Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 28 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng
21:01 | 31/07/2013

(ĐCSVN)  Thấm nhuần sâu sắc những luận điểm của C.Mác và V.Lênin về vị trí, vai trò của công tác tư tưởng: “Chỉ có Đảng nào được một lý luận tiên phong hướng dẫn thì mới có khả năng làm tròn vai trò chiến sỹ tiên phong”, “vũ khí của sự phê phán cố nhiên không thể thay thế được sự phê phán của vũ khí, lực lượng vật chất chỉ có thể bị đánh đổ bằng lực lượng vật chất, nhưng lý luận cũng sẽ trở thành lực lượng vật chất, một khi nó thâm nhập vào quần chúng” nên Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định: Công tác tư tưởng là hoạt động lãnh đạo quan trọng hàng đầu của Đảng Cộng sản.

Ngay sau khi ra đời (1930), Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta đã lập Ban Cổ động và Tuyên truyền, là cơ quan tham mưu, chỉ đạo công tác tư tưởng của Đảng. Ngày 1/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền Trung ương đã cho ấn hành tài liệu “Ngày quốc tế đỏ 1/8”. Tài liệu này khi được phát hành đã có sức cổ vũ to lớn đối với nhân dân Việt Nam hưởng ứng mạnh mẽ cuộc đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ Liên bang Xô viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III (1960)
(Ảnh tư liệu)
 


Thường vụ Bộ Chính trị khóa VIII đã quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm là ngày Truyền thống của ngành công tác tư tưởng.

Lịch sử 83 năm qua của cách mạng Việt Nam đã ghi nhận những đóng góp cực kỳ quan trọng của công tác tư tưởng, những cống hiến xuất sắc cùng bước trưởng thành vượt bậc của đội ngũ cán bộ chuyên trách trong tất cả các binh chủng của công tác tư tưởng.

Do ngay từ đầu và trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta coi trọng công tác nghiên cứu lý luận gắn chặt với tổng kết thực tiễn nên đã chuẩn bị ngày càng tốt hơn cơ sở khoa học – thực tiễn để Đảng ta hình thành các Cương lĩnh, đường lối đúng đắn trong từng thời kỳ. Đây chính là nhân tố hàng đầu quyết định những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam trong 83 năm qua.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền cổ động, Đảng ta đã truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối, chính sách của mình vào mọi giai cấp, tầng lớp xã hội, cổ vũ động viên quần chúng hành động cách mạng vì độc lập của dân tộc, vì dân giàu, nước mạnh, vì tự do ấm no hạnh phúc của mọi người. 

83 năm qua, với các hoạt động tâm huyết và đầy trách nhiệm của tất cả các “binh chủng” của công tác tư tưởng từ giáo dục chính trị đến tuyên truyền cổ động, từ báo chí xuất bản đến văn hóa, văn nghệ đã góp phần quan trọng xây dựng thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng, xây dựng củng cố niềm tin vào sự nghiệp cách mạng, vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, cổ vũ động viên quần chúng tự giác hành động cách mạng, đẩy mạnh thi đua yêu nước vượt qua muôn trùng khó khăn gian khổ giành thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ và giành những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong suốt 83 năm qua, cùng với công tác tổ chức, công tác tư tưởng luôn coi trọng nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, bảo đảm Đảng ta luôn tự đổi mới và chỉnh đốn mình để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, thực hiện đúng lời dạy của Lênin và Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đảng là trí tuệ, là lương tâm của nhân loại. Đảng là đạo đức, là văn minh, Đảng gắn bó máu thịt với nhân dân.

Lịch sử 83 năm qua của cách mạng Việt Nam đã ghi nhận những cống hiến xuất sắc và những bước trưởng thành vượt bậc của các thế hệ cán bộ công tác tư tưởng.
 
Ngày nay, những cán bộ trên mặt trận quan trọng hàng đầu này, từ những cán bộ nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị đến cán bộ tuyên truyền cổ động; từ những cán bộ, phóng viên, biên tập viên báo chí, xuất bản, phát hành đến đội ngũ cán bộ văn hóa, văn nghệ sỹ, luôn kiên định vững vàng trước mọi diễn biến phức tạp của tình hình, bám sát thực tiễn và nhất là luôn có mặt ở những mũi nhọn của sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trung thành, tận tụy, sáng tạo trong hoạt động tư tưởng – văn hóa. Đội ngũ cán bộ tư tưởng – văn hóa trên đây, là nguồn nhân lực quý báu quyết định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tư tưởng của Đảng trong thời kỳ mới.

Đại hội XI của Đảng đã quyết định phương hướng, nhiệm vụ mục tiêu của thời kỳ phát triển mới của cách mạng Việt Nam là:

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiến hành đồng bộ công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; đến giữa thế kỷ XXI xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ lịch sử của thời kỳ mới đặt ra cho công tác tư tưởng trọng trách rất nặng nề, nhưng vô cùng vẻ vang. Do đó hơn lúc nào hết đội ngũ cán bộ tư tưởng chuyên trách của Đảng cần phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, thực sự nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tư tưởng để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới. Từ yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng cần phát huy sức mạnh tổng hợp của các “binh chủng” để tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trung tâm của sự nghiệp đổi mới là phát triển kinh tế  xã hội, nhiệm vụ then chốt là xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân và nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa, xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội.

Công tác tư tưởng phục vụ nhiệm vụ kinh tế  xã hội, cần tập trung quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và hướng dẫn cho các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, các địa phương, doanh nghiệp nắm vững và thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển kinh tế  xã hội (2011 – 2020). Tập trung quán triệt 5 quan điểm phát triển, 3 đột phá chiến lược và 12 định hướng phát triển kinh tế  xã hội, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế. Bám sát thực hiện 12 định hướng chiến lược này để phát hiện và tuyên truyền nhân rộng các nhân tố mới, kiên quyết đấu tranh phê phán những biểu hiện tiêu cực trong thực hiện chiến lược kinh tế  xã hội và coi trọng việc nắm bắt tư tưởng, sáng kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để báo cáo Đảng, Nhà nước nhằm hoàn thiện các chủ trương, cơ chế, chính sách thực hiện thắng lợi chiến lược kinh tế  xã hội.

Công tác tư tưởng thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng, cần tập trung vào tiếp tục quán triệt và hướng dẫn thực hiện có hiệu quả các phương hướng giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4. Trước hết, cần đổi mới mạnh mẽ giáo dục lý luận chính trị trong Đảng và trong hệ thống giáo dục quốc dân, đổi mới cả nội dung, phương pháp và đổi mới đội ngũ giảng viên để truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối Đại hội XI của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương nhằm xây dựng thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng và niềm tin vào sự nghiệp cách mạng, vào Cương lĩnh đường lối và sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, giữ vững sự ổn định chính trị tư tưởng xã hội. Thực hiện tốt các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, học tập để thiết thực nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ đảng viên. Thực hiện nghiêm túc và nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức Đảng từ sinh hoạt lãnh đạo, sinh hoạt học tập và sinh hoạt phê và tự phê gắn chặt với thực hiện nghiêm túc chế độ giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị để thực sự nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và của mỗi cán bộ đảng viên.

Hoạt động tư tưởng phải góp phần trực tiếp vào nhiệm vụ xây dựng Đảng ta mạnh về chính trị và tư tưởng. Thước đo đánh giá mạnh về chính trị là Đảng có đường lối, chính sách đúng đắn và kịp thời. Đường lối chính trị đúng là đường lối phải hợp quy luật và hợp lòng người. Muốn có đường lối, chủ trương, chính sách đúng, các cấp ủy, các tổ chức Đảng phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ sinh hoạt lãnh đạo, đổi mới mạnh mẽ quy trình ra các quyết định của các cấp ủy, tổ chức đảng. Quy trình hình thành các quyết định của Đảng phải là quy trình khoa học và dân chủ. Trong giai đoạn hiện nay, để ra được các quyết định đúng đắn theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, các cấp ủy và các tổ chức Đảng cần nghiêm túc thực hiện các quy trình khoa học và dân chủ gắn chặt với tỉnh táo phát hiện, đấu tranh khắc phục các biểu hiện “tư duy nhiệm kỳ” và “lợi ích nhóm”.

Xây dựng Đảng mạnh về tư tưởng là toàn Đảng là một ý chí, một hành động; toàn Đảng phải nhất trí cao với Cương lĩnh, đường lối chính sách và kiên quyết thực hiện thắng lợi Cương lĩnh, đường lối, chính sách. Nói cách khác mạnh về tư tưởng là mọi cán bộ, đảng viên nói và làm theo nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh khắc phục cho được những biểu hiện: Nói mà không làm hoặc nói một đằng làm một nẻo.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về một số nhiệm vụ cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay cần phải gắn chặt với thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Công tác tư tưởng cần tập trung hướng dẫn mọi cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống theo tấm gương của Bác, đồng thời phải bám sát thực tiễn phát hiện kịp thời, tuyên truyền nhân rộng những tấm gương tiêu biểu này.

Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là nhiệm vụ trực tiếp, là trọng trách của công tác tư tưởng. Để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tư tưởng trong việc quán triệt, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII trước hết cần giúp cho cán bộ, đảng viên và toàn dân nhận thức sâu sắc về văn hóa, vị trí vai trò của văn hóa đối với sự phát triển bền vững của dân tộc. Giữ vững bản chất cách mạng và khoa học của Đảng – Đảng là đạo đức, là văn minh. Văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu động lực cho sự phát triển kinh tế  xã hội, bảo đảm hạnh phúc cho mỗi gia đình, mỗi con người, mỗi cộng đồng. Chỉ có trên cơ sở nhận thức sâu sắc về văn hóa và vị trí, vai trò của văn hóa, công tác tư tưởng mới hướng dẫn, động viên các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện có hiệu quả 10 nhiệm vụ văn hóa và 4 giải pháp xây dựng nền văn hóa, trong đó tập trung cao nhất vào xây dựng các thế hệ con người Việt Nam với 5 tiêu chí giá trị chuẩn mực.

Để công tác tư tưởng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới trước hết là nhiệm vụ trọng tâm (phát triển kinh tế  xã hội), nhiệm vụ then chốt xây dựng Đảng và nhiệm vụ trực tiếp xây dựng nền văn hóa, đòi hỏi phải thực hiện nghiêm túc nguyên tắc: Toàn Đảng, trước hết là Bí thư cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải làm công tác tư tưởng, Bí thư cấp ủy phải là Tư lệnh trên mặt trận tư tưởng. Do đó Bí thư cấp ủy phải định kỳ và đột xuất nghe, phân tích tình hình tư tưởng, chỉ đạo xử lý các tình huống tư tưởng.

Sau mỗi Nghị quyết của cấp ủy, Bí thư trực tiếp truyền bá, quán triệt nghị quyết này đến các cán bộ chủ chốt, trực tiếp chỉ đạo xây dựng và thực hiện Chương trình hành động.

Một định hướng rất quan trọng trong đổi mới phương thức công tác tư tưởng đó là mở rộng dân chủ, tăng cường đối thoại. Trước khi ra quyết định cần mở rộng dân chủ để đánh giá đúng tình hình, dự báo được các xu hướng vận động và tổng hợp được trí tuệ của tập thể để ra được quyết định đúng; khi quán triệt Nghị quyết không chỉ dừng ở truyền đạt Nghị quyết mà phải biết đối thoại để tạo nên sự nhất trí đồng tình cao với Nghị quyết. Khi triển khai Nghị quyết càng cần mở rộng dân chủ, để tập hợp được trí tuệ của quần chúng trong việc xây dựng các giải pháp thực hiện Nghị quyết.

Một phương hướng đổi mới rất quan trọng để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tư tưởng là cần phải tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả từng binh chủng và chỉ đạo phối hợp phát huy sức mạnh tổng hợp của các binh chủng công tác tư tưởng, nhằm thực hiện thắng lợi từng nhiệm vụ cách mạng trong từng giai đoạn.

Để thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2020, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cấp bách Xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 và thực hiện chiến lược văn hóa theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII, chúng ta cần tiếp tục đổi mới để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nghiên cứu lý luận, hoạt động giáo dục lý luận chính trị, hoạt động báo cáo viên, báo chí, xuất bản, phát hành, văn hóa – văn nghệ.

Ngày 1/8 năm nay, đội ngũ cán bộ tư tưởng chuyên trách của Đảng ta kỷ niệm lần thứ 83 ngày truyền thống vẻ vang của mình bằng các hoạt động, tiếp tục đổi mới thiết thực nâng cao chất lượng hiệu quả từng “binh chủng” và phát huy sức mạnh tổng hợp của các “binh chủng” công tác tư tưởng, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng./.

PGS.TS Đào Duy Quát 

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Đừng hạ chuẩn bác sĩ! (27/11/2015)
Đoàn kết chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ (26/11/2015)
Nhân tố mới cản trở tiến trình chống khủng bố (25/11/2015)
Cộng đồng ASEAN - nhận thức, bản lĩnh và hành động chung (24/11/2015)
Tầm nhìn... dự án (!?) (23/11/2015)
Người thầy - nhân tố quyết định thành công trong đổi mới giáo dục (20/11/2015)
Những nhà giáo kiên trì “gieo” chữ nơi vùng cao, biên giới (19/11/2015)
Nhìn thẳng vào sự thật, truy đến cùng! (18/11/2015)
Đổi mới giáo dục (17/11/2015)
Kết quả tất yếu của sự đổi mới trong công tác xây dựng Đảng (16/11/2015)
 Trang 1 / 83 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về sử dụng vắc xin (30/07/2013)
Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các cấp công đoàn* (28/07/2013)
Những tâm tư, nguyện vọng gửi đến Đại hội XI Công đoàn Việt Nam (27/07/2013)
Đền ơn đáp nghĩa bằng trách nhiệm và tấm lòng (27/07/2013)
Cần tăng cường phòng, chống tệ nạn ma túy (25/07/2013)
Cân nhắc thời điểm tiêm chủng vắc xin viêm gan B cho trẻ sơ sinh (24/07/2013)
"Chuyến thăm của Chủ tịch Trương Tấn Sang sẽ là dấu mốc lịch sử" (23/07/2013)
"Đã tới lúc xác lập khuôn khổ quan hệ mới giữa Việt Nam và Mỹ" (22/07/2013)
"Sức mạnh thương mại nghiêng về nền kinh tế mới nổi" (21/07/2013)
Ngành giáo dục cần hướng tới quản lý tốt, dạy tốt, học tốt (20/07/2013)
 Trang 1 / 215 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Quốc hội thông qua Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)
Bắt buộc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can
· Bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
Quốc hội đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, yếu kém
· Lễ trao giải thưởng Công nghệ thông tin - Tuyền thông ASEAN 2015
· Xét xử "đại án" tham ô tại ALC II: Tuyên án tử hình đối với bị cáo Vũ Quốc Hảo và Đặng Văn Hai
· Việt Nam xếp thứ 29/70 quốc gia về năng lực tiếng Anh
· Tổng thống Đức: Tôi đặc biệt kính trọng nhân dân Việt Nam
· HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét việc ông Nguyễn Thế Thảo thôi giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố
· Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự hài lòng với kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
· Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp các nhà giáo và cán bộ ngành Giáo dục TP. Hải Phòng
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet