Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 29 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Quán triệt định hướng lớn về công tác an ninh trong Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), đảm bảo vững chắc nền ANTT của đất nước trong tình hình mới
08:25 | 01/02/2011

(ĐCSVN) - Với tầm nhìn đến giữa thế kỷ XXI, trong Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) đã có những đánh giá khái quát về bối cảnh quốc tế và khẳng định rõ: Theo quy luật tiến hoá của lịch sử, loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội... Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. Thực tiễn lịch sử cách  mạng Việt Nam hơn 80 năm qua đã chứng minh đây là quy luật tiến hoá tất yếu của dân tộc ta.

Thành tựu 25 năm đổi mới giành được là “to lớn và có ý nghĩa lịch sử'', đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển, tạo ra thế và lực mới và những tiền đề quan trọng để nước ta tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn sau. Tuy nhiên, trong những năm tới, tình hình thế giới và trong nước tiếp tục có những chuyển biến hết sức sâu sắc, phức tạp, khó lường. Các nhân tố bên trong, bên ngoài, thế giới, khu vực đan xen nhau, tác động tương tác lẫn nhau, biểu hiện đa dạng, phức tạp.

Trong đó nổi lên các nhân tố: khủng hoảng kinh tế - tài chính vẫn tiếp tục tái diễn; cuộc đấu tranh dân tộc, giai cấp, tranh chấp lãnh thổ, biển đảo, tài nguyên và cạnh tranh lợi ích kinh tế giữa các nước tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định chính trị; đặc biệt nổi lên là những vấn đề toàn cầu cấp bách liên quan trực tiếp đến vận mệnh loài người, như: biến đổi khí hậu, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường... Điều đó cho thấy, đặc điểm nổi bật trong giai đoạn hiện nay của thời đại là các nước có chế độ chính trị và trình độ phát triển khác nhau phải vừa hợp tác, vừa đấu tranh, cạnh tranh gay gắt để cùng tồn tại, cùng chung sống hoà bình, phát triển và vì lợi ích quốc gia dân tộc.

Tình hình trên tác động mạnh mẽ đến nhiệm vụ đảm bảo ANQG và TTATXH của đất nước ta. Bên cạnh đó cường độ chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị và các loại tội phạm khác gia tăng quyết liệt với nhiều thủ đoạn, phương tiện mới hết sức tinh vi và xảo quyệt hơn, nhất là sự gia tăng các loại tội phạm mới, vấn đề an ninh phi truyền thống diễn biến ngày càng phức tạp; các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá trong một bộ phận cán bộ, đảng viên đang tiềm ẩn những nguy cơ, thách thức mới đối với nền ANQG của Việt Nam…

Để thực hiện thắng lợi định hướng về công tác an ninh trong Cương lĩnh cần thống nhất một số nhận thức cơ bản sau đây:

Một , toàn Đảng, toàn dân ta, nhất là các lực lượng vũ trang nhân dân cần tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức đúng đắn về mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, về mối quan hệ quốc phòng và an ninh trong điều kiện mới. An ninh, quốc phòng phải gắn chặt với nhau, phối hợp chặt chẽ với nhau trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc; đề cao bản lĩnh chính trị, kiên quyết đấu tranh chống các thế lực thù địch, phản động bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị, giữ gìn môi trường hoà bình, phát triển, hội nhập quốc tế, đảm bảo vững chắc ANQG và TTATXH trên mọi lĩnh vực, địa bàn.

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trên cả lĩnh vực an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống; lấy giữ vững bên trong nội địa, nội bộ, giữ vững trận địa tư tưởng làm gốc; lấy ổn định chính trị, phát triển kinh tế, sự đồng thuận xã hội, tăng cường chiều sâu quan hệ đối ngoại là mục tiêu hàng đầu và thước đo hiệu quả hoạt động của nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Hai là, phát triển nhận thức mới về mối quan hệ giữa nhiệm vụ công tác an ninh, bảo vệ an ninh, trật tự với các lĩnh vực hoạt động kinh tế - xã hội, văn hoá -tư tưởng, nhằm hướng tới mục tiêu chung và giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định, phát triển để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, hết sức coi trọng công tác xây dựng và bảo vệ nội bộ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ lợi ích của nhân dân, bảo vệ tính đúng đắn của đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, ứng phó kịp thời có hiệu quả với các vấn đề an ninh phi truyền thống. Triển khai các mặt công tác an ninh trên tinh thần đề cao tính chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm khác trong và ngoài nước, không để bị động bất ngờ.

Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG trên cơ sở tuân thủ, vận dụng và phát huy tối đa lợi thế các biện pháp công tác theo quy định của pháp luật; coi trọng công tác quản lý nhà nước về an ninh đi đôi với xây dựng thế trận toàn dân bảo vệ Tổ quốc; sử dụng linh hoạt, kết hợp chặt chẽ phương thức vũ trang và phi vũ trang nhằm chủ động phòng ngừa, bảo vệ từ xa, từ trong nội bộ, ngay từ cơ sở. Bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH cần được tiến hành ngay trong từng cơ quan, đơn vị, trường hợp, bệnh viện, nhà máy xí nghiệp, thôn xóm, làng bản, trong mỗi gia đình và mỗi con người.

Thường xuyên coi trọng việc giáo dục, hun đúc nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo, bảo vệ chủ quyền ANQG; nâng cao chất lượng và đưa công tác giáo dục kiến thức an ninh - quốc phòng trở thành nền nếp thường xuyên cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và mới tầng lớp nhân dân.

Ba là, tiếp tục xây dựng, củng cố nền ANND và thế trận ANND gắn chặt với nền QPTD và thế trận QPTD; kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN ngay trong từng lĩnh vực, trên từng vùng, từng địa bàn, nhất là các địa bàn chiến lược, biên giới, biển đảo, trọng điểm về ANQG; kết hợp chặt chẽ tăng cường quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội trên từng địa bàn lãnh thổ, trong mỗi chiến lược, quy hoạch, trong từng chính sách, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên mọi địa bàn.

Tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược để tiếp tục hoàn thiện thiết chế, cơ chế kết hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh với phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại, củng cố quốc phòng, trước hết là ở các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm phù hợp với điều kiện mới.

Bốn là, không ngừng củng cố, nâng cao vị thế, vai trò và tính chất giai cấp công nhân của lực lượng CAND trên cơ sở tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đảm bảo lực lượng CAND không để phi chính trị hóa, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ nghiệp vụ chuyên sâu, nắm vững pháp luật, tinh thông nghiệp vụ; thực sự là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH.

Xây dựng CAND gắn liền với việc thường xuyên đẩy mạnh và nâng cao tính hiệu quả thiết thực của cuộc vận động ''Học tập và làm theo tấm gương đại đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ'' và công tác Dân vận của lực lượng CAND.

Thường xuyên coi trọng và nâng cao chất lượng công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu bổ sung, phát triển lý luận khoa học an ninh về mọi mặt; từng bước tăng cường nguồn lực để xây dựng, phát triển công nghiệp an ninh của quốc gia. Tăng cường chất lượng, chiều sâu các mối quan hệ hợp tác quốc tế trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dựng công nghệ cao, tội phạm có yếu tố nước ngoài; tiếp tục mở rộng hoạt động đối ngoại đa phương, song phương trên lĩnh vực an ninh với các đối tác chiến lược ở khu vực và trên thế giới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ trong tình hình mới.

Năm là, thống nhất nhận thức về tính đặc thù của công tác bảo vệ ANQG, để tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và nâng cao tính hiệu quả của các thiết chế, cơ chế, chính sách đảm bảo ANQG phù hợp với đặc điểm đặc thù về nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực công tác an ninh; đồng thời đẩy mạnh việc nghiên cứu bổ sung, phát triển nhận thức mới, cơ chế, hình thức mới để làm rõ mối quan hệ giữa tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với nâng cao hiệu quả quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đôi với sự nghiệp bảo vệ ANQG và công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong điều kiện mới./.

Các từ khóa theo tin:

Trung tướng Bùi Văn Nam (UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an)

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam quán triệt các văn kiện Hội nghị Trung ương 12 (27/11/2015)
Quảng Nam: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (24/11/2015)
Hà Nội: Đưa nghị quyết vào cuộc sống trên từng lĩnh vực cụ thể (20/11/2015)
Tọa đàm “Ý Đảng - lòng dân từ hiệu quả góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội XII của Đảng” (19/11/2015)
Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh: Đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống (19/11/2015)
Tạo sức mạnh khối đại đoàn kết từ các phong trào thi đua, cuộc vận động (16/11/2015)
Thành ủy Hà Nội quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ XII Ban Chấp hành Trung ương Đảng (11/11/2015)
Lào Cai: Thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 12, khóa IX đến cán bộ chủ chốt (10/11/2015)
Nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ của các tầng lớp Nhân dân đóng góp với Đảng (10/11/2015)
Kon Tum: Quán triệt các văn kiện Hội nghị Trung ương 12 khóa XI (10/11/2015)
 Trang 1 / 134 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Nhiều địa phương, đơn vị tiếp tục thông báo kết quả Đại hội XI của Đảng (30/01/2011)
Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đi vào cuộc sống (28/01/2011)
Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thông báo nhanh kết quả Đại hội lần thứ XI của Đảng (26/01/2011)
Nhiều địa phương, đơn vị tổ chức thông báo nhanh kết quả Đại hội XI của Đảng (25/01/2011)
Sôi nổi các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Mão (25/01/2011)
Nguyên thủ, Lãnh đạo chính đảng các nước gửi Điện mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (24/01/2011)
Báo chí nước ngoài đánh giá cao thành công của Đại hội Đảng lần thứ XI (22/01/2011)
Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc thông báo nhanh kết quả Đại hội XI của Đảng (22/01/2011)
Lãnh đạo các nước gửi điện mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (22/01/2011)
Thông báo kết quả Đại hội lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam với các tổ chức quốc tế (22/01/2011)
 Trang 1 / 80 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Quốc hội thông qua Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)
Bắt buộc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can
· HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét việc ông Nguyễn Thế Thảo thôi giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố
· Bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
Quốc hội đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, yếu kém
· Lễ trao giải thưởng Công nghệ thông tin - Tuyền thông ASEAN 2015
· Việt Nam xếp thứ 29/70 quốc gia về năng lực tiếng Anh
· Tổng thống Đức: Tôi đặc biệt kính trọng nhân dân Việt Nam
· Xét xử "đại án" tham ô tại ALC II: Tuyên án tử hình đối với bị cáo Vũ Quốc Hảo và Đặng Văn Hai
· Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự hài lòng với kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
· Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp các nhà giáo và cán bộ ngành Giáo dục TP. Hải Phòng
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet