Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 25 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Đổi mới đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trong giai đoạn phát triển mới của đất nước
10:47 | 23/10/2008
Những năm gần đây, Ban Tổ chức Trung ương đã xây dựng và ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, cụ thể hóa, nhằm chủ động hơn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu của công tác cán bộ, tác động tích cực đến nâng cao trình độ lý luận chính trị - hành chính, đổi mới tư duy của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.
1 - Những kết quả đạt được

Nhận thức rõ công tác đào tạo lý luận chính trị luôn là nhiệm vụ trọng yếu trong công tác cán bộ. Từ Đại hội IX của Đảng (năm 2001) đến tháng 12-2007, hệ thống Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đã mở 585 lớp lý luận chính trị cao cấp, với tổng số học viên là 50.074 người. Ban Tổ chức Trung ương đã chủ động phối hợp chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về lý luận chính trị - hành chính, bước đầu khắc phục tình trạng đào tạo không theo quy hoạch. Chất lượng công tác đào tạo, nhất là đối với các lớp tại chức, được chú trọng hơn. Tỷ lệ các lớp lý luận chính trị cao cấp hệ tại chức so với các lớp lý luận chính trị cao cấp hệ tập trung đã giảm từ 4/1 (năm 2002) xuống 1/1 (năm 2008). Đi đôi với việc giảm dần số lớp tại chức, tăng thêm các lớp tập trung, đã đẩy mạnh công tác quản lý, nâng cao chất lượng giảng viên, đổi mới phương pháp đào tạo. Tăng cường các lớp đào tạo cán bộ nguồn, có chính sách ưu tiên đối với cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ trẻ, cán bộ xuất thân từ công nhân, nông dân, gia đình có công với cách mạng.
Đào tạo đại học chính trị, đại học chuyên ngành và sau đại học đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý được quan tâm, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị khá chặt chẽ, đồng bộ. Đại học chuyên ngành tiếp tục được duy trì và đã chú ý hơn đến việc bổ sung, cập nhật kiến thức thực tiễn vào chương trình đào tạo. Về đào tạo sau đại học tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, ngoài hệ tập trung, đã mở 10 lớp cao học không tập trung cho 962 cán bộ lãnh đạo, quản lý.
Công tác bồi dưỡng cán bộ được mở rộng. Từ Đại hội IX của Đảng đến nay, Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp mở lớp bồi dưỡng về kiến thức quốc phòng - an ninh cho 88 cán bộ lãnh đạo, quản lý và về lý luận, nghiệp vụ công tác tổ chức cho hơn 5.935 lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng. Triển khai ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp mở 2 lớp bồi dưỡng 22 cán bộ cao cấp.
Công tác tổ chức cho cán bộ đi nghiên cứu, đào tạo ở nước ngoài được coi trọng. Năm 2007 và 6 tháng đầu năm 2008, Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp tổ chức 16 đoàn cán bộ đi nghiên cứu, học tập ngắn hạn ở nước ngoài cho 244 cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có nhiều cán bộ diện Trung ương quản lý (chưa tính các đoàn do các học viện tổ chức). Ngoài nguồn ngân sách nhà nước, Ban chủ động khai thác nguồn tài trợ từ Na Uy, Ô-xtrây-li-a, Trung Quốc, Cộng hòa Liên bang Đức... để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, cán bộ dân tộc ít người, cán bộ hiện là thứ trưởng và tương đương. Hiện nay, Ban đang tiếp tục khai thác có hiệu quả các nguồn tài trợ khác, tạo thêm nguồn kinh phí và đáp ứng tốt hơn nhu cầu về kiến thức hội nhập đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Một số địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, cử cán bộ đi học thạc sĩ, tiến sĩ và các ngành nghề chuyên môn ở nước ngoài, nhằm đáp ứng nhu cầu cán bộ tại địa phương.
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị giúp nước bạn Lào được tăng cường, góp phần quan trọng củng cố mối quan hệ chiến lược, hữu nghị, hợp tác toàn diện, lâu dài giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào. Thực hiện Hiệp định hợp tác giữa 2 bên giai đoạn 2001 - 2005, ta đã đào tạo, bồi dưỡng giúp bạn 3.360 người, gồm 215 thạc sĩ và tiến sĩ, 1.008 cử nhân, 586 cán bộ chính trị, trong đó có 40 cán bộ cao cấp và 105 cán bộ cấp vụ và tương đương. Giai đoạn 2006 - 2010, số lượng học bổng dành cho bạn được duy trì là 550 chỉ tiêu, tuy nhiên, thực tế hằng năm ta giúp bạn đào tạo đều vượt chỉ tiêu nêu trên.
Cùng với các cơ quan Trung ương, một số tỉnh, thành phố giáp biên giới hoặc kết nghĩa với các địa phương của bạn đã chủ động đào tạo cán bộ giúp bạn ngoài Hiệp định. Theo thống kê, đến nay có 15 tỉnh, thành phố đã hợp tác giúp bạn đào tạo cán bộ. Giai đoạn 1993 - 2004 đã đào tạo được 1.479 học sinh, sinh viên và cán bộ. Từ 2005 đến nay, đào tạo, bồi dưỡng cho 2.624 cán bộ, học sinh, sinh viên.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng đã góp phần quan trọng xây dựng đội ngũ cán bộ phát triển cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu đội ngũ. Cán bộ lãnh đạo, quản lý hệ thống chính trị từ Trung ương tới cơ sở hiện nay có độ tuổi trẻ và có trình độ cao hơn các khóa trước. Trong cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, số ủy viên Trung ương có trình độ được đào tạo tăng lên từng khóa: lý luận chính trị cao cấp tăng từ 82,3% (khóa VIII), lên 97,2% (khóa X); trình độ đại học trở lên tăng từ 88,8% (khóa VIII), lên 94,4% (khóa X). Trình độ của các cấp ủy viên tỉnh, thành ủy nhiệm kỳ 2005 - 2010 đều tăng cao hơn các khóa trước: lý luận chính trị tăng từ 60,1% (nhiệm kỳ 1986 - 1990), lên 98,41% (nhiệm kỳ 2005 - 2010); trình độ đại học trở lên tăng từ 46,6% (nhiệm kỳ 1986 - 1990), lên 95,61% (nhiệm kỳ 2005 - 2010); quản lý nhà nước tăng từ 6,7% (nhiệm kỳ 1986 - 1990), lên 37,90% (2001 - 2005). Hiện nay, cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt ở các bộ, ngành Trung ương có trình độ đại học và trên đại học chiếm 96,3% (trong đó 43,3% là thạc sĩ, tiến sĩ); 93% có trình độ lý luận chính trị cao cấp. Số bí thư, phó bí thư tỉnh, thành ủy có trình độ đại học: 95%, gần 100% có trình độ lý luận chính trị cao cấp. Cán bộ cao cấp diện Trung ương quản lý công tác trong lực lượng vũ trang có trình độ đại học và trên đại học: 100% (trong đó 26,5% thạc sĩ, tiến sĩ); có trình độ lý luận chính trị cao cấp: 97%.
2 - Những hạn chế cần khắc phục
Kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là đã đào tạo được một số lượng cán bộ trẻ, có tư duy đổi mới, năng động, sáng tạo, có kiến thức khoa học, kinh tế, luật pháp; do đó, khi bước vào thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, về cơ bản đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đã thích ứng nhanh, từng bước đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ. Tuy vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hiện đang bộc lộ những yếu kém, hạn chế: chưa quán triệt một cách sâu sắc, đầy đủ tinh thần các nghị quyết của Trung ương về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; sự phối hợp chỉ đạo và quản lý của các cơ quan, đơn vị còn chồng chéo, bất cập trong công tác xây dựng kế hoạch và thực hiện phân cấp đối tượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; dự báo nhu cầu đào tạo và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội có mặt chưa đáp ứng kịp yêu cầu thực tiễn; chính sách về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phụ thuộc vào khả năng ngân sách địa phương, đơn vị; nội dung chương trình giáo dục, đào tạo chậm đổi mới; chọn cử đối tượng đi đào tạo và mở lớp chưa hoàn toàn dựa trên cơ sở quy hoạch; đào tạo sau đại học có tăng về số lượng nhưng chất lượng còn hạn chế so với đòi hỏi của thực tiễn.
Công tác bồi dưỡng cán bộ chưa được quan tâm một cách toàn diện, đúng mức, trong khi nhu cầu bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới đối với cán bộ là rất lớn. Nếu chỉ tính số cán bộ chủ chốt từ cấp xã trở lên cần phải bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cần thiết... thì đã có khoảng 300.000 người, trong đó diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý có 845 đồng chí, cán bộ cấp vụ: 4.131 đồng chí, cán bộ là tỉnh ủy viên, thành ủy viên: 3.137 đồng chí, cán bộ thuộc diện tỉnh ủy, thành ủy quản lý: 23.040 đồng chí, cán bộ quy hoạch cấp vụ: 9.300 đồng chí, cán bộ quy hoạch các chức danh thuộc tỉnh, thành ủy quản lý: 60.080 đồng chí.
Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới là hết sức cần thiết và cấp bách. Bộ Chính trị đã có ý kiến chỉ đạo việc tổ chức biên soạn các bộ tài liệu phục vụ cho nhiều đối tượng cán bộ lãnh đạo, quản lý, tuy nhiên việc triển khai còn chậm. Bồi dưỡng cán bộ theo chức danh vẫn là khâu yếu. Đến nay vẫn chưa có một kế hoạch chung thống nhất trong toàn bộ hệ thống chính trị quy định rõ về chế độ học tập, nội dung chương trình khung, tài liệu nghiên cứu học tập... đối với loại hình bồi dưỡng quan trọng này.
Vấn đề bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý được đào tạo ở nước ngoài một cách cơ bản và quy mô chỉ mới được đặt ra. Đa số cán bộ trẻ, cán bộ trong diện quy hoạch hiện nay chủ yếu được đào tạo, bồi dưỡng tại các trường trong nước, ít có cán bộ được học tập, nghiên cứu, khảo sát ở nước ngoài. Theo số liệu khảo sát tại 37 tỉnh, thành phố và 15 bộ, ngành ở Trung ương của Ban soạn thảo Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước”, tổng số cán bộ đương chức và diện quy hoạch thuộc đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của Đề án là hơn 100.000 người. Số lượng cán bộ có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài hằng năm khoảng 20.000 người, nếu mỗi năm gửi đi đào tạo, bồi dưỡng từ 1.200 đến 1.800 người thì chỉ mới giải quyết được 10% yêu cầu đặt ra của các địa phương, bộ, ngành. Riêng năm 2008, số cán bộ cần đào tạo, bồi dưỡng là 8.913 người, trong đó bồi dưỡng ngắn hạn là 1.936 người; học về quản lý kinh tế, hội nhập kinh tế... là 3.625 người; đào tạo sau đại học: 1.242 người; học ngoại ngữ: 1.901 người và học tin học: 229 người.
Những hạn chế, yếu kém của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là một nguyên nhân chủ yếu dẫn tới một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu do thiếu kiến thức về hội nhập, kinh tế thị trường, quản lý nhà nước, pháp luật, ngoại ngữ, tin học, kỹ năng hành chính, cũng như tri thức khoa học - kỹ thuật, công nghệ hiện đại. Năng lực lãnh đạo, điều hành quản lý của đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược cũng còn một số mặt chưa ngang tầm nhiệm vụ.
Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh mới, đặc biệt khi Việt Nam đã là thành viên chính thức của WTO, đặt ra yêu cầu đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thông hiểu về lý luận Mác- Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, chiến lược và đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, những kiến thức cơ bản... trên cơ sở đó hình thành thế giới quan và phương pháp luận khoa học và cách mạng; có lý tưởng chủ nghĩa cộng sản và bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức, lối sống của người cán bộ cách mạng, người đảng viên cộng sản: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; có ý thức tổ chức kỷ luật và quan hệ mật thiết với quần chúng; có tầm nhìn sâu rộng về thế giới đương đại, có khả năng dự báo về xu hướng biến động trong tương lai trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; có khả năng tư duy chiến lược, phương pháp khoa học trong nhận thức, hành động sáng tạo, thích ứng với những biến động của tình hình thế giới và trong nước; có trình độ và năng lực lãnh đạo, quản lý, nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn sáng tạo, khả năng tập hợp, thuyết phục, lôi cuốn quần chúng, huy động sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng...
3 - Đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý
Quán triệt tinh thần nghị quyết của Đảng, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, không chỉ về nội dung chương trình, phương thức đào tạo, phương pháp giảng dạy và học tập mà còn phải tăng cường công tác quản lý đào tạo và quy hoạch đào tạo.
Một là, thống nhất nhận thức một số quan điểm về đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý.
Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, nhiệm vụ chính trị của đất nước, bám sát mục tiêu, yêu cầu, định hướng của chiến lược cán bộ. Xuất phát từ mục tiêu, yêu cầu về nhân cách, năng lực người cán bộ cách mạng mà định ra mục tiêu, tiêu chuẩn, điều kiện tuyển sinh, nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng với dung lượng tri thức, phương thức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, thời gian đào tạo ngắn gọn, thiết thực.
Đổi mới toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, với lộ trình, bước đi thận trọng, vững chắc. Trước sự phát triển nhanh chóng của thực tiễn, cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cả ở trong và ngoài nước, đổi mới nội dung chương trình theo hướng chọn lọc, thiết thực, sát với đối tượng và mục tiêu đào tạo, tránh dàn trải, ôm đồm, trùng lặp kiến thức giữa các loại hình đào tạo, bồi dưỡng.
Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trên cơ sở quy hoạch cán bộ; đánh giá đúng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và căn cứ vào năng lực đào tạo của hệ thống Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và của từng cơ sở đào tạo thuộc hệ thống Học viện. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở những vùng trọng điểm, xung yếu và các cơ quan, đơn vị then chốt trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và các đơn vị làm công tác nghiên cứu, lý luận, khoa học và đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị - hành chính. Tiếp tục giảm mạnh tỷ lệ học viên cao cấp, trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức so với hệ tập trung; giảm dần tỷ lệ học viên đại học chuyên ngành hệ tại chức so với học viên đại học chuyên ngành hệ tập trung. Tăng cường đào tạo lý luận chính trị cao cấp hệ tập trung cho cán bộ trẻ.
Xét cử cán bộ đi học cao cấp lý luận chính trị - hành chính nhất thiết phải căn cứ vào quy hoạch cán bộ, bảo đảm tiêu chuẩn, đúng đối tượng theo quy định. Đối tượng tập trung đào tạo, trước hết là ủy viên ban chấp hành đảng bộ cấp trên cơ sở, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức và cán bộ quy hoạch lãnh đạo, quản lý từ trưởng phòng cấp huyện và tương đương trở lên. Quan tâm đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ nữ, con em công nhân, nông dân và gia đình có công với cách mạng. Phát hiện, tuyển chọn tài năng trong các phong trào do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động nhằm đa dạng nguồn quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của đất nước.
Hai là, tăng cường công tác bồi dưỡng cán bộ ngang tầm với công tác đào tạo cán bộ.
Nhu cầu của cán bộ muốn thường xuyên được cập nhật những kiến thức, những thông tin mới về hành chính, tình hình kinh tế, chính trị, nghiệp vụ trong nước và thế giới... đòi hỏi tăng cường công tác bồi dưỡng, đặt công tác này ngang tầm với công tác đào tạo. Để đẩy mạnh công tác bồi dưỡng trong những năm tới, cần đánh giá toàn diện, chính xác nhu cầu bồi dưỡng cán bộ từ mục tiêu, nội dung chương trình, loại hình bồi dưỡng đến những tri thức, kỹ năng và phân bổ thời gian phù hợp... Đó là những căn cứ quan trọng để xây dựng kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng về lý luận chính trị, cập nhật kiến thức, lý luận nghiệp vụ công tác đảng, kiến thức quốc phòng - an ninh, bồi dưỡng theo chức danh... cho cán bộ lãnh đạo, quản lý từ Trung ương đến cơ sở đã qua đào tạo và bồi dưỡng chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp, bồi dưỡng cho các doanh nghiệp...
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, cần mạnh dạn đưa cán bộ lãnh đạo, quản lý (cả cán bộ ở cấp chiến lược) đi nghiên cứu, học tập ở nước ngoài nhằm góp phần cho cán bộ mở rộng tầm nhìn, học tập những kinh nghiệm của các nước, trau dồi khả năng ngoại ngữ, khắc phục những hạn chế mà việc đào tạo trong nước chưa đáp ứng được. Những năm trước mắt, ưu tiên gửi cán bộ đến học tại các nước có thế mạnh về các lĩnh vực mà chúng ta đang cần nhưng các cơ sở đào tạo trong nước chưa đáp ứng được như: quản lý hành chính, quản lý kinh tế, quản lý xã hội, cải cách hành chính, quản lý đô thị, quản lý môi trường, luật pháp quốc tế, chính phủ điện tử, dịch vụ công, quản trị doanh nghiệp, ngoại ngữ...
Ba là, đổi mới nội dung chương trình, phương thức và phương pháp giảng dạy, học tập.
Tiếp tục nghiên cứu đổi mới chương trình, giáo trình các hệ đào tạo của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh theo hướng làm sáng rõ hơn những vấn đề lý luận cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng và những vấn đề mới của thực tiễn trong nước và quốc tế; bổ sung kiến thức thực tiễn, kỹ năng nghiệp vụ, cập nhật những chủ trương, chính sách, quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, cập nhật những thông tin, kỹ năng và phương pháp xử lý tình huống. Chương trình, nội dung đào tạo vừa phải bảo đảm tính khoa học, cơ bản và hệ thống, vừa bảo đảm tính hiện đại, thực tiễn và chuyên môn nghiệp vụ, gắn lý luận với thực tiễn, chú trọng nâng cao trình độ kiến thức, rèn luyện năng lực tư duy khoa học, khả năng xử lý tình huống, trao dồi đạo đức, lối sống.
Đối với công tác bồi dưỡng cán bộ, trước mắt tập trung bồi dưỡng 4 chức danh chủ chốt ở các cấp. Sớm hoàn thành việc biên soạn tài liệu bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành trên cơ sở 11 chuyên đề đã được dùng làm tài liệu bồi dưỡng 2 lớp cán bộ cao cấp năm 2007; theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, hoàn chỉnh bộ tài liệu về xử lý tình huống (của Dự án ADB Ban Tổ chức Trung ương) thành bộ giáo trình để phục vụ cho triển khai các lớp bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ trong những năm tiếp theo.
Đa dạng hóa phương thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, kết hợp đào tạo, bồi dưỡng trong nước với đưa đi nghiên cứu ở nước ngoài, mời chuyên gia nước ngoài có kinh nghiệm sang Việt Nam giới thiệu các chuyên đề mà ta đang cần. Đa dạng hóa nguồn lực tham gia đào tạo, bồi dưỡng, không chỉ từ ngân sách nhà nước, mà cần huy động các nguồn lực đóng góp trong nhân dân, của người đi học, từ các nguồn khác trong nước và khai thác tài trợ quốc tế...
Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, khả năng độc lập suy nghĩ, sáng tạo của người học, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo, đào tạo lại và đào tạo suốt đời. Nghiên cứu rút ngắn thời gian đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ. Thực hiện sự liên thông giữa đào tạo và bồi dưỡng; đào tạo, bồi dưỡng theo chứng chỉ, tín chỉ.
Bốn là, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan hữu quan.
Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, các bộ, ban, ngành và các tỉnh, thành ủy cần tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn trong xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thực hiện nghiêm túc việc phân cấp đối tượng, địa bàn đào tạo trong hệ thống Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đối với tất cả các hệ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.
Trước hết, cần tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng trong công tác lập quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; xét cử cán bộ đi học; thực hiện các chính sách đối với học viên; phối hợp với cơ sở đào tạo theo dõi, quản lý, động viên học viên trong quá trình đào tạo và sử dụng cán bộ sau đào tạo. Các cơ sở đào tạo phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bảo đảm chất lượng cán bộ của Đảng.
Ban Tổ chức Trung ương với chức năng tham mưu, có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với cơ quan hữu quan nghiên cứu chủ trương, chính sách, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, tổng kết thực hiện các chủ trương về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.
Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, các cơ sở đào tạo phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tiến hành sơ kết, tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chuyên đề, trên cơ sở đó đánh giá khách quan, toàn diện, xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch và sự phối hợp đồng bộ, thống nhất trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.
Tăng cường hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, Bộ Chính trị đồng ý chủ trương triển khai Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước”. Đây là một chủ trương mới, hoàn toàn đúng đắn và kịp thời của Đảng ta. Triển khai thực hiện chủ trương trên chính là bước đột phá quan trọng đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhằm kịp thời khắc phục tình trạng hẫng hụt cán bộ và thay thế những người không hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước./.

BTK-TCCS

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Quốc hội thông qua Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi)
· Ban Tuyên giáo Trung ương đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh
· Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức
· Các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hoá trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm
· Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra, xử lý nghiêm việc xây dựng sai phép
· Phát huy vai trò của truyền thông trong phòng, chống ma túy
· Quốc hội thông qua Bộ luật Tố tụng dân sự
Tòa án không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật
· Phê chuẩn danh sách Hội đồng Bầu cử Quốc gia
Ông Nguyễn Hạnh Phúc được bầu là Tổng Thư ký Quốc hội
· Nhân tố mới cản trở tiến trình chống khủng bố
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet