Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 30 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm, nghĩa vụ của mọi công dân Việt Nam
11:40 | 27/06/2012

(ĐCSVN) - Hiến pháp năm 1992 của nước ta – Hiến pháp của thời kỳ đổi mới đã đi qua chặng đường lịch sử 20 năm. Thực tiễn đã khẳng định tính đúng đắn, khoa học của đạo luật cơ bản - đạo luật gốc của quốc gia, thể hiện rõ bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước ta, chế độ ta trong thời kỳ đổi mới, tạo cơ sở hiến định cho công cuộc đổi mới toàn diện đất nước.

Tuy nhiên, từ khi Đại hội lần thứ XI của Đảng thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) thì có nhiều vấn đề mới đặt ra mà những quy định của Hiến pháp 1992 không còn phù hợp. Vì vậy, Nghị quyết Trung ương 5 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) đã xác định việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 là một yêu cầu khách quan, cần thiết đặt ra, nhưng cần phải có quan điểm và phương pháp tư tưởng đúng đắn, khoa học, biện chứng xuất phát từ yêu cầu phát triển và thực tiễn của đất nước.

Góp phần vào sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992, theo chúng tôi, một trong những vấn đề hết sức quan trọng là phải nhận thức đúng quan điểm của Đảng ta về trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của công dân trong thời kỳ đổi mới.

Xác định nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn dân tộc luôn là quan điểm xuyên suốt, nhất quán của Đảng ta. Đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế hiện nay, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đang hết sức nặng nề, càng đòi hỏi phải phát huy tối đa sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị và đề cao trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân dưới sự lãnh đạo toàn diện, tập trung, thống nhất của Đảng, sự quản lý, điều hành chặt chẽ của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Quan điểm của Đảng ta về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của công dân trong thời kỳ đổi mới chính là sự cụ thể hóa quan điểm sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh của thời đại. Trong đó, sức mạnh bên trong của đất nước, sức mạnh của chế độ chính trị, sự trong sạch của đội ngũ cán bộ và sức mạnh của đại đoàn kết dân tộc là nhân tố giữ vai trò quyết định.

Có thể hiểu quan điểm của Đảng ta về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của công dân trong thời kỳ đổi mới hiện nay trên những nội dung cơ bản sau:

Thứ nhất, mọi công dân Việt Nam đều bình đẳng và cùng có trách nhiệm, nghĩa vụ tham gia bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

“Công dân Việt Nam”, hiểu theo quan điểm của Đảng ta là mọi người dân Việt Nam được pháp luật thừa nhận mang quốc tịch Việt Nam, không phân biệt trẻ già, trai gái, dân tộc, tín ngưỡng tôn giáo, xu hướng chính trị, khi đã là công dân Việt Nam, thì đều phải có trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây là quan điểm nhất quán của Đảng ta trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng nhằm phát huy sức mạnh của toàn dân, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo quan điểm này, mọi công dân Việt Nam dù trẻ hay già, trai hay gái, đàn ông hay đàn bà, hoạt động trên bất kể lĩnh vực nào của đời sống xã hội ở trong nước cũng như nước ngoài, dù là dân tộc Kinh hay dân tộc ít người, có theo tôn giáo hay không theo tôn giáo, hoặc theo xu hướng chính trị nào; từ vị Chủ tịch nước đến người dân thường, từ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đến các văn nghệ sĩ, cán bộ khoa học, đến công nhân, nông dân, trí thức..., đã là công dân Việt Nam thì đều có trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, tùy theo tuổi tác, năng lực, sức khỏe, nghề nghiệp, lĩnh vực hoạt động và theo quy định của pháp luật mà mỗi công dân có thể có trách nhiệm, nghĩa vụ tham gia nhiều hay ít, trực tiếp hay gián tiếp vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, nhưng tất cả đều có phải nghĩa vụ, trách nhiệm đóng góp sức mình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo Tổ quốc, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Như vậy, việc bảo vệ Tổ quốc không chỉ là trách nhiệm của lực lượng vũ trang, của quân đội mà của các công dân Việt Nam.

Thứ hai, trung thành với Tổ quốc, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng cao cả của mỗi công dân Việt Nam.

Tức là mọi công dân Việt Nam đều có nghĩa vụ, trách nhiệm phải phấn đấu, hi sinh vì lợi ích của Tổ quốc, của Đảng, của quốc gia, dân tộc và lợi ích của nhân dân, không được làm tổn hại hoặc phản bội lại lợi ích của Tổ quốc, của Đảng, của nhân dân, của quốc gia, dân tộc. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, đã là công dân Việt Nam đều có trách nhiệm phải trung thành và bảo vệ công cuộc đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng, sự quản lý, điều hành tập trung, thống nhất của Nhà nước; phấn đấu vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh, công bằng, văn minh.

Trong tất cả các quyền và nghĩa vụ của công dân được pháp luật Việt Nam thừa nhận thì quyền và nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc, hi sinh chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc - bảo vệ độc lập dân tộc, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng, cao cả nhất của mỗi công dân. Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc của mỗi công dân phải là trên hết, trước hết. Đặc biệt, khi Tổ quốc bị lâm nguy thì quyền và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân thực sự là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng, cao cả và phải được đặt lên hàng đầu. Mọi công dân đều có nghĩa vụ, trách nhiệm phải hi sinh quyền và lợi ích riêng tư của cá nhân, gia đình, chiến đấu vì quyền và lợi ích cao cả của Tổ quốc, của quốc gia, dân tộc.

Thứ ba, mọi công dân Việt Nam đều có nghĩa vụ tham gia xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ thành quả cách mạng của Đảng, của dân tộc, bảo vệ và thực hiện thành công công cuộc đổi mới toàn diện đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Xuất phát từ quan điểm bảo vệ Tổ quốc phải đi đôi với xây dựng đất nước, lấy xây dựng đất nước giàu mạnh làm cơ sở tăng cường sức mạnh trong bảo vệ Tổ quốc, nên để bảo vệ vững chắc Tổ quốc hiện nay đòi hỏi mọi công dân phải có trách nhiệm, nghĩa vụ tham gia xây dựng và phát triển kinh tế đất nước, xây dựng một nước Việt Nam: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đây là tiền đề vững chắc để bảo vệ thành công Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế hiện nay, đồng thời, cũng là quá trình cách mạng sâu sắc, triệt để, là cuộc đấu tranh phức tạp giữa cái cũ và cái mới trong quá trình đổi mới xây dựng và phát triển đất nước, đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của mỗi công dân Việt Nam.

Mỗi công dân Việt Nam tùy theo điều kiện, khả năng của bản thân và lĩnh vực hoạt động, công tác tất cả đều có trách nhiệm, nghĩa vụ phải bảo vệ thành quả cách mạng mà Đảng ta và dân tộc ta đã giành được, đó là bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; bảo vệ và thực hiện thắng lợi mục tiêu của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thứ tư, mọi công dân Việt Nam đều có nghĩa vụ, trách nhiệm tham gia xây dựng và bảo vệ hệ thống chính trị, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ nền văn hóa và bảo vệ nhân dân.

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, xác định mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay không chỉ là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững chủ quyền biển đảo, biên giới, vùng trời của Tổ quốc mà còn là bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội... Bởi vậy, nghĩa vụ, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân hiện nay cũng bao hàm cả việc bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Vì vậy, bảo vệ Đảng là trách nhiệm, nghĩa vụ của toàn dân tộc, của mọi công dân. Đồng thời, mọi công dân đều có nghĩa vụ, trách nhiệm phải tham gia vào xây dựng kiện toàn hệ thống chính trị của đất nước, góp phần xây dựng hệ thống chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan đoàn thể từ Trung ương đến địa phương, đảm bảo cho hệ thống chính trị của đất nước thực sự trong sạch, vững mạnh. Chủ động tạo ra sức tổng hợp từ bên trong, lấy sức mạnh nội lực làm nhân tố quyết định để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị đất nước, tạo dựng và gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Tích cực tham gia đấu tranh chống mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động và những âm mưu thủ đoạn mua chuộc, kích động nhân dân chống lại Đảng, chống chính quyền, chống đối chế độ, hoặc gây mất ổn định chính trị, gây rối trật tự, an ninh, an toàn xã hội.

Thứ năm, mọi công dân Việt Nam đều có trách nhiệm, nghĩa vụ tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng quân đội nhân dân và công an nhân dân vững mạnh, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Quan điểm của Đảng ta về sức mạnh bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay là sức mạnh tổng hợp của toàn dân, của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân mà trực tiếp là Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt. Theo đó, mọi công dân Việt Nam đều phải có trách nhiệm, nghĩa vụ tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân thực sự vững mạnh đủ sức cùng toàn dân hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong hoàn cảnh mới.

Trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân trong xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân hiện nay không chỉ là trực tiếp tham gia làm nghĩa vụ quân sự, đứng trong hàng ngũ của lực lượng vũ trang mà tùy theo độ tuổi, nghề nghiệp, môi trường và điều kiện công tác đều phải có trách nhiệm tham gia đóng góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân thực sự cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo đúng quy định của pháp luật, tích cực tuyên truyền và vận động toàn dân chấp hành nghiêm chỉnh quan điểm, đường lối của Đảng, Hiến pháp, pháp luật Nhà nước về quân sự, quốc phòng. Thường xuyên học tập, trau dồi kiến thức quân sự, quốc phòng; tích cực tham gia vào các lực lượng vũ trang nhân dân bao gồm cả bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân, tự vệ và lực lượng dự bị động viên. Khi đất nước xảy ra tình huống có chiến tranh, mọi công dân đều có nghĩa vụ, trách nhiệm tòng quân và tự nguyện chiến đấu bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Thứ sáu, mọi công dân Việt Nam đều có trách nhiệm, nghĩa vụ tham gia xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc là quan điểm, chủ trương nhất quán của Đảng ta trong bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay, là giải pháp hết sức quan trọng tạo sức mạnh tổng hợp để xây dựng và bảo vệ thành công Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Mọi công dân Việt Nam dù hoạt động trong lĩnh vực nào, ở địa phương, địa bàn nào cũng đều có nghĩa vụ phải quán triệt và thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng về bảo vệ Tổ quốc là ra sức phát huy nội lực, tích cực tham gia xây dựng các khu vực phòng thủ trong cả nước vững mạnh; xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, an ninh; quốc phòng, an ninh với kinh tế để góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong hoàn cảnh mới.

Theo chúng tôi, xét dưới góc độ quan điểm của Đảng về trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của công dân trong thời kỳ đổi mới như đã trình bày trong các văn kiện của Đảng ta hiện nay là hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ đổi mới. Tuy nhiên, việc cụ thể hóa quan điểm đó trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật của Nhà nước thì cũng còn nhiều bất cập cần tiếp tục được sửa đổi, bổ sung.

Chẳng hạn như: Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Công an nhân dân nhìn chung vẫn còn chậm, chưa kịp thời, thiếu đồng bộ. Một số quy định trong một số văn bản quy phạm pháp luật tuy mới ban hành nhưng đã bộc lộ hạn chế và thiếu tính khả thi. Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về trách nhiệm, nghĩa vụ công dân trong bảo vệ Tổ quốc có lúc, có nơi làm còn nặng về hình thức, kém hiệu quả. Việc triển khai thực hiện các quy định pháp luật về nghĩa vụ quân sự; về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân ở một số đơn vị và địa phương còn biểu hiện nặng về thành tích. Một số vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn chậm được nghiên cứu, giải quyết gây bức xúc và tạo ra tâm lý kém đồng thuận trong nhân dân.

Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc có sự phát triển mở rộng cả về phạm vi, quy mô, tính chất. Sự phát triển đó, đặt ra yêu cầu cao đối với trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của công dân. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc phải là trách nhiệm, nghĩa vụ của mọi công dân và của mỗi người dân Việt Nam, không phân biệt sống ở trong nước hay định cư ở nước ngoài, là cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang hay là công chức viên chức, tầng lớp trí thức, hay các giới văn nghệ sỹ... Tất cả đều phải có trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc trên tất cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, bao gồm cả chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội... chứ không chỉ là trên lĩnh vực đấu tranh vũ trang hay chỉ là trách nhiệm của các công dân đứng trong lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, hệ thống các văn bản pháp luật hiện nay, theo chúng tôi cũng vẫn còn thiếu (hoặc chưa đầy đủ) các quy phạm pháp luật quy định cụ thể về trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc đối với các tầng lớp nhân dân, với các công dân hoạt động trên các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, (không nằm trong phạm vi điều chỉnh của Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Công an nhân dân), ví dụ như: Trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của các công dân hoạt động trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa, văn học, nghệ thuật, du lịch, truyền thông.v.v.

Các từ khóa theo tin:

Đại tá, PGS.TS. Phạm Xuân Mát

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Số vụ khiếu nại, tố cáo ở các tỉnh, thành phố phía Nam giảm nhưng tính chất ngày càng phức tạp (27/11/2015)
Trao giải cuộc thi "Báo chí toàn quốc viết về ngành Thanh tra" và "Tìm hiểu về lịch sử truyền thống ngành Thanh tra" (24/11/2015)
Bộ Xây dựng thanh tra 4 dự án bất động sản tại Hà Nội (24/11/2015)
Nâng cao khả năng phát hiện, xử lý vi phạm trong thanh tra thông tin và truyền thông (20/11/2015)
Sẽ thanh tra nhiều bộ, ngành, Tổng Công ty trong năm 2016 (19/11/2015)
Phát huy truyền thống 70 năm ngành Thanh tra Việt Nam (18/11/2015)
Tổng Thanh tra Chính phủ quyết tâm tuyên chiến với tham nhũng (17/11/2015)
Sẽ thanh tra đột xuất nếu có dấu hiệu tham nhũng trước “hoàng hôn nhiệm kỳ” (17/11/2015)
Các cơ quan có thẩm quyền chưa chủ động xác minh bản kê khai tài sản, thu nhập (15/11/2015)
Cao Bằng cần tập trung giải quyết khiếu nại tố cáo trong đền bù giải tỏa đất đai (10/11/2015)
 Trang 1 / 47 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương: Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát (26/06/2012)
Khánh Hòa kỷ luật nhiều cán bộ huyện Khánh Sơn (26/06/2012)
Liên kết đào tạo có yếu tố nước ngoài: Có nhiều sai phạm (24/06/2012)
Bắt giữ gần 1.000 thùng bánh kẹo nhập khẩu hết hạn sử dụng (23/06/2012)
Cần có phương án cụ thể cho Dự án tòa nhà trung tâm Trường đại học Kinh tế quốc dân (22/06/2012)
Hà Nội: Phát hiện nhiều vi phạm trong kiểm tra sau thông quan (22/06/2012)
Thanh tra Tài chính kiến nghị xử lý về tài chính trên 1.876 tỷ đồng (22/06/2012)
Hà Nội: Lao động nữ được giải quyết việc làm đạt chỉ tiêu Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới (20/06/2012)
Kết luận kiểm tra tài chính tại Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (20/06/2012)
Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương: Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát (20/06/2012)
 Trang 1 / 268 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét việc ông Nguyễn Thế Thảo thôi giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố
· Quốc hội thông qua Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)
Bắt buộc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can
· Bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
Quốc hội đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, yếu kém
· Việt Nam xếp thứ 29/70 quốc gia về năng lực tiếng Anh
· Lễ trao giải thưởng Công nghệ thông tin - Tuyền thông ASEAN 2015
· Tổng thống Đức: Tôi đặc biệt kính trọng nhân dân Việt Nam
· Xét xử "đại án" tham ô tại ALC II: Tuyên án tử hình đối với bị cáo Vũ Quốc Hảo và Đặng Văn Hai
· Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp các nhà giáo và cán bộ ngành Giáo dục TP. Hải Phòng
· Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự hài lòng với kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet