Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 2 tháng 12 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng tốt yêu cầu phát triển đất nước
11:43 | 04/10/2010
Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (Khóa X) trình Ðại hội XI đã nhấn mạnh sự cần thiết phải "chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý các cấp, đội ngũ chuyên gia đầu ngành". Cách đặt vấn đề như vậy là mang tính toàn diện, song cần xác định rõ đâu là trọng tâm, trọng điểm trong hệ thống cán bộ ở nhiều cấp bậc đó.

Theo chúng tôi, cần tập trung  xây dựng cho được đội ngũ cán bộ cấp chiến lược  đáp ứng tốt yêu cầu phát triển đất nước, quy tụ được sức mạnh toàn dân tộc trong điều kiện dân chủ hóa, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, xem đó là một trọng điểm của công tác cán bộ. Bởi lẽ, cán bộ càng đảm đương chức vụ cao bao nhiêu, tác động thuận nghịch của họ tới quá trình phát triển xã hội càng lớn bấy nhiêu. Nếu sự không đủ tâm và tầm của một cán bộ cơ sở chỉ có thể gây ra những sai lầm mang tính cục bộ, tác động tiêu cực chỉ trong một phạm vi hạn hẹp thuộc cơ sở người đó phụ trách, thì sự thiếu tâm và tầm của cán bộ cấp chiến lược có thể gây ra hậu quả lớn trên phạm vi quốc gia, dân tộc. Vận mệnh của Ðảng, của chế độ ta tùy thuộc một phần rất quan trọng, có tính quyết định ở phẩm chất và năng lực của đội ngũ cán bộ lãnh đạo này.

Vì vậy, theo tôi, trước hết cần làm rõ tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo ở cấp chiến lược trong bộ máy Ðảng và Nhà nước.

Nhà lãnh đạo chính trị là người có tài năng đặc biệt về chính trị, nhà chiến lược tầm cỡ, là người vạch đường chỉ lối cho quần chúng nhân dân hành động; là người có đạo đức, được tuyệt đại bộ phận nhân dân tin tưởng. Họ phải là những nhà chính trị kiên định và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, có khả năng tổng kết thực tiễn, có tầm nhìn chiến lược, góp phần tích cực vào việc vạch ra đường lối chính trị của cách mạng nước ta và lãnh đạo tổ chức thực hiện sáng tạo ở mỗi thời kỳ lịch sử nhất định.

Người lãnh đạo phải gương mẫu về đạo đức, lối sống, chẳng những bản thân mà gia đình, vợ con cũng phải sống lành mạnh, không đặc quyền đặc lợi.

Tóm lại, các nhà chính trị phải là những người tiêu biểu cho trí tuệ của Ðảng, của nhân dân và phải là tấm gương về đạo đức, lối sống.

Cán bộ lãnh đạo chính trị được phát hiện và trưởng thành từ hoạt động thực tiễn. Cán bộ kỹ thuật, chuyên môn, công nhân, nông dân, thanh niên, sinh viên... phải qua thực tiễn tham gia các hoạt động chính trị - xã hội mà chọn lựa trong đó những người có tư tưởng tốt, có nhận thức chính trị đúng đắn để phát triển đảng viên mới và đưa vào hoạt động trong các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, rồi dần dần đi lên các cương vị lãnh đạo từ thấp đến cao.

Việc luân chuyển cán bộ là một chủ trương cần thiết nằm trong quy hoạch cán bộ nhằm rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý có kiến thức và năng lực lãnh đạo tương đối toàn diện, nó cũng có ý nghĩa khắc phục tư tưởng cục bộ khép kín từng ngành trong địa phương. Luân chuyển không có nghĩa là điều động xáo trộn, mà phải nằm trong quy hoạch, phù hợp với triển vọng phát triển và ý định bố trí sử dụng cán bộ đó sau này.

Cán bộ chỉ có thể trưởng thành trong môi trường chính trị và môi trường tổ chức lành mạnh, tích cực. Có đường lối chính trị đúng, có phong trào thực hiện các nhiệm vụ chính trị sâu rộng có hiệu quả, lại có tổ chức hợp lý với bộ máy với chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm rõ ràng thì mới tạo điều kiện cho cán bộ tốt nảy nở và trưởng thành.

Ðánh giá đúng phẩm chất và năng lực là việc quan trọng đầu tiên của công tác cán bộ. Trên cơ sở quan điểm đúng đắn và cùng với tăng cường trách nhiệm quản lý cán bộ của người lãnh đạo và cơ quan tham mưu, cần phát huy dân chủ, có cơ chế để cấp dưới và nhân dân tham gia vào việc phê bình, nhận xét, đánh giá cán bộ.

Cần thực hiện nghiêm ngặt nguyên tắc tập trung dân chủ, không ngừng mở rộng dân chủ nội bộ đi đôi với phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác cán bộ. Cơ chế dân chủ là phương thuốc hiệu nghiệm nhất để phòng, chống căn bệnh quan liêu, độc đoán, chuyên quyền, thoái hóa biến chất của đội ngũ cán bộ. Cũng chỉ bằng phát huy dân chủ nội bộ và quyền làm chủ của nhân dân mà phát hiện, ngăn chặn và thải loại  những phần tử cơ hội ra khỏi đội ngũ cán bộ. Ý thức rõ điều này, Ðại hội X của Ðảng đã chủ trương "Xây dựng quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, quyết định lớn của Ðảng và việc tổ chức thực hiện, kể cả đối với công tác tổ chức và cán bộ".

Cần có cơ chế kiểm tra, giám sát từ dưới lên. Cần có quy chế rõ ràng về tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Ðề cao trách nhiệm cá nhân luôn đi đôi với giữ vững sự lãnh đạo tập thể. Cần có chế độ quy định mọi cá nhân đều phải báo cáo công việc, chịu sự phê bình, kiểm tra, giám sát của tổ chức, của tập thể.

Các từ khóa theo tin:

GS, TS Phạm Ngọc Quang (Theo báo Nhân Dân)

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam quán triệt các văn kiện Hội nghị Trung ương 12 (27/11/2015)
Quảng Nam: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (24/11/2015)
Hà Nội: Đưa nghị quyết vào cuộc sống trên từng lĩnh vực cụ thể (20/11/2015)
Tọa đàm “Ý Đảng - lòng dân từ hiệu quả góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội XII của Đảng” (19/11/2015)
Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh: Đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống (19/11/2015)
Tạo sức mạnh khối đại đoàn kết từ các phong trào thi đua, cuộc vận động (16/11/2015)
Thành ủy Hà Nội quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ XII Ban Chấp hành Trung ương Đảng (11/11/2015)
Lào Cai: Thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 12, khóa IX đến cán bộ chủ chốt (10/11/2015)
Nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ của các tầng lớp Nhân dân đóng góp với Đảng (10/11/2015)
Kon Tum: Quán triệt các văn kiện Hội nghị Trung ương 12 khóa XI (10/11/2015)
 Trang 1 / 154 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Góp ý kiến cho Dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH TƯ Đảng khóa X (04/10/2010)
Phấn đấu đưa Đăk Lăk trở thành tỉnh phát triển mạnh trong khu vực (03/10/2010)
Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng bộ Tỉnh Nghệ An về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh (03/10/2010)
Quyết tâm đưa Hà Giang thoát khỏi tỉnh nghèo, kém phát triển (03/10/2010)
Xây dựng Đắk Lắk phát triển nhanh và bền vững (03/10/2010)
Ðại hội Ðảng bộ các tỉnh: Bình Dương, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Bình Thuận, Cà Mau, Hậu Giang kết thúc thành công (01/10/2010)
Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2010-2015) (01/10/2010)
Bình Thuận: Quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra (30/09/2010)
Bế mạc Đại hội đại biểu tỉnh Bình Dương khóa IX (30/09/2010)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XX thành công tốt đẹp (30/09/2010)
 Trang 1 / 59 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet