Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 29 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Tư tưởng xây dựng Đảng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
16:39 | 22/09/2009

(ĐCSVN) - Đã 40 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa. Trước lúc đi xa, Người để lại cho muôn đời sau một bản Di chúc thiêng liêng. Di chúc đã trở thành di sản tinh thần vô cùng quý giá, kết tinh những tinh hoa đạo đức và tâm hồn cao đẹp, những nội dung tư tưởng cốt yếu định hướng phát triển lâu dài cho cách mạng Việt Nam. Đó là những tình cảm thắm thiết và niềm tin vững chắc của Người đối với nhân loại tiến bộ, mà trước hết là với Đảng ta, nhân dân ta và các thế hệ mai sau.

Di chúc là một văn kiện lịch sử phản ánh tập trung nhất tư tưởng, đạo đức và tác phong của Người, thể hiện tinh thần trách nhiệm lớn lao, lo lắng mọi bề đến tương lai của dân tộc ta, của chế độ xã hội chủ nghĩa và loài người. Tư tưởng trong Di chúc thể hiện nguyện vọng, ý chí và quyết tâm đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà. Với ý nghĩa đặc biệt đó mà “Di chúc của Người hiện nay cũng như sau này không những chỉ là của nhân dân Việt Nam mà còn dành cho tất cả dân tộc, các đảng đang đấu tranh vì chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, dù ở châu Á, châu Âu hay ở bất cứ nơi nào trên các lục địa[1].

Trong Di chúc, Người khái quát những nhiệm vụ chiến lược và những vấn đề mấu chốt mà Đảng và nhân dân ta phải nắm vững để hoàn thành sự nghiệp cách mạng, trong đó, nội dung bao trùm quan trọng nhất làm nên giá trị cách mạng, giá trị khoa học và ý nghĩa thực tiễn sâu sắc của Di chúc là tư tưởng xây dựng đảng. Đây là nét độc đáo trong tư tưởng và đạo đức cách mạng của Người. Tư tưởng xây dựng đảng trong Di chúc bao gồm những vấn đề rất cơ bản và phong phú mà nội dung quan trọng là giáo dục, rèn luyện đảng viên, nâng cao trình độ lý luận, nhận thức, năng lực trí tuệ của đội ngũ; chống giáo điều, chủ nghĩa cá nhân; tuân thủ triệt để và vận dụng sáng tạo nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ.

Nhận rõ tầm quan trọng của việc tổ chức ra đảng tiền phong để lãnh đạo cách mạng và sự lãnh đạo đúng đắn của đảng là nhân tố chủ yếu quyết định thắng lợi của cách mạng, Người đã sáng lập và lãnh đạo Đảng ta. Công lao to lớn của Người là đã tiếp thu và truyền bá thành công chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, trên cơ sở đó thành lập Đảng. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là kết quả của quá trình lựa chọn, sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử và gắn liền với tên tuổi Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện lịch sử có ý nghĩa to lớn, đánh dấu bước ngoặt căn bản căn bản không chỉ trong lịch sử cách mạng nước ta, mà cả lịch sử cách mạng của ba nước Đông Dương. Nhờ uy tín, tài tổ chức, giáo dục, rèn luyện và lãnh đạo của Người, Đảng ta nhanh chóng trở thành đội tiền phong duy nhất của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc - đảng cách mạng duy nhất lãnh đạo cách mạng với đường lối và phương pháp cách mạng đúng đắn và sáng tạo.

Đoàn kết, thống nhất trong Đảng là một tư tưởng chiến lược trong Di chúc của Người. Hồ Chủ tịch luôn chăm lo xây dựng đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Người coi việc giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Với Người, sự đoàn kết, thống nhất của Đảng phải được thể hiện trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tình hình càng phát triển, nhiệm vụ càng nặng nề, sự đoàn kết, thống nhất trong tư tưởng và hành động của Đảng càng quan trọng, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo. Đoàn kết, thống nhất trong Đảng là hạt nhân của khối đại đoàn kết, nên trong quá trình cách mạng, từ khi sáng lập đảng cho đến trước lúc đi xa, Người rất coi trọng xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, luôn đề cao vai trò lãnh đạo của Đảng, thường xuyên quan tâm đặc biệt đến vấn đề xây dựng Đảng, chăm lo giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên về phẩm chất đạo đức cách mạng nhằm xây dựng đảng ta thành một đảng cách mạng, trong sạch, đoàn kết, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc. Với ý nghĩa như vậy nên trong Di chúc, khi nói về Đảng, Người viết: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”[2]. Chính “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hǎng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”[3].

Là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên quan tâm đặc biệt tới việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đảng phải là đội tiên phong của giai cấp và dân tộc, phải hoàn thiện mình để lãnh đạo đất nước. Mỗi khi cách mạng chuyển giai đoạn chiến lược, Người đều nhắc nhở phải chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng xứng đáng với yêu cầu nhiệm vụ mới. Người đã nhạy bén thấy trước những hiện tượng cần phải chỉnh đốn Đảng ngay sau khi kháng chiến chống Mỹ thắng lợi, nhưng đáng tiếc, chúng ta chưa làm triệt để như Bác căn dặn trong Di chúc. Trong Di chúc viết tháng 5-1968, Người nhắc nhở: “Việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn Đảng”, bởi theo Người xây dựng, chỉnh đốn Đảng vừa là vấn đề thường xuyên, vừa hết sức cấp bách. Trước lúc đi xa, điều Người quan tâm trước hết cũng là “nói về Đảng”.

Về chỉnh đốn Đảng, Người không coi đó là biện pháp tình thế mà là nhiệm vụ tất yếu, thường xuyên để thực hiện vai trò lãnh đạo của Đảng, là sự vận động trong quá trình phát triển. Khi cách mạng khó khăn, chỉnh đốn Đảng để xây dựng thái độ bình tĩnh, sáng suốt, kiên định lập trường, không để rơi vào tình trạng dao động, bi quan; khi cách mạng trên đà thắng lợi, chỉnh đốn Đảng để ngăn ngừa bệnh kiêu ngạo, chủ quan, tự mãn, lạc quan tếu; khi Đảng cầm quyền, đảng viên rất dễ đánh mất mình, ngày hôm qua vĩ đại, không nhất định hôm nay vẫn được mọi người yêu mến nếu họ không trong sáng, sa vào chủ nghĩa cá nhân. Vì vậy lại càng cần coi trọng chỉnh đốn Đảng. Đặc biệt, trước yêu cầu xây dựng đảng ngang tầm với nhiệm vụ lịch sử mới và trước thực trạng của Đảng ta hiện nay thì nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng vừa là cơ bản, thường xuyên lại vừa rất cấp bách.

Theo Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển, là phương thức giáo dục, rèn luyện đảng viên và xây dựng đảng, làm cho Đảng ta thường xuyên trong sạch, vững mạnh. Đây là một luận điểm quan trọng của Người, góp phần làm phong phú thêm lý luận xây dựng đảng. Người cho rằng, tự phê bình và phê bình trước hết là để soi vào mình và người khác giúp mình thấy rõ mình hơn nhằm phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm; để tư tưởng và hành động đúng hơn, tốt hơn, tiến bộ hơn; để xây dựng đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Người yêu cầu “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng”[4]. Muốn thực hiện nguyên tắc này, theo Người, mỗi đảng viên phải tự phê bình mình trước, sau đó mới phê bình người khác. Người nhắc nhở, cán bộ trọng trách càng cao, đảng viên trách nhiệm càng lớn càng phải gương mẫu tự phê bình và phê bình. Bên cạnh tính kiên quyết trong thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình, Hồ Chủ tịch rất coi trọng cái tâm trong sáng khi phê bình “phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”.

Hồ Chí Minh là người kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tham ô, lãng phí. Người coi đó là kẻ thù của chủ nghĩa xã hội. Người yêu cầu “phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Để thực hiện tốt điều đó, trước hết đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thật sự trong sạch, vững mạnh, có đủ trí tuệ và năng lực lãnh đạo, được nhân dân tin yêu, xứng đáng là tấm gương, là ngọn cờ lãnh đạo cách mạng. Đồng thời đảng phải không ngừng đổi mới và chỉnh đốn đội ngũ. Chính vì vậy, điều dặn dò trước lúc đi xa của Người là “Trước hết nói về Đảng”. Người yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải đoàn kết, “phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”, phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, để xứng đáng là đội quân tiên phong và người lãnh đạo xuất sắc trong mọi hoàn cảnh.

Sở dĩ trong những năm qua, Đảng ta xây dựng và củng cố được đội ngũ đảng viên đông đảo vững vàng, từng bước nâng cao năng lực, nhanh chóng đáp ứng yêu cầu cách mạng, hoàn thành những trọng trách được giao phó, được nhân dân tin cậy và ủng hộ là do Đđảng ta luôn quán triệt và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đảng. Cho đến nay, ngay cả sau hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới thành công, chúng ta càng thấm thía rằng, chỉ có nắm vững và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta mới có thể xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh. Đây là yếu tố quan trọng quyết định thắng lợi của cách mạng nước ta. Cùng với cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn đảng thì cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là thể hiện trách nhiệm và tình cảm của Đảng đối với Bác. Đó là những cuộc vận động liên quan đến vận mệnh của Đảng, của chế độ, của dân tộc. Vì vậy, xây dựng, chỉnh đốn đảng là nhiệm vụ của toàn Đảng và cũng là nguyện vọng, trách nhiệm của toàn dân.

Thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người, trong những năm qua, từng tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên đã không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới phương thức lãnh đạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tròn 40 năm toàn Đảng, toàn dân thực hiện Di chúc của Người. Đây là dịp để mỗi người, nhất là cán bộ, đảng viên tự xem xét lại mình một cách cặn kẽ trong việc thực hiện Di chúc của Người như thế nào. Để tiếp tục thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đã nguyện làm theo lời dạy của Người về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức của Người; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức và các tệ nạn xã hội, góp phần hiện thực hóa điều mong muốn cuối cùng của Người là: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”[5]. Nhìn lại chặng đường 79 năm xây dựng và phát triển của đảng và của cách mạng nước ta, chúng ta tự hào về đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại. Càng tự hào, chúng ta càng phải quyết tâm làm theo lời căn dặn trước lúc đi xa của Bác: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”[6].[1] Hồ Chí Minh - Sự hội tụ tinh hoa tư tưởng đạo đức nhân loại, Nxb Văn hóa thông tin, H. 2007, tr.595.

[2] Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 30 năm thực hiện Di chúc của Người, Nxb QĐND, H.1999, tr.8.

[3] Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 30 năm thực hiện Di chúc của Người, Nxb QĐND, H.1999, tr.8.

[4] Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 30 năm thực hiện Di chúc của Người, Nxb QĐND, H.1999, tr.9.

[5] Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 30 năm thực hiện Di chúc của Người, Nxb QĐND, H.1999, tr.9.

[6] Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 30 năm thực hiện Di chúc của Người, Nxb QĐND, H.1999, tr.9.

Các từ khóa theo tin:

Đại tá, TS Trần Đăng Bộ, Viện KHXHNVQS (CTV)

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Ý nghĩa và giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh (13/05/2010)
Những vấn đề về xây dựng Đảng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (09/12/2009)
Di chúc Hồ Chí Minh – Vấn đề giải phóng phụ nữ và phát triển bền vững (02/10/2009)
 Trang 1 / 1 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Bốn mươi năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Trước hết nói về Đảng” (22/09/2009)
Ðiều then chốt trong bản Di chúc thiêng liêng (14/09/2009)
Chăm lo cho hạnh phúc của nhân dân (11/09/2009)
Tìm hiểu năm vấn đề trong tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau (09/09/2009)
Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (09/09/2009)
Tư tưởng vì con người trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (01/09/2009)
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đoàn kết trong Đảng (01/09/2009)
Tư tưởng nhân văn cao cả trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (01/09/2009)
Vật Lại 40 năm làm theo lời Bác (01/09/2009)
Dự báo thiên tài về thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (31/08/2009)
 Trang 1 / 5 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Quốc hội thông qua Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)
Bắt buộc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can
· HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét việc ông Nguyễn Thế Thảo thôi giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố
· Bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
Quốc hội đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, yếu kém
· Việt Nam xếp thứ 29/70 quốc gia về năng lực tiếng Anh
· Lễ trao giải thưởng Công nghệ thông tin - Tuyền thông ASEAN 2015
· Tổng thống Đức: Tôi đặc biệt kính trọng nhân dân Việt Nam
· Xét xử "đại án" tham ô tại ALC II: Tuyên án tử hình đối với bị cáo Vũ Quốc Hảo và Đặng Văn Hai
· Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự hài lòng với kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
· Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp các nhà giáo và cán bộ ngành Giáo dục TP. Hải Phòng
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet