Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 29 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Xây dựng phong cách công tác của cán bộ lãnh đạo, quản lý trong thời kỳ mới
09:39 | 26/11/2008
Phong cách công tác của cán bộ lãnh đạo, quản lý là sự tổng hợp của hệ thống các phương pháp, cách thức, biện pháp được sử dụng trong quá trình lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị; là sự vận dụng những kiến thức, tri thức khoa học chuyên ngành, tri thức tổng hợp vào thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao.
Phong cách công tác là sự phản ánh, đồng thời là yếu tố cấu thành phẩm chất, năng lực và được thể hiện trong hành động, tác phong làm việc, cách cư xử, khả năng giao tiếp, phối hợp công tác… của người cán bộ. Việc xây dựng phong cách công tác của cán bộ lãnh đạo, quản lý có ý nghĩa quyết định trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ, chức trách của họ và sự hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và hiệu quả quản lý của Nhà nước pháp quyền XHCN.
Việc xây dựng phong cách công tác của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý là vấn đề vừa có ý nghĩa cơ bản, lâu dài, vừa có ý nghĩa cấp bách trong giai đoạn hiện nay. Cần tập trung xây dựng phong cách công tác với các nội dung, yêu cầu sau:
Một là, thống nhất lý luận với thực tiễn, nói đi đôi với làm.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ dẫn, thực tiễn không có lý luận hướng dẫn thì thực tiễn mù quáng. Lý luận mà không liên hệ với thực tiễn là lý luận suông. Người cán bộ lãnh đạo, quản lý phải có một hệ thống kiến thức lý luận sâu sắc, có năng lực tư duy khoa học - tư duy biện chứng, làm chủ tri thức, khoa học hiện đại, nhất là kiến thức về lý luận cơ bản, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức liên ngành, kiến thức về khoa học xã hội, nhân văn, pháp luật… Đồng thời phải có kỹ năng hoạt động thực tiễn, năng lực vận dụng những tri thức khoa học vào lãnh đạo, tổ chức thực tiễn; phân tích, soi sáng thực tiễn, xây dựng các giải pháp để cải tạo thực tiễn. Thông qua thực tiễn công tác, đúc rút kinh nghiệm, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện kiến thức, năng lực lãnh đạo, quản lý của mình. Thực chất là quá trình thống nhất biện chứng giữa nhận thức, trình độ học vấn, kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ với năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực tiễn của cán bộ, lời nói đi đôi với việc làm. Yêu cầu cán bộ lãnh đạo, quản lý phải quán triệt quan điểm thực tiễn trong hoạt động. Chất lượng, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ, chức trách trong thực tiễn là thước đo phẩm chất, năng lực.
Hai là, khoa học, chuyên nghiệp, hiện đại.
Phong cách này yêu cầu người cán bộ lãnh đạo, quản lý phải làm việc có kế hoạch theo tiến trình công việc được sắp xếp ngăn nắp, hợp lý, chặt chẽ, cụ thể, rõ ràng; coi trọng tính thiết thực và hiệu quả; có kỹ năng nghề nghiệp tốt, với ý thức tổ chức kỷ luật cao; có khả năng dự liệu được tiến trình phát triển và kết quả của công việc. Trong công tác, người cán bộ lãnh đạo, quản lý phải xây dựng kế hoạch rõ ràng, chi tiết cho từng công việc, từng ngày, từng tuần, từng tháng, từng giai đoạn. Khi xây dựng kế hoạch phải có sự điều tra, nghiên cứu, đánh giá đúng đặc điểm tình hình, yêu cầu nội dung công việc, có trọng tâm, trọng điểm rõ ràng; cân nhắc, xem xét kỹ các điều kiện, khả năng về nhân lực, vật lực, để xây dựng cho thích hợp, bảo đảm tính khả thi cao. Đồng thời kiên quyết, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch sao cho đạt hiệu quả tốt nhất. Người cán bộ lãnh đạo, quản lý phải đề cao ý thức tổ chức kỷ luật, tôn trọng pháp luật, sống và làm việc theo pháp luật. Luôn ghép mình vào tổ chức, kỷ luật, chấp hành tốt đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, kỷ cương, nội quy của cơ quan, đơn vị, xây dựng và thực hiện nếp sống và làm việc chính quy, văn minh, giờ nào việc đó; làm chủ các phương tiện kỹ thuật hiện đại, ứng dụng, sử dụng đạt chất lượng tốt trong hoạt động lãnh đạo, quản lý.
Ba là, dân chủ, tôn trọng tập thể.
Thực hiện dân chủ, tôn trọng tập thể là vấn đề có tính nguyên tắc xuất phát từ nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng. Cán bộ lãnh đạo, quản lý coi trọng dân chủ, tôn trọng các quyết định của tập thể, các quyền con người; biết lắng nghe, tiếp thu những ý kiến, sáng kiến của đồng nghiệp, của tập thể cơ quan, đơn vị, thì sẽ phát huy cao nhất tính tự giác, tích cực, sáng tạo và quy tụ được sức mạnh, sự đồng tình, ủng hộ của nhiều người, thống nhất được ý chí và hành động của các thành viên trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; có được các quyết định đúng đắn. Phong cách công tác dân chủ, tôn trọng tập thể hoàn toàn đối lập với phong cách công tác theo kiểu áp đặt mệnh lệnh hành chính cứng nhắc, máy móc, quan liêu, độc đoán chuyên quyền, chủ quan duy ý chí, dân chủ hình thức, hoặc dân chủ cực đoan, tuỳ tiện, tự do vô chính phủ. Phong cách công tác này yêu cầu người cán bộ lãnh đạo, quản lý phải tôn trọng, phục tùng các quyết định của tập thể; giải quyết tốt mối quan hệ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, luôn gắn bó với tổ chức; hoạt động, công tác trong một tổ chức nhất định. Sức mạnh và trí tuệ của cán bộ lãnh đạo, quản lý được nhân lên và phát triển từ tập thể. Kết quả hoàn thành nhiệm vụ, chức trách của cán bộ gắn liền và được quyết định bởi kết quả hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình phụ trách.
Bốn là, tự chủ, năng động, sáng tạo, có tính quyết đoán và tinh thần trách nhiệm cao.
Cách mạng là sáng tạo. Để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn lãnh đạo, quản ý kinh tế - xã hội trong sự nghiệp đổi mới toàn diện và tăng cường hội nhập quốc tế, cán bộ lãnh đạo, quản lý luôn phải có các quyết định đúng đắn, kịp thời và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt trong thực tiễn. Điều đó chỉ có thể có được khi cán bộ lãnh đạo, quản lý có khả năng làm việc độc lập, tự chủ, năng động, sáng tạo, nhạy bén, dám nghĩ, dám đề xuất chủ trương, sáng kiến, dám quyết đoán, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước tập thể về các quyết định và việc làm của mình đúng chức trách, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong những tình huống khó khăn, phức tạp, đòi hỏi sự chủ động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm cao để kịp thời đưa ra những quyết sách đúng đắn và sáng suốt. Người cán bộ lãnh đạo, quản lý không được thụ động, trông chờ, ỷ lại vào tập thể, vào lãnh đạo, chỉ huy cấp trên. Không chấp hành các nghị quyết, quyết định, chỉ thị một cách máy móc, cứng nhắc, giáo điều, mà phải sáng tạo, linh hoạt theo quan điểm "dĩ bất biến ứng vạn biến” cho phù hợp với tính chất, đặc điểm, yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.
Năm là, cụ thể, sâu sát công việc, có kiểm tra, giám sát chặt chẽ.
Sâu sát công việc, kiểm tra, giám sát chặt chẽ có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ, chức trách của cán bộ lãnh đạo, quản lý và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Yêu cầu cán bộ lãnh đạo, quản lý khi giao và nhận nhiệm vụ phải cụ thể, rõ ràng từng loại việc, đến từng tổ chức, từng người theo đúng chức năng, nhiệm vụ của cá nhân và đơn vị; phải sâu sát công việc, sâu sát cơ quan, đơn vị. Kiểm tra, giám sát, đánh giá đúng, nắm chắc đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ, tâm tư, nguyện vọng, phẩm chất, năng lực của cán bộ, nhân viên thuộc quyền, tiến độ, kế hoạch chất lượng, hiệu quả công việc cụ thể, tỉ mỉ đến từng người, từng bộ phận, từng nhiệm vụ, từng thời điểm một cách khách quan, công khai, công bằng, dân chủ. Phong cách công tác này phải được thể hiện ở tất cả các khâu, các bước của quy trình lãnh đạo, quản lý. Qua đó, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các quyết sách lãnh đạo, quản lý, đồng thời giúp cho cán bộ lãnh đạo, quản lý phát triển, hoàn thiện phẩm chất, năng lực.
Sáu là, giản dị, khiêm tốn, gắn bó mật thiết với quần chúng.
Sự giản dị, khiêm tốn, gần gũi với quần chúng của cán bộ lãnh đạo, quản lý luôn được thể hiện trong lời nói, cử chỉ, hành vi, việc làm; ở nếp sống, cách sinh hoạt (ăn, mặc, ở, đi lại); trong giải quyết các công việc,... không cầu kỳ, quan cách, phô trương hình thức. Luôn thể hiện sự cầu thị, cầu tiến bộ, khiêm nhường. Cán bộ lãnh đạo, quản lý phải gắn bó, tin yêu, tôn trọng, quan tâm đến quần chúng; sâu sát thực tiễn, cơ sở, thông qua hoạt động thực tiễn trong phong trào quần chúng để rèn luyện và trưởng thành. Cán bộ lãnh đạo, quản lý vừa là người lãnh đạo quần chúng, quy tụ và phát huy sức mạnh của quần chúng, vừa học hỏi quần chúng, biết lắng nghe và tiếp thu những ý kiến, sáng kiến của quần chúng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, kịp thời đưa ra các chủ trương, biện pháp đúng đắn, sát hợp, để giải quyết các nguyện vọng, đáp ứng các quyền lợi chính đáng của quần chúng.
Trong giai đoạn hiện nay, để góp phần xây dựng phong cách công tác của cán bộ lãnh đạo, quản lý, cần thực hiện tốt các vấn đề sau:
1. Đề cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, gắn với sự quan tâm, theo dõi, giúp đỡ của tổ chức, cơ quan, đơn vị và lãnh đạo cấp trên; thực hiện tốt chế độ tự phê bình và phê bình.
2. Đổi mới công tác cán bộ, coi trọng việc đánh giá đúng cán bộ; quản lý, bồi dưỡng về phong cách công tác của cán bộ lãnh đạo, quản lý. Kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất chính trị, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ với đào tạo, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất đạo đức, phẩm chất nghề nghiệp, kỹ năng và phong cách lãnh đạo, quản lý. Thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, tạo điều kiện cho cán bộ vừa nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ lãnh đạo, quản lý, vừa rèn luyện, xây dựng phong cách công tác và trưởng thành, phát triển qua thực tiễn. Đổi mới chính sách, chế độ đãi ngộ, bảo đảm lợi ích vật chất, tinh thần, cải thiện đời sống cán bộ, gắn với việc sàng lọc, đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ lãnh đạo, quản lý thoái hoá, biến chất, yếu kém về phẩm chất, năng lực, vi phạm pháp luật, thiếu trách nhiệm với công việc, mất uy tín trong quần chúng.
3. Đổi mới, hoàn thiện hệ thống thể chế về xây dựng đội ngũ cán bộ công chức; xây dựng chế độ công vụ rõ ràng, minh bạch. Thực hiện đầy đủ, đúng đắn các nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ trong hoạt động công vụ. Quy định rõ chế độ trách nhiệm, các yêu cầu, tiêu chí cơ bản về phong cách công tác của cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Đẩy mạnh đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong hệ thống chính trị. Tiếp tục hoàn thiện và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở trong các cơ quan hành chính nhà nước và trong các doanh nghiệp nhà nước. Mở rộng dân chủ trực tiếp ở cơ sở, tạo điều kiện cho quần chúng nhân dân tiếp xúc dễ dàng với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan của Đảng, Nhà nước, kiểm tra, giám sát, góp ý kiến phê bình cán bộ lãnh đạo, quản lý.
4. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá, kiểm điểm, rút kinh nghiệm, động viên, khen thưởng kịp thời. Làm tốt công tác nêu gương điển hình tiên tiến. Cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp trên phải gương mẫu trong lời nói và hành động, làm gương cho cấp dưới và quần chúng nhân dân

BTK-TCXD Đảng

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Quốc hội thông qua Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)
Bắt buộc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can
· HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét việc ông Nguyễn Thế Thảo thôi giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố
· Bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
Quốc hội đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, yếu kém
· Lễ trao giải thưởng Công nghệ thông tin - Tuyền thông ASEAN 2015
· Việt Nam xếp thứ 29/70 quốc gia về năng lực tiếng Anh
· Tổng thống Đức: Tôi đặc biệt kính trọng nhân dân Việt Nam
· Xét xử "đại án" tham ô tại ALC II: Tuyên án tử hình đối với bị cáo Vũ Quốc Hảo và Đặng Văn Hai
· Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp các nhà giáo và cán bộ ngành Giáo dục TP. Hải Phòng
· Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự hài lòng với kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet