Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 28 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại
Ðại tướng Phạm Văn Trà, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng

17:38 | 24/12/2004
Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: "Chúng ta phải ra sức xây dựng quân đội ta thành một quân đội nhân dân hùng mạnh, một quân đội cách mạng tiến lên chính quy và hiện đại, để giữ gìn hòa bình, bảo vệ Tổ quốc".
Chúng ta vô cùng tự hào với chặng đường vẻ vang 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội ta - quân đội anh hùng, của nhân dân anh hùng và dân tộc anh hùng. Ðược Ðảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp tổ chức, lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện; được Nhà nước tập trung xây dựng; được nhân dân đùm bọc, nuôi dưỡng và sát cánh cùng chiến đấu, quân đội ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, không ngừng trưởng thành lớn mạnh, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, hoàn thành xuất sắc công tác vận động quần chúng và lao động sản xuất, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Quá trình chiến đấu dưới lá cờ vinh quang của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội nhân dân Việt Nam mang bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, kế thừa truyền thống anh hùng, quật cường bất khuất của dân tộc, không ngừng phát huy bản chất cách mạng tốt đẹp, luôn xứng đáng với lời khen của Bác Hồ: "Quân đội ta trung với Ðảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng", được nhân dân tin yêu trao tặng danh hiệu cao quý "Bộ đội Cụ Hồ".
Trong giai đoạn mới của cách mạng, quân và dân ta thực hiện sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến đổi to lớn và sâu sắc. Cuộc cách mạng khoa học, công nghệ hiện đại tiếp tục có những bước nhảy vọt và tác động mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực kể cả lĩnh vực quân sự. Mối quan hệ giữa các quốc gia được mở rộng với nhiều hình thức. Song các mâu thuẫn cơ bản trên thế giới vẫn tồn tại và phát triển, có mặt sâu sắc hơn. Cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp tiếp tục diễn ra gay gắt dưới nhiều hình thức... Sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới đòi hỏi phải tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của Ðảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn quân, toàn dân; tập trung sức củng cố quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân mà nòng cốt là quân đội nhân dân, không ngừng nâng cao trình độ khoa học, kỹ thuật, nghệ thuật quân sự đáp ứng yêu cầu tác chiến mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, quân đội ta phải vừa kế thừa phát huy truyền thống anh hùng và những bài học quý báu được đúc kết từ thực tiễn quá trình chiến đấu và xây dựng, cần tiếp tục thấm nhuần sâu sắc và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về quân đội nhân dân để giáo dục, rèn luyện cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ biết tôn trọng và tự hào với truyền thống vẻ vang, giữ gìn và phát triển những di sản quý báu đó vào trong điều kiện mới để nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng quân đội ngày càng hùng mạnh theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại mà Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng toàn quốc lần thứ IX đã chỉ ra.
Xuất phát từ yêu cầu, tình hình phát triển của cách mạng nước ta, đặc biệt là từ yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới: "Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và nền văn hóa; bảo vệ Ðảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia, dân tộc", đòi hỏi phải nắm vững và thực hiện tốt hơn những nguyên tắc xây dựng quân đội về chính trị, xây dựng quân đội nhân dân là một lực lượng chính trị, một lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Ðảng, Nhà nước và nhân dân. Ðó cũng chính là sự thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Phải tăng cường công tác chính trị, luôn luôn nâng cao trình độ chính trị và giác ngộ giai cấp của bộ đội ta; phải đảm bảo sự chấp hành chính sách của Ðảng và Chính phủ; phải triệt để giữ gìn kỷ luật tự giác về mặt quân sự và về mặt chính trị. Vì vậy cần phải tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng trong quân đội và phải thực hiện dân chủ trong bộ đội".
Phải tăng cường xây dựng và phát huy bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc của quân đội nhân dân phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc đang diễn ra quyết liệt, phức tạp, nhất là trên lĩnh vực chính trị - tư tưởng. Xây dựng bản chất giai cấp công nhân của quân đội thực chất là làm cho quân đội luôn nắm vững mục tiêu chiến đấu, nhận thức đúng và thực hiện tốt chức năng vũ trang bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Ðảng, Nhà nước và nhân dân. Phải giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc của quân đội nhân dân, sự thống nhất biện chứng giữa bảo vệ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Không có độc lập dân tộc thì không thể xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và không có chủ nghĩa xã hội thì không thể bảo vệ được những thành quả cách mạng, bảo vệ được nền độc lập dân tộc thật sự. Phải làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ yêu cầu mới rất cơ bản về chức năng nhiệm vụ của quân đội là bảo vệ đất nước hòa bình và phát triển, thực hiện thành công sự nghiệp CNH, HÐH, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, ngăn ngừa, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh xâm lược bằng sức mạnh mới của chế độ xã hội chủ nghĩa, của toàn dân bảo vệ Tổ quốc, sẵn sàng đánh thắng mọi loại hình chiến tranh xâm lược của mọi thế lực thù địch. Ðồng thời phải làm tốt chức năng đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, tham gia xây dựng kinh tế, giúp đỡ nhân dân phòng chống thiên tai.
Những nội dung cơ bản trong xây dựng quân đội về chính trị nhằm mục tiêu làm cho quân đội ta luôn là một quân đội cách mạng của Ðảng, Nhà nước, tận hiếu với dân, tin tưởng và trung thành vô hạn với sự nghiệp đổi mới, với độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nêu cao tinh thần độc lập tự chủ, tự lực tự cường và truyền thống yêu nước trong điều kiện lịch sử mới. Bản lĩnh chính trị vững vàng của quân đội phải được thể hiện ở việc nắm vững mục tiêu chiến đấu, có thái độ đúng đấu tranh bảo vệ đường lối quan điểm của Ðảng, không dao động, ngả nghiêng trước những diễn biến phức tạp của tình hình và sự tiến công hiểm độc của các thế lực thù địch, nhạy bén, sắc sảo và kiên quyết đấu tranh làm phá sản chiến lược "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, đập tan mọi âm mưu của chúng hòng "phi chính trị hóa" quân đội, chia rẽ Ðảng với dân, quân với dân. Phải làm cho quân đội ta mãi mãi là của dân, do dân, vì dân, luôn xứng đáng với danh hiệu "Bộ đội Cụ Hồ" mà nhân dân đã ban tặng.
Yếu tố quan trọng hàng đầu xây dựng quân đội về chính trị, giữ vững bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc là vấn đề củng cố, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Ðảng đối với quân đội, nâng cao hơn nữa hiệu lực lãnh đạo của Ðảng, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với quân đội nhân dân. Do đó, Ðảng bộ Quân đội phải tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, tự phê bình và phê bình; phát huy bản chất giai cấp công nhân và tính tiên phong của Ðảng; nâng cao trình độ kiến thức, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; thường xuyên củng cố Ðảng về tổ chức, mở rộng dân chủ, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường kỷ luật và giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Ðảng bộ Quân đội, thực hiện tốt chiến lược cán bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao trình độ tổ chức thực hiện các nghị quyết của Ðảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng Ðảng bộ trong sạch, vững mạnh bảo đảm nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội.
Trên nền tảng không ngừng nâng cao bản chất cách mạng, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, đẩy mạnh xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, đẩy mạnh xây dựng quân đội nhân dân chính quy, từng bước hiện đại. Trong thư gửi cán bộ và chiến sĩ nhân dịp Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1958), Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: "Chúng ta phải ra sức xây dựng quân đội ta thành một quân đội nhân dân hùng mạnh, một quân đội cách mạng tiến lên chính quy và hiện đại, để giữ gìn hòa bình, bảo vệ Tổ quốc".
Công cuộc bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đặt ra yêu cầu hoàn thiện hơn nữa tổ chức quân đội. Việc chấn chỉnh, hoàn thiện tổ chức quân đội phải quán triệt đường lối chính trị, đường lối và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng bảo vệ Tổ quốc của Ðảng trong điều kiện mới, vận dụng đúng đắn quan điểm thực tiễn, quan điểm phát triển và các quy luật của khoa học tổ chức vào lĩnh vực quân sự, bảo đảm tính hiện đại, gọn, mạnh, có khả năng cơ động cao, tạo sự cân đối hợp lý giữa các lực lượng (bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương, lực lượng thường trực và lực lượng dự bị), giữa các quân chủng, binh chủng, giữa số lượng đầu đơn vị với tổng quân số. Chấn chỉnh tổ chức biên chế, giải quyết đúng đắn, hợp lý mối quan hệ giữa số lượng và chất lượng, giữa con người và vũ khí, giữa vũ khí thô sơ, tương đối hiện đại và hiện đại.
Là lực lượng nòng cốt của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ và trách nhiệm chính trị hàng đầu của quân đội ta là sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi. Do vậy, ngay trong thời bình, phải tranh thủ thời cơ, tận dụng thời gian có lợi, khai thác triệt để mọi nguồn lực, vượt qua mọi khó khăn, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, huấn luyện, xây dựng quân đội chính quy. Trong những năm tới, phải lấy yêu cầu đánh thắng các loại hình, các quy mô chiến tranh xâm lược trong điều kiện thông thường cũng như điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao và yêu cầu đánh bại chiến lược "Diễn biến hòa bình" của địch để huấn luyện, rèn luyện bộ đội có bản lĩnh chiến đấu vững vàng, bảo đảm luôn luôn chủ động về chiến lược. Thực hành đúng phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, coi trọng huấn luyện, rèn luyện cán bộ thuần thục các động tác cơ bản, gắn chặt nhiệm vụ huấn luyện với xây dựng nền nếp chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp và từng bước nâng cao trình độ hiện đại trong huấn luyện.
Vận dụng, phát triển sáng tạo vào trong điều kiện mới những kinh nghiệm đã được tổng kết đúc rút để huấn luyện bộ đội có trình độ thuần thục, vững chắc về kỹ thuật, chiến thuật, tác chiến giỏi bằng vũ khí trong biên chế và cả khi được tăng cường vũ khí trang bị, tác chiến hiệp đồng quân binh chủng và hiệp đồng ba thứ quân. Từng bước trang bị và huấn luyện cho bộ đội sử dụng thành thạo vũ khí công nghệ cao và nắm vững đặc điểm, tính năng vũ khí công nghệ cao của địch, chủ động phòng tránh, đánh trả có hiệu quả. Tăng cường huấn luyện dã ngoại, diễn tập, huấn luyện đêm, huấn luyện ngụy trang, nghi binh, nâng cao khả năng cơ động, chiến đấu liên tục, đáp ứng yêu cầu tác chiến chống các loại hình chiến tranh mới.
Tiếp tục chấn chỉnh hệ thống nhà trường quân đội theo hướng gọn, mạnh, hợp lý, cụ thể hóa mục tiêu, hoàn thiện quy trình, chương trình đào tạo, tạo nên sự chuyển biến cơ bản, toàn diện về phương pháp dạy, học và công tác quản lý, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu trước mắt và đón trước yêu cầu phát triển ngày càng hiện đại của quân đội. Ðẩy mạnh giáo dục rèn luyện kỷ luật, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, quản lý bộ đội chặt chẽ, xây dựng nền nếp và trình độ chính quy hóa, tạo nên bước chuyển biến vững chắc trong toàn quân.
Coi trọng xây dựng, phát triển nền công nghiệp quốc phòng độc lập tự chủ trong tổng thể nền công nghiệp quốc gia, có tiềm lực đủ mạnh, đủ khả năng duy trì sản xuất và hiện đại hóa vũ khí trang bị theo yêu cầu của chiến lược, trang bị hiện đại hóa quân đội. Hoàn thiện phương thức bảo đảm hậu cần phù hợp với cơ chế quản lý kinh tế và tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao khả năng cơ động của các lực lượng hậu cần bảo đảm đầy đủ, kịp thời mọi mặt về hậu cần cho huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
Thường xuyên coi trọng công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, xây dựng hệ thống lý luận về đường lối quân sự, nghệ thuật quân sự tiến tới xây dựng một nền khoa học quân sự Việt Nam mạnh, độc đáo, vừa kế thừa những giá trị truyền thống dân tộc vừa bảo đảm cập nhật được trình độ tiên tiến nhằm phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ðặc biệt cần chú ý nghiên cứu ứng dụng các công nghệ tiên tiến như: công nghệ thông tin, tự động hóa, vật liệu mới... vào các lĩnh vực hoạt động quân sự, huấn luyện, chỉ huy, quản lý bộ đội.
Yếu tố then chốt quyết định thắng lợi nhiệm vụ xây dựng quân đội ta trở thành một quân đội hùng mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội phải xuất phát từ đường lối chính trị, đường lối quân sự của Ðảng và nhiệm vụ của quân đội, đáp ứng sự phát triển của tình hình và nhiệm vụ cách mạng. Trên cơ sở nắm vững đường lối giai cấp, tiêu chuẩn cán bộ của Ðảng để vận dụng và cụ thể hóa vào quân đội. Bảo đảm số lượng, cơ cấu hợp lý, đồng bộ, chất lượng cao cho cả trước mắt và lâu dài. Tập trung xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho đội ngũ cán bộ trung thành tuyệt đối với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của Ðảng, với Tổ quốc và nhân dân.
Trang bị cho đội ngũ này kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính trị và đường lối quân sự của Ðảng, những kiến thức khoa học quân sự tiên tiến, nền quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân hiện đại, tài thao lược trong lãnh đạo, chỉ huy, quản lý bộ đội; nâng cao kiến thức hiểu biết về kinh tế, xã hội, khoa học, công nghệ, tin học, nhân văn, lịch sử, địa lý, pháp luật... Cần tránh giáo điều, bảo thủ, kinh nghiệm chủ quan, lười nghiên cứu học tập nâng cao năng lực trí tuệ, trình độ chuyên môn nghiệp vụ làm ảnh hưởng và hạn chế kết quả hoàn thành nhiệm vụ.
Tiếp tục đổi mới việc đánh giá, lựa chọn, sử dụng cán bộ trên cơ sở lấy hiệu quả công tác là chính; bảo đảm đánh giá đúng, sử dụng hợp lý, thể hiện tính liên tục, kế thừa, phát triển. Chú trọng quy hoạch đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, bảo đảm sự vững vàng về chính trị trong quá trình chuyển tiếp các thế hệ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì cấp chiến lược, chiến dịch. Tạo sự chuyển biến toàn diện, đồng bộ về chất lượng đội ngũ cán bộ cả thường trực và dự bị. Nghiên cứu đề ra các giải pháp phát huy nguồn lực của đất nước đào tạo cán bộ cho quân đội; điều chỉnh, bổ sung các chế độ, chính sách phù hợp để bồi dưỡng, phát triển đội ngũ và thu hút nhân tài vào phục vụ quân đội.
Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, trong bất luận điều kiện hoàn cảnh nào, quân đội ta đều nêu cao bản chất của một quân đội cách mạng, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành tin cậy của Ðảng, Nhà nước và nhân dân; đồng thời là một đội quân mẫu mực về tinh thần quốc tế cao cả, trong sáng, xây đắp nên truyền thống và phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ". Kỷ niệm Ngày truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, Ngày hội Quốc phòng toàn dân năm nay, các lực lượng vũ trang nhân dân, quân đội nhân dân càng thấm thía sâu sắc công ơn trời biển của Ðảng, của Bác Hồ, của nhân dân, nguyện ra sức học tập, rèn luyện phấn đấu vươn lên về mọi mặt để tiếp tục hoàn thành tốt trọng trách của Ðảng, Nhà nước và nhân dân giao cho trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh hiện nay.

Theo ND

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin tiếp
Cả nước tin yêu bộ đội Cụ Hồ (24/12/2004)
Tổng công ty hàng không Việt Nam - từ đơn vị quân đội tiến tới tập đoàn kinh tế hàng không (24/12/2004)
Người dẫn đường cho Phạm Tuân bắn rơi B-52 (23/12/2004)
QĐND Việt Nam - Trăm trận trăm thắng dưới ngọn cờ của Đảng và Bác kính yêu (23/12/2004)
Đồn 941 bộ đội biên phòng An Giang: Tạo thế trận lòng dân (23/12/2004)
Chiến lược hòa hợp với lịch sử và văn hóa
- yếu tố mang lại chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/2004)
Kỷ luật là sức mạnh của quân đội: Dân là nền tảng (22/12/2004)
Nâng cao phẩm chất, truyền thống
“Trung với Đảng, hiếu với dân” (21/12/2004)
Một số biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện ở đoàn b.24 (21/12/2004)
Xây dựng Quân đội Nhân dân vững mạnh về chính trị là cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới (21/12/2004)
 Trang 1 / 4 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet