Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 30 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Cách mạng Việt Nam
18:20 | 25/01/2005
Vào những thập niên đầu của thế kỷ XX, khi phong trào cứu nước do các sĩ phu yêu nước lãnh đạo rơi vào bế tắc rồi thất bại, phong trào cứu nước do đại diện của tư sản dân tộc và tiểu tư sản lãnh đạo bị phân hoá và suy yếu thì cách mạng Việt Nam rơi vào khủng hoảng đường lối. Trước bối cảnh lịch sử đó, ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và từ đó đến nay luôn độc tôn lãnh đạo cách mạng nước ta. Trong ba phần tư thế kỷ qua, Đảng ta đã đưa cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đã lãnh đạo nhân dân ta đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước và đang đưa đất nước đi vào chặng đường đầu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
Sở dĩ Đảng ta đã thực hiện được nhiệm vụ lịch sử đó đối với giai cấp và dân tộc trước hết là do Đảng ta đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã đề ra đường lối đúng đắn cho cách mạng Việt Nam. Đảng ta đã lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng, và trên cơ sở thế giới quan, phương pháp luận ấy đã phân tích sâu sắc xã hội Việt Nam đương thời, cũng như nhận rõ tính chất của thời đại để làm cơ sở cho việc xác định đường lối của cách mạng nước ta.
Sự phân tích thấu đáo của Đảng đã đi đến kết luận: nếu như ở các nước tư bản phát triển, mâu thuẫn chủ yếu của xã hội là mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản, thì ở Việt Nam ta - một nước thuộc địa nửa phong kiến - mâu thuẫn chủ yếu lại là mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc với ách thống trị của chủ nghĩa thực dân. Từ sự phân tích đó, Đảng ta đã thấy rõ mối quan hệ giữa yếu tố giai cấp với yếu tố dân tộc và cho rằng: một khi đất nước bị chủ nghĩa thực dân thống trị thì không có lợi ích giai cấp nào nằm ngoài lợi ích dân tộc, và bất cứ một giai cấp nào muốn trở thành giai cấp lãnh đạo trước hết phải tự mình trở thành dân tộc.
Nếu như trong chủ nghĩa Mác, vấn đề dân tộc là vấn đề thứ yếu so với vấn đề giai cấp thì một nước thuộc địa nửa phong kiến như Việt Nam, vấn đề dân tộc lại có một vị trí khác.
Đảng ta đã xuất phát từ bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, lấy thực tiễn xã hội Việt Nam làm cơ sở cho việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin khi xác định đường lối cách mạng nước ta. Cùng với việc nắm vững ngọn cờ dân tộc, đặt nhiệm vụ dân tộc trở thành nhiệm vụ trước tiên và chủ yếu cho cả phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Đảng ta cũng đã nhận thức đúng đắn tính chất của thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới, mở đầu bằng Cách mạng Tháng Mười Nga, nên đã khẳng định chân lý của thời đại là: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Từ quan điểm đó, Đảng ta đã đặt cách mạng Việt Nam vào quỹ đạo cách mạng thế giới và định ra đường lối của cách mạng Việt Nam là: tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân rồi tiến lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa.
Như vậy, ngay từ lúc ra đời, Đảng ta đã đặt con đường tư bản chủ nghĩa ra ngoài sự phát triển của cách mạng Việt Nam. Nhân dân ta đã sống dưới ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân, đã nếm trải mọi đắng cay, tủi nhục của thân phận người dân mất nước, đã nhận rõ bộ mặt thật của chủ nghĩa tư bản, một chế độ xã hội mà quan hệ người bóc lột người đã lên đến đỉnh điểm và nhất định sẽ bị diệt vong. Thấu suốt lòng dân, Đảng ta đã lựa chọn chủ nghĩa xã hội làm con đường phát triển của đất nước, vì đó là một chế độ xã hội tốt đẹp nhất, nhân đạo nhất, bảo đảm cho nền độc lập thật sự của đất nước, đưa lại cho nhân dân lao động quyền làm chủ xã hội, làm chủ đất nước và ấm no, tự do, hạnh phúc. Chính vì vậy, ngay từ khi ra đời, ý Đảng với lòng dân đã hoà quyện làm một.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở nước ta đã trải qua hai cuộc kháng chiến lâu dài, đầy khó khăn, gian khổ, ác liệt, hy sinh, bởi kẻ thù của chúng ta là những tên đế quốc gian manh và tàn bạo, có tiềm lực kinh tế, quân sự đồ sộ, có căn cứ quân sự khắp nơi trên thế giới, có khoa học kỹ thuật hiện đại, có đội quân nhà nghề được trang bị đến tận răng và được huấn luyện cẩn thận cho những cuộc viễn chinh xâm lược. Nhưng, nhân dân ta đã thắng; thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã thua. Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân của chúng ta đã được hoàn thành trong cả nước.
Thắng lợi của nhân dân ta trước hết bắt nguồn từ sự lãnh đạo của Đảng. Nắm vững chủ nghĩa Mác - Lênin, học tập kinh nghiệm lãnh đạo cách mạng và chiến tranh cách mạng của các nước xã hội chủ nghĩa anh em, đồng thời chắt lọc kinh nghiệm từ thực tiễn của cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã nghiên cứu, tìm tòi sáng tạo và đã giải quyết đúng đắn những vấn đề có tính nguyên tắc của cách mạng và chiến tranh cách mạng ở nước ta. Đó là thực hiện sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng đối với cách mạng và chiến tranh cách mạng; xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân; xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất, lấy liên minh công nông làm nền tảng và không ngừng mở rộng theo yêu cầu của từng thời kỳ cách mạng; xây dựng mặt trận và thực hiện liên minh chiến đấu ba nước Đông Dương, mặt trận nhân dân thế giới ủng hộ cách mạng Việt Nam; triệt để lợi dụng mâu thuẫn để phân hoá kẻ thù trong quá trình đấu tranh cách mạng. Riêng trong lĩnh vực quân sự, trên cơ sở lực lượng cách mạng là toàn dân, lấy liên minh công nông làm nền tảng, Đảng đã chủ trương xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân gồm ba thứ quân: bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc; phát triển khoa học nghệ thuật quân sự, tiến hành chiến tranh nhân dân mà hạt nhân là phát huy sức mạnh tổng hợp của dân để thực hiện chiến lược tiến công; biết thắng kẻ địch từng bước, đồng thời biết tạo thời cơ và nắm thời cơ để giành thắng lợi.
Việc thực hiện các nguyên tắc trên đây đã giúp nhân dân ta phát huy sức mạnh của dân tộc và sức mạnh của thời đại trong cuộc chiến tranh chống xâm lược, đồng thời phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vượt qua muôn vàn thử thách ác liệt, hy sinh để chiến thắng kẻ thù xâm lược, viết nên những trang sử oai hùng nhất của dân tộc và góp phần không nhỏ vào sự phát triển của phong trào cách mạng thế giới trong thế kỷ XX. Đó còn là những kinh nghiệm vô giá cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, đồng thời là những đóng góp về lý luận và thực tiễn vào kho tàng lý luận cách mạng và chiến tranh cách mạng thế giới.
Sau khi hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
Xây dựng chủ nghĩa xã hội là một việc làm mới mẻ chưa có tiền lệ trong lịch sử, một sự nghiệp không những đòi hỏi phải tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, nắm vững bản chất của chủ nghĩa xã hội khoa học và những nguyên lý cơ bản về xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực, mà còn phải ra sức tìm tòi, sáng tạo, đồng thời kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện cơ hội, giáo điều, máy móc, hữu khuynh, chủ quan, duy ý chí… Đảng Cộng sản Việt Nam, trên cơ sở lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những bài học kinh nghiệm rút ra từ sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở nhiều nơi, nhất là những kinh nghiệm thực tiễn của nước ta, đã đi đến một quan niệm về chủ nghĩa xã hội mà chúng ta xây dựng. Đó là một xã hội mà nhân dân lao động làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu; có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người được giải phóng khỏi ách bóc lột, bất công, làm theo năng lực hưởng theo lao động, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong nước đều bình đẳng, đoàn kết giúp đỡ nhau, cùng nhau tiến bộ, có quan hệ hợp tác với nhân dân tất cả các nước trên thế giới. Đảng ta không định dạng chủ nghĩa xã hội theo mô hình cứng nhắc, được thiết kế sẵn hoặc sao chép một mô hình nào đó, mà tập trung xác định những giá trị tạo thành bản chất của xã hội xã hội chủ nghĩa, phân biệt nó với xã hội tư bản chủ nghĩa, và đó chính là những mục tiêu mà chúng ta cần phấn đấu để xây dựng. Lẽ dĩ nhiên, các giá trị trên đây chỉ được thể hiện đầy đủ khi xã hội mới đã được xây dựng xong, nhưng sẽ được thể hiện từng phần, từng bước trong quá trình xây dựng đất nước.
Trong công cuộc đổi mới hiện nay, dựa vào sự phân tích khoa học những sai lầm trong xây dựng chủ nghĩa xã hội của các đảng anh em và của bản thân, Đảng ta đã xác định những phương hướng cơ bản xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ quá độ ở nước ta nhằm đạt tới mục tiêu: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đó là: Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động hội nhập quốc tế; xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; thực hiện tốt các chính sách xã hội; chăm lo bồi dưỡng con người và phát huy nhân tố con người; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân; xây dựng chủ nghĩa xã hội đi đôi với bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; đoàn kết dân tộc là động lực chủ yếu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Đảng ta cũng đã nhận thức đầy đủ những nguy cơ gây cản trở lớn đến công cuộc đổi mới. Đó là sự tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới; sự chệch hướng xã hội chủ nghĩa trong công cuộc xây dựng; nạn tham nhũng và tệ quan liêu của cán bộ trong bộ máy quản lý; "diễn biến hoà bình" do các thế lực thù địch gây ra. Cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc, đấu tranh chống các tiêu cực xã hội trong giai đoạn cách mạng hiện nay đã và đang diễn ra xoay quanh việc chống lại những nguy cơ ấy.
Trong thực tiễn cách mạng nước ta, những phương hướng cơ bản trên đây mà Đảng ta xác định, và đang được tổ chức thực hiện và đưa lại những thành quả to lớn: tình hình chính trị được ổn định; an ninh quốc phòng được giữ vững; kinh tế, văn hoá, xã hội có bước phát triển tốt, tạo thuận lợi cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Thực tiễn cũng cho thấy, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay đang đòi hỏi cao bản chất cách mạng và khoa học của Đảng. Không có ý chí kiên cường, quyết tâm sắt đá, lập trường kiên định, lòng trung thành vô hạn với lý tưởng, với sự nghiệp của nhân dân thì không thể vượt qua khó khăn, thử thách trên con đường phấn đấu để đi đến mục tiêu cách mạng. Nhưng sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa còn đòi hỏi Đảng ta phải có tầm cao trí tuệ, thật sự khoa học mới có thể đưa đất nước thoát khỏi tụt hậu, không để công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đi chệch hướng, không để tệ tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác hoành hành, không để cho các thế lực thù địch thực hiện âm mưu "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ…
Bảy mươi lăm năm lịch sử Đảng là bảy mươi lăm năm Đảng ta không ngừng trau dồi bản lĩnh cách mạng và trí tuệ khoa học. Đó là sự kiên định con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quyết tâm sắt đá đưa đất nước ra khỏi nghèo nàn lạc hậu, không lung lay trước những diễn biến phức tạp trên thế giới, trước sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở nhiều nơi. Đó là sự tài tình trong việc đề ra mục tiêu đúng đắn cho từng chặng đường, tìm ra biện pháp thích hợp để đi tới mục tiêu, luôn luôn phát huy sức mạnh tổng hợp, đoàn kết toàn dân, huy động nỗ lực của mọi thành viên trong xã hội, phát huy mọi nguồn lực của đất nước vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là chính sách đối ngoại đúng đắn, khôn khéo lợi dụng thời cơ mà thời đại đã đưa đến để khai thác nguồn lực bên ngoài phục vụ đất nước, đồng thời nắm chắc bản chất của kẻ thù, nâng cao cảnh giác cách mạng, sẵn sàng đập tan âm mưu "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch cũng như mọi kiểu chiến tranh mà chúng có thể gây ra.
Tất cả các vấn đề nói trên không chỉ đòi hỏi ý chí và quyết tâm, mà còn đòi hỏi tư duy khoa học của Đảng ta. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa chỉ có thể thành công nếu Đảng ta thực sự là trí tuệ, là đạo đức, là văn minh như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy. Do vậy, chưa bao giờ công tác xây dựng Đảng về phẩm chất cách mạng, đạo đức và năng lực trí tuệ lại được đặt ra cấp thiết như bây giờ. Đây không phải là việc làm dễ dàng, nhưng với truyền thống cách mạng và kinh nghiệm đã có, chắc chắn Đảng ta sẽ thực hiện tốt, đưa sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa tới thành công.

Trung tướng, GS LÊ XUÂN LỰU
Nguyên Giám đốc Học viện.
Tạp chí Giáo dục lý luận Chính trị Quân sự, số 1 – 2005.

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Kỷ niệm 75 năm ngày ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
Sứ mệnh cao cả, lịch sử vẻ vang (16/02/2005)
Đảng 75 mùa xuân (15/02/2005)
Mùa Xuân và Đảng (05/02/2005)
Ðồng chí Nguyễn Văn Cừ, một tấm gương cộng sản mẫu mực (03/02/2005)
Đảng ta tròn 75 Xuân (02/02/2005)
Đảng ta là đạo đức, là văn minh (02/02/2005)
Khí phách người cộng sản (02/02/2005)
Anh Cả Nguyễn Lương Bằng (02/02/2005)
Càng hiểu kỹ, càng tự hào và yêu quý Đảng (27/01/2005)
Trí tuệ, bản lĩnh của Đảng trong công cuộc đổi mới (26/01/2005)
 Trang 1 / 2 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố hàng đầu quyết định sự trưởng thành và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam. (25/01/2005)
Dân với Đảng, Đảng với Dân (25/01/2005)
Đảng ta: Đạo đức - Trí tuệ - Văn hóa đảng - Văn hóa Hồ Chí Minh (25/01/2005)
Về tầm vóc của Đảng ta (24/01/2005)
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Bước ngoặc lịch sử quan trọng của cách mạng nước ta (15/01/2005)
Đảng Cộng sản Việt Nam - Những chặng đường lịch sử vẻ vang (15/01/2005)
Đảng Cộng sản Việt Nam - Những thành tựu và bài học chủ yếu (15/01/2005)
Từ Ất Dậu ... đến Ất Dậu (09/01/2005)
Sự lãnh đạo của Đảng, nhân tố chủ yếu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam (03/01/2005)
 Trang 1 / 1 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét việc ông Nguyễn Thế Thảo thôi giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố
· Quốc hội thông qua Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)
Bắt buộc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can
· Bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
Quốc hội đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, yếu kém
· Việt Nam xếp thứ 29/70 quốc gia về năng lực tiếng Anh
· Lễ trao giải thưởng Công nghệ thông tin - Tuyền thông ASEAN 2015
· Tổng thống Đức: Tôi đặc biệt kính trọng nhân dân Việt Nam
· Xét xử "đại án" tham ô tại ALC II: Tuyên án tử hình đối với bị cáo Vũ Quốc Hảo và Đặng Văn Hai
· Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp các nhà giáo và cán bộ ngành Giáo dục TP. Hải Phòng
· Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự hài lòng với kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet