cách mạng nói chung và đấu tranh vũ trang nói riêng là sứ mạng của quần chúng; Đảng khẳng định tính tất yếu phải tổ chức và lãnh đạo quân đội, sử dụng quân đội là công cụ bạo lực sắc bén để chống lại bạo lực phản cách mạng và làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc. Với quan điểm đúng đắn đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ các đội vũ trang quần chúng, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã ra đời, đó là tiền thân của quân đội ta ngày nay.
Thực tiễn hơn 60 năm qua dưới sự lãnh đạo, giáo dục của Đảng và Bác Hồ kính yêu, các lực lượng vũ trang mà nòng cốt là Quân đội nhân dân Việt Nam đã không ngừng trưởng, thành và lớn mạnh, bất luận trong hoàn cảnh nào, dù khó khăn, gian khổ, phức tạp đến đâu quân đội ta cũng đều tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, xứng đáng là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, thực sự là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, góp phần to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Thực tiễn đó cũng đã khẳng định: ''Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định sự trưởng thành, chiến thắng của Quân đội ta.
Một là: Trên cơ sở đường lối, nhiệm vụ cách mạng, Đảng xác định đường lối phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và chiến đấu của quân đội trong từng thời kỳ.
Trong mỗi giai đoạn lịch sử, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ quân sự và đối tượng tác chiến ... mà nội dung đường lối xây dựng quân đội nhân dân đặt ra những vấn đề cụ thể khác nhau nhưng đều khẳng định những quan điểm cơ bản của Đảng về mục tiêu chiến đấu, phương hướng nhiệm vụ chính trị, bản chất giai cấp công nhân, cơ cấu tổ chức, trang bị kỹ thuật và phương thức tác chiến của quân đội. Thời kỳ trước Cách mạng Tháng tám các tổ chức vũ trang cách mạng của Đảng được hình thành từ phong trào quần chúng; dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân đội đã tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, vừa chiến đấu, vừa tích cực xây dựng lực lượng, cùng toàn dân tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Sau tháng 8/1945 các thế lực phản động trong nước dựa vào quân đội các nước Đồng minh điên cuồng chống phá hòng thủ tiêu nhà nước cách mạng non trẻ dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội ta đã tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, mưu trí dũng cảm cùng toàn dân đập tan âm mưu đen tối của kẻ thù, dựa cách mạng vượt qua thời khắc hiểm nghèo, giữ vững thành quả đã đạt được. Trải qua cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, Đảng ta chủ trương xây dựng và phát triển quân đội về mọi mặt để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ: Tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê nin, xây dựng bản chất giai cấp công nhân, phát triển lực lượng, vũ khí trang bị, nâng cao trình độ tác chiến và sức mạnh chiến đấu. Chính vì vậy mà quân đội ta từ chỗ quy mô tổ chức, hình thức tác chiến còn nhỏ bé đã trưởng thành nhanh chóng, đến giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến đã có nhiều sư đoàn chủ lực, trình độ tác chiến và sức mạnh chiến đấu được nâng lên, cùng toàn dân làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Từ năm 1954 đến năm l975 đất nước ta tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân trong cả nước. Quân đội ta vừa tiến lên xây dựng chính quy, bảo vệ miền Bắc XHCN, đồng thời cùng toàn dân tiến hành đấu tranh vũ trang giải phóng miền Nam. Thời kỳ này quân đội ta có sự tiến bộ vượt bậc cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, về khoa học nghệ thuật quân sự càng đánh càng mạnh, lập nên những chiến công hiển hách mà đỉnh cao là đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, cả nước đi lên CNXH.
Trải qua các cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc, đến ngày nay quân đội đã có sự trưởng thành về mọi mặt được xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; xứng đáng với lời khen của chủ tịch Hồ Chí Minh: ''Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì CNXH, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng''. Sự nghiệp xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và chiến thắng vẻ vang của quân đội ta đã khẳng định tính đúng đắn, sáng tạo về đường lối, phương hướng xây dựng quân đội của Đảng cộng sản Việt Nam.
Hai là: Đảng ta luôn kiên định nguyên tắc lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt và thường xuyên kiện toàn cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội.
Quân đội ta là công cụ bạo lực sắc bén của Đảng trong đấu tranh giành và giữ chính quyền; là lực lượng chính trị đặc biệt có nhiệm vụ chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ thành quả cách mạng bảo vệ nhân dân: tham gia lao động sản xuất xây dựng đất nước. Hoạt động của quân đội thường xuyên trong điều kiện khó khăn, gian khổ, ác liệt, phức tạp đòi hỏi sự kiên định vững vàng, lòng quả cảm, đức hy sinh vì lợi ích của Đảng, của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân đân. Kết quả hoàn thành nhiệm vụ của quân đội góp phần quan trọng xây dựng và bảo vệ chế độ XHCN, do đó Đảng phải lãnh đạo quân đội tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt. Đây là nguyên tắc cơ bản xuyên suốt, phản ánh mối quan hệ bản chất giữa Đảng và quân đội; trong đó khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo quân đội, quân đội phải tuyệt đối phục tùng sự lãnh đạo của Đảng; dứt khoát Đảng không thể nhường quyền, hoặc phân quyền lãnh đạo đó cho một lực lượng chính trị hay một cá nhân nào khác. Sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội được thực hiện trực tiếp không thông qua một khâu trung gian nào nhằm đảm bảo cho Đảng nắm chắc quân đội trong mọi tình huống, trong thời bình cũng như trong thời chiến. Đảng lãnh đạo quân đội trên mọi lĩnh vực; mọi mặt công tác; mọi nhiệm vụ; mọi đối tượng, hoàn cảnh; ở đâu có hoạt động của quân đội thì ở đó có sự lãnh đạo của Đảng. Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội được tập trung vào Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chỉnh trị, Ban Bí thư, Đảng uỷ Quân sự Trung ương, thể hiện ở việc quyết định các vấn đề cơ bản như: Đường lối quân sự, nguyên tắc lãnh đạo, mục tiêu chiến đấu, phương hướng, nhiệm vụ quân đội... và tổ chức thực hiện đường lối đó bằng cơ chế, thông qua hệ thống tổ chức đảng, hệ thống chỉ huy, tổ chức quần chúng và tăng cường hiệu lực CTĐ, CTCT trong quân đội. Đảng lãnh đạo quân đội bằng cơ chế và phương thức thích hợp, đồng thời luôn coi trọng hoàn thiện cơ chế cho phù hợp với sự phát triển của tình hình xây dựng và chiến đấu của quân đội trong mỗi giai đoạn cách mạng.
Ngay từ những ngày đầu thành lập, các tổ chức vũ trang đều có sự lãnh đạo của Đảng. Suốt từ đó cho đến nay Đảng ta luôn không ngừng hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội và sự nghiệp quốc phòng, bảo đảm giữ vững và tăng cường nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội và lực lượng vũ trang nhân dân trong mọi tình huống, mọi giai đoạn của cách mạng.
Ba là: Chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, tăng cường hiệu lực CTĐ, CTCT.
Đảng lãnh đạo quân đội bằng đường lối thông qua hệ thống tổ chức đảng, hệ thống chỉ huy, hệ thống cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Vì vậy Đảng ta luôn quan tâm xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đủ sức lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ. Trong mỗi giai đoạn lịch sử, căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ và tổ chức biên chế quân đội mà Đảng quyết định cơ cấu tổ chức đảng trong quân đội cho phù hợp nhằm bảo đảm sự lãnh đạo vững chắc của Đảng đối với quân đội trong mọi tình huống. Thời kỳ đầu mới thành lập, quy mô tổ chức quân đội tuy còn nhỏ bé nhưng ở các đơn vị đều lập tổ chức đảng. Khi nhiệm vụ, tổ chức lực lượng, phương thức tác chiến của quân đội có sự phát triển thì tổ chức đảng trong quân đội được hình thành theo hệ thống dọc từ cơ sở đến toàn quân. Có thể khẳng định: Sự trưởng thành vững mạnh của Đảng bộ Quân đội là nhân tố trực tiếp bảo đảm cho mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được thực hiện thắng lợi trong quân đội.
Đảng thường xuyên tăng cường hiệu lực CTCT: Giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, bản chất, truyên thống cách mạng...nhằm xây dựng quân đội về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp là sức mạnh chiến đấu. Chăm lo xây dựng đội ngũ eán bộ quân đội cả về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và trình độ năng lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Các cấp uỷ đảng trong quân đội thực hiện tốt quan điểm: Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ vàẩchn lý đội ngũ cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng tổ chức đảng với xây dựng đội ngũ cán bộ; quy hoạch cán bộ chủ trì với kiện toàn cấp uỷ; tạo nguồn cán bộ với phát triển đảng viên; kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng, tổ chức và chính sách trong xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ. Tích cực bồi dưỡng nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ, đặc biệt chú trọng rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu con đường XHCN, xây dựng phẩm chất đạo đức lối sống trong sạch lành mạnh. Đồng thời coi trọng nâng cao năng lực trí tuệ, năng lực tổ chức thực tiễn, kiến thức chuyên môn để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, như lời Bác Hồ thường căn đặn: ''Ngày nay Đảng yêu cầu cán bộ và đảng viên chẳng những thạo về chính trị mà còn giỏi về chuyên môn, không thể lãnh đạo chung chung được''. Thường xuyên xây dựng tinh thần đoàn kết trong tổ chức đảng, trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và trong đơn vị, tạo nên sự thống nhất cao cả về ý chí và hành động, xây dựng tổ chức đảng TSVM, đơn vị vững mạnh toàn diện.
Bốn là: Đảng lãnh đạo công tác nghiên cứu, phát triển nền nghệ thuật quân sự Việt Nam; xây dựng cơ sở vật chất, hậu cần, kỹ thuật, đảm bảo yêu cầu xây dựng và chiến đấu của Quân đội.
Sức mạnh chiến đấu của Quân đội ta là sức manh tổng hợp của nhiều yếu tố, trong đó con người giữ vai trò quyết định: Tuy nhiên tiềm lực khoa học công nghệ quân sự, cơ sở vật chất kỹ thuật là vô cùng quan trọng không thể thiếu được và là yếu tố cơ bản cấu thành chất lượng tổng hợp của quân đội, nhất là trong điều kiện khoa học công nghệ phát triển như hiện nay. Nhận thức sâu sắc vấn đề này, Đảng ta luôn quan tâm lãnh đạo công tác nghiên cứu, phát triển nền nghệ thuật quân sự Việt Nam hiện đại, vừa kế thừa, phát triển truyền thống quân sự của dân tộc, đồng thời tiếp thu tinh hoa của nền khoa học nghệ thuật quân sự thế giới.
Trong những năm qua công tác nghiên cứu đã đạt được những kết quả quan trọng, hình thành được hệ thống lý luận khoa học về nghệ thuật quân sự Việt Nam, tạo cơ sở cho quá trình xây dựng và chiến đấu của quân đội. Trong thời gian tới cần tiếp tục nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn chiến tranh giải phóng và công cuộc bảo vệ Tổ quốc của dân tộc ta; đồng thời nghiên cứu các cuộc chiến trạnh xảy ra trên thế giới gần đây để làm giầu thêm kho tàng tri thức quân sự Việt Nam, tạo cơ sở khoa học cho việc thực hiện Chiến lươc bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đảng thường xuyên quan tâm lãnh đạo xây dựng tiềm lực cơ sở vật chất, nhất là vũ khí trang bị kỹ thuật, hậu cần; đảm bảo những điều kiện cần thiết cho sự nghiệp xây dựng chiến đấu và đời sống bộ đội.
Bước vào thời kỳ mới- thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp và chứa đựng những nhân tố khó lường. Sự nghiệp đổi mới đất nước đang có những thuận lợi rất cơ bản: thế và lực của đất nước được tăng cường; Đảng ta có bản lĩnh chính trị vững vàng và dày dạn kinh nghiệm lại tích luỹ được những bài học lãnh đạo rất quý báu trong những năm đổi mới; nhân dân ta có truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, luôn đoàn kết tin tưởng và đi theo Đảng; lực lượng vũ trang cách mạng trung thành vô hạn và sức mạnh tổng hợp được tăng cường, đủ sức bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Với nội lực đó và khai thác lợi thế trong các quan hệ quốc tế, khu vực, chúng ta hoàn toàn có khả năng giữ vững hoà bình, ổn định để thực hiện thắng 1ợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đạị hoá đất nước theo định hướng XHCN .
Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang là đòi hỏi khách quan trong sự nghiệp cách mạng; ngày nay điều đó càng quan trọng hơn nhằm xây dựng quân đội vững vàng về chính trị tư tưởng, mạnh về tổ chức theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nền văn hoá; giữ vững ổn định chính trị và môi trường hoà bình, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn quân phát huy truyền thống vẻ vang của quân đội, tuyệt đối tin tưởng, vào sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương mà thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng uỷ Quân sự Trung ương; nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2005, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ VII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX; thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và các ngày lễ lớn của dân tộc trong năm 2005, chào mừng đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.

Thượng tướng Phùng Quang Thanh, UVTW Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐNDVN, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Kỷ niệm 75 năm ngày ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
Sứ mệnh cao cả, lịch sử vẻ vang (16/02/2005)
Đảng 75 mùa xuân (15/02/2005)
Mùa Xuân và Đảng (05/02/2005)
Ðồng chí Nguyễn Văn Cừ, một tấm gương cộng sản mẫu mực (03/02/2005)
Đảng ta tròn 75 Xuân (02/02/2005)
Đảng ta là đạo đức, là văn minh (02/02/2005)
Khí phách người cộng sản (02/02/2005)
Anh Cả Nguyễn Lương Bằng (02/02/2005)
Càng hiểu kỹ, càng tự hào và yêu quý Đảng (27/01/2005)
Trí tuệ, bản lĩnh của Đảng trong công cuộc đổi mới (26/01/2005)
 Trang 1 / 2 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Dân với Đảng, Đảng với Dân (25/01/2005)
Đảng ta: Đạo đức - Trí tuệ - Văn hóa đảng - Văn hóa Hồ Chí Minh (25/01/2005)
Về tầm vóc của Đảng ta (24/01/2005)
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Bước ngoặc lịch sử quan trọng của cách mạng nước ta (15/01/2005)
Đảng Cộng sản Việt Nam - Những chặng đường lịch sử vẻ vang (15/01/2005)
Đảng Cộng sản Việt Nam - Những thành tựu và bài học chủ yếu (15/01/2005)
Từ Ất Dậu ... đến Ất Dậu (09/01/2005)
Sự lãnh đạo của Đảng, nhân tố chủ yếu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam (03/01/2005)
 Trang 1 / 1 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet