Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 26 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Xây dựng Quân đội Nhân dân vững mạnh về chính trị là cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới
10:03 | 21/12/2004
Ðảng ta và Bác Hồ luôn coi nhân tố chính trị - tinh thần có ý nghĩa quyết định nhất đối với thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Quan điểm đó được thể hiện nhất quán trong suốt quá trình xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, Quân đội nhân dân.
Trong Chỉ thị thành lập Ðội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của QÐND Việt Nam ngày nay, Bác Hồ đã nhấn mạnh tính chất hoạt động của Ðội là "Chính trị trọng hơn quân sự". Chú trọng chăm lo chỉ đạo từng bước xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và chiến thắng của QÐND, Người đề ra quan điểm hết sức quan trọng trong việc xây dựng LLVT, đó là "Người trước, súng sau", đồng thời chỉ rõ "Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại" (1). Nghĩa là, trước hết phải giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ hiểu biết về đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước; nâng cao ý thức giác ngộ dân tộc, giác ngộ giai cấp, tinh thần yêu nước và truyền thống bất khuất của dân tộc trong đấu tranh chống mọi kẻ thù xâm lược, bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia - dân tộc.
Bác dạy chúng ta rằng, cần làm cho "... Mỗi người binh sĩ phải biết chính trị ít nhiều. Họ đem xương máu ra giữ gìn Tổ quốc, thì chẳng những họ phải hiểu vì sao mà hy sinh, họ lại phải có thể nói cho người khác biết vì sao phải yêu nước" (2). Do đó công tác chính trị của Ðảng trong QÐND cũng hình thành và ra đời ngay từ khi Ðảng, Bác Hồ ra Chỉ thị thành lập Ðội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Ðó là công tác vận động quần chúng của Ðảng trong QÐND, là công tác xây dựng quân đội về chính trị, là công tác thực hiện sự lãnh đạo của Ðảng đối với QÐND. Trong suốt chặng đường lịch sử 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của QÐND, chúng ta luôn quán triệt quan điểm lấy xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị - tư tưởng làm cơ sở để xây dựng QÐND vững mạnh về mọi mặt, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ qua từng giai đoạn phát triển của cách mạng.
Ðể thực hiện tốt quan điểm, tư tưởng cơ bản đó, Tổng cục Chính trị đã luôn chú trọng chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân quán triệt sâu sắc nguyên tắc Ðảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với QÐND, chăm lo giáo dục cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối, nhiệm vụ chính trị, đường lối, nhiệm vụ quân sự của Ðảng, v.v. Ðồng thời chỉ đạo các đơn vị, cơ quan, nhất là các cơ quan chức năng hoạt động trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa, các phương tiện thông tin đại chúng đấu tranh chống những quan điểm thù địch, sai trái, cơ hội, xét lại, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước, tác động tiêu cực đến việc xây dựng QÐND vững mạnh về chính trị... Những việc làm đó đã góp phần không nhỏ làm cho quân đội ta ngày càng trưởng thành, mọi cán bộ, chiến sĩ luôn vững vàng về chính trị - tư tưởng, thể hiện rõ bản chất tốt đẹp của người quân nhân cách mạng. Do đó, trong các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược, với tinh thần "quyết chiến, quyết thắng", vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, quân đội ta đã cùng với toàn Ðảng, toàn dân đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, giành lại độc lập dân tộc và thống nhất nước nhà, xây đắp nên truyền thống cách mạng vẻ vang, như Bác Hồ đã khen ngợi "Quân đội ta trung với Ðảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng". Bản chất, truyền thống đó toát lên nội lực chính trị - tinh thần của quân đội ta. Thật khó mà cắt nghĩa nổi một quân đội như quân đội ta với vũ khí, trang bị kém hơn địch, thiếu thốn nhiều mặt, lại có thể lập nên những kỳ tích, chiến thắng vẻ vang; lấy ít địch nhiều, lấy nhỏ thắng lớn; đánh địch bằng mưu, thắng địch bằng thế, nếu không xem xét đến yếu tố chính trị - tinh thần, bản chất truyền thống cách mạng.
Chính trị - tinh thần, truyền thống cách mạng, đó là vốn quý trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu, công tác và trưởng thành của QÐND, của Tổng cục Chính trị QÐND. Nó được vun đắp bởi máu, xương và công sức của bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ. Nó cũng là sự "khai hoa kết quả" của việc quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt một quan điểm lớn trong tư tưởng Hồ Chí Minh là "Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại". Chính trị - tinh thần, truyền thống cách mạng tốt đẹp ấy là hành trang của mỗi cán bộ, chiến sĩ ta bước vào thời kỳ mới - thời kỳ thực hiện đường lối đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN.
Thời kỳ mới của cách mạng, những thành tựu to lớn có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên các mặt: chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại... mà toàn Ðảng, toàn dân ta đã đạt được, có ý nghĩa quyết định đến toàn bộ hoạt động và hiệu quả của việc giáo dục chính trị, tư tưởng, có độ tin cậy và sức thuyết phục ngày càng cao; lòng tin được củng cố và phát triển, bản lĩnh chính trị, trình độ chính trị được nâng cao cả trong nhận thức và trong hoạt động thực tiễn. Bản chất, truyền thống của "Bộ đội Cụ Hồ" được giữ vững và phát huy. Ðó là những phẩm chất: lòng trung thành tuyệt đối với Ðảng, Nhà nước, với nhân dân; tình yêu Tổ quốc, yêu chế độ XHCN, gắn bó máu thịt với nhân dân; ý thức tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo; ý thức chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước; tình đồng chí, đồng đội, lối sống, nếp sống chính quy lành mạnh, có văn hóa và có tình nghĩa.
Từ thực tế đó, việc xây dựng QÐND vững mạnh về chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, trước hết cần quán triệt, nhận thức rõ mục tiêu tổng quát của chiến lược bảo vệ Tổ quốc mà Ðảng ta đã chỉ ra là: bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Ðảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; bảo vệ sự nghiệp đổi mới, CNH, HÐH đất nước; bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nền văn hóa; giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình, phát triển đất nước theo định hướng XHCN.
Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng trong QÐND cho phù hợp sự phát triển của đất nước, với nhiệm vụ của LLVT nhân dân, QÐND trong giai đoạn mới của cách mạng. Chất lượng chính trị của quân đội biểu hiện tập trung ở chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của các tổ chức Ðảng, ở trình độ giác ngộ và sự vững vàng về chính trị của toàn quân, ở phẩm chất chính trị của mỗi cán bộ, chiến sĩ, mà trước hết là cán bộ. Chất lượng đó là kết quả tổng hợp của việc xây dựng quân đội về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nhưng nó phải được kiểm nghiệm qua thực tiễn việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của quân đội trong thời kỳ mới.
Do đó, xây dựng QÐND vững mạnh về chính trị thì vấn đề hàng đầu là phải thường xuyên giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Ðảng đối với QÐND.
Hai là, phải chăm lo việc nâng cao trình độ hiểu biết, giác ngộ chính trị, tư tưởng theo đúng nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối của Ðảng. Ðây là vấn đề hết sức quan trọng, thiếu nó thì quân đội không thể có định hướng chính trị đúng, không thể có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng chiến đấu.
Ba là, nắm vững chiến lược con người, nhưng tập trung trọng điểm vào xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, luôn luôn trung thành với sự nghiệp cách mạng của Ðảng, của nhân dân, của dân tộc, có trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

BTS


Theo báo NDCác từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại
Ðại tướng Phạm Văn Trà, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng (24/12/2004)
Cả nước tin yêu bộ đội Cụ Hồ (24/12/2004)
Tổng công ty hàng không Việt Nam - từ đơn vị quân đội tiến tới tập đoàn kinh tế hàng không (24/12/2004)
Người dẫn đường cho Phạm Tuân bắn rơi B-52 (23/12/2004)
QĐND Việt Nam - Trăm trận trăm thắng dưới ngọn cờ của Đảng và Bác kính yêu (23/12/2004)
Đồn 941 bộ đội biên phòng An Giang: Tạo thế trận lòng dân (23/12/2004)
Chiến lược hòa hợp với lịch sử và văn hóa
- yếu tố mang lại chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/2004)
Kỷ luật là sức mạnh của quân đội: Dân là nền tảng (22/12/2004)
Nâng cao phẩm chất, truyền thống
“Trung với Đảng, hiếu với dân” (21/12/2004)
Một số biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện ở đoàn b.24 (21/12/2004)
 Trang 1 / 1 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Đoàn Không quân Sao Đỏ - Đoàn Anh hùng (20/12/2004)
Hà Nội: Gặp mặt các tướng lĩnh quân đội nghỉ hưu (19/12/2004)
Khánh thành bức Phù điêu "Hà Nội-Mùa đông 1946" tại chợ Đồng Xuân (19/12/2004)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam gặp mặt cựu chiến binh 2 tiểu đoàn Phủ Thông và Bình Ca (19/12/2004)
Thái Nguyên: Mít tinh trọng thể kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 15 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân (19/12/2004)
Phú Yên: nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (19/12/2004)
Binh đoàn mang tên Trường Sơn (19/12/2004)
Nối tiếp truyền thống “Đã ra quân là đánh thắng” (19/12/2004)
Giao hữu với Câu lạc bộ thể thao Lào nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (19/12/2004)
Khai mạc triển lãm nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (19/12/2004)
 Trang 1 / 3 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Quốc hội thông qua Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi)
· Ban Tuyên giáo Trung ương đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh
· Phát huy vai trò của truyền thông trong phòng, chống ma túy
· Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra, xử lý nghiêm việc xây dựng sai phép
· Các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hoá trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm
· Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức
· Phiên họp toàn thể Diễn đàn “Quốc hội trẻ Việt Nam” 2015
· Nhân tố mới cản trở tiến trình chống khủng bố
· Tổng kết 5 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet