Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 26 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Chiến dịch Điện Biên Phủ vĩ đại và sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc ở địa bàn Tây Bắc ngày nay
09:23 | 20/03/2004
Chiến dịch Điện Biên Phủ - đỉnh cao của chiến cuộc Đông Xuân 1953 -1954 toàn thắng đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc ta chống thực dân Pháp, buộc chúng phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ - kết thúc chiến tranh, lập lại hoà bình ở Đông Dương trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam và hai nước Lào, Cam-pu-chia, miền Bắc nước ta được hoàn toàn giải phóng. Trong niềm vui chung của cả nước, hơn ai hết quân và dân các dân tộc Tây Bắc rất tự hào vì chiến công oanh liệt ấy đã diễn ra ngay chính trên mảnh đất quê hương và có sự đóng góp to lớn của mình.
Chiến thắng Điện Biên Phủ là một trong những chiến công chói lọi nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc ta, là mốc son đánh dấu bước tiến thần kỳ của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Trong chiến dịch này, quân và dân các dân tộc Tây Bắc, với vai trò vừa là hậu phương tại chỗ, vừa là tiền tuyến của Mặt trận Điện Biên Phủ, mặc dù còn khó khăn, thiếu thốn trăm bề, nhưng đã chung lòng đoàn kết xung quanh Đảng, Bác Hồ, phát huy mọi tiềm năng với sự nỗ lực cao độ, tạo nên sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân, vừa sản xuất, vừa chiến đấu, vừa xây dựng và huấn luyện lực lương vũ trang, đáp ứng yêu cầu chi viện, bổ sung sức người, sức của cho chiến dịch giành thắng lợi.
Tinh thần và khí phách Điện Biên Phủ luôn được quân và dân các dân tộc Tây Bắc giữ gìn, phát huy cùng cả nước tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở hai đầu biên giới sau này. Thực tế lịch sử đã khẳng định, chính những bài học kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đặc biệt từ chiến dịch Điện Biên Phủ đã được vận dụng sáng tạo, phát huy tác dụng mạnh mẽ và phát triển lên một trình độ mới ngày càng hoàn chỉnh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, đặc biệt trong thắng lợi oanh liệt của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đó là các bài học về nắm vững và vận dụng sáng tạo đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện và lâu dài, dựa vào sức mình là chính đồng thời ra sức tranh thủ sự viện trợ quốc tế của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh, tạo nên sức mạnh tổng hợp, đoàn kết thống nhất cao của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân vì mục tiêu của cách mạng là giành độc lập cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân; về động viên tổ chức lực lượng toàn dân đánh giặc có lực lượng vũ trang làm nòng cốt, thực hiện vừa kháng chiến vừa kiến quốc, vừa chiến đấu chống xâm lược vừa xây dựng chế độ dân chủ nhân dân, để càng đánh càng mạnh, tiến lên giành toàn thắng; về phát huy sức mạnh của đường lối chiến tranh nhân dân, xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân, quân đội nhân dân trung thành vô hạn với nhân dân, với sự lãnh đạo của Đảng, với sự nghiệp giải phóng dân tộc và với Tổ quốc...
Công cuộc đổi mới xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN ngày nay kế tục sự nghiệp và những thắng lợi vĩ đại của Điện Biên Phủ, của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ vừa qua trong những điều kiện lịch sử mới. Truyền thống, kinh nghiệm cùng những bài học thành công của chiến dịch Điện Biên Phủ, của chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954, của hai cuộc chiến tranh yêu nước vừa qua có ý nghĩa thực tiễn to lớn đã và đang được quân và dân Tây Bắc kế thừa, vận dụng và phát triển sáng tạo trong công cuộc đổi mới XHCN nói chung trong sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo về Tổ quốc nói riêng.
1- Vận dụng và phát triển bài học thực hiện đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, dựa vào sức mình là chính... của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vào sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay ở địa bàn Tây Bắc phải quán triệt đuờng lối đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN của Đảng, nhằn mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc mà Đại hội IX của Đảng đã đề ra. Phải căn cứ vào đặc điểm, phương hướng, mục tiêu trước mắt cũng như mục tiêu tổng quát, cùng những định hướng lớn về kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị ở từng địa phương để đề ra các chủ trương, biện pháp đúng đắn nhằm giải quyết những vấn đề cơ bản trong sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Trước hết, vấn đề quan trọng hiện nay là phải tăng cường công tác giáo đục chính trị, tư tưởng, giáo dục quốc phòng, làm cho mọi người thấy được sự phát triển của tình hình quốc tế, khu vực mau lẹ và hết sức phức tạp, sự tác động của nó đối với đất nước ta trong thời kỳ mới cả về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh; nhận rõ những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta; thấy được truyền thống quật cường, bất khuất của dân tộc ta, sự hy sinh xương máu của các thế hệ đi trước cho thắng lợi toàn vẹn của đất nước hôm nay; thấy được truyền thống tốt đẹp của quê hương mình trong sự nghiệp đối mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Từ đó nâng cao tinh thần yêu nước, yêu chế độ XHCN, phát huy niềm tự hào của dân tộc, của quê hương nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng hăng hái góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Kiên định lập trường, quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững và tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối chính trị, đường lối quân sự, quốc phòng, an ninh của Đảng trong thời kỳ mới; nhận ra yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh đang đặt ra trên địa bàn Tây Bắc và từng địa phương. Đây là vũ khí sắc bén, là tiền đề tạo ra quyết tâm chính xác trong mọi tình huống, nhằm ''giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ'', giữ vừng an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và chế độ XHCN.
2- Kế thừa và phát triển những thành tựu về lý luận và thực tiễn động viên tổ chức lực lương toàn dân đánh giặc, vừa kháng chiến vừa kiến quốc trong chiến dịch Điện Biên Phủ và chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954, của hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ để xây dưng lân quốc phòng toàn dân và thêm trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, trên cơ sớ thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước.. Nếu như mục tiêu cao nhất của các cuộc chiến tranh yêu nước trước đây là đánh bại quân xâm lược, kết thúc chiến tranh thắng lợi, giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc, cho dân tộc thì ngày nay một trong những phương châm cơ bản của sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN ở nước ta là ra sức phát huy nội lực, đồng thời tranh thủ tối đa và khai thác mọi thuận lợi ở bên ngoài, quán triệt đường lối độc lập tự chủ, phương châm thêm bạn, bớt thù, Việt Nam là bạn và là đối tác tin cậy với các nước, giữ cho ''trong ấm, ngoài êm'' là thượng sách giữ nước, tạo môi trường hoà bình, ổn định lâu dài cho sự nghiệp xây dựng và bao vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đang thực hiện chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ chống phá cách mạng nước ta hiện nay, cùng với cả nước, quân và dân các dân tộc Tây Bắc phải tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân đi vào chiều sâu, trên cơ sở xây dựng các khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc, với nội tạng toàn diện cả chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và quốc phòng, an ninh. Quá trình thực hiện cần nắm vững và vận dụng đúng đắn, sáng tạo các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng: kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN; kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh; kết hợp quốc phòng, an ninh với đối ngoại,... Trên cơ sở thống nhất nhận thức, Quân khu và các địa phương tiếp tục xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hoàn thiện thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, không ngừng nâng cao tiềm lực quốc phòng của từng tỉnh và toàn vùng Tây Bắc. Với từng tỉnh, cần đầu tư xây dựng hoàn thiện các khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc, trước mắt tập trung phòng chống có hiệu quả các âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược ''diễn biến hoà bình'', bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở. Tiếp tục củng cố các khu căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu cần chiến lược, các hang động, công trình quốc phòng; tổ chức tốt các cuộc diễn tập, luyện tập vận hành cơ chế trong tác chiến phòng thủ, diễn tập phòng chống thiên tai, lũ lụt. Từ kinh nghiệm tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng trong chiến dịch Điện Biên Phủ, các lực lượng vũ trang Quân khu phải góp phần cùng địa phương, cơ sở tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc Tây Bắc thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng cho nhân dân và dựa vào dân để phát hiện, làm thất bại mọi ý đồ đen tối của các thế lực thù địch.
3- Vận dụng bài học xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, quân đội nhân dân trung thành vô hạn với Tổ quốc, với sự nghiệp giải phóng dân tộc với sự lãnh đạo của Đảng ở Điện Biên Phủ, đặc biệt là kinh nghiệm xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân ba thứ quân trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, phấn đấu tạo nên một bước phát triển mới về chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của các lực lượng vũ trang Quân khu trong tình hình mới. Phải tập trung xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng về mọi mặt. Tăng cường các biện pháp quản lý giáo dục và lãnh đạo tư tưởng, tạo sự chuyển biến toàn diện, vững chắc về nhận thức, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và hành động cách mạng của cán bộ, chiến sĩ. Duy trì và tăng cường mối quan hệ đoàn kết thống nhất trong các đơn vị và toàn Quân khu, sự gắn kết máu thịt giữa quân đội với nhân dân, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống ''Bộ đội Cụ Hồ'' trong thời kỳ mới..., bảo đảm cho lực lượng vũ trang trung thành tuyệt đối với Đảng, với Nhà nước, với nhân dân. Đổi mới phong cách công tác, hướng về cơ sở, không ngừng nâng cao năng lực tổ chức, quản lý, khắc phục triệt để các biểu hiện trung bình chủ nghĩa, cơ hội, thực dụng, mơ hồ, mất cảnh giác... Trên cơ sở quán triệt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trước mắt và lâu dài, tập trung nâng cao trình độ và khả năng tác chiến của lực lượng vũ trang Quân khu lên một bước mới. Đặc biệt là chấp hành nghiêm túc các quy định của Bộ về chấn chỉnh tổ chức biên chế các cơ quan, đơn vị và cơ sở phục vụ trong toàn Quân khu phù hợp với tổ chức quân sự thời bình, đồng thời bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống. Vận dụng và phát triển sáng tạo những kinh nghiệm quý báu đã được tổng kết của Điện Biên Phủ, của các cuộc chiến tranh yêu nước vừa qua vào huấn luyện, rèn luyện bộ đội theo phương châm đã được xác định, sát với yêu cầu và điều kiện mới, đạt trình độ thành thạo, thuần thục, vững chắc những động tác cơ bản về kỹ thuật và chiến thuật, sáng tạo nhiều cách đánh hay, mới; có bản lĩnh chiến đấu vững vàng, tham gia xây dựng và đấu tranh thắng lợi trên mặt trận tư tưởng, chính trị, văn hoá và sẵn sàng đánh bại mọi thủ đoạn xâm lược bằng quân sự của địch ở các quy mô với vũ khí công nghệ cao, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc XHCN.

Trung tướng Ma Thanh Toàn
Uỷ viên BCH TW Đảng, tư lệnh Quân khu 2
(Tạp chí Quốc phong toàn dân )

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Người cựu chiến binh Điện Biên tích cực tham gia công tác nhân đạo (17/05/2004)
Gặp người tham gia bắt Tướng De Castrie ở Điện Biên Phủ (11/05/2004)
Việt kiều ở Pháp trước và sau chiến thắng Điện Biên Phủ (11/05/2004)
Chuyện về người anh hùng điểm hoả bộc phá trên đồi A1 (10/05/2004)
Quê hương cách mạng Tân Trào với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/05/2004)
Cuộc hội ngộ của những niềm tự hào (06/05/2004)
Giữ vững phẩm chất Bộ đội cụ Hồ (04/05/2004)
Đi lên từ nông nghiệp trên vùng lòng chảo Điện Biên (30/04/2004)
Chiến thắng Điện Biên Phủ - kết tinh ý chí và sức mạnh đoàn kết dân tộc (28/04/2004)
"Lá chắn” Biên phòng (27/04/2004)
 Trang 1 / 4 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Điện Biên Phủ cả dân tộc ra trận (19/03/2004)
Gặp lại những người vẽ huy hiệu Chiến sĩ Điện Biên Phủ (17/03/2004)
Hội thảo khoa học pháo binh QĐND Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ (16/03/2004)
Điện Biên Phủ-Chiến thắng của sức mạnh tinh thần Việt Nam (16/03/2004)
Ngời sáng phẩm chất người chiến sỹ Điên Biên (15/03/2004)
Niềm xúc động và tự hào của những người góp phần làm nên lịch sử (14/03/2004)
Âm vang chiến thắng Điện Biên Phủ: Việt Nam có một vị trí đặc biệt trong trái tim người I-ta-li-a (12/03/2004)
Tinh thần Điện Biên Phủ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta (11/03/2004)
Phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến lên giành những thắng lợi mới (10/03/2004)
Từ chiến dịch quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ, suy nghĩ về tác chiến tiến công chiến lược trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc (10/03/2004)
 Trang 1 / 1 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Quốc hội thông qua Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi)
· Ban Tuyên giáo Trung ương đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh
· Phát huy vai trò của truyền thông trong phòng, chống ma túy
· Các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hoá trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm
· Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức
· Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra, xử lý nghiêm việc xây dựng sai phép
· Phiên họp toàn thể Diễn đàn “Quốc hội trẻ Việt Nam” 2015
· Quốc hội thông qua Bộ luật Tố tụng dân sự
Tòa án không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật
· Nhân tố mới cản trở tiến trình chống khủng bố
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet