Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 30 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Trường sỹ quan Lục quân II: Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong công tác xây dựng Đảng
19:12 | 10/01/2011

 

 Học viên Trường Sỹ quan Lục quân 2 luyện tập
tại thao trường (Ảnh: Thanh Dũng)

(ĐCSVN)Thời gian qua, do tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, Trường sỹ quan Lục quân II đã thu được nhiều kết quả trong công tác xây dựng Đảng (CTXDĐ) cho đội ngũ cán bộ, sĩ quan quân đội (ĐNCBSQQĐ).

Thực tiễn cho thấy, nếu các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị không nhận thức đầy đủ, đúng đắn và thống nhất sẽ dẫn đến tình trạng buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, khoán trắng cho cơ quan chính trị và cấp dưới, hoạt động bồi dưỡng năng lực tiến hành CTXDĐ của ĐNCBSQQĐ mang tính tự phát, chủ quan, tuỳ tiện. Chỉ trên cơ sở thống nhất về nhận thức mới tạo được sự chuyển biến về trách nhiệm và phát huy tính tích cực, chủ động của cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị các cấp, khắc phục mọi khó khăn để tổ chức thực hiện có hiệu quả CTXDĐ cho ĐNCBSQQĐ.

Vấn đề quan trọng hàng đầu là các cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp, nhất là cấp cơ sở phải có nhận thức đúng, đề cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ hoạt động bồi dưỡng năng lực tiến hành CTXDĐ của ĐNCBSQQĐ. Đây là yếu tố có ý nghĩa quyết định thành công của hoạt động bồi dưỡng và bảo đảm cho hoạt động bồi dưỡng năng lực tiến hành CTXDĐ đi đúng hướng, thiết thực, hiệu quả. Các cấp uỷ, tổ chức đảng ở các đơn vị phải quán triệt và thực hiện tốt quan điểm Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên giữ vững vai trò lãnh đạo của mình đối với công tác cán bộ theo phân cấp.
 Đồng thời, xác định rõ bồi dưỡng năng lực tiến hành CTXDĐ cho ĐNCBSQQĐ vừa là vấn đề cơ bản lâu dài, vừa mang tính cấp thiết và là một nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng cấp uỷ, tổ chức đảng TSVM, xây dựng đơn vị VMTD hiện nay. Thường xuyên quán triệt, nắm vững nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Đảng uỷ Quân sự Trung ương, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về xây dựng tổ chức cơ sở đảng, xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong giai đoạn cách mạng mới.
Trên cơ sở quán triệt đầy đủ, đúng đắn, thấu suốt các quan điểm tư tưởng của Đảng, vận dụng sáng tạo, cụ thể hoá, đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện CTXDĐ, xây dựng đội ngũ cán bộ và bồi dưỡng năng lực tiến hành CTXDĐ cho ĐNCBSQQĐ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chức trách. Cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp cần nắm vững các chỉ thị, hướng dẫn về CTXDĐ, xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp cần nhận thức đầy đủ, đúng đắn và thống nhất về vai của ĐNCBSQQĐ trong tiến hành CTXDĐ, tầm quan trọng, sự cần thiết phải bồi dưỡng năng lực tiến hành CTXDĐ hiện nay. Luôn nắm vững tình hình nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ của quân đội, tình hình của đảng bộ, đơn vị, đánh giá đúng phẩm chất, năng lực CTXDĐ của ĐNCBSQQĐ và chất lượng, hiệu quả hoạt động bồi dưỡng năng lực tiến hành CTXDĐ của ĐNCBSQQĐ. Đánh giá đúng đặc điểm tình hình tổ chức đảng, thực trạng nhận thức, trách nhiệm của từng cấp uỷ, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị trong bồi dưỡng năng lực tiến hành CTXDĐ của ĐNCBSQQĐ... Đồng thời, cần nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn và yêu cầu cần đạt được trong bồi dưỡng năng lực tiến hành CTXDĐ cho ĐNCBSQQĐ ở các đơn vị. Tăng cường giáo dục, quán triệt làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức hoạt động bồi dưỡng năng lực tiến hành CTXDĐ cho ĐNCBSQQĐ. Từng cấp uỷ, tổ chức đảng phải có chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát, đúng, xác định mục tiêu, yêu cầu, nội dung, hình thức, biện pháp phù hợp, giải pháp khả thi, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cấp uỷ viên, cán bộ, đảng viên nhằm bảo đảm cho toàn bộ hoạt động bồi dưỡng, luôn có phương hướng rõ ràng, đạt chất lượng, hiệu quả cao. Chú trọng khâu cụ thể hoá, triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, rút kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng.

Có quy chế về công tác bồi dưỡng cán bộ, xác định rõ nhiệm vụ, nội dung, phương thức hoạt động, trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng nhằm bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng giữa các bộ phận trong khi thực hiện nhiệm vụ. Khắc phục tình trạng hạ thấp, buông lỏng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng, phân công trách nhiệm cho cấp uỷ viên chung chung, không rõ ràng, chồng chéo, tuỳ tiện, vô nguyên tắc trong tổ chức hoạt động bồi dưỡng năng lực tiến hành CTXDĐ cho ĐNCBSQQĐ.

Cán bộ chủ trì các cấp quán triệt, nhận thức sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là gốc của mọi công việc”, “công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Từ đó, thấy rõ trách nhiệm của mình trong chỉ đạo, tổ chức hoạt động bồi dưỡng năng lực tiến hành CTXDĐ cho ĐNCBSQQĐ, coi đó “là công việc gốc” và “là khâu then chốt trong CTXDĐ” để tạo nên sự chuyển biến về CTXDĐ ở cơ sở hiện nay. Phải hiểu rõ phẩm chất, năng lực và vai trò tiền phong gương mẫu của ĐNCBSQQĐ chỉ được hình thành thông qua đào tạo, bồi dưỡng và tự học tập, bồi dưỡng, đồng thời luôn chịu sự ảnh hưởng của các điều kiện khách quan và chủ quan. Bồi dưỡng năng lực tiến hành CTXDĐ là một biện pháp cơ bản góp phần nâng cao phẩm chất, năng lực ĐNCBSQQĐ và thực hiện tốt bồi dưỡng năng lực tiến hành CTXDĐ của ĐNCBSQQĐ là trực tiếp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, góp phần đảm bảo sự lãnh đạo "tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội”. Trên cơ sở quy chế, nghị quyết của cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì các cấp cần phát huy tốt trách nhiệm cá nhân trong cụ thể hoá, xây dựng thành chương trình, kế hoạch để triển khai, tổ chức thực hiện các quyết định của cấp uỷ, tổ chức đảng. Thường xuyên bám sát thực tiễn, nắm chắc phẩm chất, năng lực của từng chính trị viên và cả đội ngũ để chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra, giám sát việc bồi dưỡng và tự bồi dưỡng năng lực tiến hành CTXDĐ cho ĐNCBSQQĐ đảm bảo vừa toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm. Luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, các lượng tham gia bồi dưỡng. Chú trọng phát huy vai trò của cơ quan chính trị trong đề xuất nội dung, chương trình, xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng. Chỉ đạo chặt chẽ việc lựa chọn đội ngũ giáo viên, cán bộ tham gia bồi dưỡng năng lực tiến hành CTXDĐ. Coi trọng bồi dưỡngĐNCBSQQĐ thông qua tổ chức hoạt động thực tiễn xây dựng đảng bộ, chi bộ. Kịp thời rút kinh nghiệm về CTXDĐ, bồi dưỡng và tự bồi dưỡng năng lực tiến hành CTXDĐ củaĐNCBSQQĐ. Khắc phục biểu hiện hoặc thiếu quan tâm đầu tư mọi mặt; đùn đẩy trách nhiệm, dựa dẫm ỉ lại vào tập thể cấp uỷ, phó mặc cho cơ quan chính trị trong bồi dưỡng.

Cơ quan chính trị các cấp cần thường xuyên nắm vững các quan điểm của Đảng về CTXDĐ, công tác cán bộ, chủ động tham mưu, đề xuất với đảng uỷ, thường vụ cùng cấp xây dựng đội ngũ cán bộ trong đơn vị có đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, có phẩm chất, năng lực, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài. Nhận thức đầy đủ, đúng đắn vị trí, vai trò của ĐNCBSQQĐ và vai trò của họ trong tiến hành CTXDĐ; ý nghĩa, tầm quan trọng của bồi dưỡng năng lực tiến hành CTXDĐ cho ĐNCBSQQĐ ở các đơn vị, luôn sâu sát cơ sở, nắm vững thực trạng ĐNCBSQQĐ và hoạt động bồi dưỡng năng lực tiến hành CTXDĐ của đội ngũ này đề xuất với cấp uỷ và cán bộ chủ trì đơn vị các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng năng lực tiến hành CTXDĐ sát thực, phù hợp với khả năng và điều kiện của đơn vị. Chủ động xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch, lựa chọn hình thức, phương pháp bồi dưỡng. Triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm tra, đôn đốc các lực lượng, thành phần thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra, làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng đảm bảo quá trình bồi dưỡng được tổ chức đồng bộ, thống nhất, kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong quá trình tổ chức hoạt động bồi dưỡng. Chú trọng công tác sơ, tổng kết rút kinh nghiệm để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng năng lực tiến hành CTXDĐ cho ĐNCBSQQĐ. Đồng thời, thường xuyên duy trì thực hiện nghiêm nền nếp chế độ hoạt động của cơ quan; tích cực đổi mới phương pháp và tác phong công tác, đề cao dân chủ, kỷ luật, tự phê bình và phê bình, sâu sát thực tế, làm việc có chương trình, kế hoạch, phân công, phân cấp cụ thể, tích cực bám nắm cơ sở, kiểm tra, đôn đốc thực hiện.

Tạo sự chuyển biến nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị các cấp đối với bồi dưỡng năng lực tiến hành CTXDĐ cho ĐNCBSQQĐ hiện nay vừa là nội dung hết sức cần thiết, vừa mang tính cơ bản, lâu dài. Chỉ trên cơ sở cấp uỷ, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị các cấp thực sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm trong bồi dưỡng năng lực tiến hành CTXDĐ cho ĐNCBSQQĐ thì hoạt động bồi dưỡng mới đem lại chất lượng, hiệu quả, góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của các tổ chức đảng ở cơ sở./..

Các từ khóa theo tin:

Nguyễn Thành Dũng – Phạm Tấn Nam

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam quán triệt các văn kiện Hội nghị Trung ương 12 (27/11/2015)
Tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II (27/11/2015)
Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 12 (26/11/2015)
Học tập, quán triệt các Văn kiện Hội nghị Trung ương lần thứ 12 khóa XI (26/11/2015)
Nhìn lại kết quả Đại hội của các Đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 (26/11/2015)
Khẳng định vai trò quan trọng của tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp (26/11/2015)
Quảng Nam: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (24/11/2015)
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm và đoàn kết (23/11/2015)
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân: Sáng tạo và giáo dục là con đường giúp Việt Nam hội nhập thành công (21/11/2015)
Hà Nội: Đưa nghị quyết vào cuộc sống trên từng lĩnh vực cụ thể (20/11/2015)
 Trang 1 / 298 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Hà Nội: Phát huy dân chủ, tạo sự đoàn kết, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2011 (07/01/2011)
Động lực để nhân rộng phong trào thi đua (07/01/2011)
Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổng kết công tác đảng, công tác chính trị (07/01/2011)
Hà Nội: Tiếp tục tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng (06/01/2011)
Thành ủy Hà Nội: Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2010 (31/12/2010)
Đảng bộ Văn phòng Quốc hội: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra (31/12/2010)
Quảng Nam: Tổng kết công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh năm 2010 (29/12/2010)
Một số vấn đề rút ra qua đại hội đảng ba cấp ở một số đảng bộ (29/12/2010)
Ban Bí thư ra Chỉ thị về lãnh đạo Ðại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI (28/12/2010)
Một số vấn đề rút ra qua đại hội đảng ba cấp ở một số đảng bộ (28/12/2010)
 Trang 1 / 707 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét việc ông Nguyễn Thế Thảo thôi giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố
· Quốc hội thông qua Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)
Bắt buộc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can
· Bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
Quốc hội đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, yếu kém
· Việt Nam xếp thứ 29/70 quốc gia về năng lực tiếng Anh
· Lễ trao giải thưởng Công nghệ thông tin - Tuyền thông ASEAN 2015
· Tổng thống Đức: Tôi đặc biệt kính trọng nhân dân Việt Nam
· Xét xử "đại án" tham ô tại ALC II: Tuyên án tử hình đối với bị cáo Vũ Quốc Hảo và Đặng Văn Hai
· Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp các nhà giáo và cán bộ ngành Giáo dục TP. Hải Phòng
· Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự hài lòng với kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet